U DUBROVNIKU, 24. decembra. 1909.

 

OT

 

 

Cijena je listu unaprijeđa: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
emstvo 10 K i poštarski troškovi. K > ns vrsti list, kad mu pretplata mine, smatra se
=========o predbrojen sa aošanto polugodište. mm=m==—=—

 

rčavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini — ===
Štamparija DeGiulli i dr.

 

Brzojavne vijesti,

Novi ugarski ministar predsjednik.

PEŠTA, 24. — Lukacs imenovan
je ministrom predsjednikom.

Okrenuše kola niza stranu.

ZAGREB, 22. — Rauch je poz-
van u Peštu. Njegov je položaj ne-
uzdrživ te se očekuje promjena u
osobi bana i u sistemu vladanja.

ZAGREB, 24. — Sinoć su u
Zagrebu očekivali povratak koalicije
te se je na kolodvoru sleglo do de-
set tisuća ljudi. Policija i oružništvo
razganjali su mirne građane te je
sila uapšeno. Zastupnici su došli
stoprva kad se građanstvo bilo razišlo.

BEČ, 24. — Preksinoć aci u
Beču priredili su u čast koaliciji
komers. Oduševljenje je bilo veliko
a Supilu su bile namjenjene osobite
ovacije. Đaci su ga podigli na ramena.

 

Znamenit dogodaj.

Po prilici nazad godinu dana či-
tala se u banovinskim novinama vijest,
da je koalicija zaključila povesti pro-
ces proti Friedjungu, koji je obijedio
bio nju cijelu, a napose neke njezine
članove s velezdajničkih mahinacija.
Protivnike je to iznenadilo, jer se još
nije u povjesti austrijskog pravosuđa
bilo dogodilo, da jedna stranka kao
takova, ili koalicija stranaka zove
pred sud čovjeka, koji je bijedi,s ve-
leizdaje. Veleizdajnički procesi Mili
su do tad samo prerogativa vlasti,
koja se njima služila, da odstrani
s političkog polja sebi nepoćudne
ljude. Nu nijesu se snebili samo pro-
tivnici, priznajemo da je i nas izne-
nadila vijest. A evo zašto! Da je sve
ono, što se po salonima velike go-
spode govorilo o koaliciji prosta kle-
veta bačena u sasvim prozirnu svrhu,
da se onemogući nju ili barem nje-
zine neke članove, to smo znali. Nu
to je trebalo i dokazati, a dokazati
proti državnoj vlasti, koja je te do-
. kumente kao istinite dala Friedjungu,
i koja raspolaže svim onim sred-

nk

 

 

 

 

stvima, koje pojedinac ne može da
ima.

A ipak, kad se bolje promisli,
koaliciji drugo nije ni preostalo nego
izvrći se pogibli, da te dvanaest po-
rotnika na temelju falsificiranih do-
kumenata nevinu proglase krivom.
Uslijed ovih kleveta cijela je hrvat-
ska politika bila došla na mrtvu
tačku. Riječka resolucija stvorila se,
da se stranke maknu s mrtve tačke,
na kojoj su onda bile. Taj je zada-
tak imao i Friedjungov proces, i is-
punio ga je. Ispunio ga je sjajnije,
nego smo se uopće mogli nadati. Da
smo mi redali prizore, ne bismo ih
bili efektnije poredali, nego su ih
proti svomu očekivanju u našu korist
poredali bečki režiseri.

