Drugo izaanje
U DUBROVNIKU 17 Novembra 1900.

  

 

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijena je listu unaprijeda u Otprav-
mištou lista: na godinu kruna 9, na p0 godine 4:50 krun4, za Dubrovnik sa donašanjem
u kuću i za Austro-Ugarsku, Bosnu i Horcegoninu s poštom: na godinu 10 kru-
na, na po godine 6 krun&, za inozemstvo 10 kruna i poštarski troškovi. Pojedini broj
stoji 20 hel.

ONZE/8NITITAČTŽ

ZAPLIJENJENO

+ Don Srećko Vulović.

Klete li naše sudbine! (Crna nam zemlja u
ovo zadnje vrijeme progutava jednog po jednog
sve naše pobolje ljude širom domovine !

Tako eto dne 8 tek. naš Perast je izgubio
najboljeg svog sina, a Boka Kotorska jednu od
najsjajnijih svojih zvijezda, Poslije duge i teške
bolesti, podnesene kršćanskim ustrpljenjem, us-
nuo je u Gospodinu Don Srećko Vulović, umi-
rovljeni vjeroučitelj — profesor c. k. kotorske
velike gimnazije, počasni kanonik stolne crkve
Sv. Tripuna u Kotoru, vitez Reda Frana Josipa
I, dopisnik c. k. središnjeg povjerenstva za uz-
državanje umjet. i histor. spomenika u Beču i
tit 4 i

Don Srećko Vulović rodio se je u Perastu

dne 15 Avgusta g. 1840.0d.č6dnih roditelja. Puč-

u centralnom sjemeništa u Zadru. Na 30 septem. |

bra, 1865, bi regjen svećenikom i poslat ua du-

šobrižničku službu. U zabitnim selima dušobriž- | vio svrhom XVI i početkom XVII vijeka; g. 1

nikovao je punih 13 godina, baveć se našom knji-
gom, te je u tu svrhu zalazio pod krovove stari-
jeh (kuća, prebirao zapuštene kovčege, obilazio
arhive i stare knjižaice, da nagje što bi mu slu-
žilo da rasvijetli bokelku prošlost. Bio je uz to
veoma točan i savjestan u vršenju svojih dušo-
brižničkih dužnosti. Godine 1878 bio je imenovan
vjeroučiteljem pri c. k. Vel. Gimnaziji u Kotoru,
koju je službu majrevnije i najzdušnije vršio sve
do svog umirovljenja g. 1899 kojega je radi če-
stog pobolijevanja prije vremena sam bio zapro-
sio. Radi njegovih prevelikih zasluga stečenih u
dugom nizu godina bio je imenovan počasnim ka-
nonikom stolne kotorske crkve, a Nj. Veličanstvo
premilostivo ga je obdarilo viteštvom prigodom
umirovljenja.

Da si oporavi poremećeno zdravlje bješe se
iz Kotora preselio u svoj rodni Perast, ali vajme!
Bolest mu se je danomice pogoršavala, dok nije
napokon i pokosila njegov dragocijeni život. Nje-
je doista u Boki velika pras-

:
i

 

Vulović je mnogo toga napisao. Njegove su
učene radnje razasute tamo i amo, njeke gsu iz-
date u posebnim knjigama, a njeke tiskane u knji-
ževnim listovima i raznim novinama ili u ,Pro-
gramima“ kotorske gimnazije.

Koliko znamo, prva mu je na javnost data
radnja: ,Popis i ocjena narodnih Bokeških spisa-
telja i njihovih djela“, tiskana g. 1873 u ,prvom
Programu“ ondašnjeg ce. k. Realnog i Velikog
gimnazija u Kotoru za školsku godinu 1872-73.
Naš je Vulović tada bio izloženi kapelan u selu
Pokriveniku. Učiteljski zbor kotorske gimnazije
bješe odredio one godine tiskati za prvi put , Pro-
gram“ i cijenjaše da je najzgodnije kao u prvome
programu objelodaniti štogod iz bokeške književ-
ne prošlosti. Pošto to nije mogao niko od učite-
lja učiniti neimajuć srestava, ondašnji privremeni
ravnatelj Luko Zore zamoli ,svog vrlog prijate-
lja“, našeg pokojnika, koji bješe već postigao li-
jepo ime, da mu to pogodi. Vulović se rado o-
dazva svojom gore spomenutom radnjom.

Zatim g. 1875 je tiskao učeno djelo: ,Ka-

_ tolička crkva i vjeroispovijedanje grčko-istočno u

Boki Kotorskoj“ ; g. 1886 ,0

| lipa Riceputia“; g. 1887 krasnu E
vijest BI. Gospe od Škrpjela“; g. 1888

šr

izdao je ,Pustinjak-a“ povjesnu crticu iz
kog života svršetkom prošloga i
ga vijeka — iste god. 1900 tiskao je svoje
vjesne bilješke o ,Nastavi u Boki Kotorskoj“ ;
god. 1891 znamenitu i učenu raspravu: ,Tko
bili starosjedioci Boke Kotorske“ ; g. 1892
prave o navali Kriradin-paše (Barbarosse) na

|
Hi

pirs!

pero?