CRVENA HRVATSKA

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO- soja DA ti

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA;ZA IZJAVE

 

DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLA PA MINE — SMATRA SE PRED-

BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. 8a88gPOJEDINI BROJ 10 PARA 83828

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

God. XXII.

Novi namjesnik.

Barun Handel, barun Nardelli,

, pa grof Attems. To su imena ljudi,

koji su zasjeli na stolicu dalmatinskih

guvernera poslije ncgo je bila dig:

nuta vojnička, a uvedena civilna up-
rava u našu zemlju.

Nećemo ovdje pobliže spominjati
rad dvaju prešasnika novoga namjes-
nika grofa Attemsa. Konstatirat čemo
samo, da je barun Handel morao
pred narodnim ogorčenjem ostaviti
ovu zemlju, a da se to ogorčenje
umiri poslan je na čelo zemlje do-
maći čovjek Niko Nardelli, Njegovo
namjesnikovanje bilo je u doba, kada
su političke prilike u zemlji bile vrlo
teške, a zato je trebalo mnogo takta.
Pa kada je barun Nardelli izvršio
svoju misiju, onda je bio, poslan sa
svoga mjesta, da učini mjesto dru-
gomu.

Tako nam sada dolazi na upravu
zemlje grof Marij Attems, čovjek koji
ne pozna ni našu zemju, a ni narod,
ni njegov jezik. Za ovo se imenova-
nje ne možemo oduševiti, jer na
upravu neše zemlje morao bi biti
pozvan jedan naš domaći čovjek.
Tomu smo svom mišljenju dali ope-
tovano odražaja, pa ne marimo re-
čeno sada, opet ponavljat.

A to više i nema smisla. Kao
realni političari računamo sa već go-
tovom činjenicom. Na upravi naše
zemlje sjedi grof Marij Attems, odli-
kovan povjerenjem vladara, a uz
osobitu blagonaklonost prijestolonas-
ljednika. O njegovom radu ne mo-
žemo već sada izricati svoga suda,
jer taj rad još nije pred nama.

Doduše kada je grof  Marij
Attems pozvan na naše namjesništvo,
petekli su ga kojekakovi glasovi.
Reklo se da dolazi u nekoj izvjesnoj

 

 

misiji; kazalo se, da je poslan da:

radi prama intencijama stanovite
struje. U tom pogledu imamo i onaj
incidenat prigodom naknadnog iz-
bora u Makarskoj.

I sada pred otvorom dalmatins-
kog sabora opet se šire kojekakove
glasine, a to sve u svrhu da se no-

 

odmah i konkretizirali

 

PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI 1 DR.

 

DUBROVNIK, 17. JANGARA 1912.

vog namjesnika izolira i silom baci
u krilođstanovite struje.

Pa makar koliko izgledali vjero-
jatnim ti glasovi, mi ih ne ćemo sada
uzeti za podlogu naših razmatranja.
Mi novog namjesnika ne susrećemo
ni s povjerenjem ni s nepovjerenjem.
On je glavar zemlje i kao takav
dužan je upotrebiti svoj položaj i
svoje mjesto da djeluje i radi na
korist zemlje, kojoj je postavljen
upravnikom.

Kada'* smo ovo rekli, onda smo
naše stano-
vište prama njemu. Do njega stoji,
kakav ćemo sud stvorit o njemu. Ako
bude svoj položaj upotrebio na dobro
zemlje, onda će se uz povjerenje vla-
dara i drugih viših faktora moći po-
hvaliti i tim, da je našao razumijeva-
nja u narodu zemlje, kojom upravlja,

Dalje ne idemo. Pred novim dal-
matinskim namjesnikom stoji otvore-
na knjiga, pred njim je bijeli list. On
ima tintu i pero, da ga ispiše. Tek
kada ga on bude pisao mi ćemo se
na to osvrtati, a prama njegovom
pisanju, odgovarati će i naša keitika.

