List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.
em u kuću, a za Austro-Ugarsku,
m: na godinu fior. 5, na po godine fior. 2:50, za inozemstvo

450, na po godine tior. 2:25, za' Dudbrornik sa šanj
i Bosnu Hercegoninu 3 pošt
tE 4:50. i poštarski troškovi

Pojedini broj stoji' 10 novč Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je-predbrojeu i za došasto polugodište.

šalju se Uredništvu.

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, a dopisi

Za oglase, priopćeno, zahvale i'ost. plaća se 10 n“wč, po' retku, a i koji se

više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust. :
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni aredništvo ni uprava

 

(Položaj.

Raspušteno je. carevinsko vijeće, Na 9 mar-

ta počinju, na 23 svršavaju izbori. Na 27 istoga
mjeseca, sazvan .je novi Reichsrath.

Koliko li toga ne sadrže ove tri izreke!
Borba koja će se ovaj put voditi, spada megju
najvažnije ustavne borbe u Austriji, a agitacija
koja se razmahala svjedoči nam, da će ova biti i
došta žestoka.

' Položaj je takav, da sve pokrajine imaju, na-
prama svojoj veličini, razmjerno istu zlamenitost,
jer novi parlamenat velika je : zagonetka, koja bi
mogla da donese puno izneuagjenja, i u kome
svaki će se glas računati. Uz to svaka pokrajina
jma i svojih: pitanja i svojih stranaka, koje će se
boriti za što veći broj mandata. To je sve istina.
Ali najglavniji faktori, na koje se svak obazire i
koji će pobuditi . najveću, pažnju jesu samo tri:
Česi, Nijemci-slobodoumnjaci i nova peta kurija.

Nova kurija jest neka vrst općeg izbornog
prava, jer svaki. punoljetni i mneprijekorni gragja-
nin ima pravo glasa. Njezina 72 zastupnika, što
će ih u Beč p: slati, neće doduše promijenit bitno
boju car. vijeća. U Austriji još uvijek narodno
pitatije zaprema prvo mjesto, a to će biti sve do-
tle, dok Slavenska : plemena ne dogju do svojih
prava. Razumljivo je dakle, da u Češkoj na pr.
kad bi se i med samijem radnicima obrazovala
jedna izborna kurija, oni ne bi birali socijalistu,
nego patrijota koji bi se borio za češko državno
i narodno pravo Ali ima zemalja gdje je n»rodno
pitanje odavna riješeno i to u njemačkim krajevi-
ma, gdje je naprotiv sila tvornica ražegla živo so-
cijalno pitanje, pak nema sumnje, da će od tamo
banuti u Beč nekoliko prestavnika socijalizma, koji
će austrijskom: saboru da donesu jednu novu za
nj neobičnu notu.

Poznata je nadalje borba, koja se malo po
malo mački iskotila izmegju grofa Badenia i Ni- ,
jemaca slubodoumnjaka. Antisemiti, pred kojim je
u bečkom načelničkom pitanju ministar presjednik
nekako uzmaktnuo, dadoše povoda, ili izliku, da se
ovaj sukob još više zaoštri. Glavni uzrok svagji
bio bi svakako taj, što grof Badeni nije. dobrim o-
kom gledao u bečkom parlamentu onu kompaktnu
falangu od 110:njemačkih ljevičara, pak je svaka-
ko hotio, da je raskomada. To mu je, u car. vi-
jeću, i pošlo bilo za rukom. Sada se na izborim
njemačka ljevica sprema u borbu na smrt i život,
a njezin glavni organ ,N, Fr. Presse“ započeo je
proti ministru presjedniku taku navalu, kakva se
nije slušala ni za vremena grofa Tuaflea.

