God. XV.

U DUBROVNIKU, 53. studena 1906.

44
Broi u

CRVENA HRVATSKA

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za e IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

a = —  predbrojen i za došasto polugodište.

zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se

ž

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

———

Za sjedinjenje.

Pisati o sjedinjenju poslije četr-
deset godina borbe, koja se u to ime
vodila, poklen se hrvatska Dalmacija
za to nekoliko puta izjavila, izgleda
čudno, nepotrebno. A ipak sve ono,
što se u zadnje doba događa,
svjetuje na najveći oprez Ove trza-
vice, kojim je Dalmacija izložena,
nijesu drugo nego vanjski pojavi tajne
agitacije, koja je uprav naperena
proti toj kardinalnoj tački programa
"hrvatske stranke“. Što se ta borba
vodi tobože u ime hrvatstva, to ne
može sakriti pomnjivu oku žalosnu
činjenicu, da su se za ljudima, ko-
. jima je u ustima Velika Hrvatska
povrstali svi protivnici aneksije, a
trebalo bi biti odviše naivan, da vje-
ruješ, e je te ljude tu dovela želja,
da se obistini davni vapaj hrvatskog
naroda za sjedinjenjem.

Proti ovoj četi ljudi, koji su složni
jedino u onomu, što ne će, stoji kao
zatočnica ideje ujedinjenja hrvatskog
naroda, hrvatska stranka“, a uz bok
njoj »srpska narodna stranka na pri-
morju“., Hrvatskoj stranci“ sjedinjenje
je misao vodilja u radu. Jedino ona tu-
mači sve pojave u političkom pre-
vratu zadnjih godina, u kojemu mnogi
hoće da vide nekakav  pustolovan
skok u nepoznato.

Ne ćemo se opet upustiti u raz-
matranja o pojedinim fazama ovoga
prevrata, u komu smo imali zado-
voljstvo biti udtonici, premda on naj-
bolje kaže što se može postići, kad
se samo nađe ljudi, koji znadu stvo-
riti sebi povoljne prilike, a umije
upotrebiti u korist naroda one, koju
im pruža ovaj na oko jako jednosta-
van, a u sebi jako kompliciran drža-
vni oblik, koji nazvaše dualizmom.
Hoćemo samo, da predočimo stanje, u
kojemu se sada nalazimo. Kad bi
naime mogli jednim potezom per
izbrisati prošlost, pred nama bi ostala
Hrvatska, koja traži ujedinjenje Dal-
macije. Ugarska, koja bi eventualno
zahtjev prihvatila i Austrija, koja iz.
vlastitog interesa ne će sjedinjenja Dal-
macije sa translajtanijom, a kad bi
imali ozbiljno uzeti neko šaputanje,
ne bi bila protivna posebnoj hrvat-
skoj grupi, koja bi se oslonila na Beč.
Dalmaciji je da bira, a ko iskreno
želi ujedinjenje hrvatskih zemalja,
taj ne može ni časa sumnjati, na
koju će stranu, jer u obećivanju
bečkih vojničkih krugova mora da
vidi prostu obmanu.

Za sjedinjenje s Hrvatskom u dr-
žavnom sklopu, u komu se sada ba-

Štamparija DeGiulli i dr.

 

m i——
===
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

 

 

plaća se 40 para po retku,

novina nalazi, postoji zakonski temelj,
uglavljen je dapače unaprijed i način,
kako se to ima provesti. Za odcije-
pljenje pak banovine od Ugarske i
sjedinjenje s Dalmacijom — 0 tomu
bi se naime radilo — toga zakonskog
temelja nema. To bi se moglo do-
goditi samo proti volji Ugarske, a
kako su sada prilike, i Hrvatske.
Smije li to očekivat čovjek razborit?
Znamo, da kriza u monarhiji još
nije svršena, ta i nedavne demisije

zajedničkih ministara i imenovanja

novih, ugarskoj vladi nepoćudnih,
dokaznje, da državu čekaju nove tr-
zavice nakon dvogodišnjeg primirja
između krune i madžarske koalicije,
ali do silomičnog otrgnuća banovine
ne će zanago doći, ma koliko a
tomu snijevali bečki generali. Ime
i u Beču ljudi, svijesnih svoje odgo-
vornosti, koji će ih poučiti, da se
austrijsko pitanje, ne može riješiti
silom.

