NINE OI S RRRJANIJE

waaau |ZLAZI SVAKE SUBOTE. Guess

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJFN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE
. ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :

Povraćeni ustav

Ukidanje komesarijata sa susljednim
uspostavljenjem ustava u Hrvatskoj sa-
činjavaju po našem dubokom osvjedoče-
nju znatan korak naprijed.

Mi ne ćemo sada uzeti na oko, da li
nije možda koalicija prerano se sporazu-
mjela sa vlastodršcima — cijeneć da nama
odavle fali dovoljnih podataka da to ta-
čno presudimo.

Mi ne ćemo također da nožem ranar-
nika seciramo pojedine tekovine koalicije,
jer po našem sudu nije to sada glavno,
a s druge strane ne smatramo potrebitim,

“ da iznesemo potanku analizu svih šteta

prouzročenih od dojakošnjeg apsolutizma
u onom izmučenom dijelu naše domovine
a evo zašto:

U današnjem stanju stvari, ma kakove
bile tekovine dozvoljene od Pešte i od
Beča, cijenimo, da ih ne bi minula sud-
bina svake koncesije, koja docna nastupa
— biva, njihova je vrijednost možda za
2/2 smanjena — u koliko še pak tiče šteta
od apsolutizma, cijenimo da one pretr-
pljene od našega naroda nijesu veće od
onih što ih je pretrpio ugled faktora,
koji su ga zaključili i tako dugo podržali.
,Se Sparta piange, Messene non ride“.

S toga mi ćemo preko svega toga da
pređemo, pošto znamo da je naše općin-
stvo, koje sve one žalosne događaje bu-
dnim okom a krvarećim srcem iz dana u
dan pratilo i dobro upamtilo.

Drugo nešto nas danas zanima.

Nigda možda u Hrvatskoj kao ovoga
puta nije uspjelo dokazati, da se pri sa-
stavljanju saborske većine mora da uzme
obzir i na volju naroda. Dojakošnji jedini
,mjerodajni krugovi“ prinuđeni su na za-
ključak, da u državi ustavnoj postoji još
jedan ,mjerodajni“ čimbenik, a to je volja
onog naroda, koji nije samo za to stvo-
ren da plaća cijeli trošak i u novcu i u
krvi.

Odista mi dobro znademo u kojoj su
mjeri nama pomogli sjajni vojni podvizi
na Balkanu, a najskoli divne pobjede
braće nam Srba i na Kumanovu i na
Bregalnici. Ipak, ko će poreći gla hrvatsko-
srpska koalicija je, uz zamjerno prego-
renje, uz znatne žrtve i ustrajnost, izvoj-
štila našemu narodu priznanje toga pri-
mordijalnoga ali doslije neuvaženoga pra
va, a to je tečevina, koja će u aktivu
koalicije ostati bez dvojbe zapisana sjaj-
nim slovima, jer i ako“ne odmah a ono
za cijelo u nedalekoj budućnosti to će da
urodi odličnim plodom.

Ako se pak uvaži nepritajeno nepo-
vjerenje na koje je koalicija nailazila u
višim sferama te zaplotnjačko lagumanje
sa strane stanovitih stranaka i klika, pra-
vedan ocijenitelj valja da joj dade zaslu-
ženu poštu i priznanje.

Vara se pak onaj koji tvrdi, da je i
madžaronska stranka mogla da donese
ono što je donijela koalicija, jer najprvo
mi nemamo nikakvog dokaza, da su ma-
džaroni nigda to ni pitali, jer su obratno
oni bili za to da im vlada kao i za Khue-
novih vremena i sa Khuenovskim sred-
stvima stvara većinu, a s druge strane
si duo faciunt idem non est idem,

Ko će pametan i ko pošten vjerovati,
da je isto, ako vladi davaju pravac To-
massich-i, Spevci, Rauch-i i slična krasna
imena, ili ako ga davaju ljudi karaktera
jednog Badaja, jednog Pribičevića, jednog
Lorkovića, jednog Medakovića i t. d.?

