sec& juna,

imađu wvijek po polovinu ar

godinu flor. +:60, na po godine tior. 2:25; sa
ustro- Ugarsku, # i

A sio 8
2:60; sa inosemstvo fior. 4:50, i poštarski troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč.

Naša idealna žurnalistika.

Megju tolikijem otkrićima — ili bolje no-
vostima — koje imamo zahvaliti električnom vi-
jeku, jamačno najglavnija je žurnalistika. S njom
je iznagjena ništa manje no jedna nova sila. Au-
gier u svojuj drami ,Bezvbrazni“ ukazao je svi-
jetu pretežuost te sile. Parlamenti su nam doka-
zali njezinu svemogućnost.

Žurnalistika — taj novi ,Bog“ — potakla je
pošljednjeg kumira; zlatno tele: novac. Jupiter
ubio svog oca Krona i samosilnik Olimpom vlada.
Ocalno pero nadbilo zlatni dukat: duh potukao
materiju. Doisto je žurnalistika prvijenac-sinak,
miljenče devetnaestog vijeka.

Prvi su ljudi vojevali kamenim sjekiram, dru-
gi željeznim kopljima ; treći demeškinjam sabljam ;
četvrti puškam; peti Krupp-ovijem i Armstrong:
ovijem topovima; a današnji novinam. Sada nije
moguće pomislit ni napretka, ni odgoja, ni mira,
ni borbe, bez novina. Možemo skovat novu pos-
lovica, koja će bit izuzetak, jer istinita: ,Da se
upoznaš s harakterom jednog naroda, čitaj njego-
ve novine.“ S ovijem smo zaisto ostavili daleko za
sobom Buffon-a.

Ne znam jeli se kogod promučio da uspore-
di naše sa tugjim novinarstvom. Meni dajbudi ta-
ka radnja nije poznata. A ipak nema tu velike
poteškoće ni truda, dok je s druge strane — ko-
rist, koja bi se mogla otonle crpsti; zamašna dos-
ta. Pokušaću da u tom smjeru natuknem štogod
— biva da izvadim njeke zaključke — i to koli-
ko mi jedan članak u ovom malenom listu uzbu-
de dopustit.

Uzmimo koju mu drago evropejsku glavniju
političku novinu. Troje nam oskače u njoj: 1) u-
vodni članak, 2) telegrami, 3) feljetou. Uvodni čla-
nak činka dnevnu političku aktualnost dotične
zemlje, Telegrami javljaju svakojakijeh vijesti is
domovine i izvan domovine, Feljeton prikazuje
nam kritičku literarnu novost, u najširem smislu
riječi. To je kostur svake velike novine, a daje
se prikazati pravilnijem planimetričoijem likom :
trokatom. Naši su listovi — na oko — po istom
kalupu stučeni, samo što odmah oskače jedna za-
mašna razlikost — četvrta stranica — : mnim do-
pise, Da, dopise iz sela A, B, C. Ovi su dopisi u
velo pretežni. Oni vam u. p. javljaju kako taj i
taj činovnik nije mio gragjanima ni seljanima —
videlicet dopisniku — iz toga i toga razloga. Ja-

til
HHH
Miji:
dili
strejimi

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu, izuzev 5 puta i to: subotu mje-
ula, avgusta, sia i oktobra. Broj prije i broj poslije w
više. Cijena je listu saopeeća u Otpravništvu

sa u kuću i sa
: ma godinu fior. 6, na p6 godine fior.

 

i
ž
E
i

dy mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za doša-

" priopćeno, sahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, s oglasi koji'10

vih praznika | i
lista: na

gazni potok najdublje dosadnosti, i uzrokom su
što uglagjeniji našinac s njekijem nepovjerenjem
i na prezoko škiljeć uhvati u ruke naše domaće
novine. Zato sam baš odmah s početka na njih na-
pao, jer nahodim da se opiru jednome od najglav-
nijih zakona, kojoj se dobra žurnalistika pokorava.

Prvi je općeniti zakon: da se novine uzbu-
du rado čitat, i prema tome, da zahvate maha i
glasa u narodu, ne smiju biti dosadne. Taj zakon
vrijedi za sve novine kod svijeh naroda i pukova.
Za novine zemaljske, kano i za novine planeta
Marte i Venere. Drugi je općeniti zakon: da mo-
raju bit napisane lijepijem, biva lakijem s ošeti-
jem stilom. Treći je — i to partikularni zakon
— da moraju bit poučne. Prvijem dvama ne mo-
že se nijedna novina otet; treći je relativan pre-
ma ćudi i kulturi pojedinijeh naroda.

