U DUBROVNIKU, 15. Jula 1911.

s...

 

I

 

 

 

GQ | e je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K. 6; na p0
[oca godine  surazmjerno; za inozemstvo godišnje K. 9
me vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen | za došasto

polugodište.

bRIENI

 

 

IM3MM

 

 

 

- Ko

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI BROJ STOJI 12 PA: 4.
Brzotisak | vlasništvo DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE.

 

 

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.

Pretplata | oglasi šalju se

 

 

zahvale i priopćena plaća se 30 para po pećit retku. Za oglase 20 para po retku
a koji se više pula tiskaju po pogodbi. —
netrankirani ne primaju se. — Plativo 1 utužljivo u Dubrovniku.

Administraciji. Pisma dopisi Uredništva. — Za

Rukopisi se ne vraćaju. Listovi

 

 

 

 

Biankinijev kotar.

Borba zadnjih izbora za zastupnika
na carevinsko vijeće bila je jedino na-
perena proti Stranci Prava. Svi se ra-
zrožni elementi složiše & da sasvim u-
nište stranku, koja se jedino bori za
slobodu naroda. Veliki »protuvladinov-
ci« zovu u pomoć vladu, š njom se
uortačuju, da tobožnje vladinovce i gje-
neralaše satru. Ipak nijesu uspjeli, sa-
mo se mogu podičiti s izborom Bian-
kinia, ali treba da vidimo kako je: taj
izbor slijedio.

Odmah iza raspusta carevinskog vi-
jeća Dr. Smodlaka je hotio, da svaka-
ko njegov prisni prijatelj i gorljivi pri-
staša Dr. M. Čingrija bude izabran za
zastupnika. Pisao je, da želi svakako
njega u dubrovačko-korčulanskom ko-
taru. Nastojao je i zadnji čas, i malo
da nije uspio. Videći da Dr. Melko
ne može u Dubrovniku i Korčuli, on-
da dade parolu: demokrati neće ni-
kako vladinovca a k tomu još »hofra-
ta«. Mora se Vuković istjerat, ili mi
nećemo s utvarom sudjelovanja. Tu je
uspio. Znajući Melko, da mu je težak
uspjeh u makarsko-neretvanskom  ko-
taru, ne miče se po Dubrovnixu, če-
kajući da se osveti Biankinu, ako pro-
pane gdje kandidira. Bi izabran i tek
onda dade se na posao da i ovdje a-
gitira za »kolegu« Biankinia. Pravaši
u ovom kotaru nijesu se nikada nadali
dobiti, jer znadu, dok je osobito u
Blatu radi nekih prilika, onako kako
je, da je svako nastojanje mal ne u-
zaludno. Bez srestava i bez ikakve vla-
sti mi smo hoćeli samo se afirmirati,
i to smo učinili. To bi bilo u kratko
na stvari; samo ćemo jedno naglasiti :
Prvi udar ša strane demokrata bio je
namijenjen Biankiniu. Njega su hoćeli
izbaciti, a deveta im briga bila za »ho-
frata«, kojega su izbacili, kad se Dr.
Melko nije hotio primiti kandidature u
šibenskom kotaru. Ako je vladinovac

PODLISTAK.

Osvrt na ocjenu moje ocjene o ,,Crticama
iz kršćanske arheologije, sabranih po
(2) O. U. Taliji“,

Moj kritičar veli: »U »Crticama« str. 6.
»se piše: »Gdjekad će se naći i četvrto ime
»koje se dodaje radi adopcije ili slavnih
»počinjenih djela«. »Bullettino« vidi.ovdje
»pogrješku i piše ovako: »Rimski gragjanin
»imao je tri imena, ali nije tačno da se
»četvrto dodaje ridi adopcije. Adoptirana
»osoba prima sva tri imena od svoga po-
»očima a sadržaje na četvrtom mjestu po-
»rodično ime sa dočetkom na —anas«. Što
»je htio ovdje »Bullettino« da ispravi ne
»može se lako razabrati... pa nastavlja
»moj kritičar sve miješajući i svršava: »O-
»staje otvoreno pitanje, što je »Bullettin«
»htio da popravi«.

