CRVENA HRVAT

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- QDGOVORNI UREDNIK : IVO ARSETE

ztnanižammnitaaateatijinimammiuaeuviunantedelšktmmstatutaaisičičatatneniaaaammatmanam>
| 1 .

10 PARA zas.
I SUBOTE. - IZDAJE STAMPARIA DEGIULLI I DR.

BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. 8 88SEEH E

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

 

God. XXI.

s 388 POJEDINI BLU

DUBROVNIK,

 

|E! 1911.

  

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
DOPISI UREDNIŠTVU LIŠTA ; ZA IZJAVE,
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST, NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA.

 

Broj 45.

 

Kandidati

lirvatske stranke i Hrvatske
Pučke Napredne stranke

za zastupnike na carevin-
skom vijeću jesu:

1). Za izborni srez zadarski: Hubert
pl. Borelli knez Vranski, velepo-
sjednik i predsjednik pokrajinskog
gospodarskog vijeća u Zadru.

2). Za izborni srez šibensko-skradin-
ski: kap. Nikola vit. Duboković,
veleposjednik i općinski načelnik u
Jelsi, predsjednik Hrvatske stranke.

3), Za izborni srez trogirsko-dwniški :
Dr. Vicko Ivčević, predsjednik
sabora dalmatinskog u Zadru.

4). Za izborni srez sinjsko-vrlički;
Dr. Uroš Masovčić, liječnik u
Sinju. "u

5), Za izborni srez splitski: Dr.
Josip Smodlaka, odvjetnik u Spli-
tu, predsjednik Hrv. pučke napredne
stranke.

6). Za 1zborni srez Otoka: Dr. Ante

Tresić-Pavičić, književnik iz Vr-
banja.

7). Za izborni srez primorsko-nerč-
tvanski: Dr. Melko Čingrija, - od-
vjetnik i predsjednik Hrvatske Vje-
resijske, Banke u Dubrovniku.

8), Za izborni srez dubrovačko-korču-
lanski: Juraj Biankini, urednik
»Narodnoga Lista“ u Zadru.

U izbornim srezovima kninsko
bukovičkom i boko-kotorskom du-
žnost je pristaša jedne i druge stranke
da glasuju za kandidate srpskoga
saborskoga kluba. Glede sreza imot-

sko-omiškog bit će 'imakn+dno rim i

S amo:

Jedna zanimiva ia

Kandidatura, ili bolje talijansko
obilježje kandidature g. Boža Banca,
nuka nas da se na nju osvrnemo.
To činimo, ne radi njega, nego za
to jer se u njoj zrcali specifična vri-
jednost talijanstva u Dubrovniku.

Otac mu Boško, seljak iz naših
Konavala, došao je u Dubrovnik, gdje
je stekao znatno imanje. Oženio se
sa Anicom Kolendić, seljakinjom s
Brgata; pa bome ni on ni ona ni-
jesu znali talijanski ni beknuti. Imali
su više kćeri i tri sina. Božo, dana-
šnji kandidat, najstariji sin, neznamo
kako je postao talijan dok dva mlađa
brata paka, nesrameć se svoga roda
očituju se Srbima. To znači da kod
nes u ovoj vpčoj zabuši iteki o iomu
što je narodnost nemaju, ili hotimice
ne će da imaju ni pojma, te je u
strančarske svrhe krste imenom po-
litičke stranke u koju spadaju. To
je žalosno i smiješno, ali.je tako. Za
to mi imamo i drugih tobožnjih ta-
lijana, sličnih našemu Božu, između
potpisatelja onog proglasa, čiji su
oci došli sa našijeh sela, te nas ovdi
obdarili takovim čudnim stvorovima,
Nego za te se u Dubrovniku ne bi
ni znalo, da nijesu združeni sa ne-
kim njima. jednakim, koji su nam
došli iz različnih mjesta pokrajine
te se i jedni i drugi uortačili s onom
plejadom dalmatinskih mjesnih či-
novnika, koju je vlada austrijska ba-
štinila još od republik& mletačke, što
nas još i danas muče. Ta čudna
smjesa ljudi, izmijenjujuć pojam stra-
nački i kulturni sa narodnim, hoće
proti prirodi samoj da rođeni od
otaca i matera slavenskih budu ta-
lijani u ovoj našoj zemlji.

Zalosno je sve to, ali je najčalo-

snije, da tako izrođeni usuđuju se
zavađati naše nepismene seljačke

ljude i izmamivat im, na svaki .ne-

dopušteni način glasovnice da im na-
pišu kr&dimice ime svoga kandidata,

što je bez sumnje vrhunac sramote
i odvratnosti. a
MRA = osa

. vaški kandidat Dr.

A sad ćemo im upravit samo je-
i dnu iskrenu riječ.

Radeć tako vi skupa sa još za
sad malobrojnim socijalistima, slabite
sve ono što vojuje za slobodu ljudske
misli i ljudske savjesti pomagajuć
crnoj reakcionarnoj jezuitskoj četi
koja radi o glavi Italiji, talijanskom
narodu i njegovoj slobodi. Pravi pri-
jatelji moderne Italije. kojoj žudimo
veliku. budućnost i najbolju srećn
nijeste vi, nego mi. Naši učeni ljudi
poznaju bolje od vas talijanski jezik
i talijansku historiju, imajuć je za
učiteljicu u svom političkom radu.

Italija ne će i nemože vam biti -

harna za taku rabotu, kojom joj ime
obružujete, pomagajuć njezinim za-
kletim i tajnim neprijateljima a ga-
zeć kod drugih ona velika načela

narodnog moderiog prava, iz kojih

je Italija postala, ponizujuć tako nje-
zino ime.

Domaće vijesti.

Spljunaža cvate. U zadnjem broju na.
šeg lista donijeli smo vijest kako je pra-
Drinković s famoznim
Klarićem tužio jednog oružnika, da bi to-
bože bio agitirao u prilog našeg kandidata,
te da su na poglavarstvu bih tuženi neki
učitelji. Brzojavno se zahtjevalo njihov pre-
mještaj. U pretprošlom broju ,Hrvatske ri-
ječi“ denunciraju se mnogi činovnici u Met-
koviću, s tačnom naznakom ureda, kojemu
pripadaju. Samo dalje, stvarajte tako Veliku
Hrvatsku !

Rezolucija akademske omladine u Brnu-
Hrvatsko-srpska akad. omladina sakupljena
dne 30/6. 1914. u Brnu pozdravila je, Dr.
Hinka Hinkovića i poslala mu prilikom bru-
talne osude, svoje ponovne najiskrenije sim-
patije potpuno uvjerena, da ni ovaj najno-

 

,

“ee