Očito je da se mi ne možemo prispodobit
ni s ingleškijem ni s francuskijem ni s njemačkijem
narodom glede na kulturu, na trgovinu i na bo-
gastvo. Prema tome red je da kod nas i novinar-
ski aparat čedniji bude, dok nema razloga da u-
tjecaj ne uzbuae relativno isti. Općeniti zakoni,
koji vrijede za ostale novine, red je da vrijede i
za nas. I jednako, mi — prosti učenici — treba
da se služimo s onom metodom, koju drugi — na-
ši učitelji i uzori — rabe. Zaisto neće niko iskat
od našijeh listova onu grdobnu skupu silesiju te-
legrafskijeh vijesti, e nahodimo kod tugjijeh. Ali
za to čitatelj ima pravo da traži smoždeni uvod-
ni članak, aktualni, a ne iz Matuzalemovijeh do-
ba, generalni, & ne partikularni, politički, & ne u-
ličarski rešetljav. Ima pravo tražit, da mu se taj
članak napiše čisto i bistro, ugodnijem tekućijem
stilom, lijepijem jezikom i najpače da mu ga ne
skupusi koji mu drago neznalica, koji će prekrit
hinbijsku tminu svoga mozka neproziraom maglom
Maeterlinck-ovijeh fraza, ja li trivjalnošću, ja li po-
rugljivijem doskočicam, opetovanijem 366 puta na
godište. Čitatelj ima takogjer pravo na feljeton.
Čovjeka ne sabavljaju samo političke vijesti, ne-
go jednaku — ako ne više — literarne, znans-
tvene, ekonomske. Samo što ove vijesti moraju bit
nove, & ne iskopane i prenešene iz dna egipatski-
moim onu polemiku
— imala bi da zahvati, najmanji
i najzakutniji dio lista U nas zahvaća uvodne
članke !

Sve bi naše novine morale bit zadahnute i
vogjene jednijem duhom.Svi članci beg razlike i-
mali bi bit tako stučeni, da ujedno prikazuju i u-

i
ii
let i
s :
BiliH

:
:
i
z
<.

€
z
i

NARODNA REPUBLIKA H'VAT&KA

NAUCNA BIBLIOTEKA, DUBRC RAK

Za oglase.
vie e E o O a saa
se ne vraćaju. Listove

a

 

O 1 iddeje sa upoom, «rane. Hrvati, s Datstvnčkm, 93,9)
ne

no prima ni uredništvo ni uprava.

še ideje koju ou zastupa. Stoga je najviše do na-
še učene mladeži i do uglagjenijeh, zdrelijeh i
opitanijeh ljudi, koji u sebi ćute snagu i volju,
najviše je do njih — velim — da se ova općeni-
ta želja pretvori u djelo. Falanga takijeh ljudi,
skupljena okolo našijeh novina, vrijedila bi više no
sila, novac i pravica. A. G.
* *
*

Primjetba Uredništa. — Priopćujuć ovaj
člančić nenovinara, pero nam želja vuče, da i mi
s naše koju nadodamo, po ono malo iskustva, što
smo ga brčkajuć po papiru stekli.

Naše novinstvo ne može se ni iz daleka
mjeriti s novinstvom engleskim, njemačkim i fran-
ceskim — jednostavno s toga, što se naš narod
ne može s da uporedi sa onim narodim. Razmi-
jerna razlika opaža se u svemu — pa i u žurna-
listici. Dajte nam jedan grad sa milijunom duša,
četiri, pet sa po milijuna; dajte nam burse, ban-
ke, parlamente, tvornice, industriju, trgovinu, sve-
učilišta, biblioteke, akademije, brodovlje kao što

imaju i oni, pak ćemo i mi imati Times, Temps, ..

Kiolnische Zeitung — možda još ljepše i više ne-
go li oni. Ali kad toga fali, mora da se naše n0-
viustvo kreće u najčednijim granicam.

Lijepo je spomenut brzojave, koje veliki en-
gleski listovi dobivaju sa svih strana svijeta, Ne-
go ti listovi vrijede milijuna šterlina, oni se pro-
daju u stotine hiljada eksemplara, a, što je naju-
nosnije, u njih oglasuje hiljade i hiljade trgovace
i fabrikanta. A na naprotiv kolika je naša naklada ?
koliki li je broj domaćih oglasnika ? Europejski
poslovni čovjek ne moše da živi bez novima. Tr-

govac, novčar, fabrikant nalazi u njima bursovne .

pralja iste umale oglase,“ a da joj se pruši sgo-
dno mjesto. A u nas? Mi smo još na takom ste-
penu, da većina, apsoluta& većina naših po-

vinstvo naše ne moše razviti SW, DAS di io
to ipak u naroda od 4 milijuna moglo.
Napredak novinstva ide usporedo sa napretkom i
blagostanjem narola. Dodajte još k tome rak-ra-
nu koja mori naša štampu: netačno plaćanje pret-
plate. O tome bi svi novinari hrvatski mogli da
pričaju stotine anekdota, po kojim bi mnogi ro-
doljub mogao da upesna, koji grijeh na duši ima,
kada list prima a ne plaća i koliko od toga no-
vina trpi. Možemo dapače reći, da bi dosta bilo,
da predbrojnici budu tačai, pak bi naše novinstvo
već time stalo na daleko višem stupnju nego li
80 sada nalazi. —-

A dopisi? Istina neki dopisi 1 uredaika

poludi:

64