Br. 83 ' PRAVA CRVENA HRVATSKA God. Il.
i čita svakidanje psovanje. Universa stara,  dlakin list »Sloboda« svakomu se nameće, | jelih četrnaest godina svoga boravka megju vraćaju lijepo odjeveni po gragjansku, | Što n
kao stari ospido a na njoj profesori stari, te i ovoj općini slao je dotični list. Tajnik| nami, znao prisvojiti svačiju ljubav i prija- šeširom na glavi, zlatnim lancem i zlatnom je ovo po svijetu ?
kao uvijek, za današnje doba. Kooperacija | Boroje koji je morao već davno istog vra- | teljstvo. urom na prsluku — više se nedostoje u Austrija.

Do skrajnosti marljiv u izvršavanju svojih ruku uzeti motiku i raditi. Od oba Primorja
dužnosti, dobar i ljubezan, bješe pravi učitelj se računa — da će preko 2000 duša vani.
povjerene .mu djece, koja ga će se uvijek (Putevi i zagojivanje.) Ove godine po
sječati radi njegove dobrote. nastojanju nove općinske uprave mnogo se

Radujemo se stanovnicim Mokošice gdje puteva po selim popravilo i sagradilo. Na-
stječe ovakog vrijednog i dobra učitelja. damo se da će se brzo i vratolomni put

Pri rastanku mi mu kličemo sbogom naš uz Veliko brdo lijepo popraviti — jer
mili Marko! skrajna je nužda! | lijepo lani započeti put

Rado primamo, da je naša škola povje- na bližnjoj Oseljavi, da će se proslijediti i
rena privremenoj učiteljici kandidatici g. dovršiti. Toplo preporučujemo — sada kad
Mariji Raše, u madi da će i ona slijediti smo u jeseni — za sagjenje i popunjivanje
stupanje svog predšasnika,  Sugjuranin. stabala na obali i okolo grada. Skrajno je

iz Imotske krajine. vrijeme — da se štogod u tom pogledu

(Hrvatska pućka blagajna u imotskoj | "34, jer na žalost ima 4 oli 5 godina, da

je gotova; situacija bistra, s njom jedino
nije zadovoljan maš slatki Perica Magdić.
On u svojim «Pravicam» inače humoristič-
kom listu viče i psuje sve u šesnaest, on ko-
operacije ne bi htio. Harambašić mu je po-
ručio nek se stiša i okupa. Kooperacija je
jako povoljno djelovala i Starčevićanci su
opet dobili moralno zbog svoje kavalirštine.
Josipović se i Supilo izjavljuju. Josipović
mračno a Supilo odvažno, on zagovara još
veće ropstvo. Veliko je nezadovoljstvo po- | općini zgode koje kakve makinacije, a koje
budila vijest, da je koalicija odustala odi|su u istinu proti cjelom mjestu.

prvobitne svoje namjere da za presjednika | Mi ih opominjemo da se unapred ovaka
banskog stola kandidira Mažuranića. Sada šta slična ne dogodi, inaće bit ćemo usilo- |
će kandidirati prononsiranoga magjarona vani sazvati javnu pućku skupštinu, koja | erajini. i : \mi jedno stablo za ures nije se posadilo —
Šumanovića srbina. Na čast im. Kao sva će jednoglasno kao jedna duša ne O RE. : or kao i prošlo ljeto nijesu se reda
imenovanja, tako će i ovo decimirati koali- \vati proti takovom zulumu naših triju zulu- | ješke oči upropastnih pravdanja i kr. "iti se borovina posijala. Nek se obje strane
cione akcije i inače slabe. Hrvatsko kazalište | kafera, te im izraziti nepovjerenje, a tad zama slanvšte je dvije »Hr. Pučke Bla- — kao što smo lani molili humi našeg

titi, on ga je naprotiv primao, premda uprava
zato znala nije; tako bit će g. Smodlaka
sigurno mislio da i ova općina diše njegovim
duhom. Ali kad tamo sve je, obratno, a da
je to u istinu tako dokazala je jučerašnja
(dne 8. o. mj.) sjednica opć. vijeća na kojoj
se je ma predlog veleć. Don Ante Anića
jednoglasno zaključilo, da opć. odbije »Slo-
bodu« kao protunarodni i protuhrvatski list.

