CRVENA HRVATSKA

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLA VA MINE — SMATRA SE PRED-

BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. 88898 POJEDINI BROJ 10 PARA G8uo

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

God. XXII.

 

 

 

 

DUBROVNIK, 16. OKTOBRA 1912.

 

RAT NA BALKANU.

Rat između Crne Gore i Turske.

Vijesti, koje su bile stigle u subotu u
jutro, da je Skadar pao u crnogorske ruke,
bile su odmah poslije podne demantovane.
Vijest je bila preuranjena i nepovjerena.
Mislimo, da se takove vijesti ne bi smjele pro-
turavati. 1 mi smo je donijeli, jer smo je
dobili, kao i drugi, i ako nije bilo lako u
nju odmah povjerovati. Nedjelja je prošla
skoro u potpunom miru. Crnogorska vojska
nije preduzimala nikakve jače akcije. Artilje-
rija toga dana nije bila ni upotrebljavana.

Crnogorska je vojska zauzela cijelu oko-
licu oko Tuzi i Tuzi je u subotu+večer bom-
bardovala.

Vojska crnogorska je blizu samoga Ska-
dra, a u nedjelju je bila do samog njega.
Tarska je posada u Skadru vrlo jaka, tako
da je borba za osvojenje vrlo žestoka.

Hrvatski dobrovoljci u srpskoj vojsci.

U srpsku vojsku stupilo je okolo stotinu
hrvatskih dobrovoljaca iz Hrvatske. Oni stu-
paju u ratu pod hrvatskom trobojnicom. Četa
hrvatskih dobrovoljaca, koja se bijaše upu-
tila pat Srbije, bila je u Zemunu ustavljena
i uapšena.

Bosanski muslimani u srpskoj vojsci.

U srpsku je vojsku pošlo za dobrovoljce
i nekoliko muslimana iz Bosne. Iz Stoca se
uputila četa muslimana za dobrovoljce u
crnogorsku vojsku, ali ih na granici žandar-
marija uhvati i uapsi. ,Srp. liječ“ javlja,
da nijedan od njih nije vojni obavezanik.

Madžarski eobrovoljci u turskoj vojsci.

Bečke novine javljaju, da je iz Ugarske
pošla četa od 80 madžarskih dobrovoljaca u
u tursku vojsku, i da su među njima dvo-
jica bivših časnika. Nijesu bili ni zaustavljeni,
ni uapšeni.

Rat između Srbije i Turske.

Prekjučer u jutro započeo je rat između
Srbije i Turske. Turske su trupe nenadno
navalile na srpska granicu između Ristovca
i Gornjega Trogosa. Borba je bila odmah
prihvaćena i sa srpske strane, te se je boj
razvio na cijeloj liniji. Tako su se neprija-
teljstva započela krivicom Turaka. Ta navala
turskih trupa smatra se kao odgovor na notu
balkanskih država, koju su u nedjelju bal-
kanske vlade predale turskoj.

Napredovanje crnogorske vojske.
. Jučerašnje vijesti donose, da su Crno-
gorei, poslije žestoke i junačke borbe, zau-

zeli "Tuzi, Vranji sa tvrđavom Sipčanik. 'Tu
je uhvaćeno četiri hiljade zarobljenih. Crno-
gorska je vojska zauzela Bielopolje, u Novom
Pazaru, i najveću tvrđu više Gusinja, Visi-
tor. Zarobili su 4 dalekobojna topa, mitra-
ljeza i silu pušaka. U svijem je bitkama
bilo dosta gubitaka i s jedne i s druge strane.

Vijesti iz Novoga Pazara.

ANDRIJEVICA, 13. Komandant odje-
ljenja prama Vasojevićima, major Vešović
izvršio je napad na utvrđenja Visitor i
Pepiće, i zauzeo na njima dvije turske kule.

Najor Vešović, osvojio je MRžanicu i
Novšić i na njima turske kule. Oteo je dva
barjaka, dva brzometna topa i zarobio 30
askera. Zaplijenio veliku količina municije
i pušaka. s

Turski gubitci su ogromni — Crno-
gorski neznatni. či

BIJELO-POLJE, _.
ljena telegrafska veza.

