prijatelji prestavili, hrvatski ih. ne odobra-
va, on ih osugjuje, ali zato i vi muhame-
danci nemojte nedopušćenog čina pojedinaca na
cijeli hrvatski narod protezati, te radi nedozvolje-
na čina pojedinaca cijeli hrvatski narod osuditi.
Nastojte ragje, u slogi sa drugim hrvatskim ro-
doljubima, vašim patriotičnim djelovanjem u inte-
resu naše hrvatske domovine take osobe neškod-
ljivim učiniti, te složno sa Hrvatima vaše vjerske
svetinje braniti protiv napadajima s koje mu dra-
go strane došli. Zapamtite si onu poslovicu: ,dok
dvojica svagjaju se, treći se veseli.“ Tako se i
našoj neslogi naš zajednički neprijatelj veseli, na
štetu vašu i našu.

Ispustivši malo važne dogagjaje u Travniku
i Drventi osvrnuti ćemo se još na posvetu zas-
tave hrvatskoga pjevačkoga društva ,Trebevića“
u Sarajevu. Dočim kat. svećenici u Trebinju i
Mosteru nijesu povoda dali nastalomu nesporazu-
mu izmegju braće muhamedanaca i katolika; u
Sarajevu uprav katolici sa svojim svećenstvom
zahtjevom, da se društvena zastava po katoličkom
obredu osveti, izazvali su smutnju izmegju muha-
medanaca i katolika.

Cilj i djelokrug pjevačkih društava u Bosni
i Hercegovini jest: njegovanje notalnog pjevanja
u opće, istoga razvijanje i unapregjenje, te k to-
mu još obuhvaća poučne, moralne i ugodne zaba-
ve, javne prestave, sudjelovanje svečanostima, do-
brotvornim prestavama itd. isključivši svaki vjers-
ki i politički značaj. Tako barem stoji u mojim
»Osnovnim pravilima za pjevačka društva u Bosni
i Hercegovini“ što sam ih u jednom slovenskom
gradu da tiskati, te ih rodoljubima po Bosni i
Hercegovini rasposlao, koja su ustrojenim pjevač-
kim društvima u Bosni i Hercegovini za osnoyu
služila.

Kažem naročito »Iisključivši svaki vjerski
značaj“ s razloga što cilj i djelokrug pjevačkih
društava, ne može biti vjerski, specifično ne jedne
posebne vjere, nego samo kulturni, i jerbo ova-
kovim društvima svaki bez razlike vjere, koji se
osjeća Hrvatom, kao član može pristupiti.

Kada kažem da kod pjevačkih društava u
Bosni i Hercegovini treba isključiti svaki vjerski
značaj, nije time rečeno, da dotična društva mo-
raju bezvjerska biti, nego samo kod takoyih druš-
tava ne smije se značaj specifično jedne vjere is-
ticati, jer takovim isticanjem članovi drugih vjera
u svojim vjerskim osjećajima mogu biti povrije-
gjeni. Takova društva nijesu bezvjerska već sto-
ga razloga što ona njeguju pjevanje samo moralnih
pjesama te poučne i moralne zabave, dočim čla-
novi koji se javno o ćudorednost ogriješe, iskljn-
čuju se iz društva.

Hrvatska zastava kod pjevačkih društava u
Bosni i Hercegovini znak je kulturnoga hrvatsko-
ga društva, koje se sastoji iz članova Hrvata raz-
nih vjera, zato članovi društva jedne vjere ne ima-
ju pravo zahtjevati, da se društvena zastava po
obredu njihove vjere osveti. Taki zahtjev nepra-
vedan je napram društvenim članovima drugih
vjera. Najmanje je bio opravdan zahtjev njekoli-
cine katolika, da se zastava
redu njihove vjere osveti, jer baš katolici imadu
dovoljuo bratovština i vjerskih zavoda u Saraje-
vu, gdje bez ičije zamjere svojim vjerskim osje-
ćajima mogu oduška dati, dočim hrvatsku zastavu
»Trebevića“, pod kojom se braća koja osjećaju
hrvatski, bez razlike vjere složiše, trebali su poš-
tediti od svakog vjerskog značaja, jer su dobro
znali, da će se time uvrijediti društveni članovi
drugih vjera. To im se tim više zamjerava, što
oni uzprkos prosvjeda članova Hrvata drugih vje-
ra, ostadoše pri svojem zahtjevu, te pravom ve-
ćine htjedoše manjini naprtiti svoje osvjedočenje,
čime porušiše i uništiše d plod dje-
lovanja hrvatskih rodoljuba, te na nedogledno vri-
posijaše razdor megju Hrvate raznih vjera.

