God. XVI.

U DUBROVNIKU, 30. studenoga 1907.

Broj 96.

 

CRVENA

HRVA

ISKA

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino- IZLAZI SVAKE SRIJEDE I

somastvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list. kad mu pretplata mine, smatra se
=== -  predbrojen i za došasto polugodište. mmm

 

izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.

 

 

strančarstvo.

Samo velika čeljad oko ,Hrvat-
ske Krune“ i ,Prave Crvene Hrvat-
ske“ mogu, da ne vide. blagotvorne
posljedice političkoga rada hrvatskih
i srpskih zastupnika u peštanskom i
bečkom saboru. Njima treba zahva-
liti, što se o Hrvatima piše i govori
u europskim novinama, a to su po-
stigli izlažući sebe bijesu ljudi, koji
su do sad bili navikli, da se na sam
njihov mig Hrvati klanjaju.

 

Takovo držanje imalo bi da su-
spregne i onoga, koji ne dijeli naše
mišljenje o sadanjem položaju. Od
domaćeg protivnika moralo bi
naime očekivati barem oholiko, ko-
liko daju tuđinci. Kad se sami Mad-
žari ne stide priznati, da delegati
brane muževno, što cijene da je pravo
njihove domovine, tad bi barem mogli
to prizuati i čisti“. A kad tamo
svakoga dana čitamo i čujemo, gdje
njihovi. organi grde naše zastupnike.

O

se

   
  
 

orba, kojoj se svijet divi, za
h 4e/,borba o korito“, što delegati
, čine samo da se uzdrže; to se
i (dan narodu opetuje u sto raz-
tih prigoda, a zavisi samo o ukusu
pisaca, koja će im imena nadjesti.

Da su vremena obična, ovakav
podmukli rad ne bi nas plašio, ali
u ovako kritičnim časovima treba
mu posvetiti svu pažnju, treba mu
stati na put barem, u koliko je mo-
guće. Teško nam je vjerovati, da će
rovari uspjeti u narodu, jer požnamo
zdrav razum i pošteno srce našeg
puka. Ali to ne znadu izvanjski ne-
prijatelji, proti kojim nam se je bo-
riti. Po onomu, što vide, oni sude,
i čujući, te čitajući tužbe na zastup-
nike, podavaju se nadi da za njima
ne stoji narod, te da če iza propasti re-
solucijonaša doći na vlast ljudi pa-
metniji i razboritiji, s kojim će se
moći razgovarati.

Moguće je baš u tom uvjerenju sna-
ga, koju Madžari pokazuju u otporu
težnjama Hrvata. Kad bi oni znali,
da uz pragmatiku nije moguće vladati
u Hrvatskoj, vjerojatno je, da bi
bila pragmatika davno iščezla s dnev-
nog reda. Ali kad vide, kako svaki

 

 

 

sistem ima u frankovačkim zaztupni-
cima načelna protivnika, a ti se isti
zastupnici ne sustežu obilaziti Rakod-
czayeva vrata, tad imadu prava i
misliti, da se u Hrvatskoj zobi i bi-
čem može dosta postići.

'Varaju se, ali strančarstvo je u
političkom životu hrvatskog naroda
krivo toj njihovoj bludnji, koja će
skupo stajati njih, ali će biti  uzro-
kom, da će Hrvatska pretrpjeti mno-
ge kušnje, koje bi je možda inače
bile mimoišle. To strančarstvo uzrok
je, da mi još nijesmo doživjeli, da je
hrvatski narod istupio pred svijet
kao narod, pa ni sada, kada mu se

radi o glavi.
a siniša

Dubrovnik, 29. novembra 1907.

Što piše ,Hrvatska Kruna“ po
joj dođe na pamet, samo ne ono, što je pitaju.
Ako hoče, da je ozbilinom držimo, neka
nam odgovori, je li ili nije istina, što se
govori, da neki oko nje hoće dase stave na
mjesto Prodana. Ili ih je možda to pitanje
upeklo, pa je trebalo osobno navaliti na
našeg urednika. Neka puste taj  uharan
posao ,,Pravoj“.

Hrvatska Kruna“ veli da nije nigda
pisala, da se opstrukcijom ne može ništa
postići, i da će dati 100 dukata, ako joj to
dokažemo. Nama njezinih dukata ne tre-
ba, ako ih imadu toliko, neka prije vra-
te dug Franku, za koji su mu dašu zapisali.
A što se tiče opstrukcije, kad ,, Hrvatska
Kruna“ kaže, da nije pisala proti njoj, tad
je znak, da sami sebe ne razumiju, kad

pišu.

pismo Iz Zagreba.

Zagreb, 27. XI. 1907.

