Oijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
omstvo 10 K i poštarski troškovi. K » ns srati list, kad mu pretplata mine, smatra se
EA RE E PROSTE

predbrojen za došasto polugodište.

 

sdavatelj i odgovorni mrednik Dr. Milorad Medini.
Štamparija DeGiluli id: ==

 

 

 

 

U DUBROVNIKU,

%.
id
+
'
+

am

===
===

11. "decembra 1909.

ATSKA

AZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

\—— sz ——-m—55

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopis) uredništvu lista. Zaisjave.priopćena sahva
plaća se 40 para po retku, s sa oglase 80 para. Oglasi. koji se više&nta štampaju Pore
godbi uz razmjeran popust.Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

FRIEDJUNGOV PROCES

Brzojavne vijesti.

ZAGREB, ll. Friedjungov
odvjetnik danas predlaže za dokazni
materijal tri fotografije. Prva da je u
zapisniku sjednice S.J.28. veljače 1908.
podijeljeno Supilu 6000 dinara, druga
novčane doznake Supilu 3000, Srbo-
branu 5000, Budisavljeviću 2000 di-
nara, treća original jednog zapisnika
bez značenja. Harpner tvrdi, da pot-
pisani tajnik Stefanović u Beogradu
ne opstoji. Određeni vještaci za to
Jagić i Jireček ispituju stvar. Fun-
der izjavljuje da posjeduje samo pre-

—-

Roo mjesta. Dolazi.

|evjedok Chlumetzky koji tvrdi da je
'Stipilo za austrofilsku politiku pla-
ćen. Supilo izjavljuje poštenom riječi
da nije nikad ništa primio. Chlumet-
zky prisiže na to, te kaže da mu je
dao na stradunu u Dubrovniku K 200.

ZAGREB, 13. — Friedjungov od-
vjetnik Dr. Benedikt predlaže za
svjedoka Zagorca, koji će izjaviti,
da je tražio audijenciju kod Nj. Vel.
ali da je bio odbijen radi nelojalno-
sti. Radi toga da je tražio kod Su-
pila razjašnjenje, koji da ga je umi-
rio. Zagorac nije tomu vjerovao, te
je pošao u Beograd k Spalajkoviću
po dokaze. Spalajković je priznao
Zagorcu veze koalicije sa Srbijom.
— Zagorac je izjavio u Zagrebu
svim novinama, da je sve apsolutna
laž. Benedikt da laže. — Harpner
je za tim postavio prijedlog glede
svojih svjedoka. Izjavio je, da će do-
nijeti dokaze da su Friedjungovi
dokumenti svi lažni.

BEOGRAD, 13, — Srbija će
službeno protestirati, te će predložiti
međunarodni koji će dokazati
lažnost svih dokumenata,

BEČ, 15. — Zastupstva Supilovu
preuzeo je odvjetnik Rode. Prijed-
lozi da se pozovu za svjedoke: Za-
.gorac, Kaćanski prihvaćeni su, &

neki iz Srbije ako sami dođu do
subote, biti će preslušani.

Jučerašnja sensacija bila je pre-
slušavanje predsjednika ,Slovenskog
Juga“ Markovića, koji je-izjavio da
su tobožnji zapisnici o sjednicama
Slovenskog Juga, gdje.+bi se bila
glasovala potpora Supilu i drugim po-
litičarima prosti falsifikati. Za primjer
navađa tobožnji svoj govor koji je
bio nemoguć s jednostavnog razloga
što se je on u to doba nalazio u'—
Berlinu. ot;

BEČ, 15. — Jučet je zast. Str

   

 

NE

 

stru. pravosuđa o

BEČ, 15. — Danas je ovamo

stigao Szapary, da svjedoči o procesu.
iz Ugarske.

PEŠTA, 15. — Danas je stigao

ovamo Rauch. Predsjednik sabora

Gaal sazvao je sjednicu kuće za

petak.

*o#
*

Za razjašnjenje posljednje stavke
brzojava od subote donosimo Obzo-
rovo izviješće o tomu incidentu :

Iskaz Chlumeckog mlađeg.

Ulazi u dvoranu Chlumecki mlađi, iz
čijih generalija proizlazi, da je služio u Dal-
maciji do g. 1900.

Predaj. : Poznate li osobno Supila ?

Chlumecky:; Poznam ga osobno.

Predsj.: Da li sto bili rabljeni u diplo-
matskoj službi ?

Svjedok: Ne, samo u političkoj. Ali bio
sam u svezi sa diplomstskom “službom na
granici.

Predsj.: Jeste li u ovom diplomatskom
svojstvu imali odnošaja sa Supilom ?

Supilo prama Austriji | Srbiji.

a

1 mini tjedna osoba, šte
 'gmije uplitati u: ov

jedan od takovih je bio Supilo. Govori, kako
se je onda upoznao sa Supilom. On znade,
da je Supilo sa austrijske privatne strane

- dobivao i ako ne znatne, nu uza sve to nov-

čane potpore. Supilo je onda bio u pre-
karnim materijalnim prilikama. On je kon-
ferirao i sa Kallayem, te je svjedoku sa te
strane bilo rečeno, da je dobivao također
materijalnih potpora. Poznato mu je, da je
onda Supilo zauzimao neprijateljsko držanje
prema Srbima. Kao dokaz — veli da su
moje tvrdnje osnovane, služi ovo pismo,
upravljeno na mene. (Vadi iz džepa jedno
pismo). Pismo nije za širu javnost, ali et-
nički i moralni razlozi ga sile, da iznese u:

lužbu istine, Pismo je pisano talijanskim
slažbu i Ni je ; s. ki ČI ii *

 
   

pročitati pisno bez ove stavke u originalu, /
a onda ga prevesti. (Čita pismo talijanski,

a onda prevađa). U rukama mu je osnova,

što su ju izradili Muhamedanci i grčke-

istočnjaci za urotu, koja bi imala promijeniti

sadašnje stanje stvari u Bosni. Osnova je

tiskana u Beogradu.

Predsj. : Možete li reći, s koje je to pri
vatne strane dobio Supilo novaca? Je li to
bio privatnik, koji je radio u interesu oblasti ?

Svjed.: Da.

Predsj.: Supilo je dakle onda blo na
prijateljskom stanovišta preme Austriji?

Svjed.: Barem u neprijateljstvu protiv
Srbije!

Predsi.: I tako vam je kasnije priopćio
o uroti Muhamedanaca i Srba u Bosni?

Svjed.: Tako proizlazi iz pisma.

Dr. Harpner: Kad ste primili to pismo?

Svjed.: 13. kolovoza 1901. Onda sam
bio u službi na ministarstvu trgovine u,
Beču.

Dr. Harpner: Je li to bio kakav služ-
beni dopis? :

Svjed.: Privatna korespodencija.

privatne austrijske strane ?

Svjed.: To znači, da nije primao iz di-
spozicionog fonda, ili od oblasti, nego od
privatnih osoba. Da li je ta osoba radila u

4 S toga: će i on -- .