Po ovome se jasno vidi, kako se na našoj

Novi šef štopa. Bečki listovi
javljaju, da još nije konačno odlučeno, e
će feldmaršal-lajtnant Potiorek biti imenovan
šefom generalnoga štopa. Drži se, da će
prije zapasti to mjesto vojnoga ministra Pi-
treicha, a na mjesto ovoga bi došao feld-
maršal-lajtnant Trkulja.

Položaj grofa Goluchowskoga. U bečkim
upućenim krugovima javljaju, da je položaj
ministra izvanjskih poslova grofa Goluchow-
skoga potpuno uzdrman te da će nakon za-
sjedanja delegacija u Budimpešti dati os-
tavku. U konferenciji sa ministrom izvanj-
skih poslova izjavio mu je Wekerle, da ne
može preuzeti jamstvo, e će pučka i neza-
visna stranka izraziti ministru izvanjskih po-
slova povjerenje. Magjarške novine pišu
opet, da će ministar izvanjskih poslova, groi

 

 

 

 

 

nekako nespretno bira domaće novitete, ta- ćemo vidjeti hoće li oni učiniti svoju duž» \gajne« sa sjedištem u Podbabju i Prološću,

ko je; zato je slabo Hrčićevo «More».

tici ću opširnije napose. «Pokret» i «Hrvat- .
ska» vječno su u svagji. Inače sve po staru. prava« koja bi držana

Dapače i stari tramwajski konji, od kako
je Amruš podigao električnu centralu. Dru-
gi put više. Pozdrav svima. — Urednik.

 

O Ma- | nost.

|
Ovo je prvi plod organizacije sia
u Luci dne 2. rujna.
Vintulija.
Iz donjih Konavala.
Kumimo Bogom i svetim Jovanom do-

za četrnaest okolišnih seta. Svečano i ra-
dosno uz oduševljenje puka iste se otvaraju
na 19. i 16. t. m. — Živjelo nam ovakovo
rodoljubno svečenstvo.
Iz Pijavićina *).
(Seoski glavar i njegova djela.) Baš u

sadnog pisca smušenog cavtatskog pisma ovom periodu općinskih izbora obdareni

| grobišta posade.

\ Malim troškom i nastojanjem, vrlo se dobra
\može učiniti — samo kad je dobre volje
— a te u novoj Upravi cijenim nefali!

| Goluchowski, konačno odstupiti. Dva bi bi-
ila razloga, koji bi ponukali ministra na
\ostup, a to bi bilo nezadovoljstvo magjar-

\ske pučke stranke proti njemu, i drugo što

 (Dobnik.) Općinski dobnik ma zvoniku kažu, da je grof u nemilosti priestolona-
kod sustalne crkve tako je pokvaren da igje | sljednika. Vogja pučke stranke Rukowsky

na sat napried 10 časa, dakle na dan 4 sata.
Bolje bi bilo da ga remeta ne navije —
\jer je isti na opću smetnju. Sad kad se

\izjavio je, da se nada, da će ugarsko-hrvat-

\ska delegacija izjaviti ministru u velikoj ve-

\ćini nepovjerenje. Sto se tiče nesklonosti

Štajerski Gradac 10.10. u »Crvenoj«, da ne šoka, da se »do potrebe <mo ala baš dobro u našem mjestu sve sa | : i '

Zima udrila žešća nego u nas:o Božiću. ne povraća na predmet«. Ali opet se ne ču“ boljim od boliega. — tako ća izgleda de! proraćun ima činiti, stalni smo da će op- priestolonasljednika, to su više nagagjanja,