Moj kritičar ne samo da ob ovom nema
ni pojma dali pokazuje da ne pozna ni hr-
vatski, U »Crticama« stoji da se četvrto ime
dodaje radi adopcije, a ja sam rekao da se
četvrto ime mne dodaje radi adopcije, nego
da se na četvrtom mjestu zadržaje porodi.
čno ime, a da tri prva imena prima od
svoga poočima. Neka moj kritičar izvoli po-
tražiti u kojem hrvatskom rječniku što znači
dodati a što zadržati, pa će bar kroz ma-
glu razabrati razliku megju onim što sam

rekao i što je O, Talija u »Crticama«
piso te će valjda ražumjeti što je »Bullet-
tin« ispravio.
Moj kritičar nije suglasan sa mojim opa-

s

 

Vuković, zar lIvčević nije? Pa smo vi-!
djeli, da su svi »protuvladinovci« za Iv-.
čevića ne samo radili nego se i žrtvo-
vali.

Biankini zna, da su bili protiv nje-!*

ga, zna da su i sada i da će u bu-;;
duće još više biti, pa ipak š njima se
bori, da sutra oni poduzmu borbu pro-
tiv njega, jer ga ne mogu trpjeti. A
za što: To svak zna, a najbolje Juraj
Biankini! š.

 

Skupština
,4a organizaciju Hrvata“,

Boka Kotorska, 9/VII.

U pretprošlom broju »Narodnoga Lista«
ugledala je svijetlo neka notica iz Kotora,
gdje se ruglu izvrgara proglas od upravnog
Odbora Stranke Prava u Kotoru glede op-
ćinskih izbora. Glavno je, što se je tom no-
ticom u »N. L.« htjelo postići, to: prikazati
onaj proglas kao da je inspiriran sa strane
stranke Dra. Sardelića, što nipošto ne stoji.
Razumijemo sve prljavštine i igre gospode
kotorskih utvaraša, za čim teže. Nije njima
ni do Sardelića ni do Vukotića, njima je do
zametka utvaraške stranke u Boki. Oslona
u narodu nemaju, nego se latiše sada, dok
su još duhovi izbora uzrujani, da pravaše
prikaživaju kao pristaše Dra. Sardelića, da
ga oni hoću staviti za načelnika Kotora i
t. d. ne bi li oni pravaši, koji su glasovali
za Dra. Vukotića ostavili redove Stranke
Prava. Ali narod se ne dade varati. To im
je najbolje pokazala njihova skupština od
2. srpnja u Općinskom Domu u Kotoru, na
koju su pozivali sve Hrvate Bokelje i po-
slali do 600 (šest stotina) poziva, a odazvalo
se kojih 30 (slovom: trideset) i to većinom
činovnika i akademičara. Pitali bi smo rado
Crvenka, kako mu je bilo pri duši, kad je
gledao, gdje masa naroda stoji na placi, a
na skupštinu niko osim nekoliko »njegovih«.
Hoće da provedu organizaciju Bokeljskih
Hrvata, hm! ko ih ne poznaje promislio bi,
da se ti ljudi hoću žrtvovati za narod. Or-
ganizacija Bokeljskih Hrvata, pravaši — Sar-
delićeve pristaše, to su mudro izbačene bom-
be, ali trudno će upaliti, U toj tendecijoznoj
notici primjećuje se još proglasu, da se po
njemu stranka ne brine nego samo za Ko-
tor, a za druge općine ništa obzirom na

skama upravljenim »Crticama« radi njiho-
vog tumačenja znakova D. M. na kršćan-
skim sarkofazima pa mi štošta zamjera, kao
onaj koji se u stvari ne razumi, pa ua sreću
uzimlje nešto iz Krausove »Realencyklope-
die der christliechen Alterthiimer«. Kad bi
ga htio slijediti u svim njegovim stranpu-
ticama morao bi mnogo toga pisati, a njemu
opet ne bi koristio. Navest ću ipak nešto
iz ovoga dijela njegovih opazaka neka se
svak uzmogne osvjedočiti koliko je vrijedan
moj kritičar, On kaže:

