PRI CRVENA HRVATSKI

 

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K. 6; na po
1 četvrt godine  surazmjemno; za inozemstvo godišnje K. 9 — Ko
ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za došasto

polugodište.

s Hil ms:m

U DUBROVNIKU, 23 Septembra 1911.

 

 

 

 

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI 8ROJ STOJI 19 PARA.
Brzotisa : i vlasništvo DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE.

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.

| res i oglasi šalju se Administraciji. Pisma dopisi Uredništou.
pa i priopćena plaća se 30 para po petif retku. Za oglase 20 para Ze
a koji se više puta tiskaju po pogodbi. —- Rukopisi se ne vraćaju. Listovi

nefrankirani ne primaju se. — Pistivo 1 utužijivo u Dubrovniku.

 

 

 

Česko-njemački sporazum.

Ako svi znaci ne varaju, rijet bi da
će ovijeh dana, ako baš ne potpuni
se sporazum uglaviti izmegju Čeha i
Nijemaca u Českoj, ali barem neki
modus vivendi, što će mnogo ko-
risti donijeti toj bogatoj zemlji, jer će
sabor moći raditi i raspravljati zakone
i naredbe, koje su neophodno potre-
bite, a istodobno dati će ministarstvu
u parlamentu način, da se provedu
svi zakoni, nadasve ekonomske naravi,
a da se ne boji neprestano kakove
opstrukcije, ili sakupiv samo malo gla-
sova većine, ne bude primorano dati
ostavku. Jake su obe narodnosti, a
osim toga okupljene u skupine. Ni-
jemci su željeli i napregli svu hitrinu
da se zemlja porazdijeli u kotare či-
sto njemačke i čisto česke, tako da
- mogu suzbijati napore manjine Čeha
u svojim kotarima, a naravno da Česi
ne mogu nikakovu presiju činiti na
njemačkim manjinama u svojim kota-
rima, jer su se davno Nijemci pobri-
nuli da sakupe obilati novac, kako bi
mogli ne samo pripomagati u svemu
i po svemu svoju braću Nijemce, gdje-
god oni bili, nego i uspješno voditi
propagandu i na dalje. Česi naravno
nijesu htjeli dopuštati da se zemlja
dijeli po kotarima i narodnostima; ta
jedna je česka kruna, jedna česka ze-
mlja, jedno česko pravo. U tome je
zapinjalo sve, jer toliko Česi jedne na-
rodnosti, koliko druge, nijesu se mo-
gli srestiti ni u zemaljskom saboru,
koji ima godina da ne radi, a u par-
lamentu svaki bi čas, u svakoj prigodi
pristali uz one, koji su očito težili na
to, da bude raspušten parlamenat, ili
da ostupi ministarstvo, koje je vladalo.

Ministarstva padaju.

Istinu treba rijeti: iza Tafea koji se
je dugo održao kako ministar-presje-
dnik, naslijedili su ga ljudi ugledni i

PODLISTAK.

Omladinski list
na latinskom jeziku.
-Iuventus ephemeris in usum iuveutatis studlosae.

Namisao da se iznagje jedan universalni
ili internacijonalni jezik nije nipošto mo-
derna, kako bi se ma prvi mah moglo pri-
činiti. Zatim idjaše Descartes, Leibnitz, Con-
dotcet, Becher, Wilkins, Volney, Kolmar, Ber-
ger, Schmidt, Stein, talijanac Soave, Holmar,
Caumont, Letellier, da spomenemo saino
najglavnije.

Jedni, piše profesor Kerchhoff, tražili su
riješenje toga pitanja u izumu osobitog je-
zika, koji bi bio prost od svih onih pote-
šikoća, te su harakteristika naših nacijonal-
nih jezika; drugi su se opet ograničivali na
to, da iznagju osobito srestvo za pismeni
saobraćaj, predlagajući tako zvane ideogra-
fične metode, po kojima bi riječ, što u raz-
nim jezicima izrazuje jednu te istu misao
označena istim znakom, kao što je to
slučaj kod REL u aritmetici ili kod

onih i primljenih znakova u algebri

g

 

