CIJEN# JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA &GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. # & 8 & & sea

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

 
 

Još sedmica dana, pa će se po-
četi u čitavoj Dalmaciji obavljati op-
činski izbori. Borba je već u mno-
gim općinama započela, a u nekim
napetost nije ni prestala radi netom
minulih općih izbora za carevinsko
vijeće.

Kao što su se opći izbori za ca-
revinsko vijeće vodili na temelju
principa, da se odhrvamo klerikalnoj
najezdi, koja nam je s dvora name-
tnuta, tako će se na temelju istih
principa voditi nastajni općinski iz-
bori. Treba nastojati, da u našim
općinama zavladaju ljudi neodvisni
i svoji, ljudi, koji ne će prisluškivati
na riječi s dvora i koji ne će po-
gledati na mig iz tuđine, već koji
će- gledati jedino pred očima interes,
značaj i ponos ove naše malene, ali
ponosne i junačke Dalmacije.

Kao odraz tih misli i načela sklo-
pljen je sporazum i u našoj općini
— u starodrevnom Dubrovniku, u
ovoj dubravi slobode. i naprednog
mišljenja. Iz sporazuma su isključeni
ljudi, koji očekivaju mig s dvora, ali
su za to u sporazum ušli svi neod-
visni i narodni elementi. Hrvatska,
napredna i srpska stranka stupaju u
našem gradu zajednički na nastajne
općinske izbore; boriti će se pod je-
dnom zastavom, pod zastavom  na-
rodnog jedinstva, a u znaku slobode
i neodvisnosti domovine i naroda na-
šega. A boriti će se proti svakomu,
ma ko bio, tko bi zastavu narodnog
jedinstva te slobode naroda i domo-
wine htio da bilo kako okalja ili
omalovaži.

Ova sloga narodnih i naprednih
ljudi u našem gradu napunja naše
grudi  samopouzdanjem i veseljem

TON eesti čitači 1
jab tt it Ali + 9 GR O EVEN Goi i ON A. A A ANA IM a

 

mmm

DUBROVNIK, 15. JULA 1911.

 

   

djelo i borba za slobodu cijelokup-
nog naroda biti će lakša te ćemo i
mi moći da dođemo do ostvarenja
naših narodnih ideala.

Osim onih općinskih načela Du-
brovnik i njegovo gradsko zastup-
stvo čeka i druga važna zadaća na
polju komunalne politike, Naš grad
je proglašen liječilištem; kod nas se
u velike opaža promet stranaca. Na
tom polju treba da mi nešto učinimo,
kako ćemo čim bolje taj promet stra-
naca eksploatirati. Eto i tu polja
neizorana, na kojemu će novo grad-
sko zastupstvo imati da učini mnogo
toga. To smo spomenuli kao najvaž-
nije, a Dubrovniku je potrebna jedna
dobra općinska uprava i radi ostalih
grana privrede. :

Mi upozorujemo već sada na va-
žnost svih ovih pitanja, kojima će
se novo općinsko wvijeće imati da
bavi. Tu nam -se nameće dužnost
svima, da poradimo na tomu, kako
će nam naš mili grad što bolje pro-
cvasti na svakom polju bilo prosvje-
tnom, bilo gospodarskom, a dužni smo

prošlosti ovoga našega grada, da u
njemu ne 1utrne nikada misao slo-

bode, već da na tom području naš
grad bude uvijek prednjačio.
Uslijed toga slobodni smo apeli-
rati na vodstvo naših narodnih stra-
naka, da budu oprezni pri izboru
novog gradskog zastupstva. Neka bi-
raju ljude, koji će znati prije svega
očuvati neodvisnost gradske općine
prama svakomu, a onda neka biraju
ljude sposobne i voljne rada, da nam
tako naš Dubrovnik procvjeta na

svakom polju.
U to ime živila sloga narodnih
stranaka, živila svijest o narodnom

 

ooaooĆOnOJO

ca. e. POJEDINI BROJ 10 PARA 8888  NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI,

PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

EG

 

 
  

Anđelinović i Dr. Palunko. Da pravo rečemo

mi u ovu vijest ne vjerujemo. Poznajemo i
Anđelinovića i Palunka, pa znamo, da ih
dijeli čitav svijet nazora i ideja. «Teško pak,
da se je i jedan i drugi promijenio. No ide-
mo da vidimo. U borbi proti klerikalizmu,
koji je naš najveći narodni neprijatelji, mi
u svakomu vidimo sudruga i suborioca, ako
je iskreni protivnik klerikalizma, pa makar
inače bili i protivnih političkih načela.

Pred otvorom parlamenta. Prekosutra u
ponedjeljak otvara se carevinsko vijeće. U
jutro je sjednica zastupničke, a poslije po-
dne gospodske kuće. Sjednica zastupničke
kuće čisto je formalne naravi. Ministar pred-
sjednik pozivlje najstarijeg člana kuće, da
zauzme predsjedničku stolicu te da vodi
poslove kuće, dok ova ne izabere svoje
stalno predsjedništvo. Ovaj put je najstariji
zastupnik barun Fuchs član kršćanske s0-
cijalne stranke. On će zauzeti predsjeni:ku
stolicu i po običaju držati kratak govor,
kojim će pozdraviti novo izabrane zastupni-
ke. Istodobno će pozvati zastupnike, da dođu
u dvor na svečano otvorenje parlamenta,
koje će obaviti kralj u utorak prijestolnom
besjedom.

Barun Gautsch započeo je pregovarati
sa strankama. Od Hrvata je pozvao na kon-
ferenciju Dr. Ivčevića i Dr. Laginju. Prama
dosadanjim vijestima barun bi Gautsch želio,
da mu stranke propuste prvo čitanje obram-
bene zakonske osnove. No teško da do toga
dođe, Većina zastupnika, koji su do sada
konferirali sa ministrom predsjednikom i&-
razili su želju, da ljetno zasijedanje bude
čim kraće.

Zaključci Osječana. O svojim viećanjima
što ih je nezavisni središnji saborski klub
u ponedjeljak i u utorak obdržavao, izdano
je ovo saopćenje: = *

Nezavisni središnji saborski klub obdr-
žavao je dne 10-i 11 o.mj. u Osijeku sjed-
nice pod predsjedanjem dra. Ante Pintero-
vića. Prisutni su bili dr. Pinterović, dr. Pa-
pratović, dr. Benešić i' dr. Turković, dok
su dr. Mazzura i dr. Zbierzowski ispričali

E s;
po se

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA ; ZA IZJAVE,

   

a