Stranka madžaronska se razišla, n to je
činjenica tako radosna, da će odjeknuti
veselo diljem cijele ovlasti našeg jezika.
One će zlokobne mumije biti svrstane u
ono odijeljenje političkog muzeja, što im
ga narodna porota voć odavna opredi-
jelila.

Ja cijenim, da smo dužni mi sa ovih
naših žala da honoriramo sa simpatijom
i priznanjem i ovaj nesumljivi uspjeh ba-
novinske koalicije.

A kad smo pri tom, neka nam bude
dopušteno da istoj nešto ne savjetujemo,
već samo da joj stavimo na srce, neka
bi obaznala što mi ovdje u zajedničkom
interesu smatramo da bi, po mogućnosti,
bilo uputno da se tamo provede.

U prvom redu, cijenimo, da se ona-

mošnja javna administracija mora tako o
pročistiti da budu za budućnost omemo-

gućene one dojakošnje škandalozne po-
jave u hrvatskom sudstvu i političkoj vla-
sti. Socijalne prilike, u kojima mogu da
se na najodgovornijim mjestima državne
administracije nalaze onako odurno krea-
ture treba da budu s mjesta i boz milo-
srđa asanirane. Nijedno sredstvo kadro
da pročisti onakove augijasove štale nije
pretjerano drastično. Niti se treba dati
odvratiti od dužne strogosti tobože da se
ne bi reklo da koalicija uživa u ličnim
progonstvima. Lična su progonstva ne-
plemenita i nedopuštena kada se vrše
protiv političkih protivnika, nu onakovi,
koje mi tek radi opravdana gnjušanja po
imenima ne spomenusmo, nijesu nikakovi
politički protivnici, već su prosta zloči-
načka oruđa, koja i onda kada ne spa-
daju ravno u kaznionu barem ne spadaju
na odgovorna rajesta državnih vlasti.

Drugo, bi mi željeli da koalicija ne
zanemari ogromno i odlično spremište na-
rodne energije, koja se nalazi u našoj
amerikanskoj emigraciji. Naše emigrante
treba samo školovati, upućivati, prosvjetlii-
vati, jednom riječju organizovati pak ćemo
tamo stvoriti živu iobilatu zalihu, iz koje
ćemo svi moći da crpamo veliku pomoć
i korist i u crnijim danima. Znademo
doista, da su i banovinska sredstva preko-
mjerno čedna, ali ako to Banovina ne u-
čini pa makar i otkidajuć sebi koji zalo-
gaj, ko da to provede sa nadom u uspjeh ?

Još jedno. Naša borba, baš jer rasci-
jepani i podvrgnuti raznim vladama, teška
je veoma mnogo već po sebi a više puta
je otešćana od nas samih s toga što ne
znamo da upremo svi složno i svi u prav
vrijeme. Tome treba da se doskoči, pak
valja da se sve naše stranke, koje počivaju
na principima narodnog jedinstva slože za
zajednički rad porušivši idealno granice na-
ših raznih pokrajina. Cijenimo pak da bi
baš koalicija kao najječa takova skupina
morala da preduzme sličnu inicijativu.

Evo to bi bili po našem mišljenju ne-
odloživi zadaci neposredne budućnosti.

Da nije pak koalicija već po svojem
postanku čedo spasonosne misli srpsko-
hrvatskog jedinstva, htjeli bismo nado-
dati vruću molbu, da se nigda ni za sami
jedan čas ne smetne s uma, da je Jedin-
stvo našeg dvoimenog naroda isključiva i je-
dina podloga uspješne politike u svim našim
zemljama. Ono je osovina i stožer ne samo
našem napredovanju, nego i samoj našoj
eksistenciji. No, ponavljamo ovakova bi
preporuka bila suvišna, jer koalicija znade,
da više ne postoje posebni interesi SrbAa
posebni Hrvata, jer nam sve mora biti za-
jedničko, ili da se jasnije izrazimo 7&
svaki se posebno srpski interes imaju da
založe Hrvati kao i Srbi za svaki pose-
bno hrvatski interes.