Eto otvara se i dalmatinski sabor.
Tu će novi namjesnik imati priliku,
da kaže što hoće i kako hoće. To
će biti prva otvorena stranica nje-
gova djelovanja. Odmah ćemo vid-
jeti, što nam je činiti. U jednu riječ:
Prama djelima njegovim, sudit ćemo
ga. Ako želi steći povjerenje zemlje
i većine naroda, onda neka i svoj
rad udesi tako, de se ne bude na-
rodno prestavništvo moglo opravdano
tužiti na njegovo djelovanje. Zavr-
šujemo, da neće biti niko sretniji od
nas, ako budemo mogli sa simpati-
jom pratiti rad novog dalmatinskog
namjesnika,

Saziv sabora. Predsjednik sabora dr.
Ivčević razaslao je narodnim zastupnicima
ovaj poziv : * i

Njegovo Cesarsko i Kraljevsko Apoštol-
sko Veličanstvo, previšnjom poveljom 4 si-

 

ječnja 1912 udostojalo se je sazvati za dan

   

24 siječnja tek. god.

macije u Zadru. Čast ilje ovo priopćiti

 

Broj 5.

 

Vašem Gospodstvu, obznanom, da će: sve-
čano otvorenje sabora slijediti na 12 sati
prije podne rečenog dana.

Jezik i novačenje. Splitsko opć. upravi-
teljstvo razaslalo je općinama po Dalmaciji
prepis zapisnika 5 siječnja 1912, sastavljena
prigodom naknadnoga riovačenja u Splitu,
na zahtjev općinskog prisjednika i narodnoga
zastupnika D.ra Ante Trumbića, da dotično
uredovanje c. k. kotarskoga poglavarstva
bude vođeno u hrvatskom jeziku, u smislu
ministarske naredbe 26 travnja 1909.

U popratnom dopisu izjavljuje upravi-
'teljstvo općine Splitske: Ovo se općinsko
upraviteljstvo podpuno identifikuje sa staja-
lištem istaknutim od - Dra Trumbića, ai
sam zakon o vojnim propisima ustanovljuje,
da se listine za novačenje imaju voditi u
dva primjerka, i baš jedan za uredovnu
porabu kotarske vlasti, a drugi za vojničko
kotarsko dopunitbeno zapovjedništvo (Voj.
prop. I dio S 36, 3).

S toga je pišuće uvjereno, da će se i
to upraviteljstvo složiti u obrani prava na-
šega narodnoga jezika, a da-ne-će. nikako
dopuštati, dođe, li u sličan dotičaj sa c. k.
političkom vlašću, da se uvlači niemština,
gdje joj mjesta ne može biti, Prama tomu
se umoljava to upraviteljstvo, da svojim
odaslanicima i činovnicima dade kategorične
naputke, nek se u ovakovim doticajima ne
prepuštaju naklonosti c. k, državnih organa
nek odlučno istaknu pravo uredovanja hr-
vatskim jezikom i nek ni mrve ne odsiupaju
od stajališta, na koje se je postavio pred-
Štavnik splitske općine .u ovomu sporu.
Moglo bi se inače dogoditi, da c. k. politička
vlast savlada otpor splitske općine uslužnošću
koje druge naše općine i da tako budemo
sami krivi gubitku zakonitih prava našega
jezika i širenju niemštine, koja nam se na
svaki dozvoljeni i nedozvoljeni način nameće,
Načelnik Katalinić. Predsjednik Dr. Jo-
sip Smodlaka. :

Konferencija dalmatinskih biskupa. Do-
znajemo, da će početkom dojdućeg mjeseca
dalmatinski b&$kupi držati svoju konferenciju
na kojoj će 'se baviti crkvenim pitanjima.

= Pravaške konferendije u Zagrebu. Ovih
su se dana držale u Zagrebu konferencije
pravaških odaslanika iz svih hrvatskih ze-
malja. Zaključke drže tajnima, jedino su

su pravaške novine objelodanile brzojav na

kralja. :
Izbori u Hrvatskoj. Kako je poznato za
općih izbora u Hrvatskoj, koji su se obavili
prošloga mjeseca, bili su obustavljeni izbori
u tri izborna kotara i to u Vrbovskom,

Karlovca i Korenici. Sada je raspisan izbor:
kraljevine Dal. za Korenicu na 27 o. mj. Za Karlovac i

Vrbovsko jos nije raspisan izbor. Hrvatski

,

e