Strana 2.

CRVENA HRVATSKA“.

Broj 15. .

EEERSENEENENNSNNEE———m——<—=—=—=—=<=<=<m=uzqyutpnzuzn un ————————m—=m———Z——————————=————————=——=— ==

a slavenski Jug, gdje će kod braće naći većeg
«. razfimjevanja i pravog odmora tjelesnog i

duševnog. ,Običaj je, reče, da posjetioci
Rima bacaju u Fontanu di 'Trevu novčić,
da se opet vrate u Rim. Ja sam bacio
novčić ali se u Rim nijesam vratio. A u
Dubrovnik kamo sam pred 12 godina otišao
nijesam bacio novčić, ali se zato svake go-
dine u nj vraćam“. Stručni učitelj Gustav
Hešman, koji je zamislio ove večeri, je na-
pio načelniku Dubrovnika Dr. Peru Čimgriji
predsjedniku trg. komore Gjiviću, marq.
Luku Boni, g Vitu conte Gozze i ostalim
prijateljima Ceha u Dubrovniku. Ponovno
je upozorio na prednosti koje ,, Dubrovačka
paroplovitba“ pruža českim: turistima, te je
istaknuo, da tko jednom putuje tim društvom
već nikad neće da posjeti Lloyd i druga
društva, na kojim se Slaven osjeća tuđincem.

Zabavni program je bio raznolik, te je
očarao publiku i zadržao je do kasno u noć.
Ističemo izvrsni slovinski pjevački oktet (sa
tenorom Batistićem), tamburaški zbor društva
»Hrvat“ pod vrijednim dirigiranjem konser-
vatoriste Hrvata 'Tonula Antunovića. Za
zabavu je došao iz Beča C. phil. Ivo Bati-
stić, djak glasovite učiteljice pjevanja Ru-
bini. Kako je osvojijo srca slušalaca svjedoče
prelaskave i opširne kritike u ,,Nar, Listy“
.Nar. Politika“, ,Slov. Narod“ itd. Originalna
tačka je bilo umjetničko sviranje na prostoj
pastirskoj fruli srpskog ak. vajara Đurđevića.

Senzaciju je pobudila dekoracija dvotane
izvedena djacima akademije umjetnosti Leon
tićem, Jeftićem i Lazarevićem. Na 30 četv.
m. platna se rasprostirao Dubrovnik sa
svojom bogatom florom, u sjaju sunca uok-
viren narodnim slavenskim i dubrovačkim
zastavama, te kip sv. Vlaha modeliran od
našeg vrijednog kipara Pallavicini sa Korčule

= majboljeg djaka prof. Myslbeka. Čitav večer

vladalo veliko oduševljenje a ,,motto“ večera
su bile riječi zast. Metelke: ,I ako nam
magnetička igla pokazuje sjever, mi se ipak
svi okremimo na naš slavenski Jug“,

Nim.

 

Bomaće vijesti.

Hrvatski sabor. U zadnjem broju smo
brgojavno bili izviješteni o tečaju sjednice
od petka. Brzojavno izvješće imamo popu-
niti u toliko, što su sve stranke glasovale
za prešnost osim stranke D.ra Mile Starče-
vića, koja se izjavila, da nije ni pro ni
contra. =.

U sjednici od subote je započela adre-
ana debata. Prvi je govorio izvjestitelj ad-
resnog odbora Dr. Spevec, koji preporuča
na prihvat adresu odbora t. j.
novih privrženika, a napao je ma adresu

ranić, te je preporučio koalicijonašku adresu
na prihvat. U svom govoru zastupnik Ma-
žuranić razlaže borbu koalicije i njezino
zauzimanje za narod. Opširno govori o su-
kobima u Pešti te kako je nastala potreba,
da se nagodba revidira. Odmah poslije Ma-
žuranića ustao je ban Dr. Tomašić, da brani
adresu svojih pristaša proti adresi koalicije.
Kada je svršio Tomašić svoj govor, to pred-
sjednik prekida sjednica i određuje nasta-
vak za ponedjeljak.

Postupak pravaša u Zadru. Pred neko-
liko vremena javili smo i mi, da je glede
nastajnih općinskih izbora, koji se ovoga
ljeta imaju obaviti u Dalmaciji, bilo došlo
do sporazuma među zadarskim Hrvatima te
su ovi imali složno stupiti u borbu proti
zajedničkom neprijatelju. Sada razabiramo,
da je taj sporazum uništen. Zadarski pra-
vaši hoće da radi nekih sitnih razloga ostave
bojno polje. Barem tako izgleda po pisanju
pravaških novina. Mi nemamo dovoljno ri-
ječi, da pokudimo ovaj postupak. Mi kanda
ge jošte nismo naučili pameti. Uvijek smo
isti. Domovinske interese žrtvujemo za stra-
načke. Za to nam ovako i ide.

Iz bosanskog sabora. U ponedjeljak je
započela u bosanskom saboru proračunska
debata. Zastupnik Dr. Sunarić od , Hrvatske
Zajednice“, koji je bio referentom u prora-
čunskom odboru, položio je svoj referat,
samo da bude imao slobodne ruke. — Ova
će debata biti prilično .duga, jer će sve
stranke i grupe pojedinih stranaka nastojati,
da iznesu svoje želje pred širu javnost, oso-
bito, da iznesu svoje nazore glede pojedinih
pitanja bosanske politike. Radi toga se prati
ova debata i s velikim interesom.