num======= >

, koji prividno sa manjom vjerskom revnošć

, Što nije vjersko mjeriti imade. (U Bosni i Herce-
govini od braće naše mubamedanaca, ne smijemo
ništa drugo tražiti, nego da budu dobri i radivi
Hrvati, te da s nama složno rade na korist hr-
vatske otačbine.

Vjerom razdvojeni, možemo se i moramo se
složiti pod hrvatskom zastavom.

U Bosni i Hercegovini treba od hrvatske za-
stave isključiti svaki vjerski značaj, koji bi mu-
hamedanca od katolika razdvojiti mogao.

Spas i budućnost Bosne i Hercegovine u
rukama je muhamedanaca Ostanu li braća mu-
hamedanci kao do sada; tako i u budućnosti glo-
žni sa katolicima, onda mi možemo mirne duše
gledati trzanje i naprezanje naših dindušmana,
koji hoće Bosnu i Hercegovinu iz srca Hrvatske
da isčupaju, te da ih za srpstvo predobiju U
slogi i zajedničkom radu sa muhamedancima Bo-
sna i Hercegovina jesu i ostati će hrvatske zem-
lje, protiv njih i bez pjih Bosna i Hercegovina
izgubljene su za nas Hrvate. Zato nije pravi pi-
trijot, koji daje povoda razdoru izmegju katolika
i mubamedanaca. S toga u interesu domovine, u
interesu hrvatstva, u interesu pripada Bosne i

 

»Trebevića“ po ob- .

Hercegovine k Hrvatskoj, koja bez i protiv mu.
hamedanaca ostvariti se nemože, kao bosanski
Hrvat, kao katolik i katolički svećenik
prosvjedujem protiv posvećenju zastava pjevačk:h
društva, u Bosni i Hercegovini po obredu vjere,
te proti svakomu uvlačenju vjere i vjerskih inte.
resa u pjevačka društva, koja neka budu i osta-
nu narodna hrvatska grada bez vjerskoga znača-
ja, u kojoj ćemo se svi bez razlike vjere bratiti
pod istom hrvatskom zastavom, pred kojom je
jednak Ilija i Alija. isključiv od nje svaki vjerski
značaj, koji bi Iliju i Aliju razdvojiti ili izmegju
njih neslogu posijati mogao. Još jednu o pokršći-
vanju muhamedanaca, Bilo je uvjek slučajeva i
biti će ih da pripadnici jedne vjere, poprimaju
drugu vjeru. Rijetki su slučajevi u Bosni i Her-
cčegovini, da se je koji muhamedanac pokrstio.
Stavljamo na srce braći muhamedancims, da ta-
kove rijetke slučajeve trizmeno, umjereno, razbo-
rito prosugiuju i neka gami sude je li vrijedno
zbog takoga osamljenoga slučaja cijeli hrvatski
narod osuditi, koji tomu ni najmanje kriv nije.
S druge strane molim crkvene fiktore, da kod
slučajeva pokršćivanja uzme se u obzir vjer-
ska osjetljivost muhamedanaca i narodna šte-
ta, koju time svaki puta hrvatstvo trpi. Neka
se taj čin, ako se stranka dragovoljno  prija-
vi, obavi svim obzirom, ljubavlju i štovanjem pra-
j braći muhamedancima, isklju-
svaku agiteciju nagovaranje i
kriomčarenje, držeć se kod toga muhamedanskih
propisa i naravnoga prava roditelja obraćenika,
! tako te braća muhamedanci sami uvide, da ne
leži na nama krivnja, ako sa njihova stabla
jabuka u naš vrt padne. Takav postupak zah-
tjeva od nas ljubav i štovanje prama braći mu-
hamedanc:ma, zahtjeva viši interes maše domovine
| koje sudbima naročito leži u rukama muhame-
| danaca.

