God. XVI.

U DUBROVNIKU, 1. lipnja 1907.

Broj 44.

 

CRVEN

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
gomstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
predbrojen i za došasto polugodište. ===

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

 

 

 

plaća se 40 para po re

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

on srna

 

 

I SUBOTE
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, sahvale
tku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

Dubrovnik je Kriv.

Ima u ,Našem Jedinstvu“ jedan
članak. U tonu kandidata za ispra-
žnjeno predsjedničko mjesto u du-
hu ,,Našeg Jedinstva“ preporođene
stranke, učeni pisac dava lekcije
tamo i amo, desno i lijevo o po-
litičkom taktu i pristojnosti, ali
na svrhu ne znaš, ni što  ho-
će, ni što ne će. To je u ostalom
u Dalmaciji sada opća vrlina, kojoj
se ni naš čovjek nije mogao oteti,
pa prosto mu bilo. Ali ne bila mu
prosta ona zloba i zagriženost, koja
je članak u pero kazivala.

Tom političkom Grispinu, koji se
od neko doba oglasuje u ,Našem
Jedinstvu“, Dubrovnik je kriv, što je
sve iđvako lijepo u Dalmaciji prošlo
na izborima. Tim samo ponavlja neke
već nam poznate kafanarske zlogo-
vore spljetske koterije, preko kojih
ne smijemo preći mukom, jer nas
iskustvo uči, da u Dalmaciji svaka:
kleveta nađe nekoga, koji jej vjeruje.

Da ,,dubrovački grijeh“ tobože
dokaže, naš Grispino nabraja, koga
smo mi — ,C. H.“ — preporučili za
zastupnika. Pa što izlazi? Da smo
preporučili samo one, koje je stranka
htjela. On, koji hoće, da je dobro
upućen u izborne tajne, imao bi pak
znati, da između tih ljudi bit će ko-
god, kojega mi ne bi bili kandido-
vali. Ako to ne zna, evo mu ,Cr-
vene Hrvatske“, da se upozna s na-
šim političkim mišljenjem, pa da po
tomu odluči, da li smo mi stranci
u poslima izbornim nametali mišlje-
nje, te tim doveli do rastrojstva ili
smo svoje želje. žrtvovali stranci,
znajuč da ko u stranci živi, valja
da tako radi, jer inače stranke ne
mogu da postoje.

Još je smješnije predbacivati nam
uspjeh izbora, pošto se je Dr. Pero
Čingrija zahvalio na predsjedništvu
stranke. baš zato, jer nije htio uzeti
na sebe odgovornost za dogođaje,
koji su se zbili bez njegova sudjelovanja,
proti njegovoj volji, a dijelom i bez nje-
gova znanja. On kao predsjednik
stranke — a dopustit će mu se, da
je kao takav imao pravo imati svoje

mišljenje — cijenio je, da su za na-
stajne izbore potrebni lokalni izborni
kompromis s ,čistim“ u. Zadarskom
kotaru, a opći izborni. kompromis
s ,demokratima“ proti svim protiv-
nicima novog političkog smjera. Tada
bi izborna borba bila imala sasvim
drugo obilježje pa i uspjeh. Ne bi
barem bio svijet doživio čudo nevi-
đeno, da se stranka roti proti samoj
sebi, kako će. birati što manje za-
stupnika svojih pristaša. Ali krsti
vuka, a vuk u goru. Zaludu ćemo
se mi prepirati s nadriljudima oko
,N. J.“ o razboru, kad im je utekao.
Oni vide samo sebe, svoje jale, svoje
mržnje. Spominjemo sve ovo samo za
to, da se znade, što su htjeli » Dubrov-
čani“, t. j. predsjednik stranke. Nama
nije drago igrati se na skrivice,
mi hoćemo da narod čuje, i da on
sudi, a spljetska koterija znade, što
držimo do nje i do njezine bezo-
čnosti.

Jer drugim imenom ne možemo
nazvati nastojanje, da kad se uspjelo
osujetiti sve ono, što su » Dubrovčani“
htjeli, sada kad se dogodilo ono, što
»Dubrovčani“ nijesu htjeli, kad se
braća u Spljetu kolju, kad su svi za-
dovoljni, osim onih, koji bi imali biti,
da se sada siste strane hoće za sve
to baciti krivnja na ,dubrovčane“,
na ,vodstvo“ stranke.