valjani državnici: takovi bijahu Korber,
Beck i Bienerth, ipak svi su bili prisi-
ljeni predati ostavku i saći sa prem
neugodne svoje stolice. Ne samo da
uz najviši samoprijegor i naprezanje
nijesu dospjeli pak i bilo za malo u-
miriti dvije narodnosti, nego jer su iste
imale svoje ministre zemljake, u vijeću
ministarstva nebi bili suglasni, i svako
malo trebalo je odgoditi parlamenat,
stupati u nove dogovore, stvarati nove
podloge, a to bi sve bilo bezkorisno.
Videći da se parlamentom ne može
dalje, pokušalo se je uvestit opće ja-
vno tajno glasovanje, u nadi e bi novi
izbori poslali u parlamenat nove ljude,
koji bi se lašnje dali umijesiti, i jer ne
zagriženi lašnje bi se dogovorili. Ali i
to je srestvo povećalo razočaranje, a
kad su se ponovni dogovori razbili,
raspustio se je parlamenat opet u nadi
da će izbori otposlati mirnije zastupnike.
Ponovni je izbor salomio krila kršćan-
skoj socijalnoj stranci, i ministarstvo je
Bienerthovo bilo prisiljeno odstupiti ;
toli više jer su ga Česi mrzjeli da je
tobože odviše sklon Nijemcima, što je
do neke i naravno, kad su ti ministri
većinom Nijemci. Bili će i natezali, ali
je živa istina da su sve uradili e bi
se dvije narodnosti dogovorno srele.

Novi faktori.

Barun Gautsch uživa glas valjana
državnika, bio je i ministar i ministar-
presjednik, ima iskustva i opreza, a
dobro je vigjen kako mironoša i kod
zastupnika i kod Dvora; on je pre-
uzeo dogovore; a uza nj je knez Thun
velikaš česki, koji je dobro vigjen i
ljubljen od svih Čeha koje god naro-
dnosti; a opet uz kneza Thuna pri-
staju velemože i gospoda česka veli-
kog posjeda, koji vrše posredujuću u-
logu izmegju pristaša jedne i druge
narodnosti. Knez je Thun veoma spre-
tno saslušao i jedne i druge, kako bi
poravnao put, a kad se u glavnom ba-

mogahu usvojiti samo duboki umovi, ili na-
pokon bijahu već opstojeći više ili manje
onakaženi jezici.

Ali ništa ne manje neprestani napredak u
trgovinskom saobraćaju, lakoća i udobnost
putovanja, veliki broj srestava za komuni-
kaciju, sve to skupa čini da se od dana na
dan jače osjeća potreba jednog internacijo-
nalnog i universalnog jezika, koji će putniku
omogućiti da pohodi sve moguće krajeve, a
veletršcu da vodi i najopsežniju korespo-
dencu.

To je baš lebdilo pred očima profesoru
G. M. Schleyeru, izumitelju takvo zvanog
VOLAPUK (VOL = sveopći, PUK = jezik).
Premds Schleyer bijaše uzeo gotovo iz svih
evropejskih jezika najbitnije stvari, znao ih
je ipak spojiti u tako logični sistem, da se
moglo reći, da će taj njegov jezik radi svoje
jednostavnosti osvojiti čitav svijet. Poteškoće
izgovora, kojim obiluje, samo da neke spo-
menemo, engleški i francuski jezik, bijahu
naprosto elimirane s jednostavnog uzroka,
što svako slovo, vokal ili konsonant, ne i-
maše nego jedan jedini zvuk. Isto tako biše
izglagjene sve poteškoće ortografije, jer se
svaka riječ tako pisala kako se izgovarala.
Ne manje bude pojednostavničena i akcen-
tuacija i gramatička konstrukcija. Izbačen
bude spolnik, pridavnici ne imagjahu nego
jedan dočetak, nije bilo nego jedne konju-
gacije, a nepravilni glagoli naprosto ne op-
stajahu. Alfabet bijaše latinski, jer najobičniji,
najlakši, najviše rasprostranjen. Riječnik i-
maše 13.000 riječi sa samih 800 osnova.

Ako se uvaži jednostavnost i prividna la-

 

rem dogovore da dogje ministar Ga-
utsch, koji bi doveo stvar do konkre-
tnog zaključka. Vijesti, koje dolaze,
nagovještaju dobro, vele da se je po-
stiglo što je glavno, a to je da se sa-
bor zemaljski okupi, da izabere per-
manentni odbor, koji bi bez okolišanja
radio da provede sporazum na svoj
liniji, i barem one zakone koji su po-
sve prešni i ne smijedu se dalje od-
gagjati. Pridobar je znak i to da su
Nijemci skloni dopustiti e bi se česki
jezik kako obvezatni predmet učio i
u njemačkim školama, te još dopustiti
da Česi mogu svoje podneske preda-
vati na českom jeziku.