Eto ovakim osjećajima i nadama =
zdravljamo povratak ustava u našo
vatskoj, uvjereni da će požrtvovna koali-
cija koju je narod do ove nove etape do-
vela, nači zasluženo priznanje sa strane
banovinskih izbornika, i da će ona jed
nom kad je stvorila podlogu za miran,
ozbiljan i produktivan rad, znati da upo-
trebi pogodnu priliku, da ured E
krepke reforme, s kojih će i nuti i
ojačati hrabri ali preko načina dugo ig-
mučeni naš narod u Banovini.

Omikron.

CRVENA HRVATSKA

Dubrovnik, 6. decembra 1913.

Bilješke

i ugledni Trgovinski Glasnik, u
svom 245. broju donosi vrlo lijepi članak o Hr-
vatskoj. Evo neke stavke: ,Malo ima zemalja na
svijetu, koje je Bog obdario sa toliku gospodara,
kako nama srodnu i dragu Hrvatsku Kraljevinu“.
Mbi ses ki. »Kod ovolikog izobilja u gos-

ima, Hrvatska nema svoga ra; a
ona bi, najzad bila zadovoljna da ima bar svoga

, Madžari hoće ,pokorenje i poniženje Hr-

  

, pokažu kako su jači
ta se tjera sa i
om; ni krivim ni dužaim, već
Ali bez uspista.
ete 51%

Bečka Zelt, u
ljanje ustavnog stanja u Hrvatskoj izaziva zado-
voljstvo u cijeloj monarhiji. Poslije dugih i muč-
nih pregovora, najzad je došlo do zaključenja
mira između madžarske vlade i predstavnika ve-
ćine hrvatskog sabora“. Pa dalje:

Madžarska je vlada godinama vršila protiv
Hrvatske nasilnu politiku, koja se ničim ne da
pravdati. I ako ma čega ima, što bi se moglo po-
miriti sa ovim žalošnim periodom, to bi bilo ot-
voreno priznanje počinjenih pogrešaka.

Pogreška će se popraviti time, što će se onaj
zlosretni paragraf službene pragmatike povući,
po kojoj se od željezničara na hrvatskim željez-
nicama traži da znaju madžarski. Ovom je odred-
bom i otpočela ova šestogodišnja borba, jer se
njome obara utvrđena važnost hrvatskog službe.
nog jezika u Hrvatskoj, što je izazvalo strastan
otpor svih hrvatskih partija. Ovaj je otpor, sa
sve većim nacionalnim ogorčenjem i svojim oz-
biljnim političkim posljedicama“ postao jedna ve-
lika politička opasnost za cijelu monarhiju“.

Isti list ovako dalje razlaga, govoreći o re-
žimu koji je vladao u Hrvatskoj:

Ma kako da je ovakav režim u okviru jed-
nog modernog poretka po sebi nemoguć, on bi
se možda ipak duže održao da nije jedan silni
potisak spolja njegov slom izazvao.

Velika balkanska kriza izbi, sa svojim pre-
vratnim djejstvom i novim preobraženjima na
evropskom jugo-istoku. Istorijski polet Jugoslo-
venstva s one strane naših (austro-ugarskih) dr-
žavnih granica, morao je povaći za sobom i ovamo
unutra kod nas (u Austro-Ugarskoj) promjenjenu
taktiku naspram naših rođenih Jugoslavena, ako
se nije htjelo, da se kod nas stvori nova i opasna
iredenta.

Hrvatima nametnuto jezično nasilje, koje je
stvorila madžarka koaliciona vlada, sa Košutom
kao ministrom trgovine, i svi su sljedeći kabineti
prihvatili i čavali ga kao neku nacionalnu ma-
džarsku svetinju. Moralo je da dođe do spoljašnjih
zapleta, i do ugrožavanja sigurnosti cijele države
(austro-ugarske), te da madžarska vlada »Snishodi“
i odustane od nasilnog uvođenja madžarskog je-
zika u hrvatskoj željezničkoj službi. Brisanje ove
protivzakonitosti je jedan od glavnih uslova sada
izvršenog zaključenja mira između Madžarske i
Hrvatske.

A što se uz to kao uzgredni uslov na-
lazi i jedan takav, koji će štititi od madžarizira-
nja hrvatskih naziva mjesta (varoši i sela i t, d.),
to je jedan vrlo karakterističan detalj za duh ma-
džarske politike prema narodnostima, Time se
kurtalisava svijet jednog dosadnog zla, koje čini
nesigurni cio poštanski saobraćaj i cijelu transla-
jtansku geografiju.

