woeoo (ZLAZI SVAKE SUBOTE. Gneno

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED
BROJFN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE-
-; ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. +

 

 

Dubrovnik, 7. juna 1913.

. *

Kamo tražite špijune?

Dubrovnik, 6. juna.

Afera Redla već je svakome poznata,
O pjoj pišu još uvijek sve novine, na sve
strane svijeta, i s dana pa dan saznaje
se sve više detalja. Velikim interesova-
njem svak prati ovu af:ru koja je po-
budila veliku sensaciju, a mi joj obračamo
osobitu pažnju.

Prostor našega lista ne dopušta nam
da. cijelu stvar iznesemo i ii mo do
u tančine, pa ćemo je stoga i našim či-
taocima prikazati što kraće moguće.

Štabni pukovnik Redl već od nekoliko
godina bavio se špijunažom. On je špiju-
nisao na korist Rusije. Po položaju, dos-
tojanstvu i pouzdanosti koju je uživao
u visokim i najvišim vojnim krugovima,
pukovnik Redl bijaše u stanju da bude
upućen u sve tajne vojne planove i da
ih dobro zna. Oa je radio u korist Rusije.
Rusiji je izdao planove monarhije, a kako
je bio i pouzdanik Berlina, to je odavao
i njemačke vojne osnove, isto Rusiji.

Pukovnik Redl nije u izvjesnu mo-
mentu prodao neki plan, nego je špiju-
nažu vodio sistematski punijeh petnaest
godina. Po tome izgleda da je radio u
potpunoj ltajnosti. Planove je prodavao
za vrlo skupe novce, trošio je godišnje
koju stotinu hiljada, a ostavio je za so-
bom imetak od kakva dva milijuna kruna,

Izdala ga je jedna poštanska nov-
čana pošiljka. Pukovnik Redl bio je po-
zvan od svojih staliških kolega, bijaše
mu ponuđen revolver, i on je, ostavši
sam u sobi, počinio samoubojstvo.

Sad se vode istrage, a resultati nam
donose svakog dana sve više zanimivih
potankosti.

+
* *

To je najglavnije i najkraće o čitavoj
ovoj aferi.

Razumljivo je da je događaj proizveo
u vojnim krugovima pravu konsternaciju.
Ova će afera ostaviti za sobom znatne
posljedice, a osim moralne strane, ona je
donijela gubitak od mnogo i mnogo mi-
lijuna kruna. Austrijske novine pišu ra-
zumljivim ogorčenjem o ovoj stvari i od-
lučno bacaju krivicu na više strana, dok
ponajvećma udaraju na sistem. Stvar je
više zamašita značenja, a najzoačnije je
to, da je špijunažu vodio čovjek iz naj-
viših vojnih krugova i čovjek neograni
čenog pouzdanja i povjerljivosti. Dosta
je to, pa da pobudi toliku sensaciju, to-
liku deprimaciju i takvu opštu zaintere-
sovanost.

*
x #

Mi bijednici, mi Hrvati i Srbi koji
živimo na jugu monarhije i koji u očima
izvjesnih krugova izgledamo uvijek samo
veleizdajnici, samo špijuni i slično, mo-
žemo i hoćemo da učinimo neke reflek-
sije u pogledu ove afere, i da na izvje-
sne krugove postavimo par jednostavnih,
prostih, ali logičnih pitanja.

'To što austrijska štampa viče na sis-
tem i upozoruje da su to sve pošljedice
sistema, istinu &emo priznati, i mi se pot-
puno slažemo s njome, Ali austrijska
štampa prećutava jednu vrlo važnu činje-
nicu, a to da je pukovnik Redl Nijemac.
Da je po nesreći bio Slaven, ili još gore,
južni Slaven, austrijska bi štampa u druge
diple udarila, drugu bi pjosmu zapjevala,
pjesmu srdžbe i mržnje na nas, i tražila
bi da nas svijeh povješaju. Bečka bi
štampa vikala: ima još Redla, ima ih;
nije jedan, nije sam, nego ih je nekoliko
milijuna, Bečka štampa ne bi bila zado-
voljna da mu se, ili, da im se pruži re
volver da počine časno-nečasno samouw-
bojstvo, negu bi se drčala: na vješala!
na vješala! oganj! Y

