Br. 42.

 

U DUBROVNIKU, 19. Oktobra 1905.

Godina XV.

 

DRVENA

 

IMSMA

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik sa donašanjem u kuću; za Austro- Ugarsku, Bosnu i
Hercegovinu s po lom: na godinu 10 kruna, na po godine 5 kruni, Za inozemstvo: 10 kruna i po-
štarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za do“

šasto polugodište.

 

_ Izdavatelj i odgovorni urednik Dr, Ivo DeGiulli.

Izlazi s akog Četvrtka. |

mTNJINRNN

+ puta tiskaju po pogoć

 

| Po Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crveno Hrvatske“ u Dubrovniku gdje su utužljivi
tadtet 1 * Za izjave, priopćena, zahvale plaća se 40 para po retku, a za oglase 20 para. Og asi koji se više
Š jave, priopćena, za I Pp Y g U p i koj
Pojedini broj 20 para. iskaju ibi i uz razmjeran popust. Dopisi šalju se Uredništvu. Rukopisi se ne vra-
>» Gaju, a nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

Srpska Dubrovačka Štamparija Dr. M. Gracića i dr.

 

Psi čuvari.

Jedno bi barem imalo biti jasno i To-
mašiću i Franku i Hoku i Radićima. Jaoh
nama, ako nas personalna unija zatekne raz-
dijeljene! Ako se Nijemci i Madžari nagode
preko naše glave, ono što je Frank upisao
na svoju zastavu i u ime česa je na nas sa-
dar podigao križarsku vojnu, moglo bi se
postignuti samo krvi i olovom.

Ovo su uočili zastupnici hrv. naroda,
zato su se okupili na Rijeci, i baš za to,
razglasuju ih lažni proroci izdajicama svoga
roda, Oni su se usudili strgnuti aureolu
»Mučeništva“ Franku; posvijetliti u crne ka-
binete, gdje se je krojila narodu hrvatskomu
povjest; iznijeli pred svijet stanje u Hrvat-
skoj; upozoriti narod na pogibiju, pozvati ga,
da ne bude uvijek tugjinskim jagnjičarem.
To je dosta, da se na njih obori sva sila
onih, koji su cijenili, da imadu pravo zahti-
jevati, neka im se niko ne prti u njihove
posle.

Drugoga uzroka halabuci ne vidimo, jer
ni Tomašići, ni Franki nijesu tako tvrdi i
neiskusni, kako bi se sudilo po Trešcerovću
i pohodu Franka u Dalmaciju. Oni su znali
kroza triestak godina sebi osigurati monopol
politike u banovini, a već to pretpostavlja
barem toliko razbora, da mogu vidjeti i ra-
zumjeti, kud vode narod.

Što oni hoće? Tomašić, koji je toliko
godina dopuštao, da Madžari vrijegjaju na-
godbu, sada se je najednom toga sjetio, i
zove narod, da to ne dopusti. A Frank, ka-
ko je lajao na mjesec onda, kad je rastepao
stranku prava, tako laje i sada. Tko im mo-
že vjerovati? — Nu i kad bi njihovu pa-
triotsku zabrinutost smatrali iskrenom, ni je-
dan ni drugi nije nam kazao načina, kako
bi se dalo izbjeći onomu, česa se toliko boje.
I pas stražnik hrvatskih ideala, i pas straž-
nik nagodbe laju ma ljude, koji su riječku
resoluciju potpisali. Bit će valjda njom ne-
zadovoljni. Oni zabacuju dakle pravednu na-
godbu sa Madžarima, ali u isto doba grof
Khuen, posjednik zagrebačkog cirkusa, čini
da madžarska liberalna stranka bira odbor
za uregjenje odnošaja s Hrvatskom, a u nj
se daje sam birati. S koalicijom dakle ne,
koja postupa s nama kao narodom, a sva-
kako s liberalima, koji su pse stražnike tje-
rali od stada bičem, kad bi dosadili svojom
laveži.