I nami bi bolje bilo.

Naravno, dok se dvije toli jake na-
rodnosti glože i nami je zlo sa više
uzroka: najprije jer dok je amo svagja,
lukavi Madžari ustaju, sve su to više
zahtjeva, a nema u našoj poli dosta
otporne snage; jer Česi primireni bolje
bi se zauzeli za Slavene, dakle i za
nas; jer. bi se dogovorno glasali za-
koni koji sami mogu doskočiti gladu,
skupoći i svijem nevoljama, koje tište
kako i drugamo, tako i našu monar-
hiju; jer uz nutrnji mir moglo bi mi-
nistarstvo uspješnije istupiti da obez-
bjedi i obrani maše proizvode, obrt i
trgovinu od utakmice koja svaki dan
postaje to žešća, a opet doskočiti i po-
trebama radnika i sitnog puka i tako
predusrestit sve nevolje razvrata, ko-
jeg izazivlju oni te bi hoćeli uništiti
svaki red i poredak. Mi zaista bi se
od srca obradovali ako sporazum bude
postigao potpuni uspjeh; Česi su nam
braća, ugledni su, žilavi, napredni, bo-
gati, a mirni i zadovoljni bez dvojbe
bi nam pružili pomoćnicu ruku da se
i mi dokopamo sloge i jedinstva i da
slijedimo njihove stope na polju rada,
dobiti, dobrostanja.

etide

koća jezika, moglo se je očekivati, da će
Schleyerov pokušaj uroditi najboljim plodom.
Megjutim se u praksi pokazalo baš protivno.
Taj tobožnji universalni jezik nije se mo-
gao nikako udomiti. Dokazalo se naime, da
poteškoće, koje su se imale svladati, e da
se nauči taj jezik, ne bijahu ništa manje
nego da se nauči koji drugi jezik, koji bi
bio morao dobiti prednost nad svim ostulim
drugim jezicima.

Neuspjeh prof. Scleyera ne prestraši one,
koji su na svaki način htjeli doći do jednog
internacijonalnog i universalnog jezika. Po-
sljedica rada i zanimanja s tim predmetom
sadašnji je tako zvani Esperanto, čije mu
pristaše proriču vlast nad ostalim jezicima.
Kad će se to dogoditi i na koji će način
Esperanto do toga doći, to nam doduše ne
vele, a mi se bojimo da će Esperanio svi-
štti kao i svi dosadašnji pokušaji.

Kad se ima učiti jedan jezik, koji ma ka-
ko prost i jednostavan, ipak ga treba učiti
i naučiti, kad se ima stvoriti jedna smjesa,
u kojoj su zastupani elementi svih jezika,
a novi je proizvod opet nešto svoje vrsti,
kad se ima dati prednost jednome tobože
jeziku, koji nema niti prošlosti niti litera-
ture, čija je budućnost neizvjesna, po našem
je mnenju logičnije priznati kao universalni
jedan jezik, koji se već govori, koji ima
svoju prošlost i svoju kujiževnost, čija je
budućnost po tom osjegurana. Ali, jer bi
takova prednost priznata jedoom od živih,
u porabi već stojećih jezika mogla biti za-
zorna sa političkog stanovišta, mislimo, da
bi bilo najpametnije uzeti kao internacijo-

Za reciprocitet
zagrebačkog sveučilišta.

Akcija, koju akademska omladina vodi
ima već nekoliko godina i kojom je pitanje
reciprociteta učinila općim narodnim pita-
njena, rek bi da će se početkom nove škol-
ske godine nastaviti još većom energijom.
Odbor ustanovljen već od dulje vremena u
našem gradu u tu svrhu, obdržavao je. na-
zad nekoliko dana sjednicu te odlučio po-
zvati zastupnike hrvatsko-slovenske zajedni-
ce i dalmatinskog kluba, da se što življe
zauzmu za što skorije riješenje ovog oprav-
danog zahtjeva. Odbor se je nadalje obra-
tio na sve dalmatinske akademičare, da po-
zovu svoje općine i ostale korporacije e da
tako cijela Dalmacija ustane da traži ko-
načno riješenje recipiociteta — kulturnog
jedinstva hrvatskog naroda.