Pa kad je ustavom zaštićena hrvatska av-
tonomija izložena ovakvim spopadanjima, kako li
tek ide ostalim narodnostima u Madžarskoj, koje
nemaja nikakve zakonske zaštite.

Ovakvi nasrtaji netrpeljivog madžarizma, ov-
dje protivu Srbo Hrvata, tamo protivu Rumuna,
protiv narodnosnih dijelova, dakle koji nalaze
prirodnog oslonca kod susjednih srodnih nacio
nalno snažno razvijenih država, ni više ni manje,
no ugrožava životne interese monarhije.

Pa hoće li se uvijek čekati, dok spoljašnji
katastrofalni događaji iznude skretanje sa ovoga
opasnoga pata? A zar ne mogu jednom da na
stupe i unutrašnje katastrofe, sa svim drugojači-

Usepostavljanje ustavnoga reda u Hrvatskoj
jesto pravo olakšanje za sadašnjost i — opomena
za budućnost.“ :

Neue Frolo Presse takođe se veseli promjeni
prilika u Hrvatskoj, jer — kaže — mirni i za
dovoljni naši Jugoslaveni, čine da će nam trebati
nekoliko korpusa na toj strani manje.

Trgovinski Glasnik na to pri

Kako onda, da se i mi Srbi i ostali _Jugo-
sloveni ne radujemo miru srod-
noj nam Hrvatskoj pa i lijepoj riječi ,Nove SL
Prese“, da će onda tamo trebati koji korpus me-
nje. A mi idemo još i dalje, te ćemo izraziti svoje

o: e kim
oš

4006 broju kaže: Uspostav-

Izdavatelj | odgovorni urednik: IVO ARSETE. Godina XXIII. — Broj 40. NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

mišljenje, da bi Austrija i Ugarska sasvim učinile
bolje, da u svojim odnosima sa u
opšte, unutra i napolju, više ističu maslinovu gra-
nicu mira, no onaj opaki argumenat što se zove
bajonet“.

 

Dr. Melko Čingrija o rije-
šenju hrvatske krize
Sid s. 5 d 1 “ ta;
i restitucije hrvatskog ustava: _

 
 
 
  
 
 

cija svojom realnom om uspjela po-
stići rezultat, koji će biti od najveće važ-
nosti za daljnji razvitak hrvatskog pa i

Čingrija u razgovoru s jedni
saradnikom ,S. R.“ izjavljuje:
,Ukinuće komesarijata pozdravili smd
mi sa zadovoljstvom, i ako ono ne znači ko-
načno riješenje hrvatske krize, nego samo novo,

prama prilikama p odgođenje. Koje
će posljedice imati ovo, to će nam buduć-
nost pokazati; ali svakako te ljedice
ne ovise samo o držanju koalicije, već i
o držanju mjerodavnih faktora u monar-
hiji, u koje na žalost — kako nas isku-
stvo uči — nemožemo da imamo povje-
renja.
Stvarno kritikovati pakt između koa-
licije i Pešte nije moguće, dok taj pakt
nije poznat u detaljima; ali a priori osu-
diti koaliciju, što je na svoja uzela
tako teško breme, bilo bi

a
nebi bilo ni politički. Za svoju osobu

imadem povjerenja u ljude koalicije i uvje-
ren sam, da će oni pomagati riješenju za-
pletaja u Hrvatskoj samo u koliko imadu
garancija, da će to biti na korist narodu, t- j.
u koliko će to odgovarati realnoj naro-
dnoj politici, Prigovor da bi koalicija
bila odustala od financijalne

će se koalicija unapred držati, moći će
se odgovoriti na pitanje, da li je sadašnji
njezin dogovor prvi korak prama finan-
cijalnoj nezavisnosti,

Št> se tiče užeta izbora, nama je

nog pakta sa koalic u
borbu zajedno sa Frankovcima. Utješljivo

je, što po vijestima,

n
najviše osvetila, napraviti neće.