 

Gradska Kronika,

Zaplijena našeg lista. Zadnji broj
našeg lista bio je zaplijenjen i to radi toga,
što smo u uvodnom članku podvrgli kritici
postupak dalmatinskih biskupa u pitanju su-
koba, koji je u Sućurju na otoku Hvaru
nastao radi hrvatskog pjevanja u crkvi. Što
ćemo, više nijesmo slobodni niti kritizirati
javne događaje. Ovo je gore, nego da smo
pod pravim apsolutizmom. Neka su čeljed
postala nepovrediva. .

Lične vijesti, Jučer je stigao u naš
grad Ambroz barun Marojčić dvorski savje-
tnik na namjesništvu u Zadru.

Upravno vijeće hrvatske vjeresij-
ske banke drži prekosutra u petak svoju
sjednicu, gdie će se pregledati prošlogodišnja
bilansa. U tu svrhu sutra dolaze iz Zagreba
članovi nadzornog odbora grof Miroslav
Kulmer, Dr. Franjo Arnold i Dr. Crnađak.

bilo je u gradu uprav sveopće, a to se je
najbolje pokazalo i kod sprovoda, koji se
je obavio jučer poslije podne. Sve, što je

»Forza e coraggio“ raspušten.
Prekojučer je politička oblast  raspustila
mjesno  talijanaško  gimnastično društvo

» Forza & coraggio“.

+ Marko grof Pozza. Prošlu noć ode
nam i ovaj posljednji potomak stare i ugledne .
vlasteoske porodice Pucića — Pozza. Pokojni
Marko grof Pucić-Pozza bio je brat Rafa
Pucića: Pozza bivšeg dugogodišnjeg mačelnika
dubrovačkog, a prvi rođak pjesnika Meda
Pucića i Nika Velikog, koji je 60-tih godina
igrao politička ulogu u Dalmaciji i u Hr-
vatskoj te se borio sa prvacima narodne
stranke za sjedinjenje Dalmacije sa Hrvat-
skom. .Bio je neko vrijeme i zastupnikom
na hrvatskom saboru. Ova razgranjena i
uvažena porodica malo po malo je nestajala
i izgibala. Ostao je bio jedini opće poznati
Marketo, a eto nemila smrt ugrabi nam i
njega, a s njime nam ode i posljednji ogra-
nak velike nekad grane grofova Pucića.
Sprovod će biti danas poslije podne s Pila.
Tijelo će biti sahranjeno u obiteljskoj grob-
nici na Mihajlu u Lapadu. Pokoj mu vječni
a ucviljenoj rodbini naše saučešće.

Vjenčanje. Sutra će se u Slanome '
vjenčati g. Frano Milić sa dražesnom go-
spođicom Marijom Boglić. Sretnim mladen-
cima naše radovanje !

Točni podatci o popisu pučanstva
u općini dubrovačkoj. U zadnjem broju
donijeli smo podatke o popisu pučanstva u
našoj općini, ali se je u tim podatcima pot-
krala jedna krupna pogrješka, usljed koje
je proizašlo, da je broj pučanstva na opće
iznenađenje kroz zadnjih deset godina spao
za mal da ne 300 stanovnika, što ne odgo-
vara istini. Pogreška se sastoji u tome, da
se je upoređujući rezultate popisivanja od
ove godine sa rezultatima od g. 1900 raču-
nalo u broju stanovništva od 1900 sve pučan-
stvo zajedno sa vojništvom, a u broju ove
godine samo prisutno stanovništvo bez vojniš-
tva, što je prouzrokovalo veliku razliku od
preko hiljadu stanovnika. Na razjašnjenje
donosimo ove dvije tablice o rezultatima
popisa 1900 i 1910.

Godine 1900 broj je pučanstva skupa
sa vojništvom iznosio 13194, vojništva je
bilo 1122, dakle bez vojništva 12072. Ne
pojedina mjesta je otpadalo kako slijedi :
grad: 4648, Pile 2227, Ploče 765, Bosanka
i Lokrum 99, u sve 7739, nadalje Gruž
1122, Lapad 296, Brgat gornji 274, Brgat
donji 202, Grbavac 213, Martinovići 219,
Makoše 246, Buići 191, Petrača 182, Čelo-
peci 218, Čibača 273, Brašina 291, Zavrelje
276, Soline 126, Plat 204. Skupa 12.072.

Godine pak 1910 ima u sve stanovništva
14250. vojništva ima 1341, dakle bez voj**
ništva 12,909. Na pojedina mjesta otpada
kako slijedi: grad 8153 (i to grad sam
4724, Pile 2567, Ploče 774, Bosanka i Lo-
krum 88), Gruž 1491, Lapad 544, Brgat
gornji 189, Brgat donji 196, Grbavac 211,
Martinovići 208, Makoše 226, Buići 189,
Petrača 151, Čelopeci 198, Čibača 250, Bre-
šina 320, Zavrelje 262, Soline 129, Plat 199.
U sve dakle 12.909 bez vojništva.

Razlika se ukazuje slijedeća: Pred de-
get godina t. j. 1900 općina je s vojništvom
imala 13194, a sada skupa s vojništvom ime
14250, dakle za 1066 više.