činiti kraj dehašnjemu zaptu, u kojem, po tugjem
nalogu, hsrodna stranka drži sapete hrvatske slo-
boštine ; ili će veliki dogagjaji u monarkiji povu-
ći za sobom .i Hrvate, koji danas nijesu u polo-
žaju- da ih stvore, ali će im poslje kao žilav i kul-
turan narod da prednjače ; ili će najpotlje zama-
šui izvanjski  prevrati isposlovati da se poboljša
stanje austrijskih Slavena. oi
j Jedno, drugo ili treće | Koje pak, to je te-
ško reći, .Mi se uzdamo u sve troježako fali je«
duo, neće drugo. Samo radimo, neprestano Fadimo
da nas ibilo Koje od ovih 'trijuh slučajeva  nagje
spravne. Pripravljajmo narod sve jedno kO što
učitelji pripravljaju svoje učenike na velike ispi-

te: Mogaće: da (do brzo ta \sličde ispite i njega:

pozovu; da ga zapitaju, neka kaže što zna, što
hoće. Malo ih je koji misle na ovaki dan. A mo:

gao bi lako doći, iznenada kao što iznenada bane:

1.nadzornik u seosku školu. Bruke li učitelju i
djeci, ako se ne podnesu dobro ! Sto puta gore
bruke narodnim vodićima i narodu, ako ovaj, u-
pitan, ne zna što da kaže ili nsopako-odgovori !'
Isprika je uzaludua, Sam je onda svoju osudu
napisao.
"Poziv na pretplatu. *

Otvoramo pretplatu na treću godinu naše-
ga lista: ; a Eta ETO
Cijena je ,Crvenoj Hrvatskoj“ za Austro-U-
garsku i Bosnu - Hercegovinu: na god. 44 fior. 8
kruna); a na po god. 2 fior. 25 novč (44 krune).
Za ostale zemlje: 4 fior. (8 kruna) i pošt. troškovi.
(Za Ameriku itd. 12 franakn). =.

Ovom prilikom preporučamo rodoljubima, te
nijesu predbrojeni nek. nas potpomognu tačnom
pretplatom. Cijena listu, razmjerno naprama troš-
kovima, vrlo je umjerena. / ' ART 3

Uprava » Crvene Hrvatske.“

 

Naši Dopisi.
Uz Trebižat, u Januaru.

Gospodine Uredničet Oprostite. što Vam sa
dolje navedenim dopisom dosagjujem ; ali, kad vi-
ustupiti mjesta u Vašem listu, koji nas uvijek za
pravo i blago naše štiti i brani. Tu oskoro ovda-
šnji jedao čelik Hrvat je poručio poznatom trgov-
cu Petru Nikoliću u Zagreb, damu pošlje sve
svoje cjenike, iz kojih ako. bi me se što svidjelo
da može naručiti; Ne /progje malo dana, : dogje
mu čitav poveći smot svakovrsnih cjenika uz po-.
sebno pismo, koje potauko o pošiljci razjašnjuje,
megju kojim 'takogjer navagja da on, t. j. g. Ni-
kolić, nije žulio uložit truda i troška: a da što bo-
lje i ljepše ukrasi srpske dvore sa srpskim iko-
aama koje:su umjetnički izragjene i po svim kra-
jevima na najboljem glasu, te mu nadalje osobitu
pažnju obraća na ,naše' srpske narodne i histori-
čke slike“, kao: ,8v. Sava :blagosilja srpčad*,

sHercegovačko roblje“, , Bosanski begunci“*, »Ra-'

njeni Crnogorac“ ,Deda i unuk“ i druge, koje ta-

Idući putem sastane se sa tri: dervisa., Kao
da dervišim ne bijaše po ćudi njihov suputnik, te
su gledali da ga se riješe. Namjere se na jednu
kujiju 1, ga koju su derviši znali, ko uljegue u
nju, da se vraća bez glave. Nešto mu dolje odru-
bi glavu, Swisle da njega otpruve dulje i go-
tov posao.. :. 3 u

— Trebalo bi nam klanjati, kad bi imali vo-
de za abdest;. reći će jedan od derviša.

