GOD. xx.

Ma DUBROVNIKU, 16. novembra 1910.

BROJ 92.

 

CRVENA HRVATSKA

 

MR a a ue

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA : ZA DUBROVNIK | ZA |

AUSTRO-UGARSKU NA GODINU K 10. ZA INOZEMSTVO ,

K 20 1 POŠTARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD

MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE.

= ===

 

 

 

Pod N

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE.

ODGOVORNI UREDNIK :
Dr. MILORAD MEDINI.

 

 

 

Be 1 OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A DOPISI
UREDNIŠTVU LISTA ZA IZJAVE, A, ZAHVALE
PLAĆA SE 40 PARA PO RETKU, A ZA OGLASE 30 PARA.
= VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI UZ RAZMJE-
RAN Mi NEFRANKIRANA PISMA NE. PRIMAJU SE.

BE oo ae i S a A Ja

 

 

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

Masarykova optužba.

Kad se sudare dva čovjeka, koji
jedan drugomu ne popuštaju, kaže se
u Dubrovniku, da su se sastali lima
i aco (turpija i nad). Ko je lima,
ko je aco, to ne znamo, ali da u
tu vrstu. sukoba spadaju odnošaji
između Supila i ljudi, koji u Austriji
vedre i oblače, o tomu novi dokaz
daju otkrića Masarykova u delega-
cijama, po kojim bi izlazilo, da su
da unište Supila, u austro-ugarskom
poslanstvu u Beogradu fabricirali
isprave ad hoc, koje su kasnije preko
ruka ministra i njegovih doglavnika
dopirale do najvećih krugova, a na-
pokon bile ustupljene Friedjungu.

To je bilo vrlo, vrlo neoprezno. U
Beču su poznavali Supila samo s je-
. dne strane, kao političara velikih
osnova, koje su se križale s bečkim
projektima na naše zemlje, ali nijesu
znali, da se za tim idealima krije
željezna volja, udružena sa rijetkom
pronicavosti ; oni nijesu znali, da u
Supilu imadu protivnika, koji do vi-
sina ništa 'ne drži. Svakoga dru-
goga bio bi udarac namijenjen mu
od bečkih političara uništio, Supila
je samađ svojom težinom za: onaj čas
smeo, a sutradan je počeo već mi-
sliti na odmazdu. Cijela epizoda nije
na njemu ostavila drugoga traga
do li toga, da je Supilo sada znao
ono, što-je do tad slutio, t. j. da
se je baš njega htjelo uništiti.

Od toga časa počinje hrvanje

jednog čovjeka proti sili, kojemu se -

i protivnici moraju. diviti,

Razvitak : političkih - prilika .u
banovini prisilio je: Supila da stoji
po strani, Intuicijom, koja je samo
njemu osobita, on je brzo razabrao,
da se tu za čas ne može učiniti
ništa, da je kleveta uzorala. polje za
razne eksperimente, koji idu za:tim
da u banovini stvore nešto,:kako je
u Ugarskoj ,radna stranka“. Ali tim,
što su u-Beču uspjeli, da Supilo no
govori u ime drugih, “već samo u
svoje ime, . dali su mu ujedno i slo-
bodu,:koju čovjek. kao. Supilo. zna
upotrijebiti i u običnim časovima, a
kamo 'liine “će Onda; kad mu se

radi o osobnoj časti, koju su mu
kušali da otmu. Taj ga ije pokušaj
oslobodio i svih drugih obzira ; a čo-
vjek slobodnih ruka, čovjek bez ob-
zira, čovjek njegovih sposobnosti i
volje može dosta . .

O tomu će se bit uvjerio i grof
Aehrenthal, kad mu je u delegaci-
jama, godinu dana poslije Friedjun-
gova procesa, osvanula ova afera,
koju je svojim riječima izazvao
učenjak svjetskog glasa, čovjek
komu se i protivnici dive, prijatelj
Supilov, delegat prof. Masaryk. Blato,
u komu se htjelo utopiti Supila, štrca
na sve strane ......... Friedjun-
gov proces nije svršio.