Na ovo Dr. Frauk ne laje. Bit će za to,
jer mu je promukao glas u hajči na za p-
nike, koji za svoj narod traže prve mjeh
da može raditi kako narod. Za njega je iz-
daja, kad riječka konferencija, hoće da se
Dalmacija sjedini; prodanici su oni, što na-
rodu hoće da povrate čovječji izgled, koji
mu je digla tiranija; proširenje wtonomije
mrvica je — valjda zato, što bi se njom
založio narod, a on ostao gladan.

Po ovomu se vidi, kud bi ovčari radi
natjerati narod. U toru bečkom, u čirkusu
zagrebačkom za njih hrane izobilja, a za na:
rod deveta im briga! Njima se ne mari, da
puti, koje oni kažu, vode do 49%. Ta Fran-
kovi pradjedovi nijesu lili krv po madžar-
skim ravnicama, a na lešinama hrvatskih
graničara podigao se sustav, koji je Toma-
šiću pripravio nisko uzglavlje.

 

Zastupnici na riječkom sastanku traže
sve, što mogu tražiti na zakonu. Reinkorpo-
racija Dalmacije zajamčena je temeljnim za-
konom; liberalne ustanove u Hrvatskoj spa-
daju u autonomiju banovine; proširenje au-
tonomije ne dira austrijsku polovinu. Za ovo
i za reinkorporaciju potreba je privola ugar-
skog sabora. Za to se oni obraćaju Madža-
rima te im govore: Vaša je borba pravedna
ali ćemo vas mi poduprijeti samo, ako pri-
stanete na ove naše pravedne zahljeve, ako
ćete nas poduprijet u našoj pravednoj borbi.

Ovo je jedini put, da se bez prevrata ne-
što postigne. Drugi su puti označeni gaže-
njem prava i krvi. Tko kaže, da će Beč
stvoriti Veliku Hrvatsku, ili je budala, ili va-
ralica. Ocijepiti Hrvatsku od Ugarske bez
njezina sudjelovanja može samo državni pre-
vrat, a koje su tome posljedice uče godine
godine 49. i 67. Kad do njih ne bi došlo,
nego bi Beču uspjelo pribaviti opet liberal-
noj stranci izgubljeno gospodstvo, Hrvati
ne bi ništa dobili, nego bi samo pomogli, da
se današnje stanje uzdrži za još koji decenij.
A što bi od nas do tada bilo, svak može da
uvidi.

Govore: Hrvati neka čekaju! Kad se za-
metne krvava igra, oni će onamo, gdje ih
bude zvat korist. Ne znamo, kojim regimen-
tima raspolažemo, ali i kad bi hrvatska voj-
ska bila pod našom (čijom?) zapovijedi, tko
zna gledat, vidi i sada, gdje je Hrvatima ko-
risti, te nije potreba čekati ,krvavu igru“ i
žrtvovati tugjim interesima hiljade i hiljade
naroda. Računati na prevrat, na krvavu igru
pokazuje tako frivolno shvaćanje odgovorno-
sti pred narodom, da smo radiji promisliti
na nešto drugo — barem kod onih, koji bi
morali vidjeti teške posljedice onakove borbe,
kakvu oni propovijedaju. To je bezdušnost,
koju razumijemo u Franku i Tomašića, ali
je do kraja još ne dohitamo u jednoga Ra-
dića i njegovih drugova.

=\oi>
Beata simplicitas.

[ u ,Hrvatskoj Kruni“, ,Hrvatskom Pravu*,
,Hrvatstvu“. pišu proti riječkoj resoluciju. Poznaš
im tajne motive, ali barem znadu se previjat i
prekrivat. Poštovani oko ,Dana“ ni to ne znadu.
Oni ti oblo kažu, što misle, ,Beata simplicitas“.