Osim navedenih žalosnih pojava radi kojih
Srce naše krvari, opaža se i druga veoma pogi-
beljna struja megju samim katolic'ma.

Dopisnik , Obzorov“ naime umalovažujuć go-
vor mladog i učenog rodoljuba dra Sunarića; ko-
jega da je u Skupštini ,'Trebevića“ proti posve-
ćenju zastave u velikoj uzbugjenosti držao, na-
zivlje ,liberalima“ one katolike, koji su proti po-
svećenju zastave glasovali. Ta otrovna biljka u

, Bosnu presagiena je od tugjih svećenika, te
me bude li se taj korov na vrijeme uništio. mo-
gao bi megju samim katolicima nastati razdor,
koji bi ih razdvojio u »liberalni“ i  ,klerikalni“
tabor. Time bi se stvorio položaj sličan onomu u
bratinsk j Sloveniji, kojim se je braću Slovence
razdvojilo u dva neprijateljska tabora, porušiv za
njima sve most ve sbl'ženja i Sporazuma, što je
i na veliku štetu katoličkoj vjeri i slovenskoj na-
rodnosti u bratinskoj Sloveniji.

I u Kranjskoj tudji svećenik razlikom »libe-
rala“ i ,klerikala“ razdvojio je složni Slovenski
narod, te se ta otrovna biljka kuša i u Bosnu
prinijeti.

Imade zbilja čudnovati ljudi | Ako sve ne mi-
sli njihovom glavom, ako svi ne djele njihovih pa-
zora, eto ih gotovi, da protivnika u ,li-

rala“, da ga pred f uvjerenicima osumnjiče kao
bezvjerca, te mu tako pred narodom oduzmu ugled,
da time njegovo patriotično djelovanje onemoguće.
Mi Hrvati u Herceg-Bosni bez razlike vjere mo-
ramo biti čvrsta hrvatska pećina, na kojoj će ge
svi neprijateljski napadaji poput valova na mor-
skoj pećini, razbiti,

U Bosni i Hercegovini ne smije biti .,lihe.

rala“ i ,klerikala
S toga braćo svećenici u Bosni i Hercego-
vini! zaklinjem vas našim svetim zvanjem i mlije-
kom hrvatske majke, ne to od niloga ta
»klerikala“

otrovna imena ,liberala“ nerazdvo-
hrvatskoga naroda, uzdr.
imenom

jite tim imenima
žite ga složna i hrvatskim
[ njegovom zasčavom ta jbte 1 podna one,

 

 

 

 

 

 

e

"iš S shi uči» m

i

čiv pri tome činu

z.

 

 

ske VET.

 

 

 

 

 

, ko nije moguće snaći. Naravno,

 

u, ali
zato velikom ljubavlju revno rade na korist našeg
hrvatskoga naroda, za slogu i hrvatske
domovine. U to ime Bug i Hrva l

Dixi et salvavi animam meam.
Bosanski Hrvat.

Naši dopisi.
Perast, 16 Avgusta.

