.

OCIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

God. XXI.

 

 

CRVENA HRVATSK

ODGOVORNI UREDNIK : IVO. ARSETE

non)
LI GE U i

ge... POJEDINI BROJ 10 PARA &a8a88

 

JODOOE

 

 

DUBROVNIK, 6. DECEMBRA 1911.

 

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVT
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA , ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGOPBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR:

Broj 97.

 

Izbori u Hrvatskoj.

Druge sedmice u petak dne 15.

o. mj. obaviti će se izbori u Hrvat-
skoj i to u većini izbornih kotara.
Izbori su raspisani za 15, 16 i 18

o. mj. Glavni izborni dan je svakako
u drugi petak. Taj je dan odlučna
bitka. |

Prama pisanju danovinske štampe
da se je već razvila
žestoka izborna : borba. Stranke su
u najjačoj izbornoj trzavici. Rade
punom parom. Četiri su stranke ovoga
puta, koje se međusobno bore i koje
dolaze u račun. Tu je u prvom redu
vladina stranka, pa koalicija, pravaši
i seljačka stranka. Ova“ posljednja
stranka razvila je pravu demagošku
agitaciju. O njezinom vođi. Stipi Ra-
diću šire se po seljačkom narodu
čudnovate priče, Nestalo. ga je pred
progonima vlasti, Izčeznuo je. Izgleda
kao mučenik, a to sve neodoljivom
snagom djeluje na njegove pristaše,
a i na čitav seljački svijet. On
je pogibeljnim protivnikom sistema.
Pravaši pak s druge strane razvijaju
sličnu agitaciju. Proglasuju svakoga
izmećarom, služnikom sistema. Oni
su jedina prava oporbena stranka.
Uslijed pak zadnjih političkih dogo-
daja u Hrvatskoj izgleda da :će nji-
hova krilatica u više kotara i upaliti
pa je vrlo vjerojatno da će stranka
prava doći ojačana i to znatno ojađana-

Ostaje još koalicija i vlada. Ove
dvije grupe najviše će se između
sebe boriti. Jedna drugoj stoji na
putu. Tomašić i njegovi trabanti hoće
da tičvrste svoju poziciju i da ostanu
na vladi, a koalicija kao guvernemen-
talna stranka hoće da sruši ove pa-
rasite i njihovu korupcidnističku vla-
davinu zamijeni sa poštenom upra-
vom uz neke stečevine za Hrvatsku.

U znaku opreka između koalicije

razabiremo,

a Tomašića i i voditi će se ova izborna

borba. Koaliciji je uspjelo da seljačku

stranku barem u užim izborima pre

dobije za sebe. A i! (pravaši će bar
u nekimi kotarima ako ne direktno. a
ono iodirektno poduprijeti koaliciju.
Osip Niki kraka,

s i
4
M]

sva će oporba biti proti Tomašića.
Pa kad bi izbori bili i alo slobodni
nema dvojbe, da Tomašić ne bi do-
bio niti jedan kotar.

No Tomašić je izgleda stalan za
svoj uspjeh, on je postavio kandidate
u masi kotareva, kao da se nada
dobiti većinu, Naručio je toliko voj-
ske, da mu bude asistencijom pri
izborima. Znak da se Tomašić pri-
prema na terorizam i nasilja. Vrlo
je vjerojatno, da će bita i krvi. 'To-
mašić igra zadnju kartu u njegovoj
igri upropašćivanja Hrvatske. Nije
bilo dosta, da je segnuo za materi-
jalnim uništenjem nekojih vođa koa-
licije. Nijesu mu bile dosta žrtve
njegova nasilja kao Lorković, Hin-
ković, Magdić i drugi; on_hoće da
se nasladi i na upropašćivanju mase
izbornika. Njemu će svako sredstvo
biti sveto, samo da postigne svoju
ogavnu svrhu.