 

Zanimiva sudbena rasprava.

»Naprednjaci“ u pravom svijetlu. Sudbe-
no uglavljeno, da kleveću i napadaju ka-
toličku crkvu, vjeru i sve što je katoliku
i kršćaninu sveto. Dokazima istine ski-
nuta im je ,naprednjačka“ obrazina!
Vrlika, 19/IX. 1911.

Obdržavala se je ovo dana rasprava n:
& k. Sudu proti župnicima vič. gg. Kota-
rašu i Adžiji, na tužbu naprednjaka iz Za-
greba Dr. Šurmina, Dr. Lorkovića i Wilde-
ra, a to što je na Duhove u župskoj crkvi
u selu Kievu ot. Kotaraš izjavio, da su ba-
novinske »naprednjačke« novine pisale o
Isusu kao o lopovu, a o Gospi kao o blu-
dnici, — što je drugi dan župnik Kieva
vič. Adžija na skupštini pred Vrličkim »de-
mokratima« potvrdio, da je istina da je o-
no »Pok1et« pisao.

Na raspravi tužitelje je zastupao Dr. Gri-
sogono, a tuženike Dr. Krstelj i Dr. Maro-
vić mlagji. Sudac je bio g. Vernazza, rodom
iz Dubrovnika. S jedne i s druge strane i-
spitani su svjedoci. Učin je sam otac Ko-
taraš priznao, da se je onako o demokrat-
skim banovinskim novinama izjavio.

Nakon ispita svjedoka, u 12 sati branite-
lji utuženika nastupili su dokaze istine, či-
tanjem i prilaganjem »Pokreta«, raznih ka-
toličkih brošura i novina, što su se ovim
pitanjem bavile, osobito knjiga »Kulturna
načela i rad naprednjaka«. Nakon istinitih
dokaza, rasprava je u 1 sat prekinuta. U

nalni i universalni jezik jedan od mrtvih
jezika.

Poznato je svima, kakovu je ulogu u svo-
je doba igrao latinski jezik, kako je gospo-
dario ne samo na književnom polju, već
u javnom i privatnom životu. Nego uslijed
revolucije prilika morade tijekom vremena
ustupiti svoje mjesto nacijonalnim jezicima,
tako te bi uvršten megju mrtve jezike. A
ipak latinski ne bijaše još mrtav: Pokret,
poznat pod imenom humanizma, povrati la-
tinskom jeziku barem za čas onu vlast, te
jednoć imaše: a i danas, ako se hoće na-
pisati kakovo djelo, koje će biti pristupač-
no svim učevnjacima svih krajeva svijeta,
obično se latinski piše. Humanistične su
gimnazije gojile, goje, pak će i uz najradi-
kalnije reforme i u buduće gojiti latinski
jezik, jer je svim mjerodavnim faktorima
poznato, od kakove su važnosti za oboga-
ćenje uma, oplemenjivanje srca i ukusa o-
ma djela, koja nam ostaviše klasični pisci
starog Rima.

Kako bi dakle bilo, kad bi se kao inter-
nacijonalni i universalni jezik stao rabiti
latinski ?

Da ovaj jezik, i ako proglašen mrtvim,
potpuno može i radi bogastva svojega rje-
čnika i radi svoje giptosti odgovarati svim
zahtjevima današnjeg napretka, to neće ni-
ko zanijekati. Pokušaji učinjeni u tom smje-
ru potpuno opravdaše ovaj nazor. Najno-
viji je pak taj, da se za učenike gimnazija
izdava latinski mjesečni list. Ovaj pokušaj

 

| štvom Dr.

bi učinjen pred dvije godine, Pod uredni-
Stjepana Szćkely, a uz suradni-

 

četiri sata poslije podne rasprava je prosli-
jegjena. Prvi govorom je započeo Dr. Gri-
sogono, dokažujući, da se je prilog »Po-
kreta« bavio samo satirama proti českom
svećenstvu, a satirični »Žudija« da je Isusa
uzeo u obranu proti klerikalizmu. Stao na-
brajati »zasluge mlade demokratske stran-
ke«, kako svećenstvo proti istoj radi i ništi
ju a osobito fratar Kotaraš, te da napredak,
procvat i sreća njihove stranke zahtjeva da
se Kotaraša mora osuditi, dapaće da se o-
driče i svih iroškova samo neka bude o-
sugjen!