Da, tako bi to bilo. To oni valjda i
osjećaju, ta gospoda koja imaju patent,
svojim pisanjem, mistificiranja javnoga
mijenja; da, osjećaju, ali pri nepredviđe-
nom momentu kad i njih može da oblije
crvenilo lica, ćute, &ute i ćute. '

Mi naprotiv nijesmo taki, nijesmo tako
zagrižljivi, toliko nepravedni niti zadojeni
tolikom mržnjom. Mi mirno i trezveno
rezonujemo i u ovom

Ova žalosna afera nuka nas da se

sjetimo mnogih stvari, da  promislimo
kako se s nama postupa, te da, kao i
bečka štampa (ona samo u ovom slučaju
a mi smo uvijek!) bacimo pogled na sis-
tem. Priznaće nam gospoda u Beču da
mi imamo na to najviše prava.

A evo i razloga.

Redl je špijunisao i izdavao tajne pu-
nih petnaest godina. Niko to nije znao,
on je radio svoj posao i, jaoh ga se ne-
kome da je posumnjao i u kojeg Nijemca
da je špijun, da je veleizdajnik. Kroz to

= vrijeme kod nas se dizale veleizdajničke

parnice: u Zagrebu, po Bosni, Friedjun-
gov proces, istrage, premetačine, suđenja,
zatvaranja po Dalmaciji i svim krajevima
gdie živi naš narod. Pa ipak, skupivši
sve zajedno, nije se našlo ni špijuna ni
veleizdajnika, Uprkos svemu tome, mi
smo bili u očima bečke gospode sve to:
i špijuni, i veleizdajnici, Ne samo to. Dok
je Redl mirno i spokojno špijunisao, kod
nas se tražilo špijune, tražilo ih se, htjelo
ih se naći. Između svih ostalih spomenu-
ćemo jedan najskoriji slučaj, slučaj Bili-
škova. To možemo kazati poslije presude.
Bio je zatvoren i optužen, delegiralo se
sud u Zadar, i na sudu je bio riješen,
jer se dokaza nije moglo nači. Nevini i-
zrazi, bezazlena kretnja nas dovodi do
optuženičke klupe. Pak? Tražili ste, tra-
žite špijune, ali ih ne nalazite, dok se je
Itedl našao, i konstatovalo se da jest i
u. sa više dokaza nego li je i potrebno
bilo, Ovo sa fakta kojijem ne nadodavamo
niti riječi, jer ona mnogo govore. Mislimo
da će nam se sada priznati pravo da za-
pitamo: Kamo tražite, špijune? Kamo ih
tražite, a gdje ih nalazite?!

 

Odgovor Srpske Akademije
Nauka na izjavu Bugarske
Akademije.

Povodom izjave Bugarske Akademije Nauka,
upućene drugim Akademijama o Maćedoniji, Srp-
ska Akademija, na sastanku svom od 22. maja ove
godine donijela je odluku da se kao odgovor
uputi Akademijama ova izjava:

»Bugarska Akademija Nauka uputila je svima
slovenskim akademijama jednu deklaraciju, kojom
protestuje protivu radnje srpskih političkih i
vojničkih vlasti u Maćedoniji. Ona optužuje te
vlasti da ne poštuju nacionalne osjećaje Maće- '
donskih Slovena, koji su, po.njenu .nišljenju,
čisti i neosporni Bugari, i u isto vrijemo napada
na Srpsku. Vladu zbog njena držanja u pitanju o
političkoj budućnosti zapadne Maćedonije,

Srpska Kraljevska Akademija ne može osta-
viti ovu deklaraciju beg odgovora. Ona nema
namjeru da, po primjeru Bugarske Akademije,
brani više ili manje naučnim razlozima. političke
tendencije svoje Vlade, i da u ovom trenutku
političkih nesuglasica između Srbije i Bugarske
otvara & Bugarskom Akademijom jednu naučnu
diskusiju, koja bi sad manje no ikad mogla biti
objektivna. Ali Srpska Kraljevska Akademija,
ostajući strogo na naučnom gledištu, i imajući na
uma samo interese onog Saveza koji je u po-
sljednje vrijeme stvoren između Slovenskih Aka.
demija, ne moše a da ne protestuje protiv poku-
šaja Bugarske Akademije da taj savea, odmah na
prvom koraka, uvuče u respravljanje / političkih
pitanja.

