Br. 20. U DUBROVNIKU 15. Maja 1897. Godina VIl

ORVGNA HRVATSK

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, a dopisi

šalju se Uredništvu. 4
Za oglase, priopćeno, zahvala i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se

 

 

List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.
4:50, na po godine tior. 2:25; za Dubrovnik sa donašanjem u kuću i za Austro-Ugarsku,
i Bosnu Hercegovinu s poštom : na godinu fior, 5, na po godine fior. 2:50 ; za inozemstvo

 

fior. 4:50, i poštarski troškovi

Pojedini broj stoji 10 novč Ko ne vrat! list kad mu pretplata mine, smatra se da || Više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava,

fe predbrojen i za došasto polugodište.

w

Borba u Beču.
Iznimuo narodno-političko stanje u Austriji
dovodi i do skroz protuslovnih parlamentarnih poslje-
dica Ko bi išao da analizira većinu, koja je pro-
šle sedmice glasovala proti predlogu, da se mi-
nistarstvo Badeni stavi pod optužbu, pak je us-
poredio sa manjinom, koja je predlog podupirala,
taj bi morao doći do logičnog zaključka, da je
Austrija slavenska država, sa slavenskom vladom,

 

koju podržava slavenska većina svih slavenskih
naroda i da Nijemci sačinjaju tek jednu jaku o-
pozicijonalnu grupu, koja se bori, da istrgne iz

ruka većine koju od onih povlastica, što ih imaju
razne narodnosti austrijskih Slavena.

I doista za vladu glasovaše ponajprije svi
Česi, zatim Poljaci umjerene i oporbene boje, Ru-
si radikalci i umjerenjaci, Slovenci klerikalci i li-

beralci, Hrvati narodnjaci i pravaši — oni prava-
ši čiji program stoji u sukobu sa svim postojećim

odnošajima i sistemima u našoj monarkiji. Nijed-
na slavenska grupa ma kojoj god narodnosti pri-
padala nije izostala da ne podade svoga glasa gro-
fu Badeni i tako je on dobio 66 glasova većine.

Naprotiv proti njemu glasovaše skoro svi Nijemci,
i ustavni veleposjed i demokracija, socijaliste i li-
beralci, narodnjaci i Schonererovci, u jednu riječ
cvijet austrijskog nijemstva. Pa ipak ova slučajna
njemačka opozicija, ovo je prava faktična vladina

većina, jer se po njezinu duhu još uvijek u Aus-
triji vlada; dočim grupe koje evo spasiše Badeni-

jevo ministarstvo, učiniše to s toga, jer Nijemci
htjedoše da Slavenim, imenito braći Česima, otmu
i pogaze i ono malo pravice u pitanju svoga je-

zika, što su je kroz trideset godina ljute borbe
evo sada teškom mukom izvojšstili.

Ako se okrenemo kolo naokolo, vidjećemo
mi da je u Austriji još uvijek sve njemački. Če-
ški narod, radi koga se bijaše i podigla ova silna
gungula, dobio je sada samo toliko, da mu je «
češkoj zemlji češki jezik u nekim samo strukama
donekle tek izjednačen sa njemačkim. Ostali sla-
venski narodi ni toliko nemaju, ali oni moradoše
poduprijeti češku stvar kao svoju vlastitu. Od ove
koncesije do posvemašnjeg isključenja nijemštine
iz svijeh slavenskijeh krajeva daleko je kao od
neba do zemlje. Onda bi tek dotični narodi iz-
vojštili svoje potpuno jezično pravo. Njemački je
jezik još uvijek gospodujući. Parifikacijom, koja je
vrlo manjkavo ito samo u njekim predjelima
provedena, dolazimo ipak do zaključka, da u mo-
narkiji svaki Slaven činovnik mora znati njemač-
ki, dočim Nijemcu nije potrebno znat slavenski,
izim u slučaju da hoće da služi u slavenskim kra-
jevima, Ako k svemu ovome još pribrojimo oru-
žništvo, mornaricu i vojsku, gdje je njemački je-
zik jedini i obvezani, onda ćemo vidjeti kolišno
je to što su sada dobili braća Česi. Pa ipak i to
malo moralo se branit i nogama i rukama i mo-
rale su vladi doć u pomoć i stranke protivne si-
stemu, da je ne sruše oni, čiju prevlast ona je
ipak potpuno očuvala !

