U DUBROVNIKU, 22. svibnja 1907.

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-

zemstvo 10 Koi poštarski troškovi. Ko ne vrati list,

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.
> Štamparija DeGiulli i dr. :

 

 

kad mu pretplata mine, smatra se
+——-  predbrojen i za došasto polugodište.

 

mmm mmm———

 

 

 

 

 

 

 

opet zajedničko — na hrvatskom

Kriza.

Između Hrvat& i Madžari nastao

je sukob. Sukob je izazvao krizu.
Zajednička
vlada iznijela je nacrt zakona o že-

Uzrok je poznat.

ljezničkoj službenoj pragmatici, koji
je teška povreda temeljnog zakona
između Hrvatske i Ugarske, što se
tiče jezika i sudbene autonomije.
S njim se hoće da uzakoni nezako-
nita praksa, koja je naredbenim pu-
tem u pogledu jezika uvedena na
željeznicama, još pod erom liberalne
stranke, a k tomu da se okrni i
autonomna sudbenost Hrvatske.

Na to se odavna u Mađžarskoj
teži. -Imade već decenija da se pro-
tiv prava i jasne riječi temeljnog za-
kona, a u ime same puste sile, nari-
vava madžarski: jezik na željeznica-
ma u Hrvatskoj. S tog narivavanja
madžarskog jezika sporovi izbijaju,
a i sam pokret godine 1903. izazvao je
natpis , Magyar &llam vasutak“, koji
je osvanuo na zagrebačkoj željeznič-
koj zgradi. No uza svu dobru volju

i zlu namjeru svoju, ni bivša liberalna
stranka u Ugarskoj, a za režima Khue-

nova u Hrvatskoj, nije se usudila da
pokuša to bezakonje uzakoniti.

Bilo je suđeno da se na taj ne-
razborit posao dade koalicijona vlada,
u prelaznom svom stanju, & Za na-
rodne vlade u Hrvatskoj, čeda ri-
ječke resolucije.

To je istina, pa koliko se god
nevjerojatnom činila, i kao istinom
moramo da računamo.

Za prosuđivanje tog koraka za-
jedničke vlade, odlučno je pitanje: jeli
se to slučilo nepromišljeno ili nami-
šljeno.

Na prvi mah se cijela stvar doimlje
kao nerazmišljen korak madžarskih
političara, na koji su bili zavedeni

intrigama neprijatelja novog kursa i
šovenstvom mase. Taj dojam potkri-
jepljuje i činjenica što nacrt pragma-
tike kompromituje Košuta i njegovu
stranku i pred željezničarskim kru-
govima, rušeć mu popularnost na
veliko veselje liberalaca.

Ali taj dojam blijedi, kad se vidi
kojom se upornošću ta osnova brani
i kad se čuju neke izjave sa stano-
vite strane, koje začuđuju.

Nema sumnje da je držanje za-
jedničke vlade u ovom pitanju ne-
zakonito a i čudno. Nezakonito je,
jer osnova povrijeđuje očevidno na-
godbu, koja veže Ugarsku: kao i Hr-
vatsku. Čudno je, jer momenat,
u kom je iznesena, stoji u opreci sa
izjavom danom od hrvatske delega-
cije, koju je izjavu zajednička vlada
primila. Pred tim razlozima svaki
razlog koji bi ona iznijeti mogla po
sebi pada, ali ona' nikakva razloga
i ne može da iznese.

U razloge se jamačno ne da ubro-
jiti ono, što se ovih dana kroz no-
vine pronosi, biva da ugarska vlada
stoji na stanovištu, da su željeznice
privatno preduzeće državno. To je
sofizam kome svaka ozbiljnost fali,
pa kad bi u take fikcije zašli, ko bi
Hrvatsku obranio da se po tim kriteri-
jima sutra i pošta, i brzojav, i du-
han i parobrodarstvo, riječju svi za-
jednički poslovi predviđeni| od na-
godbe, u državna preduzeća ne pre-
metnu, i iz toga jednake posljedice
ne povuku.

No i dopustivši da ta fikcija stoji,
ona ne bi mogla da osnovu opravda,
niti bi se !iz nje moglo da izvede
kakvo pravo za madžarski jezik na
hrvatskom teritoriju. Ta odakle jed-
nom državnom preduzeću — koje je
i LIKA HRVATSKA

DUDA GG

NARODNA REPUE

AuČNA BIBLIOTEKA,

teritoriju više prava nego li državi
samoj ?
Sofističnim nadmudrivanjem i for-

mulama ne stvaraju se trajni spora-
zumi između naroda. Hungaria docet.

No kako god bilo, mi ne možemo
vjerovati da je koalicijona vlada nami-
šljeno ovaj sukob izazvala, jer shva-
tala se stvar na koji mu._ bilo način,
nepobitno stoji da se osnovom mi-
jenja temeljni zakon između kralje-
vina Hrvatske i Ugarske, a za taku
promjenu hoće se pristajanja sviju
faktora koji nagodbu sklopiše, dakle
u prvom redu Hrvatske. Koalicijona
vlada pak morala je znati, da Hr-
vatska nikad ita što slično ne će i
ne smije pristati, pa kad bi uprkos
toga bila onom osnovom namišljeno.
izašla, to ne bi bio samo otkaz brat-
skom sporazumku, i novoj politici
inaugurovanoj riječkom resolucijom,
to bi bio prelom.

Mi smo uvjereni da to nije, ali
što god bilo, držanje hrvatsko-srpske
koalicije, delegacije i hrvatske vlade,
sa banom i podbanom na čelu, na-
punja nam pouzdanjem grudi. Za
njima je cijeli narod, za njima je i
Dalmacija — koja, u danima kušnje
za ugarski narod, otvoreno je i mu-
ževno za nj istupila, mećuć sebe na
kušnju, pa ako i nije tražila ni obe-
ćanja ni obveza, nije se jamačno

nadala ni Szterenyijevim ostati
M. Ć.

 

izbori u Austrili.

Nije potreba čekati ispadak užih izbora,
da stvoriš sebi sliku prvog austrijskog "par-
lamenta na temelju općeg izbornog prava.
S jedne strane veliki broj socijalista, raču-
naju ih preko 80 — a s druge jaka kršćansko-
socijalna stranka daju čitavoj kući svoje obi-
pa kako su u

narodna pitanja u drugi red te tako možda
i omogućiti, da se povoljno riješe, u koliko
se uopće mogu u Austriji riješiti.

44