CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

God. XXII.

 

 

Dubrovnik, 1%. dećembra.

Jedan od najvećih političkih do-
gađaja zadnjih dana jest ostavka mi-
nistra rata Auffenberga i šefa vrho-
vnog štopa Schemue. Ostavke ovih
dvaju najviših vojnih dostojanstve-
nika u Monarhiji došle su sasvim
nenadno i u doba kritično, te to i
bijaše upravo uzrok da su pobudile
voliko zanimanje i potisle u poza-
dinu mnoga velika politička pitanja
koja su danas na dnevnome redu.

Ostavke su i primljene.

Glas o ovim važnim promjenama
brzo se i na daleko pronio. Zabrinu-
tost je znatno porasla, a svak ih je,
više manje, dovodio u vezu sa sada-
šnjim vanjskim političkim položajem.
Izgleda da su u najveću zabrinutost
i najdublje uzbuđenje. bacile zastup-
nike u parlamentu, koji su odmah
interpelisali vladu za neko izjaš-
njenje.

Službeni krugovi tumače ove os-
tavke tako da se svak umiruje, Pro-
uzrokovao ih nije ni najmanje vanj-
ski politički položaj, nego su uzroci
sasvim unutrašnje administrativne
prirode. Kriza u ratnoj upravi, uvje-
ravaju kompetentni faktori, nije ne-
nadna, nego datuje još od dulje vre-

mena.
k : *

Zabrinutost nije možda toliko na-
stala zbog samih demisija koliko radi
promjene na ratnoj upravi. Ministra
Auffenberga će da zamijeni general
Krobatin, a šefa glavnog štaba Sche-
muu. Hetzendorf. Poznato je, da je
posljednji u svoje vrijeme dao demi-
sije na to mjesto poradi miroljubive
Aerenthalove politike,

Sasvim tim svi mjerodavni fak-
tori izjavljuju, da te promjene nijesu
po ni po što uslijedile usljed vanj-
skog položaja, nego, naprotiv, da je
položaj sada vrlo povoljan za mir.

»Neue Freie Presse“ ističe, da su
novoimenovani visoki vojni dostojan-
stvenici najbolji i najvrijedniji voj-
nici, i da njihovo naimenovanje
ima da pokaže prepravnost, goto-

 

DUBROVNIK,

 

 

 

 

 

vost i
tualnost.

spremnost za svaku even-

e

I po bečkim novinama situacija
je sve bolja i bolja, a izgledi su za
mir sve veći. Sa svijeh se strana po-
država nada, da će se na _poslanič-
koj konferenci doći do sporazuma i
da će še sva sporna pitanja i svi
nesporazumci riješiti samo mirnijem
putem. Svak hoće da na svaku even-
tualnost bude prepravan, a svak se
opet nada da do rata neće doći. I
doista, evropejski rat bio bi strašan ;
strašan i na samu pomisao, da bi se
moglo oružano sukobiti dvadeset mi-
lijuna vojske! I najbolja će garancija
za mir, izgleda, biti to što će svak
da pokaže svoju snagu i gotovost.

Vijesti kažu, daje program _kon-
ference već utanačen u glavnome.
Konferenca će se držati svakako za
vrijeme mirovnih pregovora, koji će,
kako posljednje vijesti kažu, zapo-
četi u ponedjeljak. 16. ov. mj., a ne
danas, kako je bilo ustanovljeno. Uz-
rok, s kojega bi početak pregovora
bio odgođen za ponedjeljak, bio bi
to, što je turski mirovni izaslanik
oklijevao da pođe.

#
ko %

Ima nekoliko vremena, da su be-
čki listovi bili poplavili vijestima i
člancima o nekakvom pokretu među
Srbima u južnoj Ugarskoj. Po tim
vijestima izgledalo je, da je tamo
nekakva buna, Toliki je svijet bivao
apšen i zatvaran, & nije se znalo za-
što: kuće i čitava sela bila su ču-
vana i blokirana. Govorilo se i pisalo
o nekakvom jakom pokretu. A kad
tamo? Ugarske više vlasti dale su se
u izviđanje stvari i nađoše, da od
svega toga pokreta nema ni najma-
njeg traga, i da su sve te vijesti bile
samo izmišljene.

Sve ovo donosimo po bečkim no-
vinama, koje sada javljaju, kako je
sve bilo neosnovano, a uz to donose
i izvješća o lojalnim manifestacijama

ugarskih Srba.

Evo, na ovakav se način kod nas

stvaraju afere, istrage, procesi i sli-

14. DECEMBRA 1912.

, mjesto.

CRVENA HRVATSKA

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
..se.e POJEDINI BROJ 10 PARA saaoa NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

DAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.

 

Broj 100.
===
čno. Bilo bi dobro, da svuda izasla-
nici vlasti ispituju i izviđaju, prou-
čavaju, provjeravaju referate što im
potčinjeni podnose i na temelju ko-

jijeh mnogijem stvaraju neprilika i

štete.

 

Politički pregled.

Demisije ratnog ministra i šefa general-
nog štaba. U utorak su predali dimisije rat-
ni ministar Anffenberg i šef generalnog
štaba Schemua. Obje su demisije primljene,
o uzrocima demisije pronose se razne vijesti.
Ostavci Sehemue ne pripisuje se vvlika va-
žnost, jer se je njega smatralo privremenim.
Njegov predšasnik Konrad :von Hiitzendorf,
koji uživa potpuno povjerenje predstolona-
sljednika,, morao je u svoje vrijeme otstu-
piti radi poznatog istupa proti Italiji. Pošto
su se odnošaji sa Italijom popravili to se
Konrad von Hiitzendori vraća opet na svoje
Krobatin. Poziv u Konradovu na čelo gene-
ralnog stožera pripisuje se velika. važnost,

jer je on poznat kao pristaša ratnog  riješa- -

vanja svih sporova. U svezu s tim dovodi
se i austro-ugarski zajam od 250 milijuna
kruna.

Izjava ruskog poslanika u Rimu. Rimska
» Iribuna“ donosi razgovor njenog urednika
sa Krupenskim, ruskim poslanikom u Rimu.
Krupenski je rekao: Držim da Italija ima
najveći interes, da Srbija potpuno neodvisna,
zagospodari jednom lukom — naravno trgo-
vačkom — na jadranskom moru. Što se tiče
neodvisnosti Albanije Krupenski je izjavio:
Narodnosti će se. lako složiti u neodvisnosti
Albanije, samo sumjam da li će se stvoriti
taj arbanaški narod. Wali mu etnička veza.
Mnogobrojne centrifugalne sile pomogle bi
cijepanju te arbanaške države, U Albaniji
ima turaka, pravoslavnili, grka, srba, a gdje
su arbanasi? Ovo ime ne definira jedan
etnički razvijeni i savršeni narod. Arbanasi
su raštrkani po svijetu više nego što ih ima
u njihovoj zemlji, iz čega se lako da «pred-

postaviti, da kad se sutra konstituira arba- .

naška država, da ova, nadvladana od slučaj-
no gospodnjućeg elementa na vladi, izgubi
svoj katakter neodvisnosti i da pade pod
gospodstvo koje druge vlasti. Onda bi
svaka narodnost imala puno razloga da se
opre ovome sutrašnjem balkanskom  pro-
gramu.

Dologati balk. saveznijeh država. Bu-
garska je izaslala na pregovore presjednika
sobranja Danava, svog londonskog poslanika
Makarova, generalisimus Savov, i ministar

financija Teodorov. — Od Srbije su imeno-

 

a po <
s DES I

Autfenberga našlijeđuj“ Aleksundar— 5

g
#
x
t
“