goaoo |ZLAZI SVAKE SUBOTE. svea

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEVA: ZA DU.
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED:
BROJFN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE
- ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :-

118.000!

Dubrovnik, 31. oktobra.

Gornji broj predstavlja jedan prona-
lazak najnovijeg datuma i najnovije vrsti.
O tom se pronalasku mnogo govobi i piše.
Dok se u svijetu 'svi izumi primjenjuju u
korist i napredak čovječanstva, i dok
umne pronalazače ta plemenita i velika
cilj i vodi i rukovodi u njihovom po čo-
vječje društvo korisnom radu, dotle gor-
nja cifra pokazuje na pronalazak koji
nema s ničim od toga nikakve ni daleke
veze. Kad se znanost obogati nekim no-
vim izumom, svak odmah promisli, da je
genijev plod imao svoje korjenje i klicu
negdje u Francuskoi, Italiji, Njemačkoj,
ili gdje bilo drugo. Austrija je oskudna
u tome, kao i u opšte u književnosti i
umjetnosti naspram drugih država. Ovoga
je puta nešto drukčije. Pronalazak je u
Austriji pronađen i patentovan, a prona-
lazač je čovjek, i ako visok dostojanstve-
nik, koji, koliko je istorija barem zabi-
lježila, nije do sada ništa pronašao, a
nije ni poznat bio kao umnik u istraži-
vanju velikih naučnih problema. On se
doduše nije nikad ni pretendovao takovim,
niti ga je službena kronika bilježila u
svojim analima. To je, najzad, bio sasma
čudan slučaj, puki slučaj. Evo mu pred-
historije. Sve je evropske države spopala
ljuta groznica naoružavanja, Sve su ev-
ropske države, smatrajući svoj vojni kon-
tigenat nepovoljnim, odlučile da ga, "za
izvjestan broj, povise. Kako druge, tako
i Austro-Ugarska. I ona je odredila da
povisi vojni kontigenat za 40.000 momaka.
Za taj povis treba toliko momčadi re-
krutovati, I upravo, dok je vojni mini-
star proučavao novo rekrutovanje, pro-
našao je, da se je u ovu godinu dana
iselilo iz Austro-Ugarske u Ameriku
118.000 vojnih obaveznika. Ne možemo
jamčiti, je li broj baš tačan, ili ne. Po
izvještajima i novinskim vijestima koje
smo imali izlazi, da broj varira od 112
do 120 hiljada, ali najveći broj izvještaja
govori za 118 hiljada. I mi smo uzeli tu
cifru, Dakle, u godini krize, u godini mo-
bilizacije, kad je bečki Pressbiro, sa po-
znatim šefom Kanijom htio da uvjeri svi-
jet, kako marodi hoće rat sa Srbijom,
kako su narodi ogorčeni na susjednu kra-
ljevinu zbog Prohaskine afere; u godini
kada je i Štadlerov ,Hrvatski Dnevnik“
pozivao monsrhiju neka ugnječi i satre
maloga patuljka“ koji prkosi, jer to
zahtjeva 40 milijuna naroda, — u toj
godini sele u Ameriku čitava dva vojna
zbora vojnih obvezanika. Mi smo pred
ovim pronalaskom vojnog ministra malo
sustali, pred ovom cifrom smo se zausta-
vili, pa nam skoro izgleda pričom, Ali
ne, to je sušta istina, i o njoj se sada
toliko raspravlja u parlamentu,

Iseljenike je otpremalo društvo ,Ca-
nadian Pacific“, kome je lani ministar-
stvo dalo dozvolu za iseljavanje- To je
društvo razašiljalo razne agente po ze-
mlji, koji su vrbovali nesretni narod na
emigraciju. U ovoj su aferi velika kom-
promitovanja. Kompromitovano je i viso-
kih osoba, činovnika na ministarstvu i
drugih. Što će sve izići, odnosno što bi
sve moglo izići, teško ćemo mi to saznati,
jer kod nas još uvijek vlada Vertuschungs-
sistem, koji je bečka štampa (nezavisna)
dovoljno okarakterisala prilikom špijun-
sko afere Redlove, Mi iznosimo samo fa-
kat. A da kod nas sve ide onako kako
bi trebalo da iđe, aureola za ovaj naj-
noviji pronalazak ne bi danas dopala
vojnog ministra, nego je to moglo ranije
pronaći ministarstvo trgovine ili ono unu-
trašnjih djela.