Ali vodstvo“ ove izbore nije vodilo,
to hoćemo da se zna. Vodila ih je
strast, a gdjegdje .i spekulacija.
, Vodstvo“ je bilo određeno samo za
to, da te nerazboritosti ratificira, u
tomu su se pak gospoda prevarila.

 

Suršeno Jel
Zagreb, 29. svibnja.

Napokon je svršeno. Svršeno-je ono od
čega se niko u Hrvatskoj nije mogao nadati
povoljnu rezultatu : igra ječi, kojom su se
madžarski ministri u duhu jedinstvenosti
madžarske države zabavljali da obađu pravo
i zakon, za čijim stupom odvažno i ustrajno
stajala je hrvatska delegacija. Svršila je ta
igra, a nju su muževno prekinuli sami hr-
vatski dolegati. A to je dosta važno. I bo-
lje da je svršilo nedostojno cjenkanje, kojim
su prije Madžari zadovoljavali budimpeštan-
ske, na žalost hrvatske, mameluke. Srpsko

NAR(E PUBLIKA HRVA

= ve. +

re .

. 9

NAUGNA BiŠLIOTEKA, DUGROJNIK

hrvatska koalicija i hrvatska vlada pokazala
je, da ne pozna nikakvih koncesija, pa
neznam koliko mislili Madžari da su široke,
nego samo poštivanje temeljnog zakona i
njegovo dostojno vršenje. 1 evala im !

# *
*

Da se upozna duh, kojim se koalicija i
vlada ovom prigodom vladala, neka služi
otporuka hrvatskih delegata ugarskoj vladi,
koju je ban izručio ministru predsjedniku.

Ova poruka glasi:

Zastupnici kraljevine Hrvatske i Sla-
,vonije na zajedničkom saboru ne mogu
,prihvatiti takovu formulu izlaza u sadanjem
jezičnom sporu prigodom pertraktacije že-
,ljezničke pragmatike, koja ne samo u praksi
ostavlja nego i uzakonjuje poznato ugarsko
stanovište glede jezika na. željeznicama u
Hrvatskoj, dok se za hrvatsko stanovište
ostavlja jedna sa eventualno prihvaćenim
zakonom u protuslovlju stojeća, a za oču-
,vanje i provedbu hrvatskog slanovišta ni
,malo ne garantujuća ograda.

Zajednička vlada, po izjavi ministra
trgovine danoj u komunikacijonom odboru,
Stoji na principu hrvatskom stanovištu —
temeljem na &. 9, 43, 57 temeljnog zakona
čl. XXX. (1) od 1868. — apsolutno
POprečnom.

,Predloženom formulom doveo bi se
taj princip zajedničke vlade do potpune
»pobjede, koju tada više ničim ne bi uma-
njile ponuđene djelomične asanacije u. po-
,gledu hrvatskih natpisa itd,, niti bi one
— iza prihvata onako predložene zakonske
osnove o pragmatici — imale onu narodno-
»političku važnost za Hrvatsku, koju bi bile
mogle imati, da se jezično pitanje na že-
,ljeznicama nije stavljalo na dnevni red.

Hrvatski zastupnici mogli bi pristati
,samo na takav izlaz, koji bi hrvatskom
principu u ovom sporu dao jednakopravni
pi moralno na sasvim jednakoj visini sa
ugarskim principom stojeći položaj. Ujedno
,izjavljaju, da pregovore na drugoj kakvoj
plazi smatraju bezuspješnim“.

O vijećanjima, koja su se o ovome vo-
dila, izdan je nakon toga slijedeći komunike :

,U današnjoj sjednici koalicije, kojoj su
,sa strane vlade prisustvovali ban grof pe-
ujačević i podban Nikolić, potanko se rag-
,pravljalo o onim propozicijama, koje su sa
,strane ugarske vlade stigle klubu hrvatskih
zastupnika na zajedničkom saboru u svrhu
 izravnanja postojećeg spora. Pošto među
povim propozicijama i dosadanjim ne po-
stoji bitna razlika, te pošto te propozicije
ne odstupaju od već poznatog stanovišta
pugarske vlade koje nalazi potpuni izražaj
»i u zakonskoj osnovi, morali su hrvatski
delegati te propozicije jednodušno odbiti.

: Povrh toga. zaključila je koalicija, da
»smatra daljne pregovore na takovoj pedlozi,

A HRVATSKA