U sveučilišnoj knjižnici i kafanama stišće qimo njemu toliko, koliko listu i pametnim smo pod sb. e ći ćinska Uprava staviti barem 1000 ili 1200 K ali da Magjari nijesu skloni Goluchowsko-

se na stotine gjaka. Tek su došli, imaju mu doktorskim urednicima, da imaju srca __ Bio baš godina psa sA De stali." nabavu novog i lijepog sata, a da mu, to se pokazalo već kod posljednjega
isti po općoj želji, nebude više na zvoniku zasjedanja delegacija, dakle je vjerojatan nje-

novaca. «Alma mater» ove godine oživjela zabavljat svoje čitatelje onako dugim ku- sy se naši bavili, on ničem, neg samo kako
i : : postavljen, jer tamo djeca igju — i kvare gov ostup.

neobično velikim brojem djaštva. Pitaš se jjenim; način ne najbolji — po našem mi- g; s i av i
' i | , bi napravili malo inada pojed lja-
zašto; odkud to? Ove su godine naime ta- šljenju — me da steku, nego da uzdrše nima. \ pm \ga — nego na pročelju u vis općinskog, Odbor za izbornu reformu prihvatio je

lijanski djaci sa svih univerza splili se u svoje pretplatnike.

Gradac. Svakim danom obdržavaju skupštine

Što se nas tiče, na to se ne ćemo oba-

Prošlih perioda kad bi se imali trošiti

novci seoski za puteve i ostalo, za to bi

\| Doma.
(Nova franjevačka crkva.) Naši franjevci

razdiobu izbornih kotara za Moravsku pre-
ma referatu D.ra Grossa i D.ra Žačka, te je

1 : +152 4 4
— pripravili kamenje, klak i ostalo, da pro- odgodio raspravu o razdiobi izbornih kota-

i . Mi početi obstrui ati na zvijeti i BI za
oči s a a UA iii o OO OP e raži a a dij i \bio poseban odbor, a sada nitko, jer sam zeem sagrade sI ra i
, J , \liko mu drago. Sve se to da oprostit, a O \ gosp. glavar ne trpi nikoga da mu se pri- | ] g prama moru novu, lijepu i\ra za Česku do danas. Megjutim se izme-
\ prostranu crkvu, jer je sadanja odveć tijesna, gju stranaka i vlade vode najživlji pregovo-

prisiliti vlad
pak svemu je to što hoće,
universu i da uče na svome jeziku Lati će

razumije se popusti kao obično. Ovom pri-
godom
Što mi
Dali ćemo mi i dalje biti izloženi na milost
i nemilost Njemaca i tugjih universa, dok
imamo svoju kod kuće i na nju prirodno
pravo. Dakako

 

jući se ma našu dobrohotnost, naše
uzimanje, otezati.

i i e svojih želja. Ali otkle obraza tražit a.
se svih mogućih srestava i neće lako ostu- jikih žrtava od općine konavoske? A zašto? id
piti. Insbruški dani su na vidiku. Vlada će Za poljepšanje mjesta, Komu povjeriste upravu ?

1

|

došlo mnogo, mnoštvo pak otišlo u Beč, prije što je korisno za svakoga, a toga dosta

Prag a tek manjina u Zagreb. Blaženi Hr-
vati. |
Pišu nam:

iz Oskorušna.

