CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
gROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMST VO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

God. XXII.

posna o austrijskom parlamentu

Bosanski odbor zastupničke kuće
primio je en bloc osnove, koje se
tiču aneksije Bcsne i Hercegovine.
To su osnove, koje se tiču međuna-
rodnog položaja obzirom na plaćenu
odštetu Turskoj glede aneksije s jedne
strane, a s druge strane je poznati
kraljev proglas kojim kralj proširuje
svoja suverenitetska prava na Herceg-
Bosnu.

Svi se još sjećamo onog proglasa.
Onda smo konstatirali razlikost ugar-
skog teksta od austrijskog. Ugarski
tekst kraljeve proklamacije govori o
historičkim vezama ugarske krune
na Bosnu i Hercegovinu, dočim toga
pasusa nema u austrijskom tekstu
proklamacije, Onda obrazloženja, ko-
jim vlade podastiru svoje akte parla-

Drugačije je ugarsko obrazloženje
nego austrijsko.

I sada poslije nekoliko godina
nego je provedena aneksija austrijski
se parlamenat žuri i hoće na vrat
na nos, da prihvati i odobri ove
akte. Parlamentarni bosanski odbor
sve je ovo prihvatio en bloc i nalo-
žio je referentu odbora Dru. Redlichu
da sastavi kroz najkraće vrijeme
referat za plenum. Dr. Redjich je
taj referat i sastavio.

Iz ovoga se referata razabire
jedino to; da Austrija odnosno austrij-
ski parlamenat hoče da protestira
najenergičnije proti ugarskom shva :
čanju, kao da bi Ugarska imala
više prava- na Bosnu i Hercegovinu
od Austrije. Ne, Ugarska nema ni-
kakvog većeg prava na Herceg-Bosnu
od Austrije. Bosna i Hercegovina
pripadaju pojednako obim državnim
polama monarkije i ove obje imaju
na Herceg-Bosnu jednaka prava. Eto
to je tenor Redlichova obrazloženja.

Prama našim informacijama ova
nesretna ideja, da se sada austrijski
parlamenat bavi aktima o aneksiji
Bosne i Hercegovine, jest ideja Šu-
šteršićeva i njegova kluba. Što čemo
ovim postići? Postići ćemo, da će i
Austrija naglasiti svoje pravo na

 

gc .o.sPOJEDINI BR
IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE. E

 

mentima na prihvat, nijesu jednaka...

«

 
 

 

Bosnu. A to je i bila nespretna
ideja Šušteršićeva da se grakne na
Madžare i da se na njih napane,
kako oni nemaju nikakvog većeg
prava na Bosnu od Austrije. _

Ako iko, to mi jedini možemo
imati historičkih prava na Bosnu.
Pa ako se u ugarskom tekstu govori
o historičkim vezama, to se baš
govori o onim vezama, koje je Hr-
vatska imala sa Bosnom. I sada za-
slugom Slovenaca 'treba da austrijski
parlamenat protestira proti tim histo-
ričkim vezama i da postavi tvrdnju
kako Bosna i Hercegovina pripadaju
interesnoj aferi obiju pola monarhije
i kako one obe imaju jednaka prava
na naše zemlje.

Je li nam i te sada trebalo!?

Zar da mi sada govorimo o Bosni
kada smo još sami ovako jadno ras-
cjepkani. Ili se ovo pitanje možda i
hotimice iznijelo, da plod: požanje
netko drugi? Bei

Bilo kako bilo, dužnost je naših
poslanika u Beču, da se suprotstave
tom mišljenju .i da  najenergičnije
prosvjeduju proti tomu, da bilo Au-
strija, bilo Ugarska imaju bilo kojih
prava na Bosnu i Hercegovinu. Ako
se govori o historičkim vezama, to
se onda može govoriti sato o vezama
Bosne sa Hrvatskom.