Možda bi onda drukčije stvar išla, i
ne bi se valja da bilo ni došlo do ove

Dubrovnik, 1. novambra 1913.

strašne cifre, Ali gospoda, i ne predvi-
đajući ovako katastrofalan kraj svojeg
djelovanja, bila su rukovođena sasvim
drugim ciljevima. A da su se dockan sje-

CRVENA HRVATSKA

ZMJERAN POPUST. NEFRANKIRANA
misala tii sa IVO ARSETE. Godina XXIII. — Broj 44. NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

Ma ea soo taje ibavaka završavao
#6 ovim riječima: ,U Srednjem Vijeku ljekari su
bili jednom velikom prepirkom podijeljeni u dva
neprijateljska tabora. Jedni su tvrdili da je amti-
mon: dar nebeski, lijek od sviju mogućih bolesti ;

tila, to neće nikoga začuditi, jer kod nas drugi su dokazivali: da je to najstrašniji otrov

svaki rad, bilo da mora započeti, pokaže
se da je prekasno, bilo da je pri kraju,
ponovno biva predocna, Uvijek — u
spiit ! '

Tako i u ovom slučaju. Od svih tih
iseljenika najveći je broj Slavena, ako
nije i skoro potpun. A zašto baš Slavena?
— Za to, što je njemačka politika išla
za tim, da se što više Slavena iseli, samo
da na njihova mjesta dođu Nijemci. U
zemljama gdje su pomiješani Nijemci sa
Slavenima, kao osobito u Slovenačkoj,
najveći je broj tih iseljenika. To je si-
stematska politika protiv Slavena, to je
protjeravanje Slavena, a širenje i raspro-
stiranje Nijemaca, to je politika koja se
od vajkada vodila, a i vodiće se, jer uza-
lud, što riječ, vuk dlaku mijenja, ali ćul
nikada, Mi naročito za to što sve to
znamo moramo biti oprezni, i držati se
čvrsto na braniku.

Razni agenti, privilegovani, poduprti,
pomagani i subvencionisani, mamili su
naš nesretni narod na seobu, — ali, tje-
rajući zeca, istjeraše lisicu. Gospodinu
vojnom ministru ovaj pronalazak ne može
nikako biti prijatan.

 

Današnji srpsko-hrvatski
nacijonalizam

Izdanjem knjižare G. Trbojevića na Rijeci
izašla je knjižica pod gornjim naslovom, a koja
sadrži dva poznata članka profesora Jovana Sker-
lića objelodanjena u Srpskom Književnom Glasniku.
Dok ovu knjigu toplo preporučamo, donosimo njezin
Predgovor, pun značenja, koga je napisao isti prof.
Skerlić :

Ma koliko da je misao srpskohrvatskog na-
rodnog jedinstva uhvatila korijena, ipak njeni
praktični rezultati još nisu toliki koliki bi mogli
i koliki moraju biti. Za svakog našeg razumnog
čovjeka neosporno je da su Hrvati i Srbi jedan
istovjetan narod, al se još uvijek održavaju dvije
posebne književnosti na jednom i istom jeziku,
srpska i hrvatska. Poslijednjih godina učinjen je
veliki napredak u tome pravcu, nastaje ne samo
približavanje, no i prožimanje dvaju književnosti,
ali još uvijek knjiga ćirilicom štampana vrlo malo
se čita kod Hrvata, i obratno. A mi, Hrvati i
Srbi, imamo toliko stvari jedni drugima da kažemo !

Zato sam i ja vrlo rado prihvatio ljubaznu
ponudu da se dva moja skorašnja članka, štam-
pana u Srpskom Književnom Glasniku izdađu la-
tinicom za hrvatski dio našega naroda. Knjižici
je dat naslov Današnji srpskohrvatski nacijonali-
zam, kao što sam dao ime jednom predavanju
koje sam imao M da dršim kao gost u
našem divnom Dal 1912 godine

Ideje koje sa ovdje iznesene nijesu od juče.
Pripadajući istom duhovnom naraštaju koji je u
Hrvatskoj stvorio i izveo ideju srpskohrvatske
koalicije, ja sam još kao đak beogradske Velike
Škole govorio i pisao u istom smislu, u kojem je
pisana i ova knjiga. Kada je 14 i 15 oktobra
1895, povodom žalosnih antisrpskih izgreda u Za-
grebu, priređen u Beogradu protestni zbor Ve-
liko-školske Omladine, ja sam govorio u istom
smislu, što mi je donijelo napade naših kratko-
vidih i krivoumnih patentiranih , patriota“. 1899,
kao izaslanik velikoškolskog društva Pobratimstva,
bio sam u Zagrebu na proslavi pedesetgodišnjice
Zmaja Jovana Jovanovića i bio očevidac vrlo
žalosnih antisrpskih demostracija. Vrativši se u
Beograd, pisao sam istim povodom u časopisu
Zvezdi (br. 62—63) dva članka. U dragom od
tih članaka, Plodovi šovinizma, ja sam bez obzira
i ikakve rezerve rekao ono što je bolji i napredni
dio ondašnjega mladog naraštaja mislio. O apsur-
dnoj borbi između Srba i Hrvata, o tom  jedin-
stvenom paradoksu modernoga života, rečeno je
u tom članka: ,'To plemensko progonjenje i bez-
ciljno suparništvo nije nacijonalna i etnička borba;
to je nešto nalik na srednje  vjekovne međuso-
bice talijanskih republičica, francuskih vazalija i
malih njemačkih kneževina ... Iz iste materije
od koje bi se na zapadu napravio jedan sdrav i
snažan narod, kod nas su se stvorila tri ili če-
tiri slaba narodića, pretenciozna, netrpeljiva, is-
A slijepa prema rođenim interesima“.

