Prvi potpredsjednik :

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

 
 
  
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ARNOLD FRANJO
g
: DEGIULLI Dr. IVO GVOZDEN. RADO KESOVIA MATO KULMER grof
s
IZVJEŠTAJ UPRAVNOGA VIJEĆA.
4 ljenije A2 SM -GG > GA I DIODE
i _ || Tekući računi: | s
; Slavna glavna skupštino ! : los i 3. ER A DDOR DD Ko 4591656595 =
: i Čast nam je, di i žuvljesti d akcijonare o g radu io I im prilikama ašeg zavoj povraćeno : šo Bee e... ... U loš GE PAŠE KČ LN " -47,619.792:62 Ć
# 1 potre VIN SERVE ER PN poi. MRS #0 s NN SINA Pleit K_6,408.72686 e
a | prošle postigli smo u svim granama našeg poslovanja znatno veći promet, koji se zrcali. dužnici < 2 22 227... kkk e _»_4,705,50019 TE
, , računima, te Vam ih prikazujemo, po kojima ćete moći, da prosudite povoljan razvitak zavoda. stanje 31./12. 1908. 22.2.2.2.2.2.2..2.2.......... 2___1,703.226%67 ja
' Obzirom na nepovoljne prilike minule godine, koje su utjecale na poslovanje zavoda, ke EG a EO
3 smo također sa polučenim uspjehom. Kao nepovoljne prilike pomenuti nam je posljedice svjetske krize kad JRI mae 1907. oo M RA E E TN K NAEENIE
$ Hlo godine, koja je kasnije našla odjela u Dalnsčiji. Zatim ene političke odnošaje na Ball a kad se odbije prenos od g. 1907. 2222 220 ke i e < uže
3 dugotrajnu krizu u pomorstvu, te posvemašnju lanjsku nerodicu glavnih: poljodjelskih proizvoda naše pokrajine, Od čisti dobitak iznosi |. . 22. 0.2.2.2....... K
$ osim vina, koje pak ne nalazi' povoljne prođe. Sve je to osjetio neizravno i ako ne u znatnoj mjeri i naš oga ima se g ;
zavod. Tim uzrocima treba pripisati da ulošci naših poslovnih prijatelja nijesu porasli u istom razmjeru, kao a) prenijeti u pričuvnu zakladu akcijonara ($. 63. p.) . . K= 463188
pređašnjih godina te smo radi toga bili prisiljeni, usprkos tomu što smo bili veoma sustezljivi i oprezni 6) pridržati za dividendu 5'/o od uplaćene akcijonarske glavnice ž
pri sklapanju novih posala, osobito drugom polovicom minule godine, poslužiti se reeskomptom u većoj (8. 65 po) 222222 ri i va » 50.000—
mjeri, e da udovoljimo opravdanim zahtjevima naših mušterija. e) pridržati za tantijemu upravnog vijeća ($$. 29. i 65. p.) - 57 aii
ž Sve tri naše podružnice lijepo se rižvijaju i napreduju. d) pridržati za tantijemu predstojništva podružnica (88.65.i74.) , » S5.03380 , 63.46625 =
$ Uspjeh poslovanja prošle godine, koja je šesta našeg opstanka, razabire se najbolje iz samih računa» Preostatak . 2 2.2.2202. 2.00... 80. K 29.171-25
k Ukupni promet prošle godine iznašao je 2 2 2 2.2.2 .27272.2.2..... K 201,901.663-48 pribrojivši prijenos od prošle godine . 2 2.2.2.2.2.2.2.2.4.4...... 2..__1.215752
OO OOO GE AA S o e ataš » 103,784,707-30 ONE +54. K 40.386'77.
