Sei —+

\ CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA : ZA DUBROVNIK I ZA

|| AUSTRO-UGARSKU NA GODINU K 10. ZA INOZEMSTVO |
| K 10 | POŠTARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD |
MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE PREDBROJEN ZA

 

tx)

DOŠASTO POLUGODIŠTE.

 

 

TU": = === ===
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE.

ODGOVORNI UREDNIK :

Dr. MILORAD MEDINI.

  
   
  
 

 

PRETPLATA 1 OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A DOPISI
| UREDNIŠTVU LISTA ZA IZJAVE, PRIOPĆENA, ZAHVALE
|| PLAĆA SE 40 PARA PO RETKU, A ZA OGLASE 30 PARA. |
|| OGLASI, VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI UZ RAZMJE- |
l RAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU sE.

zoi ĆE I NS

 

 

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

A većina ,,hrvatske stranke“?

Kao da taj upit čujemo, a na nj
odgovaramo: Većina ,hrvatske stran-
ke“ stala je muževno na braniku
onoga, što joj je narod povjerio, na bra-
niku dostojanstva sabora, interesa ze-
mlje i interesa naroda. I to na temelju
kojekakvih programa, gdje se za lije-
pim paraventom, na komu je sprijeda
naslikana vjera i hrvatska država,
krije lukavo računanje na plemeniti
vjerski i patriotski osjećaj našeg na-
roda, već programa, koji računa real-
nim potrebama našega naroda, dok
mu s druge strane narodna hrvatska
misao kaže pute da ne zabasa.

Koja je u tomu programu snaga,
kažu najbolje prošle narodne borbe.
Ima 40 godina da , hrvatska stranka“
i njezine prešasnice ,narodna stran-
ka“ i s4hrvatska narodna. stranka“
stupaju kao većina u dalmatinski
sabor, i svi pokušaji, da je iz toga
položaja istisnu, nijesu uspjeli zbog
toga, jer ono što je negda ,narodnu
stranku“ moglo nadomjestiti, mogla
je opet biti samo ,narodna“ stranka.
Kroz to četrdeset godina vidjela je
naša stranka, gdje je Srbi ostavljaju,
doživjela je i to, da su joj se opet
približili. Ona je imala žestokih borba
s mlađom generacijom, koja odgo-
jena na sveučilištu u doba pravaškog
snatrenja, htjela je u naše nastoja-
nje za sjedinjenje uvesti brži tempo,
a sad vidi te ljude u svojim redo-
vima, jedan od njih predsjednik je
zastupničkog kluba fuzijonirane stran-
ke. Kroz to doba ona je izdržala
borbu s Jovanovićem, oprla se Han-
delu, potakla. je riječku resoluciju,
s koje su se s visina oborile na nju
strijele. Pa uza sve to ona je ipak
tu, ona je još većina i ostati će ve-
čina, uza sve napore pravaških pro-
roka da je u parodu diskreditiraju.
A to sve samo s toga, što je iz na-
roda nikla i što je praktične ciljeve
svake političke stranke znal& dovesti
u sklad sa čvrstom vjerom u naro-
dne ideale. Ona se nije narodu izne-
vjerila, nije ni narod njoj.

To je snaga ,hrvatske stranke“,
o koju su se lomili u saboru ma-

X .

hniti nasrtaji s pravaške strane, s je-
dinom tom posljedicom, da su u na-
rodu učvrstili vjeru u potrebu, da
bude neko, koji će spasti Dalmaciju
od one nesreće, u koju je hoće da
uvuče pravaški bijes, te se oprijeti
ovom nečuvenom teroru, koji je pre-
šao sve granice politički dopuštenoga.
Kakav bi to bio sabor gdje bi vla-
dali ljudi poput Drinkovića, Prodana,
Dulibića, koji sabor sam smatraju
ometom za postignuće viših narodnih
ciljeva. Kakav bi to bio Zemaljski
Odbor, biran iz takovog sabora od
ljudi, koji su u općinama, gdje su
zasjeli kao pristaše ,hrvatske stran-
ke“, da se održe u njima kao ,pra-
vaši“, zaveli takovu strahovladu, da
pučka blagajna otkazuje s dana na
dan zajam ljudima, što su se usudili
potpisati jedan utok proti općinskoj
upravi na Zemaljski Odbor.