I članak, kume imam da zahvalim što mi je
učinjena čast da budem napadnut sa strane čije

 

koji je ikada postojao. Svađalo se i na katedri;
na universitetskim diskusijama dolazilo je do tuča
i razbijenih glava, i sve zbog toga da li je 'anti-
mon ljekovit! Ljekar Euzob MRenodo pisao je
knjigu Opravdan antimon, u kojoj je odmah u
pista izjavio da neće vrijeđati svoje protivnike,

—',ma da se, veli, s pravom mogu nazvati naj-

većim zločincima i najvećim ubicama“*
,Ah, antimonisti srpski i hrvatski, kakav
mećete sebi na dušu! Jedan isti narod,
i po jeziku, jednak i po potčinjenosti; jed-
nak i po bijedi, jednak i po neznanju, podijelili
ste u dva krvnička tabora! Pesnica im za vratom,
koljeno tuđinsko im na grudima, narodni život
sistematski se truje, bespravnost narodna skoro
potpuna, a oni se svađaju oko Zvonimira i Du-
šana! Upropašćen srpski i hrvatski seljak ostavlja
zemlju koju mu je djed krvlju i znojem natapao
i za kruhom emigrira čak u Brazilju; u dubinama
narodnim mrak, neznanje, nepismenost, a oni se
prepiru o srpskoj i hrvatskoj ,kulturi“! Sporta
radi i špekulacija radi, političari se prepiru ko
je kom : ,pokrao“ jezik, a narod — muž zagor-
ski i paor srijemski — vapiju za hljebom samo
na jednom jeziku, — kojim se možda još neće
dugo govoriti !“

Ma kako da su onda jeretični izgledali ovi
redovi, ja sam ih napisao sa najdubljim uvjere-
njem da ovako stanje stvari vodi našoj zajednič-
koj propasti. Danas na našu sreću, stvari se
okreću na bolje. U Hrvatskoj masa naroda po-
činje zdravim svojim instiktom da shvata apsur-
dnost takve borbe; u mlađem naraštaju i /hrvat-
skom i srpskom postoji uvjerenje da ima samo
jedno rodoljublje: zajednički rad na slobodi i blago-
stanju ovoga izmučenoga i rastrzanoga naroda.

Danas, 1913 godine, poslije četrnaestogodiš-
njeg i opšteg nacijonalnog i ličnog i neposrednog
iskustva, ja bih imao iste stvari da ponovim, samo
manje kitnjasto i malo prostije. Ondašnje ideo-
loške težnje danas su postale žive nacijanalne
sile. Istine žive svojim sopstvenim životom, i
naraštaji tako predaju jedni drugima velike ideale.
Stari Platon i Lukrecije pričaju o jelinskim sve-
čanostima lampadoforijama, kada su atinski gra-
đani pravili trku sa buktinjom. Jedan od njih
palio je buktinju na oltaru, predavao drugom,
ovaj trećem, svaki s& starao da se buktinja ne
ugasi u njegovoj ruci, i tako je išlo sve dok buk-
tinja nije prošla kroz ruke svih Atinjana u sve-
čanosti.

I mi smo od naših starih primili tu svetu
buktinju Narodne Misli, i iz naših raku ona je,
još uvijek zapaljena, prešla u ruke današnjih
Mladih. I pojmljivo je naše zadovoljstvo kada vi-
dimo da buktinja koja u još skorašnjim vremenima
nije gorjela svim svojim sjajem, sada u čvrstim
rukama bukti visoko dignuta u zraku. I neka
novi naraštaj čuva i unaprijed taj veliki zavjet
tolikih naraštaja naših. Neka u njemu ostane ve-
lika vjera: da u današnjem dobu za nas skoro
jedanaest miliona Hrvata i Srba nema ,važnijeg
i životnijeg pitanja no što je pitanje našeg  pot-
punog narodnog jedinstva. U punom i apsolutnom
smislu riječi, to je naše: biti ili ne biti.

