ICRVENA HRVATSKA

(JENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
ROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-

MNU KRUNA 10,— ZA INOZEMSTVO
RUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

ZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

 

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

g. saPOJEDINI BROJ 10 PARA &9288  NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

God. XXII.

Grof Tisza na vidiku?

Već u zadnjem broju našega lista
mogli smo javiti da su konačno pre-

 

(kinuti posvema pregovori između mi-

 

nistra predsjednika Lukacsa i Jus-
thove stranke. Ova se stranka nije
mogla nikako da složi sa načelima
na temelju kojih je Laukacs htio
napraviti izbornu reformu. | prama
tome se raskrstiše. Lukacs se priklju-
čio još više Tiszi i njegovim nazorima.
Odlučio se je prama tomu za oligar-
hiju proti demokraciji. Justh je na
to navijestio žestoku opoziciju vladi
Ladislava pl. Laukacsa. Lukacs je
borbu prihvatio i naoružava se, da
smrvi svoga protivnika.

Situacija je dakle u Ugarskoj
onaka, kakva je bila za Khuena.
Borba između vlade i opozicije, že-
stoka borba bez parđona a i bez
znanja, kako će ta borba svršiti.
Da opoziciju skrši, bacio se Lukacs
posvema na stranu grofa -Tisze.

Grof Tisza je već odavna poznat
kao čovjek ,jake ruke“. Već za krize
poslije Kolomana Szella on je poslan
kao homo regius, a onda se počelo
govoriti o njegovoj željeznoj i jakoj
ruci. Kašnje je on došao na kormilo
kao ministar predsjednik. Kao takav
on je uveo parlamentarnu policiju.
Htio je po što po to skršiti opoziciju.
Onaj put mu to nije uspjelo. On je
bio poražen od opozicije i u Ugar-
skoj je nastupilo doba eksperimenata
koja su svršila sa koalicijonom  vla-
dom, koju je tako lijepo i vješto vo-
dio Wekerle, dok ju nije posvema
rastrovao i pripravio put Khuenu.
Khuen je učinio svoju, a sada je
došao Lukacs, da i on učini svoju,
Prva mu je briga bila da još malo
kompromitira Justha. No Justh jedan
Put opečen ovaj put se nije dao na
lijepak. I čim je Lukacs vidio, da
mu sada neće uspjeti napraviti dobar
posao s Justhom vratio 'se onamo
gdje je Khuen prestao. Navijestio je
Justhu rat do istrage. |

Čim je bilo jasno, da su prego-
Vori između Lukacsa i Justha pre-
kinuti, predsjednik parlamenta Navay

DUBROVNIK, 22. MAJA 1912.

dolazi k Lukacsu i javlja mu, da
mu se dodijalo biti predsjednikom
te neka stranka za to mjesto odabere
drugoga. I Lukacs je odmah dao
lansirati ime grofa Stjepana Tisze.

Tisza kao predtjednik parlamenta!
To je odgovor Lukacsev na Justhovu
peruku, da će nastaviti sa najžešćom
opozicijom proti vojnim %reformama.
Dolazi dakle na površinu grof Tisza
i to kao predsjednik parlamenta.
Dolazi na stolicu, za kojom je davno
čeznuo, dolazi da se osveti i da skffši
one, koji su mu svojedobno naprdgili
toliko poteškoća, koji su ga bili po-
tjerali tako rekuć sa površine mad-
žarskog političkog obzorja.

Ako se zbilja obistini vijest, te
grof Tisza bude izabran za predsjed-
nika peštanskog parlamenta, onda

imenovanje Lukacsejo za ministra - €

predsjednika znači korak in peius
a ne in melius kako su to mnogi,
gotovo svi političari u Ugarskoj držali.
Obistini li se ovo, onda Ugarska stoji
pred sudbonosnim dogođajima. Ovo
je zadnji i najodlučniji korak mad-
žarske gentryje da se održi na povr-
šini, Vođa te madžarske oligarhije je
grof Tisza. On je najveći protivnik
demokratizma i dolazi na predsjed-
ničku stolicu da utuče za decenije
demokratizam.