Razimiju li patriote u Hrvatskoj
u čemu sastoji ta Tomašićeva svrha,
misija njegova i uloga, koju su mu
namijenili naši stoljetni neprijatelji ?
Hoće li barem rodoljubi po hrvatskoj
provinciji i mimo nerazumljivih ne-
utralnosti svojih zagriženih vođa znati
shvatiti zamašitost situacije i dignuti
se povrh 'sitničavih stranačkih zagri-
ženosti. Sada nema mjesta stranač-
kom nadmudrivanju. Doba je. vrlo
važno i sudbonosno. Kroz pet godina
ovo je četvrti put da su izbornici u
Hrvatskoj pozvani k izbornoj žari.
Možda unikum u parlamentarizmu.
A_ zašto sve to? Da se skrši otpor
Hrvatke. A tko je kroz ovo pet go-
dina predstavljao taj otpor Hroatske?
Neka na ovo odgovore ljiudi u Hr-
vatskoj, ali svijesno i pošteno, pa
onda neće biti težak izbor hrvatskim
izbornicima.

Ma kakova sredstva, ma kakova
nasilja upotrebio Dr. Tomašić, mi

smo uvjereni, da većine neće dobiti.

Pogibelj je u nečem drugomu, a ta
sastoji u tomu, da on svojim djelo-
mičnim uspjehom no zbuni e
redove. Neka sve što narodno osjeća

grka bude proti segtooea odio, ombilo

Bi, 5 ići sao

sada pri izborima, a još više poslije
izbora Onda će Tomašić upotrebiti
svu moguću vještinu, da proizvede

opću apatiju, a onda kaos, u kojemu “

će on moći u mutnom da lovi. Toga
se pak treba najviše čuvati-

Domaće vijesti.

Skupština o dogođajima u Hrvatskoj.
Većeras se drži u Beču skupština o odnoša-
jima u Hrvatskoj. MRazaslan je slijedeći
cirkular;

Potpisani članovi austrijske zastupničke
kuće časte se pozvati V, G. na pučku
skupštinu, koja će se držati u srijedu dne
6 o. mj. u 7 i po sati na večer u dvorani
hotela ,Zur Post“.

Dnevni red glasi: Politički odnošaji u
Hrvatskoj i osuda zastupnika Dra. I. Lor-
kovića. (Na poziv sazivača referira 0 procesu
Dra Lorkovića zastupnik iz Hrvatske Dr.
Dušan Popović).

Potpisani su slijedeći zastupnici: Dr,
Dušan Baljak, Juraj Biankini, Dr. Melko
Čingrija, Dr. Matko Laginja, Matko Mandić,
Dr. Josip Smodlaka, prof. Vjekoslav Spinčić,
Dr. Ante Tresić-?avičic, Dr. Božo Vukotić.

Nova općinska uprava u Cavtatu. Na 30
prošloga mjeseca izabrana je nove općinska
uprava u Cavtatu. Načelnikom je izabran
Mato Magud Mašan iz Grude. Presjednicima
su izabrani Milošević iz Cavtata, Pero Glavić

(pravaš) iz Poljica, Mato Krilanović (pravaš)

iz Čilipa, Luka Cupić iz Grude, Niko Vra-

golov iz Cavtata, Pero Miho Pašić iz Dunava.

Ministar Ferster i naše željeznice. Jav-
ljaju nam iz Beča, da je njeki dan u sjed-

- nici budgetnog odbora ministar željeznica

barun Forster pristupio Duru Čingriji i
s njim se dulje razgovarao o našim željez-
nicama.

Bosanski sabor. Poslije odulje pauze su-
tra će se opet obdržavati sjednica bosan-
skoga sabora. Na dnevni red je postavljeno
izvješće komunikacionog odbora. Kriza u bo-
sanskom saboru je bila nastala uslijed toga,
što se Hrvati i Srbi nijesu mogli složiti
glede javnih natpisa na cestama. na-
šim informacijama kriza će biti odstranjena
i to tako, da će se odgoditi riješenje odno-