»Još nešto: »Bullettino« je u ovomu pi-
»tanju u kontradikciji sam sobom«,

»B.« govori u prvom dijelu svoje kritike,
»da nijesu kršćani kupovali sarkofage, (ja
»nigdje ne rekoh da ih nijesu kupovali) već
»da su ih prenašali iz poganskoga groblja,
»pa tako su došle sigle D. M. na kršćan-
»skim sarkofazima«,

»A u drugom dijelu svoje kritike govori:
»kršćani nijesu razumijevali značenje onih
»D. M. poganskih natpisa pa su ih ureza.
»vali uz krstov monogram i na kršćanskim
»spomenicima, pa odatle D. M. na kršćan-
»skim sarkofagima«.

»Ovo je očita kontradicija«.

»Ako su kršćani prenašali sarkofage sa
»D, M. iz poganskih grobišta, tada kršćani
»nijesu urezavali D. M. već pogani; ako li
»su kršćani iz običaja urezavali D. M, na
»svojim sarkofazima, tada takovih sarko-
»taga nijesu prenašali, takovi sarkofazi ni-
»jesu poganski već čisto kršćanski i ako
snose na sebi D. M.«,

»Ako su kršćani prenašali sarkofage, tada |

! dojduće općinske izbore. Gospodo, izdali ste
se sami, na tome smo Vam zahvalni. Vi
Iste nam drugim riječima poručili i poučili
nas, da opomenemo i naše pristaše u dru-
im hrv. općinama, da se ne »okučaju« na
vaše bačene udice, kako što smo opomenuli
i one u Kotoru. Dakle vi ćete ih i tamo
bacati; dakle Vi ćete i taimo kušati potpiriti
mržnju i razdor megju našim jadnim naro-
dom. Polako gospodo, skršiti će Vam se i
tamo zubi o tvrdo pravaško uvjerenje ogro-
mne većine Bokeljskih Hrvata! Klonite se
ćorava posla »Organizacije« Bokeljskih Hr-
vata | Znajte (a vi to dobro znate, i ako se
pričinjate da ne znate), da su oni već or-
ganizirani, i to u Stranci Prava.

Preporučili bi smo i nekoj gospodi tali-
janašima i gospodinu profesoru Čičinu, da
nas se klone. Izbori su prošli, za nas je
iščeznuo i Sardelić i Vukotić, a mi smo o-
stali i dalje pravaši. Mi smo svi u organi-
zaciji Bokeljskih Hrvata, ali u Stranci Pra-
va, Jeste li razumjeli, gospodo jedne i druge
boje? Ovo Vam poručuje ponovno — Skup
Bokeljskih pravaša.

— Glede iste stvari primamo iz Kotora
slijedeće :

Inicijativom naprednjaka Gjunia, aristo-
krate Carića i Don A. Miloševića bila je
sazvana u opć. dvorani skupština sa dne-
nim redom: »organizacija Hrvala«, a u i-
stinu ticalo se samo pripreme za opć. iz-
bore. Sakupilo se nešto dvadeset izbornika.
Tu je naprednjak Gjunio istakao, da i ako
je njemu sve ujedno biti Hrvat ili Srbin (!)
ipak bi trebovalo organizovati bokeljske Hr-
vate u jednu stranku! Na io je ustao jedan
mjesni profesor (inače slogaš) i opazio za
što se za to čekalo baš općinske izbore i
natuknuo je da su do sada kotorska gospoda
bagatelisali radnike; na što su ustali go-
spoda a la Carić i počela galamiti, a neki
& la Fiori počeli i zviždati, i profesor se
odalečio iz dvorane, Onda je ustao jedan
općinski vijećnik i dokazao kako je profesor
rekao istinu, i da čovjeka koji istinu govori
nije pravo napadati. Mukom su gospoda u-
muknuli, tek nakon skupštine rekao je g.
načelnik pomenutom vijećniku, da nije imao
onako na skupštini govoriti! A sad osvrni-
mo se na stvar, Ako ikomu a ono prava-
šima stoji na srcu hrvatstvo Boke, što su
nebrojeno puta djelom dokazali, a ne samo
na jeziku kao mnogi u protivnom taboru;
ali ipak ona nekolicina koja su bila pozva-