Mora se potpuno odobrit postupanje našijeh

zastupnika, koji su se u ovoj prigodi pokazali do- |

brijem političarima. Ali u isto doba neće se oni
zaustavit na ovome činu, nego će ići dalje.
Borba u Beču postala je takove naravi da

se od tamo nije moguće nadati, e bi nam najed-
nom povoljan položaj donio u krilo sva ona pra-
va za narodnost i jezik, što ih mi uz ovo privre-
meno stanje od Austrije možemo očekivati. To se
vidjelo i kod Čeha koji su daleko jači i važniji
faktor od malene i siromašne Dalmacije i Istre.
Nije se dakle još za sada nadati odlučnijem bit-
kama, gdje će neprijatelj, potučen, morati da nam
na jednom povrati, što nam je vjekovima otimao.
Ova borba čini se da neće imati takav ispadak,
nego će biti niz neprekidnih žestokih okršaja, u
kojim će gospodujući elemenat grčevitom energi-
jom da brani svaki pedalj zemljišta i mi ga nje-
mu moramo isto tako pedalj po pedalj otimati, do-
kle ga sasvim ne suzbijemo u njegove maravne
granice. Ali tu se ne smije časom prestati ni oda-
hnuti. Nek je borba postojana, neprekidna, neu-
morna, bez obzira na Petra i Pavla. Iza češko-
moravskih naredaba moraju se tražiti hrvatske i
slovenske naredbe. Borba za jezik ma svoj liniji,
dok je još vruće i dok se ovaj lijepi prizor sve-
slavenske sloge ne pomuti posebnim vidicima i
interesima. Austrija je još uvijek njemačka i on-
dje gdje bi morala da bude slavenska. Ako Slaveni
spasiše grofa Badeni, ne smije on to tako brzo da
zaboravi. Ovim se položajem treba što bolje i što
brže okoristiti, a to može biti samo odlučnošću i
nikakvim oportunitetom. Česi nam dadoše dobar
primjer.

U oči hrvatskih izbora.

Do koji dan obaviće se izbori za hrvatski
sabor.

Hrvatska je postala glasovita radi svojih iz-
bora osobito za ere bana Khuena Hedervary. I u
nas bude mnogo puta pojava koji nekako čudno
tumače slobodu glasovanja koja je proglašena, ali
u Hrvatskoj u tom su daleko napredovali, tako
da bi mogli služit za učitelje svijem većinama,
koje u narodu nemaju većine. Nije ni čudo kad
se zna da je to magjarska škola, koju narodna
stranka preko Velebita onako sustavno promiče.

Naši u Dalmaciji čuli su o tome dosta pri-
povijedati, pa ipak mnogi nema mi pojma dokle u
ovom slučaju doziže upliv vlade, koja se s njime
bez skrupula služi i kako je on jak. Ovaj upliv
zahvaća u prvom redu svekoliko činovništvo, koje
ne samo da ne glasuje za opoziciju, nego se ne-
smije ni usteći, Ali;on prolazi preko ovog silnog
službenog aparata i u šire narodne krugove; on
djeluje preko činovnika-sina na oca neodvisna
gragjanina, na brata neodvisna trgovca i tako re-
dom. Ovaj upliv zavlači se preko imenovanja, pro-
maknuća i eventualnih otpust& i zapostavljanja i
pod one krovove, za koje biste rekli, da su naj-
nezavisniji. Ni svećenstvo nije poštegjeno, hvala
uredbama koje onamo vladaju; odvjetništvo radi
stallum ageudi koji se ne dijele opozicijonalcima;
liječništvo radi uredba općinskih koje nemaju ni-
kakve autonomije; poduzetništvo radi javnih rad-
nja. Ovo vrijedi i za druge struke ljudskoga zvanja.
A gdje sve to ne dostaje, ondje pritječe u pomoć
brachijum i glasovita formula: ,piši Junković !*

Ovo je ono što mi u kratko zovemo magjar-
skim političkim moralom.

