Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini, ===
Štamparija DeGiulli i dr. =—-

 

 

Razlikujmo.

U potonje đoba i to baš povodom
glasovanja naših zastupnika u Beču,
čujemo češće raspravljati _ pitanje,
mogu li dalmatinski zastupnici u
Beču s vladom. Jedni kažu da mogu,
kad se vlada kaže sklona Dalmaciji,
a drugi bi htjeli, da je pobijaju pod
svaku cijenu.

Ovakovo raspravljanje suvišno je,
jer u politici, ,apsolutno“ ne vrijedi.
Treba gledati, što se je-u konkretnom
slučaju moralo učiniti, 'a pri tom
treba razlikovati jednu vladu od
druge, a što je glavno, treba paziti
na političke prilike i na opće stanje
u državi. Polazeći s toga stanovišta
cijenimo, da naši zastupnici nijesu
smjeli spasavati Beckovu vladu, a
evo zašto.

Kažu, Beck:se brine za Dalmaciju
i taj njegov rad zaslužuje priznanje.
Neka bude, samo će nam gospoda
zastupnici dozvoliti, da ako je Beck
uradio u ekonomskom obziru za Dal-
maciju nešto, što drugi nijesu, iz
njegovih usta pala je također izjava,
kakva nije nigda pala od drugih
vlada. On je prvi od bečkih mini-
stara izjavio, da pripadnost Dalma-
cije ovoj. poli smatra konačnom, a
na tu izjavu mogli su dalmatinski
zastupnici odgovoriti samo stupajuć
prama njemu u ozbiljnu oporbu.
Dok _su bečke vlade isticale fak-
tičnu pripadnost Dalmacije ovoj poli,
dotle su zastupnici po našem mišlje-
nju smjeli s njima od slučaja do slu-
čaja paktirati. Drukčije je, kad oni
faktičnu pripadnost hoče da proglase
pravnom. Tim Beck drma temeljima,
na kojima počiva cijeli. javni. rad
naših stranaka u Dalmaciji, on pro-
glasuje borce za sjedinjenje veleiz-
dajnicima. Njegovo zauzimanje za
ekonomske probitke Dalmacije po-
'staje. samo otrov, kojim hoće. da us-
pava našu narodnu i državnu svijest,
Takomu ministru predsjedniku gla-
sovati proračun, znači sami sebi po-
= Ako je glasovanje proračatis! bili
pogrješka, jer Beck nije smio imati
uske glasove, pogrješka je i

Oijena je listu unaprijeda: sa Dubrovnik i za Anatro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
semetvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
===. 26predbrojen i za došasto polugodište.

DE S SNOM DOSEN SSH AERO DN
: o ME : o LN

U DUBROVNIKU, 10. lipnja 1908.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoga, što dalmatinski zastupnici telju Skuriću i učitelju Bendišu, koji .

nijesu smjeli spustiti s vida opći po-
ložaj hrvatskih zemalja. Bespravno
stanje u Hrvatskoj moguće je samo
privolom Beča. Sami su zastupnici
istakli to, kad su pitali Becka, kako
može dozvoliti da se u drugoj poli
vlada neustavno, što ne odgovara
duhu nagodbe. Ali kad već tako
misle, najelementarnija je konsekven-
tnost zahtijevala, da se iz toga vuku
posljedice.

Ako je i Beck i Wekerle kriv,
nije baš najbolji znak hrvatske soli-
darnosti, da naši zastupnici glasuju
Becku proračun, dok se hrvatski za-
stupnici bore proti udruženoj Pešti
sa Bečom.

 

Sablazan.

U pomen 60-godišnjice vladareve
u Beču su pripravili svečaai ophod.
U njemu osim historičkih grupa, koji
će pokazivati znamenitije zgode iz
života kraljeva, pa i iz cijele au-

strijske povjesti, biti će i narodnosnih “

grupa, koje bi imale simbolično pri-
kazati poklon naroda sijedomu vla-
daru.

Cijela je pokrajina pratila ove
pripreme s najvećim 'nepovjerenjem.
Zašto? — Jer smo naučni, da. nas
iz Beča zlo bije, a ponajpače onda,
kad k nama dolaze smiješkom na
usnama. K tomu su se pridruživali
obzifi političke naravi, Naša se ja-
vnost pravom pitala, što ga Dalma-
cija uopće ilazi u tu svečanost, Ako
su Česi i Slovenci cijenili, da imadu
uzroka izostati, mnogo je veće raz-
loga imala Dalmacija.

licije i dum Joza Ornice. Ovomu je
potonjemu 'uspjelo, da: nagovoroni i
prijetnjama i

is
iz ljubavi prama

 

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE; — uu

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šnlju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za pjeva, priopćena, sahvalo
plaća se 40 para po retku, s sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi us rasmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. ===

 

su morali u Beč, to je njihov posao.

Jedva su oni krenuli, stigao nam
je haber iz Beča, kako ih misle tamo
dočekati. Troškom centralnog odbora
za ovaj odbor izašla je brošura:
.Der Huldigungsfestzug. Eine Schil-
derung und Erklarung seiner Grup-
pen“. Tu odbor tumači Bečlijama,
što koja grupa znači. Evo što se u
tom oficijelnom naputku kaže o, na- '
šim graničarima.

Die Grenzer, von  Nationalitat
Kroaten und zum Teil Ziggeuner.....
Besonderes Talent hatte er in der finei-
gnung fremden Eigentums. Wenn z. B.
wegen Verrates Pliinderung gestattet war,
enthielt sein  Tornister alles moglichc.
Altes Eisen, Weiberkleider, . Haartouren,
ja selbst eine Standuhr, die im. Heiimats-
dorfe seinen Stolg bilden sollte.

To će reči:

Graničari, po narodnosti Hrvati: |

a dijelom Cigami..... Osobiti talenat
imao je on u prisvajanju tuđe vlasnosti.

peruka, pa i zidnog sata, čim
dičiti u rodnom selu.

I onda dakle, kad Hrvate zovu
u Beč, da uveličaju slavu njihovu,

. oni se ne mogu sustegnuti od toga,

da im ne dobace u lice najkrvaviju
uvrjedu. Ne spominju oni, što je taj
graničar učinio, da spasi carevinu i
cijeli: kršćanski zapad od turske na-
jezde, ne spominju oni potoke krvi
prolivene za drugoga po poljanama
Italije i Njemačke. Svomu dobročincu

Jozu ili da zasladi gorku čašu dvjema > K

čistim perjanicama iz Konavala, uči-