U DUBROVNIKU, 2. svibnja 1908.

.
«|

 

m ——————m—mu<um——————<—m—m=m<—<m—m—s>azmm—=— 1

VATSKA

NES VODE E OP _

Gijena je listu unaprijeda: se Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino- IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

 

 

+ Dr. Baltazar Bogišić

Rodio se dr. Baltazar Bogišić 20. pro-
sinca godine 1834. u Cavtatu. Do smrti
očeve ostao u Cavtatu, u čijoj je učioni
dekan, a kasniji biskup dubrovački Zafron,
podučavao u matematici, a godine 1866.
krenuo je Bogišić u Mletke, gdje je na
liceju S. Catharina (kasnije Liceo Marco
Foscarini), svršio gimnaziju. Više nauke
slušao je u bečkom, berlinskom i monakov-
skom sveučilištu, a polazio je i druge viso-
ke škole, i to u Giessenu, Heidelbergu i u
Parizu. Bio je pravnik, ali se je bavio i
filologijom, filozofijom i historijom. Godine
1862. promoviran je u Giessenu na čast
doktora prava, a godine 1864. postao je
doktorom prava i na bečkom sveučilištu.
Godine 1869. imenovalo ga sveučilište u
Odesi začasnim doktorom državnoga prava.
Godine 1863. postao je kolaboratorom u
bečkoj dvorskoj biblioteci, a godine 1867. i
1868. ponudiše mu dva ruska sveučilišta
stolicu profesure za povijest slavenskoga
prava. Iste godine 1867. dne 25. srpnja
imenova ga jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti u Zagrebu svojim pravim
članom. Ponude na ruskom sveučilištu nije
primio, nego se odazvao pozivu ratnog mi-
nistarstva, koje ga poslalo na preuređenje
pučkih učiona u Vojnoj Krajini. Bio je
školski savjetnik i nadzornik u Temišvaru,
te je kao takav proputovao cijelu krajinu.
Iza toga primio je profesorsko mjesto na
novoustrojenom sveučilištu u Odesi gedine
1870. te je tamo ostao dugi niz godina
profesorom. Po želji crnogorskog kneza Ni-
kole godine 1872. preuzeo je zadaću, da
izradi Građanski zakonik“ za Crnu Goru,
koju je radnju savjesno i uzorno obavio na
osnovu narodnih običaja. Taj je zakonik
stao 1. srpnja. 1888. na snagu, te vrijedi i
danas u Crnoj Gori. Radi silnog posla,
s kojim je to mjesto bilo skopčano, dobio
je dugi dopust od sveučilišne službe.

Godine 1877. bio je dr. Bogišić neko
vrijeme član privremene bugarske vlade u
Sofiji, za tim je živio većim dijelom u Pa-
rizu, a 1893. preuzeo je lisnicu ernogorskog
ministra pravosuđa na Cetinju, koju je pri-
držao do god. 1899., kad se je opet vratio
u ' Pariz,

Ovo je u kratkim crtama povjest života
čovjeka, kojega smo u srijedu dopratili do
hladnog groba. Već iz ovih kratkih životo-
pisnih crta može se razabrati ugled, koji je
pokojnik uživao u vanjskom svijetu kao
znanstvenik, a taj io ugled stekao poglavito
svojim bogatim zn; tvenim radom na polju
" slavenske pravne nauke.

Taj je rad rastrošen po najraznovrsni-
jim časopisima pisan u različitim jezicima,
pa će biti zadata) Rogišićeva žive! pisca,
da sad to prikupi. itoprva tuda bit će nam

 

 

 

slika rada njegova jasna, a ovako, što se
govori o Bogišiću, to je više ili manje su-
bjektivno i površno. Površno je, jer se po
pojedinim radnjama ne može cijeniti čovjeka,
a subjektivno, jer kako nemamo točan pri-
jegled njegova rada, gdje nedostaje činjenica,
tu pomaže mašta.

Treba se prenijeti u doba, kad je Bo-
gišićev rad započeo. Ako se ne varamo,
prva je njegova radnja, gdje on upozoruje
na sabiranje narodnih pravnih običaja, izišla
god. 56 u ,Književniku“, Tada je Bogišiću
bilo tek 22. godine, a samo znanstveno
ispitivanje kod nas Hrvata i Srba bilo je
tako rekuć u povojima, ono se nije bilo još
otreslo diletantizma. Istina je, da je Bogišić
kod drugih naroda mogao već naći primjera
ozbiljnom ispitivanju narodne starine i etno-
grafije, pa dosljedno i pravnih običaja, što
nijesu drugo nego jedan pojav kulturnog
razvitka, ali to ne diže Bogišiću slavu, da
je on prvi kod mas krenuo tom stazom, i
to još u dobi, koja obično nije sklona objek-
tivnosti, kakve treba kod naučnog nastojanja.