»monogram krstov nije mogao biti istodo-
»bno urezan kada i D, M., kako to govori
»B.« da se vidi u Solinu; ako li su isto-
»dobno bili urezani i D. M. i krstov mono-
»gram, tada takovi sarkofazi nijesu bili pre-
»nešeni iz poganskoga groblja«.

»U ovakove kontradicije, koje se opažaju
»u samo nekoliko crta upada se tada samo,
»kada se hoće — pošto, po to — da pri-
»govara i samo za to da se prigovara i
»zabada«.

Moj kritičar misli, da je ovim pokazao
Bog zna kakvo veliko filozofsko i arheo-
loško znanje; a ne zna jadan da se je u
jednome i drugome pokazao uprav malašnim.

Nepobitna je činjenica da su kršćani kat-
kada iz poganskog groblja prenašali u svoje
groblje sarkofage na kojima su bile ure-
zane sigle D. M. a gjegod i cio uatpis o
noga poganina koji je prvom u onom sar-
kofagu pokopan bio. Dogagjalo se da bi
kršćani koji put isklesali jedno ili drugo
pa svoj natpis urezali, a gdjegod bi osta-
vili oboje.

Ovaj fakt tako jednostavan i poznat sva-
kome koji se samo jednom pomljivo pro-
šetao po kakvom kršćanskom groblju ili
kakvu uputu u kršćansku arheologiju po-
zorno pročitao, mome kritičaru ne samo da

te piše:
»Šio je tim htio kazati i ispraviti »B.«?
»Da nijesu možda kršćani kupovali u po-

 

»ispuste sve nevjerojatne okolnosti, koje su

je nepoznat dali ostaje stvar nevjerojatna,

»gana, već u potrebi prenašali sarkofage |
»ig poganskoga groblja u svoje? Da se|

 

na na skupštinu, nijesu prisustvovala, jer su
stalni da pod etiketom »organizacija Hrvata«
krije se nešto posve drugo; a vidi se i iz
toga što nijesu bili pozvani već samo ne-
kolicina kotorskih pravaša. Kamo sreće kad
bi svi Hrvati bili u jedno kolo, ali kako je
moguće to i pomisliti a kamo li izvesti, kad
su jedni samo Hrvati a drugi »Hrvati ili
Srbi«, kad je jednima pred očima hrvatstvo
a drugima srpstvo i hrvatstvo. Zalud bi se
za čas i složili, kad su nam ideje različite,
takova bi sloga bila kratka i lažna, kao o-
na izmegju Srbohrvata i »Srba« u Kotoru,
Perastu i Ercegnovomu. Vrludali slogaši ta-
mo amo kao do sad, pravaši su svijesni
svoje politike: Sve za vjeru i domovinu Hr-
vatku! Što se pak tiče organizacije, mi smo
davno organizovani, i to u Stranci Prava,
a to nek utuve u glavu neka gospoda ari-
stokrati, koji se sjećaju čestitih naših radni-
ka i obrtnika samo onda kad im se drmaju
stolice zapovijedanja !

 

Vijesti iz naroda.

Iz Račišća.