Trzanje je kod nas na omaku. Obilnosti | neću to uradit

u vinu kao lani nema, ali se je nadati, da
će vrsta istog biti mnogo bolja, te tako i|

cijena nešto veća nego li prošle godine. tiskan je

| proti tobožnjem ortaku trustovaca. Pošto se |
koje \taj njegov ostak trustovaca
| pozdravio i porazgovorio sa trgovcem Vra-
|njicanom u svom dvoru — ane na javnom ,
putu kako dopisnik hoće
se zato možda ne mari, ali kad nadogju | uzme i njemu jednu bačv
slična, kuda je dao i štogod jeftinije,
da u zalud o | uzme, jer mu služi za pritakanje vina, bu- |
dući da su svi sudi bili puni. Trgovac
i, da ne može uzeti za sada ništa čestici našega načelnika, da će se starati
više, jer je uzeo koliko mu treba. Vranjican za duhovno,
je plaćao tada vino po 22 krune a ne po.
93 i 23:50 kako dopisnik kaže. Ja pak kao

Bože daj!

Megju mnogim i mnogim nevoljama,
nas okružuju red je spomenuti i puteve.
Ovi su u tako lošem stanju, da po njem
absolutno nije moguće ići. Još je ljeto; pak

snijegovi, silne kiše i koješta
i kako ćemo tada? Nu čemu,
tom govorim; u nas — gdje bi najbolje
moglo da bude — nije nigda ništa u
bilo, pak i neće biti dok se nekoji — oni
dobro znadu tko su — budu, ne pozvani,
selu za gospodare namećali. U svašto treba,
da oni svoj nos, pa makar silom, zabiju,
te se dotična stvar svrši uvijek tako, da
kašnje mora prosti puk bilo novcem bilo
žitom plaćati. Zavist i osobni interesi — to.
je karakteristika njihova; to je baš uzrok!

redu | govor!

kupovnik vina za Vranjicana i kao prisutnik
\ cijelog razgovora izjavljujem, da je nepo-
| šteno i puka neistina
je tobožnji njegov zlobnik,
bičnjak rekao: »Mogli se imati vino cijenije

\treba u nas, pa se ni tomu ne može dostići.
Imao bih još što pisat, ali buduć želim gisam javio u Vašem dičnom listu, s toga

\više dobra ovomu listu, od gnjavitelja Čin- |

grije «Crvene Hrvatske«, koja se u ostalom s ovih strana. U Vašem zadnjem listu je'
Imin s Cavtatom iz »više narodne« potrebe, \ pilo — kao još u nekim drugim da prepošt.

Iz Vrisnika. |
(Na odgovor.) U »P. Cr. Hr.« br. 10.
dopis iz Vrisnika, sasvim neistinit, |

i
I

samo da mu je

od.

|

turati u javnost, da

rad čega naše selo s dana na dan nazaduje: |t. j. po 72 novčića grad, samo da ste dr-

oni hoće |

i

oni u svoje kolo neće nikoga;
sami sve.

Ne samo, što zbog njih puteve u redu
nemamo, ali ni pošte, te je već mogla biti
tu — a da o uredbi luke i ne govorim,
što smo mogli bez dvojbe, ovog ljeta uži-
vati.. \

Nije li ovako, io Vas se tiče? |

Ja barem mislim, da g. Strčll — lučki
inžinir, nije iz objesti za to dolazio i zast.
Biankini o tomu govorio! —

Još jednu: Oskorušno, odlomak kunovske
općine, koje broji blizu 508 stanovnika, nema
—- niti jednog vijećnika, dočim dolnje Pija-
vičino sa 30 obitelji ima ih ništa manje
nego — pet. Tko je opet tomu ktiv? —
Nitko van oni. Sve je ovo izgubljeno, a
rad ničega, već rad toga, što se ne obazi-
rahu na onu: da tko više ište, manje mu

 

 

se daje.

Ja mislim, da su me dotična gospoda
dobro razumjeli, pak, da se u buduće ne
budu slične stvari dogagjale, poručujem im,

vicu; da tko s vragom .... tikve sadi, o
glavu mu se razbijaju. — dstina. |
iz Luke na Šipana. |

pogledu malo oprezniji | Roko

 

žali

mnijenju
čovjeka ili budala ili

duro.« Po mojem

jednog posjednika, koji ima
150 hektolitara neprodanog vina,
sada dosta, a kad se dotični odvaži i svoje
ime iznese u

 

govora. Jeli ovako starci

svoju »uzvišenu« čast u koju većina mjesta
ne goji osobito povjerenje. Jer svaki čovjek,
koji dopušta da mu drugi rabi njegov pot-
pis u bilo kakove svrhe svaki je ....
Pijavski pravaš.