Sada se može govoriti glasno o
nekim stvarima, o kojim se je prije
šaptalo. Šam je Friedjung izjavič;da
su dokumenti, u kojim je govora,
bili u rukama prijestolonasljednika,
ministra predsjednika Becka i mini-
stra vanjskih posala Aehrenthala i
svih onih faktora, kojim je dužnost
brinuti se za sigurnost države. Oni
su po tom imali veliku znamenitost
te se je cijela politika monarhije na
Balkanu ravnala prama njima. Da
su najviši faktori radili ,bona fide“, o
tom ne će niko sumnjati, koji znade
da nije ni zadatak prijestolonasljed-
nika da ispituje istinitost dokume-
nata, koje mu ministar vanjskih po-
sala prikaže istinitim. I baš u tom
što su se ti dokumenti na temelju
kojih se cijela nutarnja i vanjska po-
litika zadnje godine vodila: pokazali na
procesu lažni, leži veliki uspjeh koa-
licije. U tom je klica preokreta, koji
zastalno ne će i ne može izostati,
jer je očito, da sve one osobe, kojim
je ova kleveta omogućivala da ostanu
na površini, moraju sada iščeznuti.

Upoznajmo se izbližega tim is-
pravama. One nijesu bile iznesene u
originalu već u prijepisima i prije-
vodima a neke u fotografijama. Tu
je najprvo bilo Spalajkovićevo to-
božnje izvješće ministru, pa zapisnici
sjednica Slavenskog Juga, telegram
srpskog poslanika u Petrogradu on-
dašnjem predsjedniku skupštine Jo-

Broj 1053.

 

 

Ee OO SVAKE SRIJEDE I SVAKE SRIJEDE I SUBOTE =

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisl uredništvu lista. Zaizjave, priopćena.zahva
plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi. koji se višeauta štampaju pope
godbi us razmjeran popust.Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

vanoviću, i još koja ,isprava“ manje
znamenita. Autentičnost prvoga obo-
rilo je vještačtvo Rešetara, koji je
konstatovao da izvještaj vrvi tolikim
jezičnim pogrješkama, da nije mo-
guće da ga je pisao izobraženi Sr-
bin. Da su zapisnici Slovenskog Juga
apokrifi, dokazano je tim, što se u
njima navađa govor predsjednika
Markovića u sjednicama 20. i 21.
oktobra a on je baš u to vrijeme,
kako je i berlinska policija potvr-
dila, bio u Berlinu. Nadasve ta dva
dokazna sredstva proti. ispravnosti
dokumenata tako su ubjedljiva, - da
je cijeli proces uzeo drugi tijek, nego
se u Beču mislilo. Tu se nije imalo
više što ispravljati ni dokazivati već
pitati . proštenje i priznati svoju
pogrješku, ako ne ćeš da sablazan
postane tako opća, da te 'proguta. .

Friedjung reklo bi se da to nije
razumio, ali su razumjeli oni, koji
su mu tobožnje isprave stavili na
raspolaganje te je u tom času osva-
nuo u Supila tajni savjetnik Nj. Vel.
Baenreinther. O tomu izvješćuje
»Novi List“:

Otkada je zastupnik Supilo istupio iz
koalicije, to se on niti izvana ne miješa sa
članovima koalicije, nego imade u sudnici
posebnu svoju sobu. Večeras nakon prekinute
rasprave došao je k njemu u njegovu sobu
bivši ministar dr. Baernreither, za koga se
tvrdi, da je pouzdanik najviših krugova, te
mu je u prisutnosti obaju advokata i prof.
Masaryka rekao i zamolio, da se mora svim
silama založiti, da dođe do nagodbe, te da
se ovu stvar mora mirnim putem riješiti,
naglašujući osobito, da je ovdje u pitoje
čast monarkije.

Supilo mu je na to odgovorio: A kad
se radilo o mojoj časti, što je cada radila
ta monarkija?

Na to je Baernreither mahnuo rukom
pokazujući, da su to stvari, o kojima nije
vrijedno ni govoriti. — -

Supilo mu reče, da bi on pristao samo
na takovu nagodbu, u kojoj će optuženi
dr. Friedjung i drugovi povući potpuno
sve svoje klevete, i ako faktori, koji su ovu
stvar_inscenirali, dadu garancije da će se u
u Hrvatskoj prestati mučiti hrvatski i srp-
ski narod na temelju ovakovih laži i de-

li
š
T
i