[I oni su dakako za Veliku Hrvatsku, kako i
Frauk, ,nu ako za sad to nije moguće, mi u Dal-
maciji s našega gledišta imamo želiti radije biti u
zajednici sa Bečom, nego sa Peštom, jer je to ma-
nje zlo po našem mnenju i s političkog i kultur-
nog, a osobito s vjerskog i moralnog gledišta“,

»Mnenja“ ne plaćaju nikakve potrošarine, pa
kad smo ih čuli ovih dana toliko, jedna više, ili
manje ne smeta. Milo nam je i priznanje, da sad
nije moguća , Hrvatska na federalističkom  stanovi-
štu, nezavisna ma od koga, izim Kralja“, premda
se to nekako ne slaže s naukom velikoga svećeni-
ka Franka i njegovih levita; ali nam je najmilije,
kad umuju, kako bi valjalo ostat pod Bečom oso-
a vjerskog i moralnog gledišta.

Na bečku igru klarikalnih organa ,Hrvatstva“,
,Hrvaske Straže“, ,Vrhbosne“ i ,Dana“ davno smo
upozorivali. Tada su nas bijedili bezvjerstvom, ali
je došlo doba, kada su se naša predvigjenja ispu-
nila. U tor bečki trpaju nas sada ne samo u ime
hrvatskog državnog prava, nego i u ime vjeve; ljudi,
kojima nije ni pravo ni vjera sveta, jer ih inače
ne bi tako zlostavljali.

Uvijek smo cijenili, da su vjeri jedina fohra-
na srca onih, koji vjeruju, ali sada eto ,Dana“*,
da nas uči, kako je težnja hrvatskog naroda za
sjedinjenjem pogibeljna vjeri, jer tu misao ,zago-

 

vara »veliki« patriota Fr. Supilo, u svome »rodo-
ljubnom« listu, riječkom  framasunskom  »Novom
Listu«, potpoma«enom od toli »rodoljubnog« dru-
štva »Ungaro-Giwata« !“

Supilo je ičaukle trn u oku prečasnim piscima
oko ,Dana“, njčgovo ih ime tjera pod suknje beč-
koj kamarili.

Kad bi pisanje bilo iskreno, gori testimo-
nium paupertatis nijesu mogli sebi dati. Istina
e, pisci su nam ,Dana“ dali i drugač primjera
svoje ,dubokoumnosti“ tako da se ni ovoga puta
ne bismo smjeh čuditi. Ali dobro znamo, da se
za ,Danom“ i njegovim drugovima krije moć, kojoj
možeš sve reći, ali ne da je bedasta. Budale mogu
biti oni, koji tajne njezine naloge u djelo prova-
giaju, ali oni, koji ih davaju idu stalnim korakom i
znanom rukom ia ciljem, koji odregjuju tako zvani
interesi crkve..|'

Nije prošlo vele vremena, da su novine ja-
vile, kako Rim motri nemirnim okom dogogjaje u
Ugarskoj. On Šmatra status quo u Austriji potre-
bitim, a da ga uzdrži mobilizirao je svoju vojsku.
Tko još ne zna, što je klerikalizam, eto mu sada
prilike, da se njim upozna.

Kad bi svećenstvo poslušalo mig, koji mu
daju ,Dan“ i ,Hrvatstvo“, ono bi se imalo stavit u
sukob sa aspiracijama naroda, a u službu Beča. Mo-
ralo bi pretrgtiuti sa tradicijama, koje su ga uvijek
vezivale za marodnu politiku, a kako se to radi,
pokazao je narodni zastupnik Šašel. Mi ipak ne
cijenimo, da će doči do toga. Korist crkve kod
Hrvata mogu bolje razabrati svećenici, koji živu
s narodom, nes,» oni u Rimu, koji cijene, da su
narodi tra, “64 kogu navijati, kada hoće, Povjest
kaže, da to nije tako, i i kad bi bilo, pero u uri
pukne.

t.

COS

Prometalo.

