Br. | Bros.

U DUBROWNIKU, 15. Oktobra 1910.

PRAVA CRVENA KRNATSKA.

 

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K. 6; na po
1 četvrt godine  surazmjemo; za inozemstvo godišnje K. 9 — Ko
ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen | za došasto

polugodište.

Sabor zasijeda.

Dubrovnik, 14/X. 1910.
U malo da se nijesmo zarekli i re-
kli »sabor radi«. Ali na žalost, tu je
cijeli zadnji niz godina, koji nam ne
može pokazati nikakva dobroga re-
zultata saborisanja, koji nam ne može
pokazati nikakva uspjeha. Ko je kriv?
Zanago mi ne; ne stranka prava!
Sabor zasijeda, to još ne znači mno-
go. Hoćemo reći: mirno zasijeda; op-
strukcije nema, jer je etička njena sila
pobijedila. Ribičić nije više narodni
zastupnik kraja, koji ga nije izabrao !
On se odrekao; to je dobro i učinio.
Nije mogao podnijeti moralnu odgo-
vornost opstrukcije. Stvarno je dakle
ona uspjela. Moralni je uspjeh i veći;
većini se pokazalo, da su prošla ona
za nju zlatna vremena grubog nasilja.
Na žalost u nas evo činjenice u ma-
lo vremena po drugi put svjedoče,
kako je ova samostalna kompetenci-
ja sabora za verifikaciju napadnutih
mandata vrlo pogibeljna. Ona napa-
stuje većinu na svakojake zlorabe, da
izbore svojih zastupnika ovjerovi —
docet casus Ribičić — a prema pro-
tivnicima rigorozno — docet casus Vu-
ković — postupa. Zato nema čuda,
što su se u sred parlamenta podizali
glasovi, da se ova funkcija saboru di-
gne i prenese na jedno sa svijem ga-
rancijama nepristranosti uregjeno  po-
sebno sudište, odnosno na vrhovno ili
upravno sudište. Takav je jedan predlog
bio iznio u svoje doba grof Coronini u
bečkom parlamentu ; bio mu je odbiven.
U Francuskoj o ovoj stvari drukčije
Cl&menceau misli. Zastupajuć stanovi-
šte, da većina raprezentuje narod, za-
ključuje dalje — u čemu se mi ne mo-
žemo š njime složiti — da ona stoji
nad pravom, da je legibus solu-
ta, te da pitanje verifikacije odlučuje
prema političkom, a ne pravnom gle-
dištu. Svaki od nas ćuti, kako je ovo

PODLISTAK.

Harakteri u Manzonijevim
(23) pVjerenicima““,
Prof. W. baron Ljubibratić,

Premda ljute boli razdiru njezino srce,
ipak iz njezinih usta ne izlaze tužbe i ja-
dikovanja, ipak ne više protiv svojih krv-
nika. Kako samo krotko moli i zaklinje Ni-
bija uspomenom njegove majke, žene i
kćeri, da je pusti ići svojim putem: »Za
ljubav božju i blažene Djevice, pustite me
da igjem! Što sam vam ja zla učinila? Ja
sam bijedan stvor, koji vam nije ništa uči-
nio. Ono što ste vi meni učinili, od srca
vam praštam, i za vas ću moliti Boga. Ako
i vi imate kćer, ženu, majku, promislite,
što bi trpjele, da se nalaze u ovom stanju.
Spomenite se, da svi moramo umrijeti,
da ćete jednom željeti, da vam se Bog smi-
o a A tek kako ponizno govori /nnomi-

: »O gospodine! ja ne mislim ništa!
co mogu jadnica misliti, nego da mi se

božju pustite me da idem! Nije uharno čo-
vjeku, koji jednom mora MOŠNJE
muči jedno bijedno stvorenje .... Zašto me
vi mučite?.... Kose cl ća se živo a
moliti... O ste se ga-

 

 

God. VI.

 

 

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA.
Brzotisak i vlasništvo DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE.

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.

