God. XVI.

 

U DUBROVNIKU, 530. listopada 1907.

Broj 87.

 

CRVENA HRVATSKA

 

8em ————————————————_—————————————_——.

Oijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
somstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
—— predbrojen i za došasto polugodište. =m=n=====

 

 

 

lzdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

 

Kud Jedrimo?

Htjeli su nas izjednačiti sa de-
mokratima spljetskim, ali kad bismo
to bili, neka ne misle ti delije na jeziku,
koji traže svaku prigodu da nam što
zamjere, da bismo i časa ostali ondje,
gdje smo. Stranka, kakvu je sebi za-
mislio Dr. Smodlaka, pa i stvorio,
ne odgovara po našem mnijenju času,
kad je potreba skupiti sve elemente,
koji uprav narodno osjećaju, oko
jednog jedinstvenog nacijonalno-poli-
tičkog programa. Ako smo dakle u
nekojim prilikama pisali, kako neki
kažu, u prilog Smodlake, nijesu nas
na to nagnale nikakve specijalne sim-
patije, već uvjerenje, da tim kori-
stimo vlastitoj stranci, pa i narodu,
jer mi ne možemo ni zamisliti, da
bi se interesi jedne i drugoga križali.

To nam tura i ovoga puta pero

u ruku, a na glas o premještajima
i otpuštenjima iz: službe kod spljet-
skog sudišta. Kojojgod stranci pri-
padali oni, koji su se našli prvi na
udaru policiji, to su žrtve režima,
koji se polagano uvlači u Dalmaciju,
a kad ih javno mnijenje uzimlje u
zaštitu, ne brani tim ni demokrate
ni pojedine članove te stranke, već
javni, moral, koji je teško povrijein
samovoljom organa javne uprave.

Činovnici treba da sebi nametnu
u svom javnom radu neku reservu,
to je zahtjev samog čina, koji imaju.
Dozvolit ćemo, da vlada u tom po-
gledu može biti i stroga, ali kad je
jednomu slobodno sve,- a drugi se
otpušta i premješta, premda nije ra-
dio ono, što je sebi dopustio njegov
»sretniji“ drug; kad se promiču i
darivaju službama oni, što se sistemu
ukažu skloni, a preteriraju vrijedni
činovnici samo za to, jer ne vjeruju
bečkim obećanjima; kad se iz inada
prenašaju  uredovne prostorije na
mjesta nezgodna i nepodobna; kad
se dopušta da drug druga denuncira
u ime politike — tad to nije više
podizanje ugleda činovnicima, za čim
idu odredbe o pristojnom držanju
javnih službenika.

Što je još gore, sve se ovo do-
gađa u onom dikasteriju, kojega pri-

Štamparija DeGiulli i dr. i

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po

 

 

—  godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

padnicima zakon je zajamčio slobodu
veću, nego drugim činovnicima. Po-
čeli su odatle, valjda da u narodu
utuku jedino ufanje, koje ga je dr-
žalo, da će mu sud pravo suditi. Na
tu namjeru moramo promišljati, jer
začetnike ovih progonstava ne mo-
žemo zamisliti tako nevine, da ne
rade po prije ustanovljenom planu,
koji kao jaje jajetu sliči onomu, koji
je na predsjedništvo suda, pa poslije

na bansku stolicu doveo jednoga
Fučka.

Mi to Dalmaciji ne želimo, a ni
»hrvatska stranka“ nema od toga
koristi. Njoj nije potreba pristaša,
koje će joj strah od progonstava do-
vesti, pa smo uvjereni, de će uprkos
stranačkih trvenja sami pristaše ,,hrv.
stranke“ ustati proti sličnim atenta-
tima na slobodno uvjerenje činovnika.
U svojoj prošlosti ona ima mnogo
žalosna iskustva, pa ne može to
dopustiti.

Položaj u bečkom parlamentu.

Dok se mislilo da će u ugarskom sa-
boru biti ne malo neprilike za riješenje
i prihvat nagodbe, a u austrijskom da
će glatko ići, vidimo ovo zadnje vrijeme
da su madžarski neodvišnjaci već našli for-
mulu, kako da učine po volji lukavom libe-
ralcu Wekerleu i tajnom savjetniku Košutu,
koji su najvećom odlučnošću spojili svoj
položaj sa nagodbom, koja im je jadnicima
tako pri srce privezana. U bečkom parla-
mentu naprotiv stoje stvari drukčije.