Prometalo iliti clown ima dvije divne sposo-
bnosti: on prima udarce o'l svakoga te ih kvitira
sa zahvalnošću, a ujedno svojim i bedastim vice-
vima razveseli družinu. Za to je potrebit za svaki
cirkus, pa je i grof Khuen tražio jednoga za svoju
zagrebačke prijatelje. Ponudio mu se Stjepan Radić.
Njegovo koprcanje velika je otrakcija za zagrebačku
publiku, a to dokazuje već proglas na narod, u
kojem sa bezočnošću dostojnom jednog prometala
tuži zastupnike, koji su potpisali riječku resoluciju,
da su se narodu iznevjerili.

'Tko uporedi prošlost Stjepana Radića s nje-
govom sadašnjosti, mora da promisli, da je sve
njegovo junačenje pred Khucnom bila pusta kome-
dija. Malo je na koga pazilo takom pomnjom oko
kotarskih predstojnika i žandara, kao na njega;
turili bi ga pred sud, pa bio kriv ili ne bio, i za-
hrdali u tamnicu, Sada kad vidimo, kamo je svr-
šio, treba pitati, jesu li ga vlastodršci htjeli učiniti
velikim patriotom, jer su vidjeli, da im Frank više
ne služi onako, kako je služio s početka, ili se je
on htio učiniti pogibeljnim elementom, da mu vri-
jednost u očima Khuenowim poskoči.

Kako bilo, da bilo! Sad nam ga eto kao pu-
čkog prijatelja, ovjenčana patriotskim lovorom, gdje
vodi seljačku stranku i ucka narod na gospodu.
Što je primio, elown je sa zahvalnošću kvitirao; i
ide podruku s Frankom i Hokom na poklon To-
mašiću. ,linmevni List“ njegov dolazak proriče una-
prijed, a na prolazu mu iskazuje počasti Khuenova
dvorska straža. Ho&mta! Dobili su i clowna. Circus
je potpun. Predstava Inože započeti.

Što je Radićev proglas? — Skup insulta, kle-
veta i izvrtanja, ,Zastupnici su se iznevjerili hr-
vatskom državnom pravu. Oni nugjajući Magjarima
hrvatska Dalmaciju, samo da Magjari budu jači,
nisu se ufali ni spomenuti, da Hrvatskoj pripada
ona Rijeka, gdje su vijećali. Iznevjerili su se hr-
vatskoj državnoj misli i svijesti, jer nemaju ni je-
dne riječi za Hrvate u Megjumurju i dalje u Ugar-
skoj, ni za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a tužnu
Istru spominju kao za porugu. Iznevjerili su se na-
šemu narodnomu preporodu, jer za njih kao da
nema ni najbliže slovenske braće u Kranjskoj i
Štajerskoj. Iznevjerili su se misli o slozi s ostalim
Slovenima, osobito s Česima u carevini, jer Hrvate

 

od njih trgaju i priklapaju Ugarskoj ....“

Mogao je ovu litaniju skratiti, te kazati jedno
stavno, da su se zastupnici iznevjerili Franku i To-
mašiću. Jer oni hoće da kraljevinu Hrvatsku pre-
vrnu u austrijsku provinciju.

Ali Radić nije uvijek tako mislio. Njegovo je
austrofilstvo, koje hoće da sakrije pustom ljubavi
prama slavenstvu, najnovijega datuma. Dok ga ni-
jesu obmamili snovi o mandatu i moći, on je pro-
povijedao, kako treba željeti sporazum sa Madža-
rima, jer to zahtijeva zajednica interesa. Sada se
naš prometalo prometnuo nekoliko puta i našao se
u družbi Franka. Frank je falsificirao pravaštvo,
Radić falsificira slavenstvo; ,najvećem živućem Hr-
vatu“ dostojan je drug ,majveći živući Slaven“.

+
Slovenački hofrati.