 

 

Pretplata 1 oglasi šalju se Administraciji. Pisma dopisi Uredništvu. -a|

zahvale i priopćena plaća se 30 para po petit retku. Za oglase 20 ma Sa

a koji se više puta tiskaju po pogodbi. — Rukopisi se ne vraćaju. Listovi
nefrankirani ne primaju se. — Plativo i utužljivo u Dubrovniku.

 

 

zadnje tumačenje tiransko, a ne demo-
kratsko, ili bolje demagoško-tiransko.
Sa tumačenjem ovakovim slaže se i
danas stranka dalmatinskijeh klika, koja
je postupala do sada prema svojim
interesima, a ne po Bogu i pravici.

Druga je važna stvar: jedno prazno
prisjedničko mjesto u zemaljskom od-
boru. Zastupnik se Radić radi bolesti
odrekao. Ko će biti izabran? Hoće li
se ispuniti jedanput nada profesura Me-
dini, urednika »Crvene Hrvatske«?

Ali opet ima i drugo pitanje: Ne
traži li pravica, da i manjina bude za-
stupana u tomu upravnomu tijelu zem-
lje ? Ne bi li to bilo u interesu reda,
kontrole i općeg povjerenja? Ne bi li
još sa strane većine bilo i politički mu-
dro, da to mjesto manjini prepuste.
Jer ako je zemaljski odbor pomoćnik
sabora od prilike, kako što je u Švaj-
carskoj savezno vijeće narodnoj skup-
štini, to neka bude i po svomu sa-
stavu odgovarao njemu. Nego zaludu
je gluhu pripjevati i danas govoriti
»hrvatskoj« stranici o pravici!

To su bile dvije stvari — Ribičiće-
va i Radićeva odreka — o kojima su
naše novine malo više progovorile. Za-
to smo se ćutjeli i mi dužni, a da se
na njih osvrnemo.

Sabor dakle zasijeda mirno. Mi ne
želimo više, nego zahtijevamo, da radi,

da radi pučki i hrvatski. Neka ozbiljno

i snažno podigne svoj glas već jednom;
neka traži, da nam dadu, što nas ide.
Neka se da neuku škola, da sazna,
što su naši mudraci pisali i govorili,
neka se da put putniku, liječnik bole-
snomu. Nek nam se močvare šuše,
goleti zašumljuju, potoci uregjuju. Nek
se našoj mladosti ne pravt neprilika
više svoje najviše nauke svršiti na je-
ziku materinjem, u 'našoj prijestolnici,
hrvatskom Zagrebu. Neka nam se o-
tvore željeznički puti, koji vode u bijeli
svijet, da u nas trgovina procvjeta, a
naše luke se podignu.

svršiti.... Ja ću moliti Boga, da vas očuva
od svakoga zla.... Vidim, da imate dobro
srce, da imate milosrgja prama meni ja-
dnici. Kad biste vi htjeli, mogli bi ste me
uplašiti više nego iko drugi, mogli bi ste mi
zadati smrt; a nasuprot ste mi.... nekako
oblakšali srce. Bog će vam naplatiti. Dovr-
šite djelo milosrgja, oslobodite me, oslobo-
dite«. Ove riječi tako jako.djeluju na srce
onoga čovjeka, da joj odvraća, i ne zna-
jući možda što govori: »Sutra ćemo se u
jutro opet vigjeti,.... megjutim ne bojte
se, počinite«. Tako govori /nnominalo, svla-
dan od Lucijine poniznosti i krotkosti, koji
bi naprotiv bio želio, da je kći jednoga od
onih silnika, koji ga prognaše, jednog od
onih što su mu željeli smrt, da se nasladi
njezinim jaukanjem i previjanjem.

Kad se Anjeza sastala s Lucijom, pošto
se zagrliše i izljubiše, htjede od kćeri do-

i|znati sve njezine zgode i nezgode, o ko-

jima bijaše doduše nešto čula, ali ih nije
mogla shvatiti, jer ispripovjegjene onako
bez ikakve sveze. Nego i Luciji samoj nije
bilo sve jasno; svakako što je znala i mo-

ih MANA, to stade majci sve žalosti pri-
čati. Dok je kćer govorila, Anjeza bi kli
cala: »Ah crna dušo! Ah pakleni stvore!