Ovaj rad Bogišićev, koji je po tom
započeo već g. 1856. kojemu drugu etapu
bilježi g. 1877. glasovito djelo ,,Zbornik
sadašnjih pravnih odnošaja, koji živu u na-
rodu“, a treću: , Građanski zakonik za Crnu
goru“, koji je stupio na krepost 1. srpnja
1888., a gdje je praktični primijenjeno
iskustvo i zvanje stečeno u mnogogodišnjem
putovanju po Balkanu, taj je rad već po
sebi tako ogroman, da je morao povući na
sebe pažnju znanstvenog svijeta. Kod po-
tonje radnje trebalo je običajno pravo na-
šega naroda dovesti u sklad sa zahtjevima
sadašnjeg života. Kažu da Bogišić nije sas-
vim uspio, ne mislimo, «do je to istina,
jer ima drugih, koji tvrde protivno, ali i
kad bi prigovor bio istinit, to ne umanjuje
ni najmanje važnjost djela Bogišićeva. Ne
smijemo zaboraviti, da je on prvi, koji je
nešto slično pokašao, i da se drugi u Eu-
ropi nije mogao naći da uradi, što je Bo-
gišić uradio.

Bogišić je posvetio život živomu pravu ali
on nije zanemario ni pisane pravne spomenike.
Iz njegova je pera potekla radnja o porodičnom
pravu kod starih Dubrovčana, Statute dal-
matinskih općina malo je ko poznavao kao
on (Pisani zakoni za slav. jugu), & svakomu

će još bit u pameti krasno izdanje ,Du-'

brovačkih statuta“ koje je nedavno objelo-
danila akademija pod uredništvom Jeričeka
i Bogišića. To je djelo po tačnosti i sigur-
nosti u našoj naučnoj književnosti unicum.

Drugi bi se tolikim radom iscrpio, ali
Bogišić je uza sve to našao vremena, da
se bavi i drugim radom. On je poznat kao

mm———=———m=—Sm———m—m—— a————m=—=
mm———— —m——=—=—m—m—=m—=m—mm——<mm<muzzwz——

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, sahvale
plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
=== godbi us raesmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju e. — ==

=SRRu=u==u=u============

 

kopanskoj kao znameniti prilog raspravi
Račkoga, a nije ni Dubrovnik zaboravio,
svjedoči to njegova rasprava o Stjepanu Gradi,
već spomenuto izdanje statuta i mnoge
druge raspravice.

Gdje je našao Bogišić vremena za sav
taj rad? To je ona tajna, koja obavija život
Bogišićev. Pred njegovim grobom stojimo,
kao pred grobom čovjeka, koji se broji među
najplodnije naše pisce i znanstvenike, a što
jo još čudnovatije, što je on pisao, to zadi-
vljuje tačnosti podataka, tako da znanost
može kročiti naprijed, te obeskrijepiti mnoge
izvode Bogišićeve, ali ono, što je on prona-
šao, to ostaje, te će za uvjek ostati svojina
njezina.

Perletarski obrt u Českoj.

Čudnovato je da se u zemlji dalekoj od
' mora, kao što je Česka, može. da razvije
obrt perletarski. Prije bi to očekivali od ze
malja primorskih; jer iz mora se lovi suro-
vina, koja za tu stvar služi. No kako je to
unosan posao, nije čudo da je i to izrabio
praktični Čeh. Kod nas.u primorju za takav
obrt i ne znadu, pa sam litio da par riječi

 

o tomu napišem, ne bi li naš čovjek upo-

trebio tu zgodu, da nađe lijepe zarade. -
Za zimskih dugih večeri, kad ne moše

ribar da lovi, a u polju kad posla nije, mje-

sto dosadna i uzaludna razgovora mogao bi

da se lati ove diletantske radnje i zaradi

ko za šalu par lijepih kruna dnevno. U moru
našem na pretek: je školjaka, mušula, lja-
štura, spuža itd., koje rasrđen ribar izbaci
iz mreže opet u more, ako mu kakva zaluta
u mrežu skupa s ribom. On i ne sluti, da bi i
ono moglo da donese više koristi no riba
sama. Pametniji će za besposlice izvaditi
pir ljuštura i prodati ih tuđincu za ures ili
»tijetkost“, ako mu se ovaj pusti nasaditi.
Međutim to bi se dalo i inače da upotrijebi.
Na svakoj ljuštici, ili školjki itd., se unutar:

nje strane kora se svijetli i prolijeva kao

svila. Zovu je u nas obično sedefom; biser-
nicom, perletom, ,madreperlom“. Takovi per-

let, ,madreperla“ u trgovini se znatno ci-
jeni i dobro plaća. A to tim više, što sa
boje ljepše, življe i što su komadi veći. 1
sami naš morski prosti spuž, —
,harikula“ ima sedefa i ako se ne opaža dok
je zastrt vanjskom, zelenom korom. Ukloni
li se ta kora sumpornom kiselinom pokazati
će se svijetli sedef sadržavši prvašnji oblik,
a to je onakav spuš, koji obično resi naše
kotije, okvire i ost. Ljepše. bojadisani perlet,

što ih ženske nose kao ures u košama, dr.

žala za pora, noževe za papir, kutije za de-
rove itd. itd. M
Jedan radnik može da učini 3-4 ženske

češlja dnevno, a dobije sa svaki 3 krone. a

 

d * s
i 3 u točne
ro I i E
s srela SLI

ua 4
o Sai Sh

u“
ulanara",, >

  

E

koe

GSV 4