Svaki dan donese nam kakovi novum
u našoj politici. Nije ni čudo, mi danas ži-
vimo u sudbonosnim danima; delegacija
kraljevine Hrvatske vodi odlučnu borbu proti
zajedničkoj vladi u Budimpešti; ta borba
več ima svojih stranačkih uspjeha. Hrvatska
opstrukcija prijeti, da će uništiti glasoviti
madžarski parlamentarizam. Wekerle naime
i drugovi, što iz svojih simpatija prama
Beču, što pak zaslijepljeni mržnjom na sve,
što je hrvatsko, ne mogu se zaustaviti na
po puta, te se već nalaze pred dilemom ili
pakt i kompromis s toli omraženom  hrvat-
skom koalicijom ili javno nasilje i atentat
na parlamentarizam. Hrvatsko-srpska koali-
cija može biti zadovoljna ovom stranačkom
stranom svoje teške i požrtvovne borbe.

Rekao sam već, da su Madžari uprav
slijepi u svojoj mržnji prama Hrvatima, a

 

po tome je gatovo iskljućena mogučnost, da _

NARODNA REPUNLOIKA PIO s

NAWČKA BIĐLIO IŠA, DvšaU iak

 

 

 

UBOTE
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, & sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
Štamparija DeGiulli i dr. -——————  godbi us razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

će ikada doći do kompromisa između sa-
danje zajedničke vlađe i sadanje delegacije
na zajedničkom saboru. 'Tako widimo, da
precedens stvoren željezničarskom pragmati-
kom, kada je naime čitav zakon bio ska-
lupljen u jedan jedini puragraf, taj prece-
dens nije ostao osamljen, a po svoj prilici,
slijediti će mu i mnogi drugi, njemu slični
Danas već počinje generalna debata u za-
jedničkom parlamentu 0 tako zvanom ovlast-
bevom zakonu, zakonu sa samo jednim jedi-
nim paragrafom, kojim se uzakonjaju svi na-
godbeni zakoni između obe pole monarhije.
Auspiciji pod kojima danas počinje raspr:i.va
o tom ovlastbenom zakonu nisu baš najbolji.
Najprije, da se uzmogne taj zakon protu-
rati do konca godine morala se prekinuti
rasprava u specijalnoj debati o autonomnoj
carinskoj tarifi. A napokon ta rasprava do-
lazi na dnevni red današnje sjednice, iza
kako su se u jučerašnjoj sjednici dogodili '
burni prizori — pravi škandali. Stvar je
naime ta: Na dnevnom je redu bilo i iz-

_vješće imunitetnog odbora o povredi imuni=""

teta narodnosnog poslanika Vajde. Iz po-
četka je rasprava tekla posve mirno, ali to
je bio mir prije oluje. Oluja je nastala, kada
se je ustao da govori hrvatski delegat Ivan
Lorković. Netom je on poćeo da govori —
naravno hrvatski — kao da je bijes udario
u madžarske zastupnike i oni svi skočiše i
stadoše urlikati, da Lorković u ovom poslu
nema prava govoriti hrvatski, nego madžar-

ski. Predsjedao je sjednici sam predsjednik
Julije pl. Justh. On stoji blijed kao krpa i
sa ugarsko-hrvatskom nagodbom u ruci kaže,
da stoji nedvojbeno u zakonu, da Hrvati
imaju prava govoriti hrvatski. Na to Mad-
žari još divlje pobjesniše, sam ministar We-
kerle dolazi među Hrvate i kaže im, da oni
hoće izazvati krizu, ali on im ne može više
jamčiti, da će biti zaštičeni od tvornih na-
padaja.
U toj užasnoj galami predsjednik pl.
Justh suspendira sjednicu. Međutim se sa-
staje ministarsko vijeće, na koje su bili
pozvani predsjednik zajedničkog parlamenta
pl. Justh i predsjednik hrvatskog sabora Dr.
Bogdan Medaković. Zar ne jedan curiosum.
Prije je“ Wekerle sam galamio proti Hrva-
tima i u opće tvrdio da on ne će nikada
direktno pregovarati sa hrvatskim žastupni-
cima, a sada je prisiljen, da zove na dogo-
vor predsjednika delegacije Dr. Bogdana
Medakovića. Nego to još nije dosta: Hvala
energičnom istupu predsjednika pl. Justh-a.
Wekerle se sam mora izraziti, da Hrvati
imaju pravo hrvatski govoriti, i on sam
mora upozoriti jogunaste Madžare, da ne
prave! neprilika, i da delegat Lorković može
nesmetano hrvatski govoriti. Faktično po-
slije nastave sjednice bila je podijeljena riječ
delegatu Lorkoviću i on je nesmetano mo-
gao govoriti.

264