 

 

Obećavanja je više puno i suviše.
Osnova nam više o ekonomnom pri-

dizanju ne treba; nama treba faktičnog |

rada za ovu zemlju i narod. Ali je
jedno od svega najvažnije, šlo nema-
mo tražiti ni od Nijemaca ni od Mad-
žara, nego pozivajući se na  probu-
gjenu svijest hrvatskoga naroda od hr-
vatskoga kralja, a to je: sloboda i je-
dinstvol

Republika u Portugalskoj.

Prevratni elementi svaki dan to vi-
še rastu širom svijeta, i ne treba biti
prorok ni prorokov sin a da se predvi-
gja grozne nevolje i nesreće, koje će
zadesiti staru Europu od tijeh nesretni-
ka u ne dalekoj budućnosti. Francuska
kako je u revoluciji prednjačila, tako
je i nakon groznog poraza po nijem-
cima podigla zastavu na kojoj je na-
pisano: potpuna sloboda od svakog i
svačesa, potpuno jediastvo u svemu i
svačemu, potpuno uništenje svakog po-
četka i reda: očito bezumlje, koje će
narode unesrećiti, te će se osvijestiti
nakon groznih trzaja. Vlade i vladari
postali su neodlučni, mlohavi, pristra-
šeni, u mnogočemu da do nekle za-
ustave bujicu pogagjali i pogagjaju ti-
jem razvratnicima, i dočekali su da im
se je bojati noža ili kakovog  paklje-
nog stroja, ili prevrata u vojsci, a da
ih nestane ili bijegom ili okrutnom
smrti. Silni car ruski strepi zatočen, a
i svi ostali treba da se opkole silnom
zaštitom i da se sdana na dan boje
od kakove nenadne. Od cara Njema-
čkog do kralja Crne-Gore, jeli ijedan
dvor, jeli ijedna okrunjena glava, a da
može kazati da spokojno žive. Još su
svijem u pameti krvave tragedije u Ca-
rigradu, u Beogradu, grozni pokušaji
na Španjolskog kralja i na druge vla-
de do prekolanjskog pokušaja na Ce-
tinju. Prevratni talasi rastu postepeno
sve u više, sve u širje i uspješno raz-

 

koji bijaše gori od mnicga, a sada je sve-
tac.... Da samo znate, što znači patitil«
Ove proste, ali svete riječi, prožete jakim
osjećajem teške boli, moraju djelovati i na
srce onoga čitatelja, koji inače prezire svaku
vjersku okrepu. Da je to Manzoni postigao,
to je jedna od najvećih njegovih zasluga.

Kad je Anjeza, dobivši od /nnominata
lijepu svotu novaca, stala sa Lucijom go-
voriti o budućnosti Rencovoj i kako će naj-
bolje upotrijebiti tu lijepu svoticu, odluči
Lucija očitovati majci svoj zavjet, tim više
što taj razgovor imaše za dugo vremena
biti posljednjim, pošto se morala od nje

rastaviti, da pogje stanovati kod gospogje |

Prasede, koja se bijaše kardinalu ponudila,
da će je uzeti k sebi. Čuvši Anjeza za taj
zavjet svoje kćeri, ostane začugjena i smu-
ćena, Htjela se rasrditi na kćer, ali joj se
to činilo, kao da se hoće protiviti nebu,
tim više što joj je Lucija stala opet najživ-
ljim bojama opisivati onu noć, onako dugu
i crnu, i oslobogjenje onako nenadno. Majka
morađe dati pravo kćeri, što jč tako ura-
dila, ali se nije mogla zadržati, da je upita,
što će jadni Renco reći? Na te se riječi Lu-

+ (cija prene i vikne: »Ah, red je, da ja više

ne mislim na toga jadnika. Vidi se, da nam
nije bilo sugjeno .... Vidite, kao da je Bog
htio, da nas drži daleko jedno od drugoga.
A ko zna... ? Al ne, ne; On će ga bit o-