Želimo li uprav sjedinjenje, ne o-
stajenam drugo, nego slijediti put, koji
nam kaže pisani zakon. Sto god nas
od njega odalečuje, zapreka je sje-
dinjenju, koju pomno treba odstraniti.
Mješte toga ima u Dalmaciji ljudi,
kojima regbi da je zadatak gomilati
poteškoće, ali za to znadu najljepše
deklamirati o sjedinjenoj Hrvatskoj.
Vjerujemo, da će između njih biti i
takovih, koji rade u dobroj vjeri, ali
što će nam oni, kad dopuštaju,
da se njima služi austrijska policija
samo da omete ,hrvatsku stranku“
u njezinu postojanu i uspješnu radu.
Njihova bi dužnost bila, kad vide,
gdje su im se nenadno približili su-
mnjivi elementi i da je pravaška
stranka postala vladina, pitati sebe:
Što ovi ljudi od mene hoće?

Odgovor je na to moguć jedan :
Sve što se u Dalmaciji sa stonovite
strane radi, ide za tim, da isključe
hrvatsku stranku“ iz sabora, nek
se ne kaže, da ona zastupa težnje
zemlje. To im ne će uspjeti i u Beču
će se doskora uvjeriti, da je Dalma-
cija u taboru onih, koji su se za nje-
zinu čast izložili, ali..... jesu -li
»pravaši“, koji vjeruju u svoj patrio-
tizam,  promislili, ko bi došao na
mjesto hrvatske stranke“, kad bi
ona na izborima podlegla? Jesu li
oni sigurni, da bi se sabor, u kojemu
sjede kojekakvi Crnice, odazvao even-
tualnom pozivu hrvatskog sabora u
Zagrebu za sjedinjenje? Znamo i mi,
da se ne bi ponovilo sve baš onako.
kako se dogodilo pred četrdesetak
godina, kad je sabor prešao preko

(Uk. ot!  DHANA

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po

—=— godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. — =

kraljeva poziva jednostavno na dnevni
red.

Napredovali smo, pa bi se našao
kakav list od smokve, da se istina
pokrije, možda bi dapače sabor i
glasovao sjedinjenje, ali do njega
svejedno ne bi došlo, jer ga provesti
može jedino ,,hrvatska stranka“, koja
ga je i zasnovala.

Razjasnit ćemo još bolje! Even-
tualni poraz ,hrvatske stranke“ na
izborima, sve da nju zamijeni druga
čisto“ hrvatska stranka bez ikakve
bečke primjese, značio bi poraz ljudi,
koji cijene, da je Madžarima jednaka
budućnost kao i Hrvatima pa da su
s toga jedni upućeni na druge. Ko
god došao mjesto njih, novi ljudi ne
bi mogli pružiti Madžarima garan-
cije, da eventualno sjedinjenje Dal-
macije s Hrvatskom ne će upotrije-
biti proti Madžarima, pa prama tomu
Dalmacija bi u Madžarima imala
opet starog neprijatelja, koji bi bio
prisiljen, da se na račun Hrvata

sporazumi s Nijemcima. Koje bi po-

sljedice bile, to nas na žalost uči ne-
davna prošlost, kad su se u Beču rugali
adresama dalmatinskog sabora.

Ovo ne vide dalmatinski  ,pra-
vaši“, ali razumije Beč, pa je za to

upro sve sile, da skine sebi s vrata:

ljude hrvatske stranke“. Ko će
mješte njih doći, do toga mu nije
stalo. On bi dapače najradiji bio vi-
djeti u saboru sve zgoljne ,pravaše“,
jer znade, da bi tim najprije zavadio
Madžare i Hrvate, te među njima
otvorio stari jaz sumnje i  nepouz-
danja. A ipak ima — ponavljamo —
u Dalmaciji ljudi, koji se raduju
bečkoj pomoći, a ne pitaju: Što ovi
ljudi od mene hoće?“ Oni ne razu-
miju, da bi njihova politika, kad bi
je Dalmacija prihvatila, bio najteži
udarac aneksiji. To se u ostalom
događa ljudima, koji sanjajuć o bu-
dućnosti ne vide ono, što im se pod
nosom događa, dok najednom ne po-
kliznu te se nađu u provaliji, otkle
nema izlaska. Njih je zaludu natrag
dozivati, ali za to oni, kojima su
oči zdrave, ne treba da ih slijede.
Oni treba da budu na svom mjestu,
kad dođe čas, da Dalmacija pokaže,
kako joj želja za sjedinjenjem nije
samo na ustima, nego izliv najdu-
bljeg uvjerenja. Oni treba da budu
uvjereni, da što se uradilo i što se
radi, ne radi se iz mržnje prama
Beču ni iz ljubavi prama Pešti, već
da tako traži interes našega naroda,
koji nam je preči nego tuđe dobro.

 

ssa ma sma Jam 3