Novine govore o europskom škan-
dalu. Svakako sve ovo nije 'sjajna
svjedodžba austrijskoj diplomaciji. Ali
za nas radi se još o nečemu napose.
Ako je istinita optužba prof. Masary-
ka, koju je dobacio grofu Aehren-
thalu, a koju ovaj nije još pobio,
značilo bi, da su se za pobijanje
naših narodnih aspiračija lačali sred-
stava, za koja imamo bit zahvalni
prof. Masaryku da ih je 'u delegaci-
jama svijetu otkrio. Supilova borba
s ovim otkrićima prestaje više sasvim
biti borba pojedinca .i ono malo,
što je bila; on boreći se za .sebe,
bori se za harod, jer u njemu je

imao: biti i narod pogođen.

Friedjungov proces dokazao je
da su spisi, na kojima se osnivala
cijela akcija aneksije, bili falsifici-
rani; jer kako. je sam  Aehrenthal
priznao, stanje na jugu monarhije pri-
sililo je Beč na taj korak, a za druge
se dokumente ne:zna, iz kojih bi
bili mogli crpsti to uvjerenje ljudi
na Ballplatzu, do li Frijedjungovih ;
da su ih imali, bili bi mu ih dali.
Pitanje je ostalo, ko je te dokumente
falsificirao, a na to pitanje odgovor
je dao Masaryk.

Grof Aehrenthal odgovorio je da
su Masaryka u Beogradu prevarili. —
Tvrdnja proti tvrdnji! To nije dosta —
kaže bečki uvaženi list ,die Zeit“, —

u cijelu ovu aferu treba unijeti puno __
'svijetlo. Neka grof Aehrenthal kaže

ime čovjeka, koji je falsificirane do-
kumente dao. Preči je ugled države

od ugleda jednog spijona. "Tako
»Zeit“, a mi dodajemo, da to ne
traži samo ugled države, već i vjera
svih nas u nju. Čovjek: glasa Masa-
rykova doviknuo je Aehrenthalu, da
je falsifikat bio učinjen po naredbi
ce. k. austro-ugarskog poslanstva u
Beogradu. Poslije. Friedjungova pro-
cesa, gdje se je dokazalo- da su ti
dokumenti ministarstva vanjskih po-
sala falsifikati, u prosuđivanju falsi-
fikata za nas je kompetentniji Ma-
saryk od Aehrenthala. Bečka sudnica
dala je njemu pravo, a ne  Aehren-
thalu.

Ali, kaže Aehrenthal, sva ta ot-
krića počivaju na izjavama čovjeka
prejudiciranog, koji je bio već neko-
liko puta kažnjen zbog iznuđivanja.
Nastić je bio optužen zbog sodomije
i prijevare, i na temelju izjava ta-
kova svjedoka, pela su se *u Beču
vješala za 52 osobe. Kad bi dakle i
bilo istina, što Aehrenthal kaže, ko
je kriv da su ovaki ljudi dobili zna-
menitest ? Ko je ove ljude uveo u di-
plomaciju? Nu tako nije! Prof. Ma-
saryk iznio je toliko stvari, koje grof
Aehrenthal, premda se tfi put na
stvar navraćao, nije zanijekao, da je
dosta i pola za svakoga, koji oči
ima, da vidi, što je bilo. Možemo
mu vjerovat i ono, što je kazao da
Forgach nije bio u doticaju s Vasi- '
ćem, a da za to optužba Masary-
kova ne izgubi ništa na svojoj težini.

 

U sjednici austrijske delegacije od pred-
prošlog utorka dneva 8. t. mj. iznio je po-
znati česki prof. dr. Masaryk upravo sen-
zacijonalna otkrića o onim famoznim ,do--
kumentima“, koja .,su slažila nančenjaku
Friedjungu za poznate članke u :,Neue
Freie Presse“, Masaryk je naime u plenumu
delegacije iznio, da su se oni , dokumenti“
fabricirali u austro-ugarskom poslanstvu u
Beogradu, i svoje Mi obrazložio je na
slijedeći način :

,Kad se Friedjunga na procesu upitalo,

da li su dokumenti bili poznati nadvojvodi /

prijestolonasljedniku. Franju
grofu Asbrentiiku i barunu Becku, on je.