Oljena je lištu unaprijeda: sa Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
smatvo 10 K i poštarski troškovi. K> ns vrsti list, kad mu pretplata mine, smatra se
=== predhrojen ra došasto polugodište. — ši s s==—==

 

adavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medii — ===

 

 

 

ZAGREB, -10. — Procesu prisu-
stvuju . 24 zastupnika koalicije i či-
tava narodna vlada sa banom Peja-
čevićem na čelu.

Poslije ždrijebanja porotnika i
njihova zaprisegnuća, čita se optuž-
nica. Prelazi se za tim na presluša-
vanje Ambroza, odgovornog urednika
.Reichs-posta“; on se pozivlje na do-
kumente Friedjvngove.

Za tim Friedjung drži obrambeni
govor, kojim ispunja cijelu sjednicu
prije i poslije podne. Govoreći gene-
ralno o politici spominje :* režim
Khuenov i Pejačevićev. Za tim na-
pada riječku resoluciju i daje Franku
svjedodžbu patrijotizma. Užasno je
navalio na Košutovce. Citira nadalje
zapisnike ,Slovenskog Juga“, koji
je tobože davao potpore za agitaciju

' zastupnicima  Supilu, Medakoviću,
Budisavljeviću, Pribičeviću. Gjalsko-
mu, Lorkoviću, Lukiniću i listu ,,Sr-
bobranu“.

. BEČ, 11. (sjednica u petak) —
Sjednica počimlje u 9'/> sati. Brani-
telj Dr. Harpner hoće da ispituje
Friedjunga ali ovaj izjavlja da će
odgovoriti stoprva onda, kad njegov
branitelj iznese dokumente.

- Za tim se prelazi na preslušava-
nje glavnog svjedoka Fundera. On
priznaje, da je pisao inkrimirane
članke u ,Reichspostu“, čita za tim
tobožnje Spalajkovićevo izvješće srp-
skom ministarstvu, gdje se kaže, da
su Supilo, Pribičević i Lukinić tra-

žili od Srbije pomoć. od .50.000 di-
nara, a da su dobili 12.000. Za tim
denuncira, da je riječka resolucija
nastala pod direktnim utjecajem Ko-
šuta i srpske vlade. Nadalje podgri-

»Hrvatakog Prava“,

stupnik Lorković i Heimerl konferi-
rali sa Justhom, te to. zove konspi-
* racijom protiv Austrije.

Štamparija DeGiulli i dr.

— FRIEDJU

U DUBROVNIKU, 11. decembra 1909.

CRVENA HRVATSKA

 

mmm

 

brzojavno izvješće.

Spominje posjet madžarskih 'no-
vinara i političara: u Beogradu ;i
Smederevu. Branitelj Harpnerpita ga,
dali je bio prisutan koji zastupnik
koalicije. Funder se svakako izmo-
tava, ali* napokon ipak priznaje da
nije bio nijedan. Prelazi na to na
govor Supilov u hrvatskom saboru
o Bosni i Hercegovini, spominje kako
je Supilo preko ,Slavenskog Juga“
primio doznaku u iznosu od 6000
dinara. te napokon govori o instruk-
cijama srpske vlade poslaniku u
Beču Šimiću,. te tvrdi, da je on u
vrijeme aneksije vidio taj akt.

Branitelj Harpner pita da li je
vidio original.  Funder potvrđuje.
Harpner: Valjda pisan njemački.
Funder se na. ovaj upit zbuni te
priznaje, da je vidio samo prijevod.

Čitavi govor Funderov samo je
parafraza Akurtijeva plaidoyera.

Saslušavanje Funderovo ispunilo
je cijelu sjednicu prije podne. U po
ure po podne prekinuta je i nastavit
će se po podne.

BEČ, (petak po podne). — Od-
mah na početku popodnevne sjed-
nice predlaže branitelj Friedjungov
čitanje upravo doštampane Fiedjun-
gove brošure, koja iznaša zapisnike
sjednica Slovenskog Juga“, u kojim
je bila zaključivana potpora raznim
zastupnicima koalicije, o čemu je
Friedjung govorio u jučerašnjoj sjed-
nici. Čitanje brošure ispunja skoro
cijelu sjednicu po podne. Tijekom či-
tanja porotnik Konradi pita Frie-
djunga, zašto je odbio poznati Spa-
lajkovićev prijedlog, da časni sud
naučenjaka riješi, da li su spisi &
napose izvještaj Spalajkovićev auten-
tični. Friedjung kaže, da nije imao
jamstva, jer je Spalajković činovnik
dakle vezan. i
_.(Bošto je brošura bila pročitana
zastupnik Popović stavlja upit pred-

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

Broj 99.

 

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Zaisjave.priopćena.sahva
plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para, Oglasi, koji se više guta štampaju pope
== godbi ua razmjeran popust.Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

NGOV PROCES

sjedniku i moli ga, neka već jednom
budu objelodanjeni dokumenti, za
koje se kaže, da će se tijekom pro-
cesa iznijeti. Hrvatska javnost dugo
to čeka, a još nije dočekala. On je
dobio telefonsku vijest, da u Zagrebu
frankovci šire letak, gdje se kaže
kako je na procesu dokazano, da je
koalicija potkupljena, a dokumenata
još nema nikakovih.

Predsjednik porotnog suda pokra-
jinski savjetnik Wach žali, što tomu
zahtijevu ne može udovoljiti, jer mu
to brani kazneni postupnik. Poka-

zuje materijal, koji predleži te kaže, *

da će ocjena toga dokaznoga ma-

terijala uslijediti kasnije. |
Tim je završena današnja sjednica

a nastavak je u subotu.

BEČ, 11. — Sve bečke novine
donose opširne izvještaje o procesu
te se većinom ustežu od svakog ko-
mentara. U građanstvu se pokazuje

za raspravu silan interes.

ZAGREB, 1I. — Novine dona-
šaju obilna izvješća o procesu. Inte-
res sve više raste, te se novine jedva
dočekuju. Frankovci naravno užasno
harangiraju, te govore da je sve do-
kazano, što su Funder i Friedjung
iznijeli.

BEČ, 11. — Ovdje se nalazi pređ-
stojnik u miriistarstvu srpskom vanj-
skih posala Spalajković, te je spra-
van svjedočiti. š

BEČ, 11, — Radi nedjelje da-
našnja če rasprava trajati samo do
2 sata po podne. |

BEČ, 11. — Friedjung nema ni-
jedan originalan dokumenat. Svi se
njegovi dokumenti sastoje od dvije
fotografije, od kojih jedna  reprodu-
cira navodni Spalajkovićev izvještaj a
druga blagajničko izvješće ,Sloven-
skog Jupa“. Osim toga ima 26 prije-
voda raznih zapisnika toga kluba.

ad