U broju 50. »Narodnoga Lista« ima do-
pis iz Korčule, na kojega se ne možemo
nego nasmijati, a uz to i pobiti neke kru-
pnije laži. Navagja da iz grada »nije niko
agitino megju seljacima u našim i vanj-
ski; odlomcima« u prilog kandidature Bian-
kinia, »niko na dan izbora da nije išao po
odlomcima da agituje i predvodi birače«
»nijedan novčić nije potrošen ni prije ni
na dan izbora«; »svijesni birači megju o-
dlomcima agitovali su sami megju sobom« !
Kako dopisnik može da tolike laži u ja-
vnost tura? Evo nas da dokažemo istinu:

Prije mjesec dana do daua izbora načel-
nik i Općina svako malo dana sazivali su
glavare, lugare i čauše, podavao im stroge
naloge za agitaciju; oni tomu poslušni, te
se služili silom i prijetujom, a »inudri« je-
dan naš pravnik koji sam sebe u dopisu
»Crvene Hrvatske« broj 48. uzvisuje sa
»naš vrijedni pravnik«, kao poludio u agi-
taciji, jer se je prigodom iste siromah iz-
javio u selu, da će mu zastupnik Biankini
ovom prigodom izbora isposlovati prvo mje-
sto službe gdje hoće u Dalmaciji, pošto da
su mu do sad odbijene molbe za Dalma-
ciju i Istru i ona iz Trsta za pulicajnu slu-
žbu, koja bi mu se baš dolikovala! Mi mu
želimo sretan put i daleko mu kuća od na-

»nužno to morale pratiti, kao n. pr. dali je
»tamo u poganskom groblju bilo praznih
»sarkofaga; ako ih praznih nije bilo, što
»su radili sa mrtvim tjelesima iz tih sar-
»kofaga, dali su takovi grobovi bili prepu-
»šteni svakomu, bili ničije vlasništvo i t. d.«,
pa ma zadnju moj kritičar pita: »... odakle
»Bullettino« znade za to prenašanje pa ka-
»tegorično to tvrdi kao da je kakav mate-
»matički teorem, te kontrarno mišljenje zove
»netačnim, zove pogreškom?«

Daleko smo. Mome kritičaru nijesu po-
znate ni najelementarnije stvari o groblju
kod starih naroda. Ja ne mogu ovdje da
mu iznesem sve što o tome treba da znade
jedan koji hoće da piše o kršćanskoj arhe-
ologiji ili da o tim pitanjima vodi kritiku.
Napomenut ću mu ipak nešto.

Najprije neka pogleda one neizbrojne nat-
pise, poganske i kršćanske koji nam jasno
govore kako je mala sigurnost vladala u
pogledu grobova, pa zaželi li vidjeti naše
starine neka ne zaboravi pročitati onaj gla-
soviti natpis Duione (C. | L. II. 13124);
Adiuro per Deum et per leges Chresteu-
nor(um), ut quićumque extraneus woluerit
alterum corpus ponere (voluerit) det ecli-
sle catolice Sal(onitanae) aur(i lilibras tres),
neka pogleda pred muzejom veliki spome-
nik Pomponiae Verae, neka prouči pitanje

sarkofaga Hipolita i Fedre na-
šasta u kršćanskoj bazilici na Manastirima,
neka pogleda oko solimske gradske bazilike
pločnika

;|vom »za važan posao«,

 

šeg mjesta, budući da kroz cijeli njegov
boravak vidjeli smo samo  najprostačkije
njegovo ponašanje u svakom pogledu, koje
nebi dolikovalo niti najprostijem analfabeti
a kamo li jednom pravniku!