Iz Makarske.
(Imenovanje Preposita.) Od davna se

dozvolite, da Vam nekoliko stvari priopćim

Dr. Carić imenovan makarskim biskupom,
dočim nije nego prepositom ovog kaptola
— ali za stalno se nadamo da će ga Rim
što prije imenovati pomoćnim biskupom, te
u tom svojstvu nadamo se do konca t. g.

na prijateljsku imati sreću vidjeti ga megju nami. Ovo

imenovanje amo je primljeno s najvećom
radošću — jer kako malne svi naši listovi

_ zamoli ga, da lijepo i pohvalno se izraziše o istom go-
u vina, da bi mu!spodinu — njega amo pretekao najbolji

glas — jer inteligentan i izobražen muž —
značaj i pošten — kako da će mnogo
dobra učiniti, kao u odgovoru brzojavnoj

dali i za vremenito dobro pu-
ćanstva ove starodrevne biskupije, a k tim
svojstvima je nadodati da ima hrvatsko srce,
da žarko ljubi hrvatsku domovinu i da je
branitelj mile glagoljice, u prilog koje je

' napisao u novinama više temeljitih i jez-.
krvopija i $e- grovitih članaka, te na nadležno mjesto

znati će ju muževno i ozbiljno štititi. Dakle
možemo reći da Makarska bila sretna ovim

je mnijenju a i PO izborom, te se nada da će dostojno sjediti
svakog zdravo i pošteno mislećeg

na stolici naših slavnih biskupa Biankovića,

najgori zlobnik $ Blaškovića — Kačića i t. d. — te da će
zlobnom tendencijom onaj, koji osvagjuje
u konobi do,
da svje-
tuje trgovca, da kupuje vino cijenije. Za

dugo megju nami ostati.

(Jematva i ribarština.) Kao je bila duga
kiša i česte žestoke bure prošlog lijeta —
tako su se naš težak i posjednik — bili

\prestravili da će biti satvim slaba ljetina
javnost, onda će se valjda i — gli je zadnja

— obilata kiša puno

patvoreni ortak trustivaca udostojati s njim grožgju koristila, da se lijepo popravilo.

razgovarati putem javnosti. Pri koncu iz-
javljujem, da je laž, da je članak sastavio
skup Vrisničara, nego je svemu tomu po-
kretač jedan jedini. Još ovde se pridružuje
svojim potpisom i gosp. Roko Kovaćević
trgovac vina zajedno sa Vranjicanom, budući
da je Vranjican odsutan u Trstu i ne zna
za stvar. S vremenom će i gosp. Vranjican
posvjedočiti istinu, kako se ovgje prikazuje,
da se zatvore usta lažcima i klevetnicima

za uvijek.
Vrisnik, 4./8. 1906.
Ivo Bojanić kupovnik vina za Vranicana,
Kovačević trgovački drug Vranjicana.

| gdje bolje,

Grožgje je bilo sasvim zdravo i tako vino
'će biti izvrsno i jako i pun mirisa. Mosta
gdje gore, mora se računati 4
manje od lanjske godine. Prodavalo se

| mosta po 14 i 16 kr. lit. Maslina malo oli

ništa — ni za kućnu potrebu neće biti
dosta. Ribarština bila obilata — toliko sr-
tuna. Ovgjašnja je tvornica

 

