Strana 2. CRVENA HRVATSKA“, Broj 18.
NEEE E_mmmmmnamtitaammmmmsncrttnnkihihjhnmsnnsmimsikintkikkkelassmummkmnsrusssmmmsiiitilšio daa

Bosna i frializam pred
mustrijskom delegacijom.

U ponedjeljak je pred plenumom au-
strijske delegacije započela rasprava o pro-
računu zajedničkog ministarstva financija, u
čiju kompetenciju spada i uprava Bosne i
Hercegovine. Tom je prilikom palo značaj-
nih izjava o Bosni kao i u opće o južnosla-
venskom pitanju. Trializam je opet igrao
u austrijskoj delegaciji ulogu. Ovdje dona-
šamo samo izvještaj o toj sjednici, dočim
naše opaske izrazujemo na uvodnom mje
stu današnjega broja. Prvi je govorio
hrvatski delagat iz Dalmacije Dr. Ante
Tresić- Pavišić.

On je među ostalim rekao : Potaknuto je
pitanje revizije ustava za Bosnu i Hercego-
vinu, na što je zajednički ministar financija
odgovorio, da još za to nije vrijeme, i da
se mora prije vidjeti, kako će se stvari raz-
viti u bosanskom saboru. Bosanski sabor je
već jednoglasno pokazao, da želi reviziju i
proširenje ustava i to rezolucijom primlje-
nom u sjednici od 23. juna 1910., u kojoj
se tuži, da je saboru dan preuzak djelokrug.
To dokazuje, da bosanski sabor zaslužuje
proširenje autonomije. Ako i nastadoše u
zadnje doba u bosanskom saboru razmirice,
to nije nikakvo čudo, jer se samo izkustvom
postizava politička zrelost. U bosanskom sa-
boru ima inteligentnih zastupnika, koji bi i
u delegacijama mogli igrati lijepu ulogu i
nitko bolje od njih ne bi ovdje mogao za-
stupati njihove interese. S toga govornik
predlaže resoluciju, da zajedničko ministar-
stvo financija, dogovorno sa bosanskim sa-
borom, što prije izradi promijenu ustava i
utanači način, kako će Bosna i Hercegovina
biti zastupane u delegacijama.

Govori zatim o gospodarskim pitanjima,
najviše o željezničkom pitanju, na što pre-
lazi, da govori o trializmu i o političkoj bu-
dućnosti Bosne i Hercegovine. Obara se na
mađarizaciju Bosne. T\uži se, što se hrvatski
činovnici umirovljuju, a na njihovo mjesto

tarskih predstojnika, dočim Hrvati samo če-
tiri. Mađari već dižu u Bosni pučke škole,
izdavaju svoj list ,Bosuyak Hirlap“, koji
vojuje za ugarsko državno pravo na Bosnu.
I ponijemčivanje ide usporedo.

Zastupnik Oberleitner je navalio u od-
boru na trijalističku ideju, a da posla ne
razumije. Ne čudi se njemu, koliko zastup-
niku Kramarža, koji je izjavu srpskog kluba
u bosanskom saboru nazvao mudrim drža.
vničkim korakom. Kramarž bi bolje učinio,
da se u naše poslove ne pača. Mi ne tre.
bamo njegove pomoći, ali barom neka naše
poslove ne kvari. Ni sami Srbi ne će biti
zahvalni za njegov govor, kada hvali Bu-
rianovu uprava i kaže, da je promijenio
Kallayev pravac. Izjava srpskog kluba bila
je jedna velika pogrješka, koju će oni skupo
okajati, kada jednom uvide, da je dualizam
ubitačan ne samo za Hrvate, nego i za Srbe.
Oni su sjegurno nasjeli kojoj tajnoj maki-
naciji. Sada nije bilo vrijeme za takovu iz-
javu, jer pitanje trijalizma nije aktuelno.
Nitko ih za mnijenje nije pitao, niti su Hr-
vati to pitanje potakli. Srbi su nasjeli poli-
tici Mađara i Nijemaca. Nevjerojatno je, da
Srbi mogu hvaliti dualizam, pod kojim nji-
hova braća u Ugarskoj listom propadaju, a
slabo je i Hrvatskoj i Dalmaciji. Ni Bosni,
u njoj ne cvatu ruže, Ne može se razumjeti,
kako Srbi stavljaju za uvjet sloge sa Hr-
vatima, da se odreknu trijalističke ideje. 'To
znači, ubijte se, pak ćemo se složiti. To
znači i više: ubijte Srbe u Hrvatskoj i Dal-
maciji, postanite svi skupa robljem Mađara
i Nijemaca. Moguće, da je i neopreznost hr-
vatskih zastupnika na bosanskom saboru,
ako ne prouzročila, a ono dala povoda ona-
kovoj pogubnoj izjavi srpskih zastupnika.

