CRVENA HI

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. RIGE

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE. E IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

God. XXI.

Dubrovnik, 29. ožujka.

Kako je našim čitateljima poznato
detektiv Lovrić bio je kažnjen od
prvog suca za to, što je povrijedio
ličnu slobodu u osobi pravnika g.
Knega. Drug mu Bodul u istoj pri-
godi bio je pritvoren pod sumnjom
_krivog svjedočanstva.

Dne 24. o. mj. bila je prizivna
rasprava na ovom Tribunalu i Lo-
vrić je bio riješen. Tim je priznato,
da se može uapsiti, svezati, pak za-
tvoriti u javne tamnice čovjeka, koji
se nije o zakon ogriješio, i da za
takav čin nijesi odgovoran nikomu.

Premda javne osude postaju, po
= svojoj naravi predmetom kritike, mi
se ne ćemo u tu upustiti, Rijet ćemo
samo da dijelimo mnjenje prvog
suca, da slične uskrate slobode mo-
raju biti kažujene; pak za to da je
i prva osuda naišla na opće odobre-
nje, ako izuzmeš policajne krugove,
kojim razumije se, da ne može biti
indiferentno, jeli jedan njihov drug
bio za takav učin kažnjen ili ne.

A pošto je ovdi po srijedi lična
sloboda svakog pojedinog građanina,
jer nikomu ne može da bude indi-
ferentno, je li Lovriću slobodno hitat,
veživat i zatvarat ili ne, rijet ćemo
da se tu radi o jako delikatnoj stvari,
te za to da svi oni, koji su sudjelo-
vali ma bilo na koji način u ovom
mutnom poslu, treba da nose svu
onu odgovornost, koja radi njihovih
čina na njih pada. .

Nemožemo. za to a da ne ista-
knemo nešto, što nam se čini da ima
ovdi gdje se radi o procesu političke
naravi, veliku, uprav neprocijenjivu
važnost. A evo o čemu se radi. Kod
suda ima javni prospekt osoblja, kako
sudbeni dvor mora biti sastavljen.
Svakoga se za to rieugodno dojmilo,
kad se vidjelo da mjesto savjetnika
koji je bio na redu g: i

 

ODGOVORNI - UREDNIK: IVO ARSETE

noonOOOOOOC

gase POJEDINI BROJ 10 PARA Gaza

 

 

 

DUBROVNIK, 29. MARTA 1911.

redoviti sudac zapriječen, mi sad ne
znamo za što ni kako, ali moramo

'konstatovati učin da mu je branitelj

ne jedan, nego triput odlučno to po-
rekao i zanijekao. Gdje je istina?
To je tajna između presjednika i
isključenog suca, koju mi nijesmo u
stanju, da na dalje istraživamo. Ali
vršeć našu novinarsku dužnost mo-
ramo najozbiljnije preporučiti Dubrov-
čanima da se obzirno čuvaju Lovrića
i njemu sličnih, koji u današnje teške
dane unatoč svim zakonima kojim
bi morala biti zaštičena lična slo-
boda pojedinaca, mogu od njega i
druga mu Bodula i kojeg mu drago
drugog njima slična biti zaustavljeni,
svezani i u javne zatvore sa naj-
prostijim zlikovcima zatvoreni, bez
da počinitelji takog djela budu za
to ikomu odgovorni.

Nego još jednu preporuku. Kad
bi se našao sudac koji bi kaznio
tako djelo, neka za boga ne usude
se pratiti iz suda u grad osuđenoga,
ako hoće da izbjegnu odredbama
Bachove patente, jer svak zna da
radi toga kod ovog Poglavarstva
vodi se velika istraga, po kojoj rekbi
da tako smjeli učin po samoj svojoj
naravi kadar je da se pretvori u
javnu sablazan. Kad bi baš tako
bilo, već Dubrovčanima nebi bilo slo-
bodno ni šetat se po Placi,

 

nji namjesnik Nardelli i podnamjesnik Tončić.
Na njihovo mjesto imali.bi doći ljudi pov-
jerenja stanovitih faktora t. j. plete se čitava
zakulisna intriga sa strane naših klerikalaca,

 

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE,
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI UZ RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA.

  

to su barem za sada puke kombinacije i
puke želje stanovtih faktora, Nadajmo se,
da će i ostati samo kombinacije i želje.

Dr. Magdić se ne povlaši. U zadnjem
broju našega lista donijeli smo i mi vijest
po drugim novinama, da će se Dr, Magdić

posvema povući sa političkog polja. Dr.

Magdić sada dementira sve ove vijesti i veli
dok ga bude trebao grad Varaždin, čijim
je načelnikom, da će uvijek stati u prvim
redovima narodne vojske.

Kriza na vidiku? Stvari u austrijskom
parlamentu opet idu naopako. Ministarstvo
baruna Bienertha zatražilo je od parlamenta
tromjesečni proračunski provizorij. Taj pro-
vizorij spremni su votirati Nijemci i Poljaci,
a i socijalisti, ali ne da ,Slavenska Jednota“
odnosno ne dadu Česi. Ovi u proračunskom,
odboru stoje u oštroj opoziciji, koja je jed-
naka opstrukciji. Vlada se je zaprijetila
raspustom parlamenta i novim izborima, ako
ne dobije zatraženi provizorij. ,,Slavenska
Jednota“ pak neće ni da čuje o tom, te na-

. glašava, da ona nema nikakovog razloga, da

vladi bilo u čemu ide na ruku. “Govori se
dapače, da će Slaveni u svojoj opoziciji ići
i dalje te će kušati u opće zapriječiti, da
vlada baruna Bienertha dobije: od parla-
menta što traži. Drugim riječima ide se
zatim, da se sruši sadanje ministarstvo, Na
jednoj strani dakle ide se za promjenom sis-
tema, a na dragoj grčevito nastojanje, da i
nadalje ostane sadanji sistem. Vlada iz ne-
povjerenja neće po svoj prilici povući kon-
sekvencije i otstupiti, već će raspustiti par-
lamenat i provesti nove izbore. Kako će
stvari poslije izbora izgledati, to se sada ne
da predvidjeti. Odluka je imala već pasti te
dok pišemo ove retke valjda je već i pala.
Ili se je popustilo .po nešto s jedne i s
druge strane ili se je kriza zaoštrila i vlada
predložila raspust parlamenta. Valjda će
nas skori satovi obavijestiti o pravom stanju
stvari.