Svak ovamo žali za njim jer je kroz ci-

|— da će se lijepi zvonik — koji je sa-

(Knjigonoše i državni poštanski brzo-
| javni ured,) Naši se knjigonoše tuže da su
\slabo plačeni — i sad gore nego nazad
\5 oli 6 godina. Nemaju manje od 40 kruna
\mjesečno — što doista nevoljno — da po-
šteno uzmognu živjeti — i pošteno vršiti
svoju tešku službu — osobito sada kad
i imaju i delikatni posao — razdjelivati novac
\od naputnica. Tužili — pravili uloke na
višu vlast i sve im bilo utaman. Dakle
o može — nek im se smiluje — i da
barem imadu toliko — koliko prijašnji knji-
gonoše. Nego bi bilo dobro, pošto su se
posli kod pošte i brzojava — silno umno-
žali — da Makarska V. ili VI. mjesto po
\važnosti trgovine u Dalmaciji — koja doista
lima veću važnost od Hvara — i još kojeg
\mjesta — koji imaju već državni ured —
\pita putem općine od vlade da i amo bude
državni poštansko-brzojavni ured — i na
taj jedini način došlo bi se u susret ne-
\voljnoj pariji — što su dan danas ovi po-
služnici. Mislimo da će naši zastupnici u
Zadru i u Beču poduprijeti prošnju naše
općine — a 8 uspjehu biti će zadovoljno
\općinstvo a osobito nevoljni poslužitelji. |
\stan za ured mora bolji biti — jer ulazak
! nepristojan i uvijek gnusan.

(Općinsko vijeće.) Jučer bila je sjednica
općinskog vijeća. Najvažniji predmet dnev-
\noga reda — odobrenje diobe općinskih
dobara u četiri odlomka naše općine. Po
| pročitanju spisa i pripravne radnje -— vijeće
\jednoglasno prihvati tu osnovu — koju sad

I

i iversu. ok Bi malat bi u
u da zatvori gregositem dopisnika uzme za djetlnjanicg s90. dii Napravljaju se putevi gdje nije potreba, mračna, niska i neuk Nari a oni =. k E :
| jastu, koji bi može bit mogao imat i oristi\a gdje seljani vrat lome ondje nema ni! , a i neukusna. Naris crkve i ri glede pitanja o zaštiti razdiobe izbornih
manastira učinio je vrlo vrijedni vladin sa. kotara većinom od dvije trećine glasova.

ijavljani ili nije? - . i
pijavi) ] \vjetnik g. Iveković. Vrlo nam je pak žao Česi su posve odlučno izjavili, da oni ne

\ pristaju ni na kakav kompromis u tom pi-

u čisto nasladne Uz ostalo naš »dični« glavar, gdje god

| : . I" | svrhel Nepravedno udovoljit mjestu, s dugom my savjetnici reču potpiši potpisuje tako | Sragien g. 1646. — morati brzo orušiti, jer tanju, dok Niemci očituju, da je to condi-
rado bi zapitao naše djaštvo a mi? naprtit općinu, a da pripomogneš Cavtaća- | da je on sam više kroz iš godinu postavio |?* sudu g. arhiteta, prijeti pogibelj — da tio sine qua non. Sada nastoji vlada, da
mislimo sa zagrebačkom universom. | ninu, (o onim rijetkim poštenjacima ne go- potpisa svojim znancima kao glavar neg u aa samo gradi.
vorim). koji mrze i preziru Konavle, što ih | pedeset godina svi glavari.

hrane, koji bi spalili općinu, koji su lijepo pilo bi najzgodnije da g. glavar položi
odno | pričekali Konavljane, kad su hodili pozdravit |
mi ćemo se zadovoljavati nrijestolonasljednika i t. d. — budale na- |
rezoluciama i mirnim čekanjem. Ta t9 je pođe ni malo neprirodnim. Mi mislimo, da
običaj naš od prošlarine. Vlada će, oslanja- | za općinu mora bit svak jednak, ali Cavtat
| neza“ | tako ne misli. On misli. da on mora imat
| ove godine ovdi ih je sve, da se njemu iz straha mora ugagjat, | +) Pod odgovornost gosp. dopisnika.