;|čuvao od svake pogibelji, stoke

 

valjuju sve pregrade, koje je vjera i
crkva bila posadila u narodima, dok
su još poštovali onu znamenitu: dajte
Bogu što je Božije, a kralju kraljevo: ali
su vlade nastojale taj stožer oslabiti,
one su se pouzdale u policiju, koju su
učinili ustanovom internacionalnom, ali
se je ova ukazala slabom, nedoraslom,
nemogućom, jer je zlo zahvatilo ne sa-
mo tobože prosvijetljene staleže nego
šire mase naroda i stoga se dogagja
sve ono što gledamo pravijem užasom.
Sijale su vjetar a požele oluju. Tako
se je dogodilo i u Portugalskoj. Tamo
je vladao Braganza dom, nasljednici
Don Pedrosa, koji je bio otpremljen
iz Brazila. Nema dvije godine da su
prevratnici hajdučki ubili staroga kra-
lja, ubili mu sina prestolonaslijednika,
a ranili sadašnjega kralja Manuela, koji
je posve mlad i neiskušan u strahu i
trepetu zasio na krvavo prijestolje o-
ca svoga. Od onda nezadovoljstvo sve
je raslo i prošle sedmice došlo do pre-
vrata, do strašne i krvave borbe, u ko-
joj je poginulo na tisuće ljudi, zapla-
kalo tisuću obitelji, i sam kralj ,pobje-
gao, te se proglasila republika. Stano-
vita štampa, koja je podigla toliko
vike kad je Ferrer bio ustrijeljen, na
ove grozote ne ustaje, ne viče, jer je
zadojena onijem duhom, koji ljubi pre-
vrat, koji bi i svijet isprekovratio, sa-
mo da dogje vrha onoj ustanovi, koja
brani i čuva narode, koja će ih tješiti
u nevolji, a kad segne do skrajne gra-
nice opet će ih osvijestiti i oživljeti. A
da je tako, najbolje se vidi po iskazu
presjednika Teofila Braga, koji je odmah
najavio da će vlada povestiti potpunu
rastavu izmegju crkve i države, ukinuti
vjeronauk, uvestiti slobodne škole i sve
ono ostalo što već postoji ima koje
godište u Francuskoj. | tako se oganj
širi sve to više, pak će zadesiti i druge
zemlje i narode. Prva je na udarcu
Španjolska, koja je već zaputila stazom,
te će ju dovestiti na ono stanje, u ko-

moći, prvo, moleći se Bogu za svoju ne-
voljnu kćer, pak.... treba ipak da onaj
kukavac to znade. Mislite se vi za to, uči-
nite mi to milosrgje, .... Kada doznate,
gdje je, činite da mu pišu, nagjite kojega
čovjeka... da mu piše kako je to bilo,
gdje sam se našla, kako sam trpjela, i da
je Bog tako htio, i da umiri srce, i da ja
ne mogu nikada biti ničija. I neka mu li-
jepim načinom dade razumjeti stvar, neka
mu protumači kako sam se obećala, kako
sam se baš zavjetovala. Kada čuje, da sam
se obećala Djevici... uvijek se on bojao
Boga. A vi, netom dobijete koji glas o
njemu, pišite mi, javite imi, da je zdrav;
pak.... nemojte mi javiti ništa više,
Anjeza sva ganuta obeća kćeri, da će u-
činiti po njezinoj volji, na što Lucija na-
stavi: »Htjela bih vam još nešto reći, Onaj
bijednik, da nije imao nesreću misliti na
mene, ne bi mu se bilo dogodilo, što mu
se dogodilo. On je po svijetu; prekinuli
su mu put, kojim se bio uputio, odnijeli
su mu njegovo imanje, ono što je bio pri-
štedio, jadan, znate za što... A u vas to-
liko movaca!... Kad nam je Bog poslao
toliko blaga, a onoga jadnika vi ste baš
smatrali kao svojega .. .. da baš kao sina,

deder | podijelite s njim, jer nas Bog neće|kako

zaista zapustiti, Tražite uzdanu priliku, i
pošljite mu ih; Bog zna, koliko će mu tre-
bovati«. Ove nježne riječi i plemeniti sa-
vjeti najbolje pokazuju, kako je duboko bila
ukorijenjena u njezinoj duši ideja samopri-
jegora i čuvstvo ljubavi. iz ovih njezinih
riječi izbija s jednakom silom stara ljubav