J. Skerlić

 

Bilješke

U Spljetu smo imali pompozno ć. k. slavlje.
Slavila se obljetnica Milanskog Edikta, Konstan-
tinova proslava. Samo ta svečanost nije bila kr-
šćanska svečanost. kako bi trebalo da bude, niti
je to bila dostojanst vena uspomena na cara Kon-
stantina. To je bilo političko slavlje, slavlje dr-
žavno, a ne crkveno; slavlje austrijskog činovni-
štva i vojništva, a ne proslava kršćanskog svijeta.
Jedna opća kršćanska proslava, puna velika zna-
čenja, slavlje čitavog kršćanskog svijeta sviju
crkava, pretvoreno je, ili bolje, zlo upotre-
bljeno u svrhe jedne ć. k. katoličko-klerikalne-
državne svečanosti. I onda je sasma prirodno, da
spljetsko građanstvo i spljetska općina nijesu ni-
kako učestvovali toj demostraciji, a nezavisna
štampa je protestovala.

.

Svečanost je prošla vrlo slabo. Proslaviše se
& k. i ć. k. a rauchovac Ogrizović sa svojom dra-
mom pobrao je žuto-crno vijence, Građanstvo
Spljeta nije učestvovalo ni jednoj predstavi, a u
Solinu ni muzika ni društva. Prisiljeno ističu ve-
ličanstvenost proslave klerikalni listovi,
ma da ih Pi opravdana apstinenca općine
i građanstva malko ljuti.

Milo nam je, da je spljetsko građanstvo ovako
ljepo ustalo protiv pokušane i pompozne demo-

 

POJEDINI BROJ ZAPADA 20 PMRA.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
DOPISI URED LISTA, ZA IZJAVE
PIROPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 50 PARA

stracije, koje je moralni uspjeh posve mršav. Ova
kih će pokušaja u u naprijed biti svo

rimo-| iz Zadra. Sad je sva-
kome jasno, o kakovoj se proslavi radi.
Vroslava se obavlja uz asistenciju €. i k. tor-

rasvjetu, a e k. policajski činovnici
svu svoju pažnju pripravama ove svečanosti, ula-
žući sav ovij spiti Dao SN NE
po izričitom najstrožijem nalogu <. . Ministar-
stva za unutrašnje poslove iz Beča.

Pr S O RESE E
Pi: poć gristi SR že g) ih
udiljnog zatvora, osiguran književni uspjeh tra-
pozi SRAM: SLS S VENE
lac koji bi se usudio izraziti nezadovoljstvo sa
glumljenjem diletanata, zna unaprijed da ga čeka
napšenje.

Poslije zabrane kupanja, poslije zabrane pa-
ljenja svetoivanskih vatara, poslije zabrane izvje-
šivanja zastava, poslije zabrane  rasvjetljivanja
kuća, Split je napokon dočekao i to da kazališni
diletanti, u službi klerikalne reakcije, bivaju za-
štićeni žandarskim bajunetama od svake kritike.

Koliko je god ovo nesmisleno, smiješno i
glupo, ipak treba računati s činjenicama. Ovako
se danas živi u Splitu,

Cijela ova proslava sa svojim službenim apa-
ratom prava je negacija Konstantinova edikta i
poruga duha kojim je nadahnut edikt. Konstantin
nije učinio državnom vjerom, već je on
nasuprot prvi uzeo rastavu između vjerskog kulta
i države. On je prvi ukinuo državni karakter vjeri,
dopustivši kršćanima da slobodno ispovijedaju svojn
vjeru, i ako ta nije bila državna.

Otkud dolazi na ovaku proslavu triumfa vjer-
ske snošljivosti i slobode savijesti c. k. policija
s Bachovim patentom u ruci, i s cijelim aparatom
oružane sile, kao da se ide na boj? _

Proslava Milanskog Edikta nije stvar same
rimokatoličke crkve, već cijeloga kršćanstva. Kad
se biliio žeznom PARNA NOSNE A
tad su aranžeri svečanosti, rimo-katolički svešte-

nici, imali najprije pozvati na nj duhovne pastire
iii bildeio zoo tišine o.
roda, istočno-pravoslavne crkve, kojima uspomena
Konstantinova Edikta mora da bude barem jed-
nako sveta kao episkopima rimske crkve.

radu, koja se uz prkos gradu,
ćini priređuje Ra i GAS
i ratnih brodova — a to sve za kaznu, što je
Split u vrijeme balkanskog rata otkrio svoju dušu.
Protiv veće sile nema smisla boriti se.
Zato preporučujemo građanstva Splitu da sa-
čuva svoju hladnokrvnost, ne nasjedajući.
Odgovor Splita na ovo naručeno slavlje od
inada, neka bude ignorisanje — do boljih vre-
mena.

 

Pismo iz Srbije

ključi novi zajam, u nečelu ne može se ospora-
vati. Po solidnoj aređenosti svojih financija, Sr-
bija je bila kadra izaći na susret velikim i mno-
gobrojnim potrebama u tri minnla teška rata s
da ne krnji i ometa pravilno razvijanje

i
aš