A JE LISTU UNAPRIJEDA : ZA DUBROVNIK | ZA

A GODINU K 10. ZA INOZEMSTVO
MU PRETPLA |
bošasTo POLUGODIŠTE. — l

sma SELI

 

 

Već smo u par članaka istakli
neke poroke naše narodne politike
te smo istakli i neke od uzroka tim
porocima. Danas čemo, da upozorimo
općenito. na jednu od glavnijih rana
našeg političkog života, koja nam u
prvom redu neda, da se u našem
nacionalnom pitanju pomaknemo na-
prijed.

Govoriti ćemo sine ira et studio.
Kod nas se mnogo deklamira, fanta-
zira i pripovijeda 0 jedinstvu i 0
slobodi naroda; govori se o velikoj
Hrvatskoj; o njoj se pjevaju pjesme
a to ide dapače tako daleko, da se
rodoljublje i domoljublje mjeri po
tomu, tko znade više kriviti se živila
Hrvatska itd. Ne ćemo, da to a
priori osudimo. Tim se stvara odu-
ševljenje kod mladeži, a i potreba
je, da mladež bude u tom pogledu
i oduševljena i radikalna. Ako omla-
dina nije radikalna, kada postane
zrelijom, dogodi se, da postane ne-
hajnom za narodne ideale. Ali ne
smije se ostati kod samoga odušev-
ljenja omladine. Istina je, da omla-
dini treba oduševljenja, ali samo
oduševljenje ne dostaje; uz odušev-
ljenje treba joj i razložitog prikazi-
vanja pravog stanja stvari. i
alizam treba i kritičnog realizma.
'To dvoje spojeno može donijeti ploda.
Samo pak oduševljenje ne pomaže,
dapače dovodi do vrlo negativnih
rezultata. 'To vidimo svaki dan na
svim linijama. Vidimo, da najodušev-
ljeniji i najradikalniji omladinci po-
staju u zrelijoj dobi skutonošama
vladajućeg sistema.

Ako ćemo poći propitivati za
uzrake, odakle xve to, onda čemo
lako doći do pravcg razloga. Onda
čemo doči do rezultata, da je tom

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE.

mm

ODGOVORNI UREDNIK :

IVO ARSBTE.

jm

 

 

riječ mjesto pravog patriotizma pre-
vlađuje strančarstvo i klikarstvo.

Kod ovakovih prilika sve one
fraze, koje nam pričaju stanoviti
političari o velikoj Hrvatskoj, o slo-
bodi, o jedinstvu naroda, nijesu ništa
drugo nego pijesak u oči, koji ima
da  prikrije pravu strančarsku ili
osobnu svrhu dotičnika.

S vremenom svaki pojedinac dođe
do toga i uvidi, da oni ljudi, za koje
se on najviše oduševljao, nijesu ništa
drugo nego obični sebičnjaci; on se
nad njima razočara, & s time mu
dođe i apatija prama stvari, za koju
se oduševljavao.

Čim su gesla bila veća, fraze
bućnije, to i razočaranje te s njim i
apatija bude veća. Ovo i jest uzrokom
radi čega se mi obaramo proti neiskre-
nosti u politici. Tu neiskrenost vidimo
u prvom redu kod onih pravaša, koji
se kupe okolo političke ostavštine
Josipa Franka. Njihove su novine
uvijek pune velikih riječi, oni već
imadu veliku Hrvatsku na tanjuru,
izrugavaju se malom i sitnom radu
za ovu današnju Hrvatsku; neima
broja njihovih novina, da ne: grmu

Ugarskoj, proti Austriji i proti mo-
parkiji. Čovjek bi rekao većih radi-
kalaca od njih nema. A kad tamo
što vidimo?

Vidimo, da te najveće radikale,
te tobožnje najopasnije protivnike
današnjeg sistema u monarkiji, taj
sistem indirektno i direktno podupire i
ide im u svemu na ruku, Dok se prije
smatralo po državu pogibeljnim čo-
vjekom jednog državopravnog radi-
kala, sada vidimo, da državopravni

,
.

zavisnim. 4

Je li to zdrava pojava? Je li to
čisto vino? Može li se vjerovati u
iskrenost tog radikalizma? To nitko

 

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI 1 DR.

kojoj se pripovijeda 0 radikalizmu,
da je se kašnje učini skutonošom
onog sistema. koji ona u svojoj mla-
doj i nepokvarenoj duši najviše mrzi
i prezire. U otkrivanju tog zavara-
vanja i te neiskrenosti u politici mi
ćemo biti  bezobzirni. Tko . služi

sistemu, neka to i javno prizna, pa
&e borba biti lakša i jednostavnija.

Dalmatinska komisija. U subotu se &
Beču sastala t. zv. dalmatinska komisija na

viječanje. Toj komisiji pripadaju izaslanici
svih ministarstava, a ide za ekonomskim po-
dignuće:n Dalmacije. Zadnjoj sjednici, koja
se sastala u ministarstvu trgovine predsje-
dao je ministar trgovine Dr. Weisskirčhner,
koji je držao opširni referat. Iz toga izvje-
štaja vadimo slijedeće : Najprije je govorio
o unapređenju prometa sa strancima, onda
o riješenju kmetovskog pitanja; govorio je
nadalje o podignuću školstva, o. melioraci-
jama, o cestogradnjama, 0 uvedenju auto-
mobilnih linija itd. U opće bilo je sva sila

novih, kao i o popravku starih puteva i ce-
sta u Boci. Govorilo se i 0 boljbm uređenju
našega Lapada. Sto se tiče insularne želje-

, znice od Istre do Dalmacije, to komisija
proti sistemu, proti dualizmu, proti -ni ila -defi

vljalo se i o presušenju močvara kod Nere-
tve. Došla je u obzir i kombinacija o ustro-
jenju lokalne željeznice između Trogira i
Kaštel-Sućurca. Raspravljalo se nadalje o
uređenju područja rijeke Cetine kao i o
mnogim drugim pitanjima. Glavno je, da se
još nije izvelo gotovo ništa! :