Biće da je to praktična politika,
ali oprijeti se takovoj ,praktičnoj“ po-
litici dužnost je bila ,, hrvatske stran-
ke“, isto kako joj je bila dužnost
učiniti sve što je mogla, da narod
vidi do česa dolazi, kad ljudi, kojima
su usta puna hrvatske države, s tih
visina padnu na zemlju, te počnu
raditi za oživotvorenje ,svojih“ ideala,
Idealisti obično nijesu nimalo prak-
tični, ali nije pravo da tu neprakti-
čnost plaća narod. Upozoriti na to
trebalo je, a to je smisao onih poli-
tičkih rasprava, koje su se u saboru
vodile, i gdje je saborska većina po-
kazala Jobovu ustrpljivost. Čistili su
se pojmovi, koje je trebalo raščistiti,
i mi taj posao ma koliko bio neza-
hvalan, ne smatramo uzaludnim.
Drugi rad s ekonomskim kriterijama
Prodana i s strasti Dulibića i s ob-
jektivnosti Drinkovića nije bio ni
moguć.

 

Pogledi po svijetu,

Javljaju iz Mletaka, da je grofica ''ar-

novska upravila sudu molbu, da joj dozvoli

vjenčanje s Naumovom. ud je udovoljio

ovoj mblbi, te će Naumov početkom prosinca

stići iz Potrograda u- Mletke, gdje će se

obaviti vjenčanje, ali u tamnici.
i .

Ovih dana obavljen je izbor beograd-
skog gradskog načelnika. Izboru je učestvo-
valo od 13.000 izbornika, samo 3887. Od
sveukupnih predanih glasova otpalo je na
kandidata kcaliranih radikalnih stranaka, na
mlado-radikalca, pređašajega ministra Ljubu
Davidovića 2556, dok je socijalistički kan-
didat dobio 1381 glas.

*

Pariški ,,Eclair“ osvrće se na glasove
o ugovoru, što se je navodno sklopio između
Austro-Ugarske i Turske, te u tom povodu
spočitava francuskoj vladi njezinu politiku
prema Turskoj, koja je omogućila, da su
Njemačka i Austro-Ugarske bez buke osvo-
jile najvažnije pozicije na istoku.

*

Kako jedan bečki list javlja, namjerava
Hofrichterova supruga, koja oskudno živi
sa svojim djetetom, promjeniti svoje ime i
posvetiti se pozornici. Hofrichter je izradio
eleborat od 50 stranica, u kome moli za
obnovu postupka. Taj je elaborat, koje je
ravnateljstvo kaznione odaslalo u Beč, us-

pljen ma,oru-auditora Kunzu.
ES

Svjetska izložba u Bruselju zaključena
je uz sjajnu rasvjetu cijelog izložbenog pro-
stora i uz svečani banket. Materijalni uspjeh
nadilazi svako očekivanje. Prema službenom
priopćenju posjetilo je izložbu petnaest mi-
lijuna osoba. Izložaka je prodano za mnogo
milijuna.

sk -

S Cetinja se javlja, da će kralj Nikola
na proljeće posjetiti europske dvorove, i to
najprije bečki i petrogradski dvor.

Nakon velikog napora, muke i poteškoća
Turskoj je najzad pošlo za rukom, da sklopi
zajam. Može se reči, da su završeni prego-
vori, što ih je ravnatelj ,Njemačke banke“
o toj stvari vodio u Carigradu s ministrom
financija otomanskog carstva. Zajam, koji se
imade buduće godine emitirati obuhvaća
11 milijuna turskih funti, ili nekih 243.5
mil. kruna. Predujam, koji iznosi"šest mili-

juna funti, fiksiran do 14 travnja buduće:

godine sa 5%/, postotnim kamatnjakom, a
potom će se kamatnjak sniziti na 5%.
4
Austrijski ministar vanjskih posala grof
Aehrenthal upravio je privremenoj republi-
kanskoj vladi u Lisabonu depešu, kojom

naša monarhija priemaje portugalsku repub-

liku.
*

Po daljnji rasvoj stvari na Balkanu od
velike je važnosti činjenica, da se Bugarska
neprestano sve više naoružava, da bude
spremna za svaku eventualnost, Ovih će
dana bugarski ratni ministar predložiti sob-
ranju zak. osnovu za novi vojni kredit od