Iza dra. Tresića ustao je del. Goll, koji
ističe veliku važnost aneksije Bosne, kojoj
s austrijske strane nije dano nikakvo obraz-
loženje, dočim s madžarske strane navađalo
se pravo kralja Ugarske na tu zemlju. Po-
vjest dokazuje, da ako je Ugarska imala
kakovih veza sa Bo;nom, bilo je pieko Hr-
vatske. Te veze nijesu bile jake, nego intrigi-

 

ugarskoga kralja, imao je izravnih [odnošaja
i veza sa knezovima u Bosni, dočim ugar-
ski kralj nije nikada izravno općio s Bosnom.
Sada taj svoj položaj Ugarska  izrabljuje i
poziva se na svoje pravo prema Bosni.
Bude li se bosansko pitanje riješavalo, u
Austriji će se nećkati, da ju prime navađa-
jući (s njemačke strane), da je i onako od-
više Slavena u Austriji, pa pošto se Bosnu
ne može opet dati Turskoj, dati će ju susjedi
Ugarskoj, neka se ona s njom nateže.

Još sa govorili delegati Seliger i Ober-
eithner na što je držao govor knez Sehwar-
zenberg, koji je rekao između ostaloga i ovo;
Razne izjave delegata Kramarža nukaju me
da uzmem riječ u jednom važnom pitanju.
On je mnogo govorio o velikosrpskoj lideji,
no ja držim, da ta ideja kao ni velikotali-
janska ni velikonjemačka nema tolike zama-
šitosti, kolika joj se pripisuje. 'To su ideje
nastojanje pojedinih narodnosti oko njihovog
kulturaog ujedinjenja, pa zato mora požaliti
što se tako malo govori o velikoaustrijskoj
ideji. Prelazi na pitanje trijalizma i dualizma
koje se u zadnje doba mnogo ali sa premalo
odlučnosti spominje. Del. Kramarž zauzeo
se je u velike za Srbe, dok je na Hrvate,
koji pokazuju toliko sklonosti prema Austriji
skoro zaboravio.

Glede dualizma i trijalizma rekao je
ministar Burian, da on u Bosni trializam
ne može podupirati. A što si u opće gospo-
din ministar misli, što je to trializam. Ja
držim da je trializam Bosne već sam po sebi
proveden ili da je bar za njega stvorena
jaka podloga Naravni razvoj Bosne i Her-
cegovine mora gravirati sonu stranu Save.
To doduše sada još nije aktuelno pitanje,
pa ga treba pustiti u miru njegovom razvoju
ali vlada treba za to sve pripreme, da ju
njegovo ostvarenje ne zatekne nespremnu.
Zastupnik Tresić iznio je ovdje rezoluciju,
kojoj se ne mogu priključiti i čudim se, da
je on kao Hrvat iznio predlog, koji je
prirodno protivan hrvatskom stanovištu.
(Del. Tresić: Toga u mojoj rezoluciji nema)
Ali smisao je takav! On obzirom na Bosnu

postavljaju Mađari, koji danas imadu 14 ko-  rajuće. Hrvatski ban, koji nije činovnik i Hercegovinu mora ustvrditi, da na zemlje
ru mNImtmm=mmmmm=innmsise—Nm=ztimenmsEmmšščN=nmuummsmsjems=

0, Dračevac: Pobjeda [Mjubaol.

