"DUBROVNIK, 15 APRILA Ul g

 

jedanput za vazda
10 solada.

 

Redatur: Crnokruk.

 

 
  
 
 

Izlazi kad mu je potreba.

 

Dragi moji leturi!

Najprije vaja mi se prezenta. Zoven
se skurin. Dišendencu vodin iz Bojane pri-
ko crnegore. Po komandi našega gospara
od brda i dolina i kupusa glavatoga bio san
 uhičen za začepi dosta i dosta buža. Kad
u me uhitili, bio sam intier, ma kako on-
li vladaju manjifike relacioni, izvadili su
+ mi samo oči, i vezali me za špag, da im
po vragu. nebi škampo. Vako vezanoga

 spediškali su me amo.

 
 
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

= rije, imam dikiara, da san i ovdi našo pu-
i e vezanije skurina — moje braće. —
"Dunkve zoven se skurin, uniko za to,
perke mi vaja začepit dosta skurije buža.
_Mogli biste promislit iz tega, da san štap
; ža svake metle, a ja neću i zato ću se bo-
je skjariška, pa ćete apena onda vigje ka-

ko generozu mision iman ja.

"0 Na intieromu teritoriu Dušanove im-
| ; 4 perie nema ni jedincatoga foja, što može
= it s platon od abonata. Jadni se reda-
= turi to sramu rije i plaćaju dugove iz nji-
_ hova špaga. Ja to neću; ma ću van kaza

sinčeru istinu. Kad su me amo spediškavali
reko san našemu dobromu gosparu mini-
stru, kad fatigan, vaja da mi i , platu, a on
"mi je povereto tisnuo nešto u šaku uz o-
_ blig, da ne pofrajan, nego da amo konse-
jan za da mi se učini jedan fonad i tako
_ osikura esistenca, Per dir vero suma nije
=, velika perke je prinčipali produt — moja
aća — naše bogate zemje, koji je soto-
pos al monopolio ovega godišta tradiško.
= Ja san isto kontenat znajući da činim
dover i službu pravoga patriota, pa ću svi-
jen moien forcama prokura za što boje
tani interese našije zemaja. In verita o-
sušijo san se dobro, ma speran, da ću u
kumpaniji s skurinima svije našije zemaja,
= što se nalazu na placi dubrovačkom, jopet
— se pomoć.

= To van je moja storija i moj program.
Finuo bi za da mi ne rečete, da me uhiti-
la velika prdilokvenca, ma mi je još nešto

 

   

palo na pamet, što asolutamente vaja da
čujete. Hoću li se stabiliškat vodi, dipendi
dosta o ariji, a još više o vama.

Ja se sakrifikavan za dobro naše, pa
hoću da me svi slušate. Ako ne najediću
se i poću onamo, onamo, ne znam ni san
gje, ma svakako iza brda za pretvori se u
Crnokruka, pa ću vas svije peca. Dunkve
atencione!

Reko san van puno, zabojeli su me

više polmuni i jaja diventala pesanta —

sva i čestitan vam crvena jaja!!
Prie nego pasan na resto od moje sto- e

fonifest 1 iam otacioni.

Eletauri

Naš slavni i Pljesnavat'toji je do adna da-
našnjega bio prvi grad u Dalmaciji, a s kojim
se svi dičimo, pa bili gragjani, Gružani ili Žu-
pljani, zove nas da do koji dan sa našim voti-
ma, dečidamo ko će biti njegov potestat, asesu-
ri i konsilijeri.

Eleturi! Valja ovi put otvorit četiri oka, za
vigjei koga ćemo izabrat. Doć će sretna vreme-
na, kad neće u našoj komuni zapovijedati peća-
ti i komardari i vodit se pulitika i bit govora o
bandijerama, koje nama ne služu. Nama je sa-

mo dosta jedna bandijera, bandijera našeg slav-
nog Pljesnavca.

Mi vam mirna srca i čiste košience rako-
mandavamo čovjeka, prvog gragjanina ovog na-

šeg slavnog Pljesnavca, čestitog gospara, nobile
krvi

MARKEZA LUKA.

On je unik, Koji se prestava za finoću gra-
da. On je onaj, koji će imat plaću od 12000
perpera a koju sumu će dat na koris grada i
njegovih paezagja. On će provestit tramvaj pre-
ko gornje i donje Župe. On će sagradit puteve,
što ih je poplat župske papuče distrugjio; muo
i rivu u Mlinima, da mogu akostavat i karocate,
što će nam dragi Vienezi u njima dolazit. On će
ispod Sv. Marije otvorit vrata i komardu za si-
romahe, da imadu bokun mesa i juhe su malo
solada. On može sve otenjat od gospara u Vie-
ni za naš grad i okolicu, jer su njemu u Vieni
svaka vrata otvorena. On će po gradu u svakom
kantunu namjestit 00

On će u jednu rijeć, usrećiti, naš grad Plje-
snavac.

Eleturi! Približava se dan votacioni, zato
vruću sperancu imamo u kapovile iz svih kazna-
čina Župe. Njima na srce stavljamo, da svi ele-
turi, koji imaju svoje živinice na njima dogju.
Za starce pak i one, koji ih nemaju, pošto tram-

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

dr. 43,

 

_GODINA: ŽENSKIH GAČA.

 
 
 

 

Rvizi i Artikuli
se ne
primaju.

q NL AM Mt pod RL DA had ELSE

; :

Štamparija na eletriku.

  

vaj neće bit još finut, komitat će se prestat da
ih prevedu u modernom balunu.

Eleturi do vigjenja na votacijonima.

Živio ! naš budući potestat gospar markez!
Živio! Živio! o o o!!

Komitat!

Inkanat:

lhaialna nie Si Sa

Trubi trumbetar:
. Dogi'te ljudi na pazar;

Prodava se gjentileca
Božovoga sina,

Prodava se talenat
Simpatičnog Nina,

Prodava se kosa s glave
Čelavog dotura,

Prodava se karakter
Bivšeg profesura,

Prodava se kapačitat
Jednog komesara,

Prodava se demokratstvo
Klikinih gospara

Prodava se alteca
Pedagoga Tona,

Prodava se sinčeritat
Ustaških dogona,

Prodava se kapačitat
Bivšeg redatura Toma,

Prodava se Kristova
Lječnička diploma,

Prodava se briga za grad
Peckalović Ile,

Prodava se patriotizam
Šlavosrpske sile.

Prodava se šienca
Redatura Čombulina

Prodava se koš istina
Klikinih novina,

Prodava se e, €, e....
Trumbetar je još htio
Da i dalje reda,
Al mu usta začepi,
Ušier iza legja.

(Kontinuacijon u drugom lumeru).

==

 

=a

Rmbicioni i debolece ljudi,

koji živu u našem gradu.

Gospar Mato koasuo od Belgije, ima ambi-
cion šetat se su dva velika kučka preko place. —
Gospar Luko, da ga se fali, što je »prokuro do-
vest« eletrični tramvaj. — Meštar Vlaho, da je
pazarišta, da mu je faćada bolja, nego u Rčhri-
cha. — Nikša udarat u »Boškovića« i pisat izja-
ve, da ne pripada nijednoj stranci. — Tarana, da
je avokato bez ikakve skule. — Proto Gjildo,
da je on jedini srbin katolik u gradu. — Meštar
Luko, da je jedini crevljar, što ima dvije butige
na Stradunu. — Brat mu Vlaho, šetat se sa Do-

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUSROTNIK Ć > 35

e