Pojedini glavniji računi iskazuju: predlažemo, da se ovako porazdijeli :
: Ulošci na knjižice: o e) da se poda kao nagrada gg. članovima revizijonalnoga odbora K 1.000-—
a slažen s koztatama Zi. 2.20E. ovo io o A s K 2351.25916 #) da se prenese u pričuvnu zakladu akcijonara još . . . . . a 5.368:12
: DRŠONO + MS 0 eee Ka ess AGA O kO šo : 994.618-51 * &) da se plati za superdividendu 1% . 2. ...2..... » o 10.000—
“ lole SAA. A. VER GRADA SARA KO 135664065 A) da se honoriraju prisutnice < . 2 2 < .2.2.2.2..... » 1.000—
g: 3 O i) da se dade na raspoloženje uprav. vijeća za dobr. i prosv. svrhe. ,,
s mea tia ii j) da se prenese na novi račun . 2 2 .2.2.2.2..4....
* Bea. OR SPILJA GE tebteestel ia enii
% stanje 31./12. 1908 K siki piažječomai draži lo E s
i U i o DAL. BMA SES + 3 DRU : 4 Daro mis, lari Še '
g Papiri od vrijednosti: Moše viš začeo, Prebeg MMV
ka ožvco : ' z KARAKE Zi a > a a Piz *. ei a o ove godine istu Dr.
g o. Tome MM s. E OJ I DA KE PO i jolot Nasi kalo Nie M
4 Valute i devize OT TN metnuli smo na dnevni red biranje novih članova. Članovi
1 Ni PDIOS JA Da a VR GU Gel K 200061415 Molimo glavnu skupštinu, da i imiti
a MOD SERA DSL a6 SR U a »_ 1,964.39449 | "om odboru apsolutorij.
> NEE EE SZO AN K__ 3621966
*
i AKTIVA RAČUN RAZMJERE
EE I ANGELE E 3 O 0 O E o ČA 163.537 44 | Dionička glavnica . 2.22 2 4. 0. »o8 mie, 0 00.00. sooo a a -
NEE aa RADI 0 12 o SI OM oja podšanilku 3i00ie o vei VILKO e
Nedeiei oD e ar. Ph ČE e RG PUŠE VA DLA [EEE i sa AI DO PV ee a RE oR 02. 48
NERiitao i EO I Pa ete ai | "779.30 mati ia EE ri 2,79212 :
eje NO RER Kaje * ze a lo je nI RAČE MA.217 | 76 Ma ev sn ANE R DIVNE 6
t aloe sa sooićaja i 1 LII III III ZR ED BI GOGO s
i NET at ra i NO EN 192140 Ri poče treteos 21.0. tr Miro B
: Namještaj i pribor : 2222.22.22... kk + 37.825.14 | Nepodignuta dividenda . . 2. 2 2.2.2.2.22.2..2..(... Be aiu a
: Po Eos GREET 3.78251_ = 34042 63 Poslano AiH0Šid i 2 8. 6 ee ći SEE 7
“i | | Vlasnici pologa VERNE OOO O SPO SAA o a SN
: I | | DodiR 25500 0bb.a ee NG GOOO .. 2
i
i 17,111.017 27 23
- ib
GUBITAK _ RAČUN GUBITKA I DOBITKA
irm pora
Kamati | | a goa. debila o0 OŠ. 0 SAA RR
tekućih računa < o +0 000000000 i 18097288. 205466. 19 | mjenica seu e eee eri
oO ER riči 2 JD 94699 18 | tekućih računa < 2 2 220000.. M MOJE
NEO 2 a O A 40.126-41 , 11 Miše > > POSL TO
prenos prošle godine < + 242.222.242 ..... . 10.000— 30.126. 41 | == Predujmova 2 2.2... RR RR. x
Otpisi SET M | > Dobiei: cd 3 efekata i valuta +. 2.2... lok OR i oja
od namještaja i pribora 2 2 2222.22.22... | 3782 su = Storeu DoS A OO oD O
ME s o e OAO ek 6 ora O o o E NN ++), 103853 02
467.927. 25
|ezum———mm—m—m—m—
%U Dubrovniku, dne 31. decembra 1908.
Ravnatelj : 3
Stijepo Gjivić, s. r.
Robert Leihenfrost, s. t. Antun Milić, s. r.