Sa strane turske vojske prije zauzeća
Bijelog-Polja htjelo še izvršiti prevaru, ali
im nije uspjelo za rukom, jer je general
Vukotić uočio.

U stvari je bilo ovako:

U jutro stiglo je pred generala Vuko-
tića gradsko izaslanstvo i zamolilo ga je da
nebi bombardirao grad, jer da će ga predati.

Kad je general Vukotić poslao jedno
malo odjeljenje vojske pod komandom jednog
majora da primi predaju grada, sa svih
strana nastalo je pucanje pušaka protivu
poslatog odjeljenja, koje se junački borilo,
dok mu nije pojačanje stiglo te svi skupa
potjeraše Turke, nanijevši im teških gubitaka.

Zatim je crnogorska vojska prešla rije-
ku Lim gazeći do. pojasa i poslije poduže
žestoke borbe, koja je trajala do 3 sata po
podne, uspjeto joj je zauzeti jako utvrđeni
vrh Obrovo i time cijelo Bjelopolje.

Naši gubitci pri jučerašnjem i današnjem
okršaju : 23 vojnika i. 1 oficir ubijen, 82
vojnika i 3 oficira ranjeni.

Turski gubitci jako osjetljivi.

Dobrevoljci za Srbiju.

Osim talijanskih Garibaldinaca, kako
smo u zadnjem. broju javili, prispio je u
Srblju. i prvi odio ruskih dobrovoljaca, a
do malo dana stići će i ostali odjeli. I ruski
general Lipovac došao je u službu ruske
vojske.

   

Organizacija za izvješćivanje.
Sveučilišni profesor  Cvijić  organizo-
vao je posebni odbor, koji će strane novinare

izvještavati o događajima na ratištu.

uspostav-

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.

 

Broj 83.

 

Po milijuna u ratne: svrhe.

Sinodalna crkva sv. Marka darovala je
iz svojeg crkvenog fonda po milijuna di-
nara u ratne svrhe.

Turska zvjerstva.

Iz Sandžaka javljaju, da tamo "Tarci
počinjaju grozna zvjerstva. Tako su jednom
starcu iskopali oči, osjekli mu usne i. po-
slali sa ga preko granice; ubijaju malu dje-
čicu i žene. Muške otpremaju silom u Malu
Aziju. U selo Mokrinje upalo je 60 turskih
vojnika i stavilo sve živo pod nož. Učiniše
pravi pokolj u više sela. Sijeku komade
mesa, brade, vilice ii nosove. U  Vatrenici
ubili su pet seljaka i užegli pet kuća, a u
Salici razvališe crkvu i poklaše mnogo djece.

Amnestija.

U subotu je Bugarski car potpisao
ukaz, kojim se svim bugarskim vojnim bje-
guncima podjeljuje amnestija.

Vojnovićeva , Smrt ei

U kralj. srpskom narodnom Pozorištu
a,Beogradu davana je ovijeh dana ,Smrt
ljke Jugovića. Predstava je izazvala silne
manifestacije za rat i velik entuzijazam.
Dao Bog, pa se davala i — na Kosova polju !

Komandant Vukotić postavio vlasti.

General Janko Vuković obišao je cijelu
varoš Bijelo Polje: Ujedno odmah je posta-
vio sudske i administrativne vlasti. Stanov-
ništvo oduševljeno.

Obustavljeni porezi.

Po cijeloj Srbiji obustavljeno je svako
pobiranje poreza. Narodni poslanici odrekli
su se dnevnica.

Turci iz Berana traže pomoć.

Iz Berana javljaju da je tamošnja tut-
ska komanda zatražila iz Skoplja pomoć ali
je odgovoreno da je nemoguće odaslati
ikakvu pomoć. i

Zauzimanje Bijelog Polja u Sandžaku.

U subotu u veče zauzela je crno-
gorska vojska pod glavnim komandantom
generalom Jankom Vukotićem Bijelo Polje,
bez otpora.

Bembardovanje Tuzi.
Crnogorska vojska cernirala je Tuzi i
poslala im parlamentare ali pošto se nisu
htjeli predati otpočeto je bombardovavje sa
svih strana.

 
     

NASI