Hrvatska Kruna“, pošto je zabavila svakoj
riječi riječke resolucije, s cjepidlačenjem, koje je
osobito majušnim političarima, uhvatila se i Slove-
naca, pa predbacuje našim zastupnicima, da su za
Madžare žrtvovali Slovence. Velika ljubav prama
braći Slovencima ne priječi je megjutim, da im o-
timlje narodnost krsteći ih planinskim Hrvatima.
Na ovo bi dvije tri godine natrag ,Slovenec“ bio
planuo, ali sada muči. Hofrati su rekli, da tako
valja da bude. U današnjim prilikama ne bismo se
čudili, ni kad bi se Bečani proglasili Hrvati.

Slovenci su dosad bili samo Slovenci, a Hrvati
su se čuvali da im to poriču, sve da njihovo sloven-
stvo u jeziku nema temelja. Ako želimo trajan spo-
razum sa Slovencima, toga valja da se i unaprijed
držimo. Ljubav Šušteršića i Šukljea i svih drugih
slovenačkih hofrata ne može nam nadoknaditi otu-
gjenje, koje bi nastalo, kad bi kušali narivati Slo-
vencima Hrvatstvo, pod kojom god hoćeš firmom.

Prolazimo dakle preko neumjesnog pankroa-
tisma hrvatske Krune“, tim više što u pisafu
Slovenca“ ne vidimo ni jedne jedine riječi, koja
bi odgovarala izlivima Prodanovim. Iz redaka ,Slo-
venca“ provire prosto hofratstvo, pa moramo poža-
liti, da su za ljubav Beča pogazili obzire, koje su
dosad uvijčk imali prama nama.

Nama je jako žao, da naše postupanje ,ne
razumiju slavenski zastapnici u bečkom saboru“.
Bit će da je na njih djelovao bečki ambijenat, više
nego bi bilo potreba. Mi im to ne zamjeramo, ali
nam lekcije jednoga Šukljea i Šušteršića izgledaju,
da se blago izrazimo, jako smiješne. Mogli su izreći
svoje mišljenje o resoluciji, ako misle, da je hrvat-
sko stanovište štetno Slovencima. Njihove bi opaske
dočekali onako, kako dolikuje dočekati mišljenje
braće, ali se nijesu nigda smjeli poniziti do emisa-
ra političkih krugova, za koje dobro znamo, što su-
de o Hrvatima.

Bolje mnijenje ne će imati sigurno ni o Slo-
vencima, pa bi zast. Šuklje i Šušteršić mnogo bolje
učinili, da svojim ponašanjem poduče svoje drugove
u parlamentu i gospodu po ministarstvima, da na-
rodi ne služe ničijim hirovima. Možda to oni i rade,
ali se ne bi reklo sudeći po nesmotrenim napada-
jima na riječku resoluciju.

ODO

Naš sabor.

Riječka konferencija, pa u savezu s tim vije-
ćanje srpskih stranaka i talijanskog kluba u Zadru,
koje će stanovište zauzeti prama resoluciji hrvat-
skih zastupnika, svrću oči sa obilnog gradiva, koje
čeka vaše zastupnike u zadarskoj sabornici. A ipak
čekaju riješenja tolika znamenita pitanja, koja ja-
ko zasijecaju u naš autonomni život. Ima dvije
godine, da se sabor ne sastaje, ili ako se sastane,
ne može da radi. Sada kad su prilike u toliko
bolje, što je na namjesništvu čovjek, kojega nazo-
čnost zanago ne će spriječiti mirno raspravljanje,
kakvo dolikuje predmetima na dnevnom redu, sa-
bor se sastaje samo za 6 sedmica. -Prem kratko
vrijeme za tako obilan posao.

Ne bi nas za to nimalo začudilo, kad bi za-
stupnici ostavili mnoge stvari, da ih riješe nastajno
zasjedanje, ili riješili samo provizorno, a, konačno ri-
ješenje ostavili za sretnija vremena, kad vlada uvidi
pogrješku, koju čini zemljama, smanjujući djelatnost

zA

 

nsNTERENNENR III JEEEC

SEA

o.

i

   

o