(Pripovijest iz života južnodalmatinskih otočana).

(nastavak) (5)

— Kaliko si uzeo cukara upita Ivana
Kate, njegova supruga, žena možda u četr-
desetim godinama, sveđ blijeda i upala lica
te si odmah upoznao, da je mnogo pretrpjela.

— Dvjesta kila — odvrati on

— A gdje ćeš ga jadan čovječe toliko
prodat? Nu jeli te tkogod vidio, da te ne
prijave financi, jer smo mi i tako sretni

— Čini mi se da nije nitko drugi, ako
no bude ,baba“ Dome, jer, vrag je htio, da
baš ona izađe iz kuće, kad sam prenosio
zadnju vrećicu. Brzo sam pretrčao, nu bit
ćeme isto viđela. U toliko nije potreba o

Petar je samo slušao i mučao. On nije
htio da utječe u govor roditelja. Digao se
je, rekao, da ide na more, a Ivan i Kate
oštadoše tu još sami. =

:_ — Baš kad si spomenuo babu Domu,
rekla mi je, da ima nešto sad s nama govo-

/ rit? iza kratke će stanke Kate.

Pak neka dođe. A što će govorit s nama.

ki

— Ja neznam, nije mi rekla ništa, vi-
đet ćemo

Stajali su još neko vrijeme sjedeći i
razgovarajući se o ovomu ili oh onomu,
kad netko stupi na kućna vrata i gotovo
poviče:

— Hvaljen Isus —

— Vazda budi, baba Dome — odvrate
zajedno Ivan i Kate, koja se digne i ponudi
ababi“ Domi da sjede uz stol kod njih.

— Uf vruće li ti je' moja čeljadi! —
,sva se zapjehana stane tužiti ,baba“ Dome;
izvadi rubac, otare s njim znoj, pak se stane
okrajkom pregače mahati.

— Jest baš ove godine, ko nikada —
odvrati Kate; nalije čašu s vinom i po sta-
rom adetu ponudi ,babu“ Domu da pije.

Ona se bogme nije ustručavala, jer joj
je bila draga kapljica, a kući je nije bilo,
ako nebi kadkada kupila ili se gdjegod na
dobre ljudi namjerila. Iskapi čašu, otare se,
pak odmah stane govoriti :

— Jučer sam rekla Kati, da ću doć,
pak me evo. Noću da vam iz daleka počnem
reći ća vam u malo sve, zašto sam došla,
Ja sam, kako vidite, već stara, a i blizu
groba, jer se ćutim slaba, pak mislim, da
neću za dugo. Iza mene će ostati ona jadna

i

moja sirota, sama bez igdje ikoga. Ko iz-
gubljena bi se, dok bude moći, potucala
amo, tamo, a poslije kako bi joj bilo. Stoga
bih je željela prije svoje smrti viđeti usre-
čenu i sigarnu, pak bih tako lakše pošla
s ovog svijeta

— To je lijepo ,baba“ Dome. Svak
želi, da njegovim poslije svoje smrti bude
dobro — umetne Kate.

— Jest meja Kate, tako je, ali čujte
me. Ja sam s vašim pokojnim starim i sta-
rom uvijek bila u dobrim odnošajima, a ti
se Bogu hvala, nijesu ni do danas promije-
nuli. Mi smo prijatelji, a meni se čini, da
ste mi srcu kao susjedi baš najbliži, pak
mislim da bi najbolje bilo, da se vaša i
moja\krv pomiješa,

— Kako to? — ko da nije razumjela
upita Kate.

: — Vi ga avjetojte, da je uzme. Ona je
dobra, lijepa i valjana, pak bi oni dvojica
dobro živjeli. A, kad bi to bilo, vjerujte mi
bila bih sretna.