| sklone obje stranke, neka pristanu na kom-
| promisni predlog, da se tražena zaštita osi-
gura na 12 godina. U poljačkom klubu vrio
\su nezadovoljni s rezolucijom, što ju je
| predložio pododbor odbora za izbornu re-
| formu glede zahtijeva o proširenju autono-
mije. Klub ostaje kod svojih zahjjeva glede
autonomije Galicije, te je i galički namjes-
\nik grof Potocki u Beču poveo o tom pre-
\ govore izmegju poljačkik prvaka i vlade.
Austro-Ugarska i Italija.
Rimska «Agenzia Stefani» javila je, da je
grof Goluchowski saobćio talijanskomu po-
\slaniku u Beču u ime magjarske vlade i u
"ime svoje sažaljenje radi štete, nanesene
\ talijanskim stanovnikom na Sušaku prigo-
dom  posliednjih izgreda, te je dodao, da
se sudbene oblasti bave iztragom i da će
\krivci biti kažnjeni. Nu pošto izmedju tvrd:
“nja talijanskoga konzula na Rieci i mjestnih
upravni oblasti ne postoji suglasnost, upi:
tio je magjarski ministar-predsjednik hrvat-
\skoga bana, da povjeri ponovnu iztragu
| posebnomu činovniku, koju će zajedno 5
| konzulom provesti. — Ovo je velika zado-
\voljština za Talijane, što se vidi po pisanju
| talijanskih novina.  «Messagero»  izrazuje
isvoju radost, što se je stvar ovako riešila.
“«ltalie» veli, da je Austro-Ugarska pokazala
\opet, da je voljna ukloniti sve zapreke što
bi dale povoda nesporazumljenju. «Tribuna»
kaže: Svatko će se osjećati sretnim, ako
| ministar izvanjskih poslovah Tittoni saobći

 

e: da su dogodjaji na Sušaku po:

voljno riešeni po ltaliju i Austro-Ugarsku

treba da ju vlada odobri — i da dogje iz «Popolo Romano» piše: Postupak austro:

| Zadra osobiti vještak, da vidi je li razdioba
| dobro izvedena. Doista je ovo vrlo wažni
|predmet — za unapregjenje našeg gospo-
\darstva — i mora se pohvaliti općinsku
|upravu — koja je sdušno nastojala, da se
|ova toli korisna ustanova na djelo provede
|Vič. zast. Don N. Ribičić prije sjednice
\upitao riječ za prešni predlog — naime da
naćelnik brzojavno čestita vrlom Don Frani

|polju. Na čemu vijeće
živio Buliću. prihvati predlog i umah brzo-
javka bi mu upučena. Pri koncu sjednice
isti gospodin predložio — da se i ovo vi-
jeće pridruži zaključku splitske općine —
u prosvjedu proti divljačkom napadanju bi-
jesne talijanske rulje u Zadru i na Rijeci

 

| ugarske vlade svatko će u Italiji dostojno
\ocieniti. To je novi dokaz trajnoga lojalno: *
\ga nastojanja obih saveznih država o uzdr-
| žanju srđačnih odnošajah. «Corriere d' lis
'\\ia» kaže, da će izjava grofa Goluchowsko-
ga umiriti duhove u Italiji.

| Srbija.
_ Komedije u Srbiji sa nabavom topova.
Biogradska vlada širi sada glasove, da “
vo

Schei-
| derove topove, poći i Kru:
pove topove. Iz Zemuna brzojavljaju jedno:
mu bečkomu listu, da su ti izvidi vojnogi
jerenstva prosto komedijanje, jer da |“
Pašić sa drugovima već pred dvije godine ''
dobru nagradu obvezao se, da će nabaviti
za Srbiju francezke topove.

3