OCIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA

 

God. XXI.

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

nolocmIOOOOO
UUUU U GULUUO

DOŠASTO POLUGODIŠTE. 889936as8aE 8eR8B8 POJEDINI BROJ 10 PARA 8888

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

DUBROVNIK, SM 1911.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU $E UPRAVI, A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA ; ZA IZJAVE,
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA.

E IZDAJE E ŠTAMPARIJA D DE SRV I DR

 

 

Preokret u firvatskoj

Ima nekoliko, da su se stvari u
Hrvatskoj počele razvijati na neki
osobiti način, i ako svi znaci ne va-
raju, regbi da će nastati jedan pre-
okret na bolje.

Pokret, koji je nastao prigodom
glasova o odcijepljenju Rijeke od
senjske biskupije, bio je jedna utješ-
ljiva pojava. Vidjeli smo najednom
sve stranke složne i to u jednom
pitanju, koje je bilo napereno ipak
proti vlastodršcima. Bujica narodnog
pokreta povukla je u svoje kolo i
one, koji valjda u drugim prilikama
ne bi tamo došli, a sigurno su i ovaj
put nerado tek silom prilika sudje-
lovali u tom pokretu. Dobar znak.

Dok se tako s jedne strane na-
laze na okupu sve opozicionalne
stranke, s druge se strane vladin
blok raspada. Ban Tomašić i nje-
gova vladavina doživljuje krah. Os-
tavljaju ga najvijerniji prijatelji. S
njime ostaje samo inventar svake
vlade, s njime ostaju ljudi, koji se
dadu upravljati bičem i zobi.

U zadnjem broju našega lista
bili smo brzojavno obaviješteni, d&
središnji nezavisni klub t. j. t. zv.
osječka grupa ostavlja Tomašića i
prelazi u opoziciju. Ova osječka gru-
pa bila je sastavni dio hrvatsko-srp-
ske koalicije. Koaliciju je napustila
u najsudbonosnijim časovima i tako
spasila Tomašića, Vjerujemo, da su
oni ljudi učinili taj korak u uvjere-
nju, da će tako koristiti narodnoj
stvari. Sebični ih motivi nisu pikako
vodili. I baš za to, jer su se priklju-
čili Tomašiću u uvjerenju, da će taj
njihov korak donijeti koristi naro-
dnoj stvari, sada su ostali užasno
razočarani. Nijedna povreda nagodbe
nije ukinuta, pa ni one, koje su se
mogle administrativnim putem od-
straniti. Hrvatska nije dobila ništa
do pustih obećanja i lijepih riječi.

A Tomašić je neprestano fiksirao.

termine, do kojih će se učiniti i po-
praviti ovo i ono. Pinterović i dru-

žina uvidješe da su prevareni. Nji-

hova imena i njihov. patriotizam

imalo je služiti, da se u Hrvatskoj
etablira režim Khwenovštine, sistem
izrabljivanja i osiromašenja Hrvatske.
Na njihovim leđima imao se podi-
gnuti sistem bespravlja, bezakonja
i korupcije. To su oni i ako prilično
kasno uviđeli, pa su ostavili Toma-
šića, prelaze u opoziciju,

Ovim korakom  Pinteroviča i
družine nastaje druga politička situ-
acija u Hrvatskoj. Tomašić je izgu-
bio + ono malo oslona u narodu, što
ga je imao preko t. zv. osječke gru-
pe. Hrvatski sabor je posvema ne-
sposoban za vladi skloni rad. Sada
se i predsjedništvo sabora nalazi po-
svema u opozicionalnim rukama,
Predsjednik je naime mrtav, a prvi
podpredsjednik Dr, Papratović je na
peštanskoj konferenciji, gdje je došlo
do preloma između bana i osječke
grupe, najoštrije ustao proti sada-
njoj politici zajedničke vlade. Drugi
podpredsjednik Dr. Šuperina pripada
seljačkoj stranci, koja je također
odkazala ljubav banu Tomašiću.

Neminovno slijedi, da mora doći
do raspusta sabora. Novi izbori bi
se imali obaviti početkom jeseni, ne-
gdje u septembru ili u oktobru. Na
tim izborima imala bi se izvojevati
glavna bitka. Istup Pinterovića sa
osječkom grupom iz Tomašićeva blo-
ka može biti sudbonosan po eksi-
stenciju Tomašića kao bana. Ako
narodni ljudi u Hrvatskoj budu znali
organizirati borbu i akciju, može

ovaj istup biti i plodonosan za pri-

like u Hrvatskoj.

Preokret je tu, samo ga treba
znati izrabiti u korist narodne po-
litike. A ne hoće se ništa drugo, nego
malo samoprijegora i zatomljenja li-
čnih ambicija. Politika osobnih zadje-
vica mora da prestane, ako hočemo
da narodna politika ide naprijed.

Na narodnim je ljudima u Hr
vatskoj, da sadanju političku situa-
ciju izrabe narodu u korist, Povolj-
nijeg momenta u ovo zadnje doba
teško da su imali, a teško će ga tako

skoro i imati. Skrajnje je vrijeme, da

pattičke bilješke

latriganti. Tko je pročitao uvodnik u
zadnjoj ,Pravoj Crvenoj Hrvatskoj“ morao
se snebivati od čuda. Tamo se ni manje ni
više nego jadikuje za tobožnjom propasti
narodne stranke. Tako oni naime zovu hr-
vatsku stranku. Tu sve vrvi od sa-
vjeta, što je hrvatska stranka morala uči-
niti, da u borbi ne podleže, da ne gubi
pristaše itd. Tko ne pozna farizejštinu sta-
novitih osoba, promislio bi, da neima većih
prijatelja hrvatske stranke od njih. No
hvala Bogu mi ih dobro poznamo. A pozna -
ih svak u Dubrovniku. Sada može svak
uviđeti koliko je njima i do vjere i do
morala, kad ono stanu ferizejski jadikovati
o rušenju vjere, ugleda svećenstva i slično,
Inače koliko se iz onog konfuznog članka
dade razabrati njih je vodila pri onoj pisa-
niji i jedna nečista misao, koja je njima
već u krvi, a to je intriganstvo. Govore o
rivalitetu Trumbića i Smodlake, o spljetskom
uplivu, o tomu, da Trumbić kopa Smodlaki
jamu i obratno. A to sve pišu nekako
bogobojazno, jezuvitski, kako to oni već
umiju, Svrha: htjeli bi uvući malo nepovje-
renja između gornja dva prvaka. Kada to
bude, onda je njima široko polje. Doduše
lijepo su oni to kombinarali, ali ni Trumbić
ni Smodlaka nisu toliko naivni, da odu na
lijepak takovim veličinama. Oni će se po-
svaditi, ma zašto? Da učine puta klerikalnoj
sebičnjačkoj skupini. Ma još ih nije ostavio
zdrav razum.

Da bodu uvjereni o najvećoj pokvare-
nosti novog klerikalizovanog pravaštva i i oni,

 

sanje, na što su sve spravni ljudi, koji - se
narodu predstavljaju kao pioniri krvatskig
državnog prava.

Zadnja splitska ,Sloboda“ donosi slije-

sa