Sličan mu je i jedan famozni »veleum«
kolega iz Žrnova, koji je vodio prisilnu a-
gitaciju, jer je i njemu molba za službu
bila čičoi te uhva u zastupnika Bian-
kinia da će mu je isposlovati gdje hoće.
Neka im bude sretno, samo daleko im kuća!
Potonji se lanjske godine sa načelnikom
Ameriom pozvao na dvoboj radi kolnog
puta, te se stavić u borbu za zbaciti ga
s načelništva i izjavio on i njegovi pristaše
da preko novog puta neće nijedan Žrno-
vac proći te đa će na istom porastjeti šuma!
Nu čuda, kO ka su on i njegovi drugovi
zaboravili tu prijetnju, te je načelnik baš
onim istim putem predvodio masu pod ruku
i njega i poznatog »barjaktara« kao mar-
vu! »Ala lipote«, koliko je tim ljudima do
riječi!

Pošto su po selima imali svoje glavare,
lugare i čauše, svoje općinske stare fidei-
komesare, »mudra« dva pravnika, koji su
pustupali najenergičnije pa nije njima bilo
potrebe truditi se, a potruđio se je i kotar.
ski liječnik, koji je u dva puta prošetao se
u »službene svrhe navrtanja djeci boginja«,
pa nije bio lijen prošetati se do kuća po-
jedinaca i agitovati preporukama da mu se
moraju prijavljivati u Korčulu pod naslo-
te kako su nam
pripovjedali da se na Pupnatu govorilo, da
koji bude glasovao za Biankinia da će mu
sinovi po njegovom velikom uplivu ostati
slobodni od novačenja, a oni koji budu
glasovati proti pa bili i nesposobni da će
u vojnike!! Suviše u istome uredu nukao
je njeke podregjenike a osobito podvornike
i pisare da glasuju za Biankina. Znao je
još za cijeli dan izbora i ako nije bio član
komisije tu prisustvovati i svako malo pod
ruku sad jednog, sad drugog financijalnog
stražara predvoditi, a čujemo da je neke,
koji su protivno se prikaživali, činio da ih
starešina odredi u patrolu.

Nadalje nam kazaše na 11/6., kad su pra-
vaši htjeli na Pupnatu držati skupštinu, da
je poznati profesur sakupio njekoliko dje-
čurlije i otišao da prouzrokuje nemir u tu-
gje mjestu, u društvu sa pravnikom »Sle-
mom« i »narodnim zastupnikom«, te kad
se je pekla jarčevina i ispijalo rujno vince

pomljivo pročita »Bullettin« 1899. str, 135,
1903. sir. 185, n. 3 i 4, 1904. str. 62 i
1906. str. 89 glede sigle D. M. na sarko-
fagima na krsćanskom solinskom groblju,
pa tad ne bi ludo pitao odakle »Bullettino«
znade za prenašanje sarkofaga sa pogan-
skog na kršćansko groblje, ne bi se bez
potrebe izlagao sažaljenju veleći, da je ne-
vjerojatno, da je na poganskom groblju bilo
praznih sarkofaga, pa ako ih nije bilo pra.
znih ne bi pitao što su radili sa mrtvim
tjelesima iz tih sarkofaga, dali su takovi
grobovi bili pripušteni svakome, bili ničije
vlasništvo i t. d.

Navedoh samo nešto iz naših strana a
pregjoh preko djela De Rossia, Krausa, Ca-
brola, Martigny i Leclercqa i drugih, koji
se u raznim prigodama ovim pitanjima bave,

Fakt je takogjer da su na nekim sarko-
fagima sami kršćani dali urezati slova D,
M. a uz njih kršćanski monogram, pa su
ovo čisto kršćanski sarkofagi, koji nijesu
bili prenešeni iz kojeg poganskog groblja.
Za sve ovo upućujem moga kritičara ma
već spomenute citate.

Nijesam ja dakle u kontradikciji sa sa.
mim sobom kako moj kritičar hoće. Nema
kontradicije po zdravoj logici, jer se je mo-
glo jedno i drugo dogagjati, mogli su na-
ime jedni biti uragjeni po naredbi samih
kršćana a mogli su drugi biti prenešeni iz
poganskoga u kršćansko groblje; nema koa-
tradicije u stvari, jer se
drugo dogagjalo.