: Najznamenitiji faktor jesu: ipak i ovaj put
kao i do sda Česi, Mladočeška stranka pokrenu-
la je u boj svu svoju vojsku, a istodobno i Sta-
ročesi kaniše se svoje pasivnosti, te se već čuje,
da će starina Rieger još jednom sići na Dunav
kao zastupnik češkoga naroda. Uprav kod Čeha
situacija je najmutnija. Ne s toga što se ne zna
za ispodak njihovih izbora. Ovaj se, ,yeć sada mo-
že prilično tačno da pogodi: Češki narod prama
Nijemcima uzdržaće sav svoj posjed. Ako koji ko-
tar ne osvoje, izgubiti ga neće. Izaći će koji ra-
dikaltc-omladinista skrajnje niaose, nekoliko sta-
ročeha, a veliku većinu mandata dobiće bez sum-
nje mladočeška stranka. To se može lasno predvi-

 

djeti, ali što nam to vrijedi kada ne znamo što
su sada : mladočesi i što će oni da postanu u no-
vome carev. vijeću naprama Badenijevu ministar-
stvu. A pošto se to čisto ne zna, jer je bilo vrlo
mnogo znakova, po kojim bi se dalo suditi, da su
se ova dvojica u nečem sporazumjeli i da će Če-
si nešto dubiti, to je upravo najveća napetost u-
pravljena k njima i svak pozorno prati razvoj iz-
borne borbe u zemljama sv. Vjenćeslava.

I Poljaci će ovaj put da se malo natežu da
svlidaju nezadovoljnike, koji su počeli u zemlji
klicati proti njihovu klubu — goljskome kolu. Oni
su dapače i učinili, da se izbori ovako pospiješe
i tako rekuć na vrat na nos obave, za da neza-
dovoljnom elementu u Galiciji ce dadu vremena,
da se komotno pripravi. Oni su megjutim gospo-
dari situacije jer najvjerniji vladi. Imaju i zašto:
a uz to i ministar vanjskih ,posala. Na njihova
usta govori kabinet i zato su poljačke izjave vr-
lo oprezne Nije kuda, mi možemo ne slagati se
s Požjacima, ali valja priznati, da oni svoje po-
slove umiju izvrsno voditi. Poljaci vele, da svaki
narod ima sebi samomu najprvo pomoći, pa tek
onda, ako mu ostane vremena 'i srestava, i dru+
gijem. Tako oni rade, ne obazituć se ma nikoga,
kad se tiče njihovijeh interesa. Da će i sada u
Galiciji izaći pobjedonosni, o tom niko ne suuwnja,
pak zato njihova borba nema onog zanimanja,
koje bi po važnosti njihove grupe morala da
pobudi.

Rekosmo sada da su Poljaci vijerni tumači
i prestavnici namjera svoga zemljaka grofa Ba-
denija. Kad je tako, imamo u rukama dvkumenat,
koji mnogo govori. Grof Hohenuwart neće više u
car. vijeće. Na oprostu s njim, njegov klub, biva
konservativci, dadoše mu u Beču sjajan banket,
U isti čas, u drugoj dvorani istoga hotela (gledaj
»Slučaja“ !) poljski klub našao se skupa i njegovi
članovi u vinu i šampanjcu pokapahu svoje za-
stupničke mandate prošle parlam. legislature, Ma-
lo po malo počele vizite: konservativci u Poljaka

.| i obratno, dok se napokon svi skupa nijesu našli

zajedno u najvećem. oduševljenju. S jedne i s dru-
ge strane govoriše prve ličnosti i svečanost je
svršila u velikom pobratimstvu. Ono daje gone-
tati, da će nucleum, oko koga će se okupiti bu-
duća većina biti Poljaci i konservativci, Što će
grof Badeni još k tome naslagati? Staročehe ? An-
tisemite? Hrvate? Slovence? Mladočehe?

To su pitanja, na koja se još za sada ne
može odgovoriti. Bilo kako mu drago, jedno je i-
pak stalno: grof Badeni nema ni volje ni zadat-
ka, da izvagja zamašnih reforma u monarkiji na
korist naroda, što imaju podregjeni položaj Ta je
misao daleko od njega. On hoće da vlada onako
kako jest, a zato svojim vještim okom gleda da sve
upotrebi što mu ide u predlog. On rastvara i sa-
stavlja, paktirs, obećaje, ugovara, ali u suštini on
sve vodi. Sistem će ostati onakav kakav je i bio,
te najviše, ako kome u čemu pane kakva mrvica,
koja će gospodinu ministru da odnese prohitaka
sto po st0. No on može da se u svojim računim
i prevari, pa ako mu pogje za rukom, da za &vo-
je svrhe razbije gordu niemačku ljevicu, slavenstvu
je Austrije učinio ipak dobru uslugu.

uz ministra presjednika još dva ministra Poljaci su, :

Pitanje  Hrvatstva.