Da je Bugarska Akademija predložila ostalim
Slovenskim Akademijama da se u Maćedoniji
organizuju zajednička naučna istraživanja, koja bi
bea' ikakve političko tendencije, u čisto naučnom
interesu, imala da prikupe materijal ga riješavanje

o O .

v

  
   
  
 
 
  
 
  
 
   
 

nima, Srpska se Kraljevska Akademija ne bi

NI

X

i sad,
između pojedinih Slovenskih Država...

Ovu. isi ino. ji Skrei Mažesii

g. Ljubomir Stojanović sa ovim propratnim pismom :
» Gospodine

Sprovodeći vam pwiloženu izjava Srpske Kra-
ljevske Akademije ne mogu propustiti a da ne
ukažem — što ste, nema sumnje, i sami opazili,
— kako je Bugarska Akademija malo vodila ra
čuna o istini, kada tvrdi da sad u nauci nema
kontroverze o etnografskim granicama bugarskim
na zapadu, i da sva ozbiljno naučna djela pri-
brajaju u Bugare stanovnike Maćedonije, gdje
spadaja mjesta Kratovo, Kumanovo, Skoplje, Te-
tovo, Kičevo, Struga, Debar, Ohrid, Bitolj, Prilip,
Veles, Voden, Lerin i Kostur (od kojih neka
nijesu u Maćedoniji, već u Staroj Srbiji) — kada
i sama zna da ima i ozbiljnih naučnika i ozbiljno
naučnih djela, koji to ne tvrde.

Još je čudnije što se ona poziva na ll. svesku
»Enciklopedije Slovenske Filologije“, da su u njoj
stanovnici. gore pobrojanih mjesta pribrani u
Bugare i na priloženoj etnografskoj karti tako
označeni, — kad su b.š u toj-svesci na str. 4 i
152 govori kako je to pitanje sporno među Srbima
i Bugarimu, niti su sva ta mjesta označena na
karti kao bugarska. Isto tako je netačno da su u
Prospektu Enciklopedije maćedonski dijalekti sta-

vljeni kao bugarski, a i da je tako, to me bi. im ooosišt

ništa značilo. U ostalom o mišljenja urednika
Ericiklopedije (B. Jagića) da su maćedonski di-'
jalekti prelazni srpsko-bugarski, ne može biti
sumnje. Najmanje je tačno tvrđenje da se u nauci
došlo do definitivnih rezultata da je po etnograf-
skim jezičnim i istorijskim podacima zapadna
Maćedonija bugarska oblast. Na protiv, ispitivanja
i tog dijela Maćedonije, kao i ostalih, još su vrlo
daleko od toga, da nam mogu dati ikakav defi-
nitivan rezultat. A po onome što je poznato, i
što se svakim danom sve više saznaje, nesumnjivo
je, da je srpski elemenat u svima pravcima i
i kulturno i etnografski i jezički toliko uticao na
prvobitno slovensko stanovništvo u zapadnoj Ma-
ćedoniji, da mu je dao svoju etnografsku boju.
'io je razultat.do kojega se sve više dolazi sve
dubljim proučavanjem tog Slovenskog kraja, 1
stanje u kojem se današnje njegovo ispivanje na-
i jeste u ispravljanja mnogih netačnih sudova
koji su, zbog nedovoljnosti naučnog materijala, o
njemu donešeni. .

Kad bi Srpska Kraljevska Akademija htjela
ulaziti u raspravljanje političke sudbine Maćedo-
nije, morala bi protestovati protiv njena odvaja-
nja od Srbije iz drugih državnih mnogo važnijih
razloga nego što je etnografija.

Princip narodnosti za razgraničavanje na
Balkanu ističe se samo onda, kad treba nanijeti
štete Srbiji i njenim granicama, i — da' ironija
bude. veća — ističe se naročito od one države, na
koju kad bi,se isti primijenio, nje bi nestalo sa
lica. zemlje!