Položaj je nejasan, a takim je postao
osobito odstupom čeških ministara Pacaka
i Foršta. Odstupili su fortialno radi pritiska
u češkom narodnom klubu. Dosadašnji češki
ministri zemljaci bili su mladočeške stranke,
koja je lani imala meć u rukama, ali su je
izbori za carevinsko vijeće dognali u slabe
vode. Tako sada moćni agrarci htjeli bi da
na ta mjesta postave svoje ljude. Nu ovaj
odstup imao bi i svoju drugu stranu, koja
karakteriše realnu i postepenu češku politiku
u narodnosnim zahtjevima.

Česi su važan faktor u bečkom parla-
mentu. Proti njihovoj volji teško bi se na.
godba mogla proturaši. A sada se baš vode
pregovori, sada se“ trguje“ na račun na-
godbe. Česi su već postavili vladi na tapet
dva važna nacijonalna pitanja: t.j. češki
uredovni jezik i češku universu u Moravskoj.

će se tekar po sretnom riješenju nagodbenih .

RONA REPUSLIKA

RAUCNA SIDLIOTEK;

 

 

 

poslova pristupiti riješavanju nacijonalnih
pitanja u ovoj poli monarhije. (Tako je isto
i Hrvatima kazao glede uredovnog jezika u
Dalmaciji !) Oni se nijesu zadovoljili i mini-
stri sa odstupili.

Tim je u bečkom parlamentu iskočila
češka sablast, jer će se Česi odstupom mi-
nistara postaviti na odrješito oporbeno sta-
novište proti vladi. Hoće li se vlada s Če-
sima nagoditi, ili će češka kriza povući za
sobom i drugih komplikacija, skora buduć-
nost će nam pokazati.

Kogod će povjerovati, da bi Beck sa
njegovom trgovinom mogao pasti pod stečaj,
a nagodbu vjetar odnijeti. Mi u to ne vje-
rujemo. Uvijek smo vjerovali u magičnu
moć bečke politike, pa vjerujemo i sada.
Rada bismo samo da i Hrvati u bečkom
parlamentu, i ako slabi i maleni, u ovim
ozbiljnim časovima budu znali izvaći kakve
koristi za zemlju i domovinu.

Dar zemlje Istarskoj Družbi.

Sabor dalmatinski bio je u svoje vri-
jeme s najtoplijom preporukom proslijedio
zemalj. odbora riješenje molbe vrijedne
Družbe Ćitila i Metoda za pripomoć. Zemaljski
odbor je ovih dana tu molbu riješio i do-
značio rodoljubnoj Družbi 500 K pripomoći.

Kad se zna da je ,Lega“ vrlo obilno
potpomagana iz Italije, da zemaljski sabor
istarski glasuje svaki put svotu od 10.000
kruna za ,Legu“, kad se zna, da Talijani
kupuju na milijune ,Leginih“ biljega, onda
nam se ta svota čini neznatnom za našu
Družbu. Ne mislimo reći, da je premalena.
Zemlja je učinila koliko može, a na svakome
je Hrvatu da Družbi u svakoj prigodi po-
mogne, da može vršiti svetu dužnost.

Važno starinsko pismo.

U bogatoj biblioteci samostana franje-
vaca u Šibeniku, koja se većim dijelom sa-
stoji od knjiga starog negdašnjeg bribirskog
manastira, pri kataloziranju rukopisa nađena
je molitva Majci božjoj u prozi, koja po svoj
prilici potječe iz svršetka XIV. vijeka, po
čemu pripada najstarijim pismenim spome-
nicima u prozi na hrvatskom jeziku. O na-
đenom rakopisu jedan franjevac će izdati
posebnu studiju, koja će biti zanimiva sa
filološkog i paleografičnog vida.
Izmotavanje za dalm. željeznicu.

Predsjedništvo kluba Južnih Slavena u
Beču, predvođeno od D.ra Ivčevića, bilo je
dne 24. ov. mj. kod ministra predsjednika,
da zatraži razjašnjenja glede željezničkoga
priključka sa Dalmacijom. Ministar je uvje-
ravao klubske odaslanike, da se nije bojati,
da željeznička sveza sa Dalmacijom ne će
biti odmah sagrađena, jer opstoji: a) zapi-
snik potpisan od vlade ugarske i vlade
austrijske, koji tu svezu jamči ; b) jer
između sveze sa Dalmacijom i nove sveze

prama granici Njemačke, na koju svezu

LV A PĆN

i je
a kvoehu It &

4