Ne vraćemo se utaman u ovo zadnje doba
na ovaj za pas bitoi tema.

Mi smo Hrvati:. po plemenu, povijesti, ime-
nu, književnosti, politici i kulturi, Naš. narod od
pamtivijeka nazivao se ovijem imenom. Grčki pis-
ci iz devetoga vijeka spominju se našega pleme-
na, kažu da smo iza Karpata došli, da smo se a-
mo nastanili i da smo se Hrvatima zvali. Svi grčki
pisci ovo pričaju, pa ako je jedan jedini od. njih
bio nesložan sa svojim starijim drugovima, da nam
granice opredijeli, to na stvari ništa ne mnijenja,
kad nas priznaju, da smo tu i kad nas zovu na-
šijem imenom s

Hiljada i dvije stotine godina prošlo . je, što
hrvatsko pleme obitava ove predjele. Hiljada je
godina što nas stari povjesničari bilježe kao na-
rod. To nijesu ni dani ni sekundi nego snopovi
vjekova. Hrvati su onda imali svoju državu, kra-
ljeve iz domaće dinastije i svoje župane. Vojeva-
hu na Avare i Grke, Franke, Magjare, Mongole,
Mlečiće i Turke. Ovu su zemlju krvlju svojom za-
dobili i krvlju su je branili Ugovorima  pregje
hrvatsko kraljevstvo na Arpadovu dinastiju, ali
sačuva svoju slobodu. To nije u povijesti ništa ne- :
obično. Češka i Ugarska; Poljska i Ugarska imahu
pouekad takogjer istoga vladara, a bijehu, druge
države. 1 Hrvatska se takovom priznavala. Kad
nadošli Osmanlije, Hrvati su prolili na potoke kr-
vi svoje, da obrane sebe i Europi. ,Predzid krš-
ćan tva“ krvavo zaslužiše. I na Kosovu bijahu,;da
pomogau Srbima i tu su se hrabro borili proti
strašnoj sili, koja je brojem nadvladala.

Na hiljade godina broje Hrvati svoje povi-
jesti. Naš je narod jedan od najstarijih u Europi,
Stariji od frauceskoga, koji nije ni opstojao, kad
su praoci Hrvata kao priznati narod došli na to-
pli jug. Stariji od italijanskog koji se rodio pe-
koliko stotina godina kasnije iz smjese Latina,
Gota, Laugobarda, Venda i drugih plemena. Za
Magjare nije se ni znalo, a Hrvatska je spasavala
od Avara istočno rimsko carstvo, kamo je kulta-
ra bila pobjegla. Gdje su onda bili Nijemci? Špa-
njolci, Englezi? Njihovi su se tragovi tek zame-
tali iz sukuba latinske, odnosno keltičke rase sa
barbarima, koji su pustošili Europu. Hvuti već
tada bijahu narod.

Sada pak, nakon dvanaest vijekova sje .
naše, doživjesmo čudo nečuveno; našlo se budala
ili zlikovaca, koji nam dokazuju da mi narod nije-
smo, da nemamo prava na naš opstanak nego da
se, odbacivši prošlost, povijest ime i sve što nas
bilježi, sami sebe zaniječemo. pak tako pa neko
vrijeme lutamo kao masa bez imena i svojsta-
va, dok se ne utopimo u kakav drugi elemenat,
kome zato što će nas proždrijeti još i zahvalni
moramo biti.

A zašto to? Ili mi nemamo svoj jetik, svo-
ja prava, običaje i svoju povjest?

Zato jer smo maleni? lli su možda od nas
veći Holandezi, Danci, Bugari, Fini? Hajdete i ka-
žite prvoj dvojici, da se u Nijemce, Bugarim u Sr-
be ili Ruse, a Finima da se u Švede pretvore !
Gdje su Norvežani koji ne broje niti puna dva mi+
ljuna, a njihova književnost napravila je novo do -

ba u literaturi cijeloga svijeta! Hajdete i kažite
im, ako smijete, da se zaniječe,  pak' da prime