Drugo izdanje. :

RVEN

ODGOVORNI UREDNIK : IVO ARSETE

NA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
»OVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA 6O-
U KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
RUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
rTPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
hoJEN ZA  DOŠASTO. POLUGODIŠTE.

LAZI SVAKE SRIJEDE 1 SUBOTE.

 

God. XXII.

DUBROVNIK, 15. JUNA 1912.

 

 

. '

'

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A.

ĐOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE

PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA '

PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI

VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ:

MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

goos POJEDINI BROJ 10 PARA 89828  NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULIH 1 DR.

 

, Broj 48.

"zzarmmpmsirnsmmmmmmmimmsmmpsmmimmmnmnzsmnm

okte smo tako daleko doči

Jučer je naš grad bio svjedokom
levjerojatnih događaja, politička naša
blast provela je kućnu premetačinu
od nekoliko srednjoškolskih učenika,
povela je proti njima istragu, a sve
a to, jer da su oni u svezi sa aten-
atom u Zagrebu. A što se to za-
pravo, dogodilo u Zagrebu?

U subotu dn2 8 0. mj. pucao je

nravnik Jukić na komesara Cuvaja,

1 Zagrebu. On je uapšen i sudbini
iše se oteti neće. On će biti pred-
veden pred su, koji će suditi o
njegovom djelu, Sudit će mu Cuva-
jevi suci. Pri preslušanju, koje je
slijedilo odmah čim je Jukić poslije
atentata bio uapšen, on je iskazao
da zna što je počinio. On je htio
ustrijeliti Ghvaja, svijestan je toga
svoga čina. Počinio ga je sam bez
ičijeg nagovora ili dogovora sa ikim.
Za to neka se policija ne trudi ba-
«lava, da pronađe bilo kakve mu

saveznike. On je djelo počinio sam,

za to nema smisla voditi nikakvu
istragu i molestirati nevine ljude.
Kako nam naš izvjestitelj iz' Za-
greba javlja, zagrebačka policija nije
povjerovala ovom Jukićevom. iskazu
već je stala da apsi desno i lijevo.
Uapsila je masu djaka, osobito Bo-
sanaca, Što je karakteristično apše-
ija se nijesu ograničila na same
drugove Jukićeve. Policija je zatvo-
rila i takove osobe, koje Jukića nisu
nikako poznavale, uapsila je i neko-
liko gimnazijalaca, nekoliko učenika
na trgovačkoj akademiji. Policija
hoće silom da konstruira iz Jukićeva
djela jednu čitavu urotu. U tu svrhu

se šire lažne glasine o Jukićevom
iskazu,

Tko je prisustvovao zagrebačkom

veleizdajničkom procesu, kao što mu
je prisustvovao pisac ovih redaka,
taj zna, kakove se stvari mogu do-
gađati u zagrebačkom sudbenom stolu.
Nas ne bi iznenadilo ništa, uprav
ništa. U onoj nesretnoj zemlji još je
uvijek sve moguće.

Za to nas ne čude sve one vije-
sti, koje iz Zagreba dolaze. Ali što

nas čudi, i što nas je ponukalo, da
naslov ovim redcima postavimo:
,Dakle smo tako daleko došli“, to
je, da ono, što se događa u Zagrebu
nalazi odjeka i kod das ovdje.

' Tekom jučerašnjeg. dana naše je
poglavarstvo izaslalo - nekoliko  či-
novnika, da vode kućne premetačine
kod nekih gimnazijalaca. Ove preme-
tačine su u svezi sa Jukičevim dje-
lom. Znali smo, da se i ovdje može
sve da dogodi, ali opet smo bili u
čudu, da povjerujemo .tim glasovima
da su ove. premetačine u zvezi sa
onim: što se dogodilo, u Zagrebu.
Pošli smo se lično propitati na kom-
petentno mjesto i postavili direktan
upit: da li su ove premetačine u
svezi sa atentatom u Zagrebu. Od-
govor je glasio: Mislim da jesu.

Zaplijenjeno.

Pozvano je pred mjesno poglavar-
stvo 6 mladića, sve samih gimna-
zijalaca. Kod njih
kućne premetačine, a onda su pred-
vedeni pred poglavarstvo, gdje su
ispitani. Dok ovo pišemo, istraga se
vodi dalje, pa ne možemo ništa da
javimo.

No rezultat istrage. može šamo
da bude jedan — negativan.

Zaplijenjeno.

\

Zašto se.ne zamisli malo ova
upravs što ovakovim postupkom čini ?

Ove njezine istrage i premetačine '

kod nevine "omladine što mogu da
znače? i

su. obavljene

,

Zaplijenjeno.

 

Domaće vijesti.

Novo društvo u Janjini. Pišu nam iz Ja-
njine: Ovdi se osnovalo .novo vanstranačko
društvo ,Težačka Sloga“. Pri konstituiranju
uprave bio je izabran jednaglasno predsjed-
nikom čestiti starina kap. Ivo Kalafatović ;
potpredsjednikom Ivo Lazić iz Sresera, a
tajnikom-blagajnikom 1. A, \Dežulović bivši
donačelnik.

Izbor kapetan Iva predsjednikom od
osobite je časti za novo društvo, a to za to
što ovo mjesto: smatra nad onijem načelnika
n današnjim prilikam, na kojem se izboru za-
hvalio... ka d

Svrha'je društvu unaprijeđenje , težač-
kog staleža, i sloga sa okolnim selima za
zajednički napredak. Svrha je u istinu pa-
metna i plemenita, nu mislimo teško izve-
diva, ako se narod ne osvjesti i riješi dik-
tatorstva i vodstva mekih elemenata koji ga
danomice pod krinkom velikog patriotizma
izrabljuju u svoje sebične svrhe.

Vijećanje pravaša u Sarajevu, U petak

i subbtu vijećala je vrhovna uprava stranke

prava u Sarajevu. Vijećanje se održalo u
gradskoj vijećnici (u saborskim prostorijama)
i to u hrvatskom saborskom klubu. Vijeća:
nju su prisustvovali iz Banovine :. Dr. Mile
Starčević, Dr. Ivica Banjavčić, Dr. Vladimir

Prebeg, Cezar Akačić, Dr. Aleksandar Hor-

vat, Ivan Peršić, Stjepan Zagorac, Kerubin
Šegvić; iz Dalmacije: Dor- Ivo Prodan, Dr.
I. Krstelj, Dr. M. Drinković; iz Bosne:
Dr. Nikola Mandić, Dr. Sunarić, Dr. Perišić,
Dr. Veseličić i: savjetnik Vancaš; iz Istre:

"zast. Kirac, a Dr. Laginja se ispričao. |:

Na ovim konferencijama provedeno je
potpuno jedinstvo između obje hrvatske

A HRVATSKA

.-

grape u Bosni i to. tako, da Katolička ,

Udruga“ prestaje; njeni članovi prelaze u,
Zajednicu“. Stranka i saborski klub zvat
će se stranka prava za Bosnu i, Herce-
govinu. vi '

Nadalje protestirano je proti importira-
nju stranih činovnika u Bosnu i Hercegovinu.
Primljeno je još_ nekoliko zaključaka glede
taktike stranke, ali ti se drže tajnima.

Sve niže | niže. Kolikim je zanosom

Dalmacija pozdravila osnutak hrvatsko-srpske
koalicije! Koliko su se paše. stranke anga-

žirale u borbi te stranačke organizacije.
Niki % rd ty a
M oz.

 

A

/

aš