A ako ćemo govoriti o sadašnjosti
i budućnosti ovih zemalja, u kojima
stanuje naš jedinstveni narod sa dva
imena, onda, treba istaknuti načelo,
da taj narod i njegova zemlja neće
da budu kolonijom madžarsko-nje-
mačkom. Taj narod hoće da uživa
potpunu slobodu u zajednici sa svo-
jim suplemenicima u monarkiji,

Velika i neoprostiva će pogreška

.biti, ako , se u bečkom, parlamentu

ne stavimo svi na ovo stanovište,
Ne smije Austrija slaviti pobjedu
nad našim stanovištem tim, što će
se oboriti na u , Ovdje ne smi-
jemo iči na lijepak Nijemcima i beč-
koj vladi, koja bi htjela proturati
nešto na način, da navali na Madžare.

. Urgiranje prihvata akata o anek- :

siji, to je jedna zamka za nas, Mo-

,
.

 

OJ 10 PARA 8888

CRVENA HRVATSKA

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE
———————m—<—<—<—<mum—<—u—m=ua—=——<=<=<mae—<—<—=—mm=am=—m=<=<m=m=<=<<—m<=u<=mm—=——m—m=—="=

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
. VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA .DEGIULLI I DR.

=== ======== = == [ZZ ':=

DUBROVNIK, 5. JUNA 1912.

Broj 45.

 

guće vlastodršci i misle tim baciti
među nas jabuku. Parirajmo to na
način, kojim ćemo koristiti našem
nacijonalnom napredku i u pogledu
Bosne i Hercegovine.

Stvar je vrlo škakljiva a mi oče-
kujemo od dalmatinskih zastupnika
u Beču, da će svi ustati proti reso-
lucijama i obrazloženju Dra. Redlicha.
Bosansko pitanje je integralni dio
hrvatskog pitanja i ne smije se rije-
šavati jedno bez drugoga. Treba biti
na oprezu i ne nasijedati zamkama
koje idu za tim, da raspale strasti
te da dovedu do pobjede načelo:
Divide et imipera.

Jedna takova je zamka i ovo
najnovije "raspravljanje o aneksiji
Bosne, pa mi samo vršimo našu
dužnost, kad*upozorujemo na istu.

Domaće vijesti.

Vijeće pravaša u Sarajevu. — Vijeću
stranke prava, koje će se održati sutra u
Sarajavu, prisustvovat će i nekoliko slove- -
načkih zastupnika, a među njima i Dr. Šu-
šteršić,

Postupak proti B.ru Petričiću obustavljen.
U svoje smo vrijeme bili javili, da je proti
ličkom pravašu D.ru Živku Petričiću bio
poveden- postupak radi veleizdaje. Sada se
javlja, da je na nalog državnog odvjetništva
ovaj postupak obustavljen.

Novi podžupan u Virovitici. Službeni list
hrvatske vlade objavljuje imenovanje Vla-
dislava pl. Labaša za podžupana virovitičke
županije.

* Grof Goluchovski maršal Galicije. Grof
Adam Golučhovski biti će ovih dana ime-

novan za zemaljskog maršala u Galiciji na
mjesto Stanislava Badeni.

Dogođaji u Ugarskoj. Kossuth je u su-
botnjoj sjednici peštanskog parlamenta iznio
predloge ujedinjene madžarske opozicije
glede načina, kako bi se moglo doći de
sporazuma i mira u ugarskom parlamentu.
Na Kossuthov govor odgovorio je odmah
Laukacs. Ali njegov odgovor nije sadržavao
ništa pozitivno. On je samo kazao, da rado
prima do znanja predloge opozicije za us-
postavu normalnih parlamentarnih odnošaja.
Nadalje je obećao, da će na ove predloge
odgovoriti, kada ih prouči. Prama vijestima
iz Budimpešte Lukacs je imao do pone-
djeljka odgovoriti pismeno na ove predloge.
Kakav je ovaj Lukacsev odgovor mi još ne
znamo, ali prama pisanju madžarskih, vladi