Nakon njegova govora progovorio je Dr.
Marović, koji je tvrdim dokazima u ruci ra-
zjasnio, da nije ono bila satira već prava
infamija očito nanešena Isusu Bogu Spa-
sitelju roda ljudskoga, i to baš na badnji
dan, uoči Božića, komu se danu svako kr-
šćansko srce neizmjerno raduje i veseli.
Najtvrgje dokaživa da niko na svijetu pa-
metan nemože uzvjerovati da to može biti
satira onako nazivati Isusa, kako ga je »Po-
kret« god. 1905 nazivao i ustvrdio, da je
Isus bio skitnik, potucalo, prefriganac, la-
gjak, smušeni tesar, pustolov, buntovnik,
zli duh, bludnik, pijanac, huncut, lupež,
kradeć kukuruz i pšenicu itd. itd. Dokaži-
vao nevinost optuženika, i zatražio potpu-

ino njihovo riješenje.

Završni govor obdržao je Dr. Krstelj, koji
uzastopice je vrlo dobro pobijao govoran-
ciju Dra Grisogona, dokažujući da onom
infamijom, dobačenom na živoga Isusa Boga
i Njegovu Majku Mariju nijesu uvrijegjeni
pojedini, već milijuni kršćana; predočuje i
donosi dokaze, kako su Djevicu Mariju na-
zvali bludnicom, pišuć »Pokret« g. 1906.;-
da pojava u Lurdu nije bila nikakova lsida
nego neka »u donjem odijelu zatečena dje-
vojčura nakon....« Čita pismo Wildera,
upravljeno Grisogonu recte Smodlaki 8/4.
1911., u kome mu piše: »Pojava u Lurdu
dokazano je učenjački, da je ono bila jedna
dama sa jednim oficirem u ljubavnom činu,
nakon čega .... prispjela čobanica, a dama
se prikazala da je Gospa« .... U ime svih
kršćana odbija ovakove nečuvene blasfemije.

Poziva Dr.a Grisogona da se pokažu de-
mokrati u svom svijetlu, te ono što pišu
po novinama proti Bogu, Gospi, vjeri, pri-
poznadu pred narođom da su bezvjerci,
da su hulitelji svih kršćanskih svetinja.
Uvjerava da su utuženi malo kao svećenici
rekli na obranu zajedničke nam vjere, pre-

štvo drugih profesora, izlazi u Budapešti,
već od dvije godine, prvog i petnaestog
svakog mjeseca, osim Jula i Augusta, list
»IUVENTUS«, uz godišnju cijenu od 5 kruna.
“ist je napisan tako laganim i jasnim
stilom, da ga mogu čitati i učenici drugog
razreda. »IUVENTUS« posvećuje svoju pa-
žnju svim pojavama kulturnog i intelektu-
alnog života, u koliko to može interesirati
njegove mlade čitatelje. Donaša pak članke
iz stare povijesti, iz areonautike, 1strono-
mije, umjetnosti, i t. d. Nadalje se bavi
atletikom, sadržava razne igre, brojčane za-
datke, šarade, zagonetke, i t. d, Za mlagje
čitatelje ima lijepih prijevoda, kao Robin-
zona, Odiseje, osim toga uspjelih priča,
šala i poslovica.

Da zaključimo, reći ćemo samo još dvije
riječi: Pokrajinsko je školsko Vijeće često
puta preporučilo učiteljskim zborovima na-
ših srednjih škola nabavu takovih knjiga,
koje bi dobro pristajale u bibliotekama za-
voda. Kako bi bilo, kad bi Pokrajinsko
školsko Vijeće isto učinilo i za ovaj omla-
dinski list? Dapače sobzirom na njegovu
važnost i na veoma nisku cijenu, bilo bi
željeti da se Pokrajinsko školsko Vijeće
pretplati na nekoliko primjeraka, koje će
kasnije razdijeliti izmegju najboljih i naj-
valjanijih učenika pojedinih zavoda.

List se dobiva preko knjižare Herder

u Beču
Prot. W. baron Ljubibratić,
e.

 

 

1
i