Kako djeluje ovaj magjarski moral neka
svjedoči slijedeći primjer: U jednom od slavon-

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
   
  
 

skih kotara kandidira župnik Bešlić, bivši zastup-
nik magjarvn. Opozicijonalac, odvjetnik dr. Kova-
čević iz Djakova, upravio je tome župniku otvo-
reno pismo u kojem mu kaže, da mu je on (Beš-
lić) jednom u Zagrebu kao magjaronski zastupnik
sam priznao, da je uvjeren, kako uz ovakovo vla-
danje još za dvije saborske perijode nestaće u Hr-
vatskoj svake autonomije! Ono Kovačević javno
Bešliću piše. Župnik Bešlić nije na ovo pismo još
ništa odgovorio, nego mirno kandidira u svome
kotaru, te ako bude izabran poći će u Zagreb
sjesti uz grofa Khuena i podupirati njegovu poli-
tiku premda je uvjeren, da će uz tu politiku za
10 godina nestati traga svakoj autonomiji Hrvat-
ske ! Evo ovakovi su ljudi kandidati narodne st1an-
ke, ovakova je ta stranka u Banovini. Mi ne di-
jelimo mnijenje župnika Bešlića. Hrvatska neod-
visnost odoljet će i drugim navalama, ali ovo iz-
nosimo kao primjer koliko se korumpiralo u Ba-
novini sa strane nosioca sustava.

Radi svih ovih uzroka, mi ne možemo oče-
kivati da će opozicija napraviti čudesa, tim više
što su se mjere ovaj put pooštrile, jer ona izlazi
složna na izbore. Mi se sjećamo da su u Zagrebu
činovnici onim časom bili otpušteni iz službe, čim
se je saznalo, da su glasovali za opozicijonalca.
Težak je dakle položaj našijeh prijatelja, ter mo-
žemo nazvati junakom svakoga onoga, koji će se
uz ovakove prilike usuditi, da im poda svoj glas.
Hrvatski narod listom pristaje uz njih. Nikada još
ne čusmo slobodna Hrvata, koji bi odobravao da-
našnju politiku u Banovini. Ali ova politika ključ
je sistema u monarkiji, a s tijem je sve rečeno.

Mi od srca pozdravljamo titausku borbu, što
je nejednakim silama poduzimlje ujedinjenja opo-
zicija, ali ujedno znamo koliko ona kod gore na-
vedenih okolnosti može postići. Za to od nje ine
očekujemo velika broja, nego samo ljudi, sloge i
požrtvovna pregnuća za hrvatsku stvar. Hrvatski
narod može biti zadovoljan i sa ovakim rezulta-
tom, što će mu ga, ako Bog da, iznijeti stranka
prava i neodvisna strauka iz ovih izbora. To će
biti temelj, na kojem će Banovina jednom početi,
da ozbiljno radi da ispuni onu misiju, koja joj
po pravu pripada.

* *
x

Da se pak vidi kako se u Hrvatskoj postupa
sa opozicijonalnim kandidatima, donosimo ovo pi-
smo što ga je upravio g. dr. Frano Vrbanić, u-
redniku ,Obzora.“ Gosp. Vrbanić jest sveučilišni
profesur u Zagrebu i vrlo uvažen jurista, a po
političkom uvjerenju spada megju najumjerenije
neodvišnjake. Njega kandiduje složna opozicija u
kotaru Novogradskom. Pismo glasi :

Velecienjeni gospodine uredniče !

Ja sam u subotu poslije podne i jučer po:
sjetio jedan dio izbornoga kotara novigradskoga.
Da nebudem imao neprilika, premda po zakonu
nisam dužan, ipak sam priobćio ovu svoju naka+
nu kr. kotarskoj oblasti u Koprivnici i onoj u
Gjurgjevcu, označivši točno mjesto i vrieme, kad
ću držati dogovor s izbornicima i spomenuvši, da
će me pratiti g. Eduard Tottar, trgovac iz Viš
ria. Na ovu prijavu dobio sam pismen odgovor, u
kojem mi se zabraijuje držati sastanke pod ve:
drim nebom, a po kr. kotarskoj oblasti u Novi+
gradu naročito ne dopušta, du me prati g. 'Tottar,
Došavši na kolodvo u Koprivnicu, vidim, kako m

oem GEO OO A