Jučerašnja svečanost Uznesenja Bi. Gospe
u Svetištu našem bila je slavljena baš veličanstve-
no. Prekrasno ljetno vrijeme tome je maogo do-
prinijelo. Od rana jutra počele su se redati tihe
sv. Mise do Velike svečane, koja je bila na 10
ura. Po so vi na s bio je rog sa Sveto-
tajstvom, kojeg je obavio presvij i prepoštova-
ni naš biskup Uccellini, Na hiljade se je jučer
naroda izmijenilo u svetištu, ko nikad do gad. Tri
parobroda ,bokeške plovidbe“ u jutro i po podne
dovela su i odvela silu naroda. O lagjami koje su
iz Dobrote, Prčanja, Stoliva, Risna, Lastve, Kos-
tanjiće, Gjurića itd. dovele i odvele bogoljubnike,
i ne govorimo; tih je bio veliki broj. Divota je
bilo gledati ono mnostvo naroda na otoku
svetišta, prelijepo urešenog iznutra, a vani okiće-
nog razaovrsnim zastavama! U večer su se palile
umjetne vatre i do kasna svijet se je zadržao na
otoku zabavljen probranim ko ima, otsviranim
od vrjedne hrvatske kotorske glazbe.

U Pridvorju u Konavlima, 15 Avgusta,

Danas je najsvečanije bio obavljen blagoslov
krasne nove crkvice Gospe Velike ispod Lovorna,
Veličanstvena je bila procesija, da takve niko ne
pamti, iz Pridvorja do spomenute crkvice, predvo-
gjena vrijednom hrvat. glazbom iz Dubrovnika.

U procesiji nosila se je slika majke Božije,
prepuna zlatnih i srebrnih uresa, što vjernici za
zavjet položiše. Bijaše tu još i škol. mladež uz u-
čitelja sa svojim križem i škol. zastavom.

Crkvica i ograda okolo nje bila okićena ze-
lenilom i našim milim hrvatskim trobojnicama.
Preko mise i poslije udarala je glazba, koja pod
svojim vrijednim učiteljem g. Novakom, ljubeznom
i milom osobom, kroz malo vremena pokazala je
osobiti napredak, te je na diku našoj Ateni. Dao
Bog da uvijek nam cavti, a nikad ne ocavti!

Od pucanja iz pušaka i iz topića tresla su
se brda i doiine. — Da je svečanost ovako divno
uspjela osobita je zasluga bratstva crkvice Velike
Gospe uz zauzetnog gosp žup. Da. Vicka Rade.
ceky, pak gg. Iva Klaića ml. i Mata Mag
šana, do brzo novog nam načelnika.
čast, a Blažena Gospa stostruko im odvratila za
ono, što oni za nje slavu učiniše!

Pogled po svijetu.

Položaj u Austriji. — Za posjeta čeških
u Celju došlo je do takovih demonstracija,
da je morala posredovati vujska. Slovenci su se
branili od njemačkih napadaja, pa su tako ranje-
na 2 Nijemca. — Prosvjedi proti $ 14u svim gra-
nama državne uprave. Dokle?..,

U Franceskoj. — Poslije osude kasacijo-
nalnog suda činilo se, da će sud u Rennesu biti
tek neka formalaost, naprotiv tamo baš kao da
počinje prava tragedija u Dreyfussovoj aferi, Svje-
doci i to najvidjenije ličnosti u republici iznose
pro i contra takovih izjava, da se u njima nika.
da su ove izjave,

 

gjaka

irivane novinam raspalile masu do paroksi-
= Nepoznati čovjek htio je ubiti odvjetnika
Drčyfussova Labori, koji leži teško ranjen. Raz-
nosi se glas, da u Francesko postoji nacijonali-
stična urota proti republici. General Mercier biv-
ši ministar rata rekao da je za Dreyfassovu
stvar potrošeno 35 milijuna franaka; suviše da
njemački car glavom nadzire spijunažu, te da je
on bio u savezu sa Dreyfussovim izvještajim. U
Berlinu tražiće da pariška vlada dade zadovolj-
štinu na ove izjave,

Italija u Kini. — Visconti Venosta traži
da Italiju na časni način izvuče iz Kine, ili da
joj pribavi bolju poziciju nego li je zaljev Sao Mua.

Hi
Henie
va i35, peć
he ili

!