Niko nije vodio računa o principu narodno-
sti, kada je Austrija vršila aneksiju Bosne.i Her-
govine, u kojim zemljama besporno žive Srbi,
kao što i sad niko o tom principu ne vodi računa
kad so Jegejsko primorje od Atosa do Enosa
pridaje Bugarskoj, i ako tu ne žive Bugari, već,
Turci i Grci.

Ali kad treba dvostruko presjeći Srbiji jedini .
mogući saobraćaj $ morem, Morava — Vardar, i
kad je treba što dalje otisnuti i od Jadranskog
mora, kuda bi se za nevolja mogla probiti, —
onda se i sporno srpsko-bugarsko stanovništvo na
jugu pridaje Bugarskoj, a mješovito srpsko-arba-
naško stanovništvo na zapadu pridaje Albaniji!

Oni krajevi oko Bijelog i Crnog Drina, koji
bi po odlukama Londonske konferencije pripali
Albaniji, bili bi osuđeni na ekonomsku propast,
jer su prirodno tako odvojeni od primorske Alba-
nije, da s njom nikakva saobraćaja nemaju, ali
klipnsti i uzani pojas koji bi Bugari zauzeli u _
jugosapednoj Maćedoniji od Vardara do Ohrida,
nema sa — Bugarsku — sem što većeg zahvala
teritorija: — nikakva ni ekonomskog ni strategis-
kog značaja; ali je tako dobro, jer se time Srbija

i
<
$
ž
ž
:
ž
?

ii

h i
i
i
i

da se Srbija, i poslije sjajnih po-
bjeda, stavi u gori ekonomski položaj, nego što
- je bile. prije. rata, jer je prije na jugu imala ;sa.
susjeda jednu (privremenu) državu Tursku, a .
sada bi imala četiri: Crnu Gora, Albaniju, Grčku. :
i Bugarsku.

 

Zanimiv članak svršetka - balkaa-
skog rata piše G. Sergi u ,Vita Internazionsle“
o Slavenima. . Među inim veli se u tom članko,
da je god. 1870. značila početek germanskog na-
stupa. Sad se. pripsavlja. nastup Slavena u ev-

i povijesti. Velik dogođaj, koji naznačuje
početak tog nastupa je rat od 1854. sa opsjeda-

stanja. E
s narodima zapada i da imade mjesto u Fvropi

kao što ga; imadu Gerinani ;i kao što se. zanj_

bore Latini. .

Evropa osjeća ono, što će se dogoditi i kuša.
da se opre. Ako slavenski nastup u Evropi do-'
nese rat i pokolj uslijed narodnih rivaliteta, bit

ćemo prvi, koji ćemo to pošaliti, piše Sergi; & i
balkanskih

ipak, kako se razabire iz ove dobe
borba, čini se da budućnost pripravlja velike do-

'gođaje u životu naroda. Pošto je nastup Slavena

neizbježiv, potreban je kompromis, koji će imati
za temeljno načelo ravnopravnost naroda, pa ma .
kako oni bili veliki i razgranjeni, načelo, koje se.

može kodificirati i poštivati od svih država i u:

svako vrijeme. Evropa, koja se približava spora
zumima, ako pokušaji do sada nijesu baš bili:
sretni, moći će s novim: i uspješnim inicijativama
doći mirno do konačnih sporazuma, da se spriječe
pogibli, koje ugrožaju mir.

 

Lom u stranci prava.

lju u 10 sati prijo podne. započelo je + vijećanje +
radi raskola u stranci. Prama ,Hrvatskoj“ sjed-
nica je tekla ovako:

Vijeće je otvorio dr. Mile Starčević i pozvao
sve prisutne, koji nijesu članovi vrhovne uprave
stranke, da ostave dvoranu, jer da nemaju prava
prisustvovati sjednici. Ujedno je zamolio dra..
Matka Laginju, da preuzine pretlejedničko mjesto,
jer da on želi uči u debatu. Frankovci, koji su
bili u većini, žestoko su debatirali, dokasujuć
štatutom vrhovne uprave, da imadu,pravo učes-
tvovati na sjednicama, i da imadu savjetujući
glas. Na to se glasovalo o predlogu dia. Mile
Starčevića i predlog je pao. Dr. Milo Starčević

svile