Hoće li mu to uspjeti? Rekosmo
već prije, da se ovoj borbi ne može
prorokovati rezultat, Borba će sva-
kako biti žestoka. Na jednoj strani
madžarska oligarhija sa 'Tiszom na
čelu, a na drugoj madžarska demo-
kracija sa Justhom na čelu. Justhova
borba nalazi razumijevanja i potpore
u širokim slojevima madžarskog na-
roda. Pa ako u ovoj borbi Justh i
ne izide pobjednikom, ideja koju on
zastupa propasti neće, već če se
pomlađenim silama uhvatiti u koštac
sa privremenim pobjednikom.: Pod-
legne li pak grof Tisza onda je vlast
madžarske gentrije za uvijek poko-
pana, Doći će onda na površinu
demokratski elementi, Doduše i to
će biti samo Madžari. Ali kada već
to nastane, nemadžarskim narodima

 

Broj 41.

 

u Ugarskoj bit će borba lakša sa
demokratskim strankama, nego li sa
bahatom i nezasitnom oligarhijom.

Svakako idemo u susret ozbiljnim
dogođajima, koji će biti sudbonosni
za daljnji razvitak političkih dogo-
đaja u Ugarskoj.

Domaće oljesti,

Promjene u bosanskoj vladi. Kod bosan-
ske vlade bila su do sada četiri odijeljenja
Sada su kreirana jošdva i to V. i VI. odi-
jeljenje (nastava i građevine). Dosadanji ci-
vilni doglavnik Benko kao i odijelni pred-
stojnici Feichtinger i barun Pittner odoše
u mirovinu.

Zamjenikom zemaljskog poglavice ime-
novan je ugarski državni tajnik Julije Ro-
honyi. On je imenovan u III. činovničkom

 

* razredu i podjeljen mu je naslov tajnog

savjetnik u kabinetskoj kancelariji. Upravi-
teljem VI. odsjeka (za građevine) imenovan
je upravitelj državnih željeznica Teodor Ku-
šević. Odjelnim predstojnikom ;II. odsjeka
imenovan je dosadanji upravitelj željeznica
u Varaždinu Guido Prileszky. Dvorskom
savjetniku Otu Paul povjerena je uprava
V. (nastavnog) odsjeka. Prama tomu nije
imenovan jedino novi odjelni predstojnik
za pravosuđe, a tvrdi se, da će biti imeno-
van Dr. Nikola Mandić.

Josipović je počeo da radi. Upalo je u
oči, da je u petak u kuloarima poštanskog
sabora ministar za Hrvatsku Geza Josipović
vrlo dugo razgovarao sa hrvatskim delega-
tom D.rom Dušanom Popovićer. Konferirali
su o riješenju hrvatskog pitanja. Govori se
da će ministar za Hrvatsku Josipović po-
novno konferirati sa D.rom Popovićem, čim
se ovaj povrati u Peštu.

Grof Tisza predsjednik poštanskog par-
lamenta? Dosadanji predsjednik peštanskog
parlamenta pl. Navay najavio je ministru
predsjedniku L. pl. Lukacsu, da će on od-
stupiti sa predsjedničke stolice. Dva pod-
predsjednika ostati će na svom mjestu. Go-
vori se da će mjesto Navsaya biti izabran
za predsjednika grof Stjepan Tisza. Ovaj
izbor imao bi značiti najžešću borbu proti
opoziciji. Grof Tisza kao predsjednik parla-
menta imao bi po svaki način skršiti opstruk-
ciju Justhove stranke.

Pišu nam iz Podohuća, 20 maja: Skoro
se nebi vjerovalo da pošta iz Orebića do
Podobuće, u udaljenosti od samih pet kilo-
metara, potrebuje ništa manje nego osam

i

e