,

 

jem se danas Portugalska nalazi, pak
će takovo zlo i dalje koraknuti. | na
Balkanu očito se vidi, da prevlagjuje
struja, koja bi htjela uvestiti republi-
kansku vladavinu, a protjerati razne di-
nastije, koje na istome vladaju, nadasve
u Crnoj-Gori, u Srbiji, u Bugarskoj,
u Grčkoj, naravno za danas su još
želje, ali ne u daleko te se želje mo-
gu ostvariti, i tako zlo postati posve
neuklonjivo. Do nas nije da ga uklo-
nimo, a oni te su na to pozvani neka
dobro otvore oči, jer kad se organi-
zam rastroji nije ga već moguće po-
praviti ili izliječiti. Mase su već manje
ili više svuda raspaljene, ne treba ne-
go iskra da u neukrotivi požar bukne
i sve raznese i uništi.

 

Zagrebačko pismo.

(12/X.) Kraj toliko ih, opet jedan udarac,
jedno poniženje, jedna nepravica za kralje-
vinu Hrvatsku. Krivi su joj dakako njeni
vlastiti sinovi, krivi su joj Tomašići, Cha-
vraci, kojekakvi Wilderi i Pribičevići, koje-
kakvi, što u ime Hrvatske viču, a za nju
ne ćute. Sitni ljudi idu za sitnim svrhama,
a otadžbina i narod im je široka i debela
kabanica, da š njom pokriju svoje nedi-
čne svrhe. Pa zato je li sva ova vika radi
izbora delegacija, koju stanoviti listovi di-
žu, sve drugo, nego ozbiljna i iskrena. Pe-
peo u oči narodu i ništa više. Neka se sa-
mo gospoda ne prave naivnim, kao da ne
vide, da ovo nije nego posljedica rezolu-
cijonaške politike i njihove peštanske de-
klaracije, gdje proglasuju pripadnost naše
otadžbine Ugarskoj.

Madžari dakle odabraše ne obzirući se
na predlog kluba hrvatskih zastupnika u
Pešti hrvatske delegate. To je proti svakoj
parlamentarnoj pristojnosti; običaj je, da
vlastiti klub ih predloži, kao što predlažu
svuda klubovi razne članove dđbora. Obi-
čaji u ustavnom životu pak igraju veliku
ulogu, poštuju se kao zakon. Ali što ćeš
to Madžarima govoriti, kad oni hoće, da
komu učine krivo? Oni se pozivlju na 6
41 hrvatsko-ugarske nagodbe, gdje se ka-
že, da izmegju hrvatskih zastupnika bira
četvoricu zastupnička kuća a velikaška je-
dnogau, pa dosta; ne možeš im reći, da im

i duboka bol, da se nje mora odreći za
uvijek, Vidi se da je Renco tako duboko
usagjen u njezinom srcu, da ga neće tako
lako odatle istisnuti niti volja, niti molitve,

Druga je muka čekaše u kući gospogje
Prasede, kamo se bijaše zaklonila. Rencova
slika ne puštaše u miru Luciju; na svaki
njezin pokušaj da je otjera od sebe, poka-
zivaše joj se jasnija i turobnija. Radila je
neumorno, tražila da se sva zaboravi u svo-
jem radu, i netom bi joj se prikazala Ren-
cova slika, ona bi izrekla ili zapjevala koju
molitvu, te bijaše naučila na pamet. Ali to
je slabo pomagalo. Jeli Lucija mislila o
majci, nehotice bi joj misli pošle na Renca;
jeli motrila o svojoj budućnosti, morala je
i protiv svoje volje misliti na Renca. Nego,
i ako nije bilo nade, da će joj poći za ru-
kom ne misliti na njega, ipak je nešto po-
stigla, da je manje mislila i ne onako in-
tensivno, kako joj je to srce željelo. Bila

napinjući sa svoje strane sve sile da joj ga
izbije iz«srca, ne bijaše našla boljega na-
čina, nego joj često

ž