— Pa dobro, ja znam u ovoj kujiji ima vo-
de, pa da spušćamo našeg softu nek nam zahiti,
on je najlakši! doda drugi. — :Navežu dva tri
pojasa, softu svežu po pasu i spušću ga dolje za-
jedno sa krbom 3) u kojoj će vode donijati, Softa

se sustavi na jednom. opećku, U srediwi je bila:| |

voda, & u okol opećka, poredano silesija ljudskih
glava, On ništa ni znao nije, te se prigue, da za-
hiti vode; a ueko ma doviknu ;

— Ne tiči u vodu, jer ćeš zlo: proći |

Softa se obazre i ugleda ua lijevoj;strani or=.
nog arapina. Arapin cro; kao vrag, iscirio zube bi-
jele kao snijeg a gubice mu debele i crvene. Sof-
M:9M, Ca PA: ORALNI. \ 19 s ia
o Trač a opet će Arapin,“ je li owa
djevojka za mene?“ (Qa pogleda. iđe koja
je stajala a one strane vode na: prama. Atapu. Bi-
o oiiše:

i ospičava, zakuštrana i krezuba. Softa
ne-zna šta da odgovori, ali we sjetiv
1) Bosdao, — 3) krba, kasina, posuda sa vodu, ,

 

kogjet da po; našimi krhjevima najveće priznanje
stiču i svakom Srbinu živo prošlost našeg srpsko-
ga naroda predočuju, te iste već svaku ma i naj-
manju i najskromniju srpsku kuću rese i da je on
taki trgovac koji samo želi da svakom Srbinu svo-
jom. robom i cijenom 1.agoditi može. —

Poslje toga preporuča mu se i srpski ga po-
zdravlja sa željom da iduće srpske blagdane u kru-
gu sve braće srba lijepo sprovede, te ga (t j.
ovog.hrvata) napokon opominje na prosvjetu ,0Y-
gješnjeg srpskoga maroda.*

._Ne čini li vam se ovo kao njekakva veliko-
srpska agitacija ? Mi baš ne poznamo gosp. Niko-
lića, no rekli bismo da je taj trgovac rogjen u
' Hrvatskoj; koja je ima ne malu 'Zaslugu' da je nje-
gova trgovina došla ina glas i on stekao svoj i-
metak. Gosp. Nikolić ako je pravoslavni nije zato
Srbin, jer vjera. i narodnost mije sve jedno. Mi bi
dakle rado znali, kako on, pravi rogjeni Hrvat mo-
že jednomu stolačkom čelik-Hrvatu da kadi sa
srpstvom ?

* Nas je amo ova ne bratska agitacija veoma
ogorčila, tim više što dolazi direkte iz našeg bi-
jelog Zagreba, na koji regbi Srbi sve svoje ma-
laksale sile upriješe, da ga osvoje a pošto to ne
mogu, bar odonud Srbima. na sva četiri kraja na-
vještaju.. ,srpstvo“, eda:kogod pomisli e je i Za-
greb njihov.

._.. S ovim, buduć više sada ne nalazim za sho-
dno.o tomu govorit dok si prigodu ne pribavim,
ravršujem, s molbom da ljubezni čitaoc ne nagje
se uvrijegjeu.
U Zadru, 10 januara 1893.
Eto Bogu: hvala naše mlado Društvo Pučka

naroda ustrojeno — dovršilo je prvu godinu dje-
lovanja. Iz izvješća što je tajuk čitao u glavnoj
skupštini 8. tek, kroz godinu 1892 upisalo se je
40. utemeljitelja i 743 pribrojnika ; a društvo je
objelodanilo .4 lijepe pučke . knjige, a razdijelilo
31256 komada u narodu. Da kažem pravo uspjeh
nije. baš sjajan, jer takovih knjižica po svim naro-

kao kapljice. rose koje oživljuju .1 okrijepljuju i
puusv i sruĆ s uusu. ske ov sacuva uo  utomuciji«

telj plaća jednom za uvjek 6 fior, a pribrojnik od
godine do godine po 50. novčića, to se. je čuditi
da nije bilo. više utemeljitelja i pribrojnika, Ali e-
to nadati: se.je da drugom godinom povećaće. se
broj, a da navlaš župnici i učitelji nastojaće da
svak koji zna čitati .bude pribrojnikom. Tim nači-
nom, dočim (društvo u prvoj godini objelodanilo je

daniti će 6 i više kojižica. Iačunalo se dakad bi
u Hrvatskoj, Bosni, Istri i Dalmaciji bilo 76.000
pribrojnika, kao što surazmjerno slično društvo i-
wa u Italiji, tad bi društvo moglo sa 50 novčića
objelodanjivati svaki mjesec po jednu knjižicu, a
još bi preticalo.

Svakako nastojmo da se u našem hrvatskom
narodu knjiga širi, jer knjigom dolazi nam pros-
vjeta, a prosvjetom steći ćemo što želimo.

drugog: savjeta hodžina, reče Arapu: vrlo lijepo,
taman je ga tebe

.  — Aferim kliknu arap, — tako valja, ti ai
pametan, . eto vidi& toliku silu ljudskih glava, a
sve je to stradalo zbog nepromišljena odgovora;
Arap se okrene i doda softi. jedan šipak.  Zahiti
vode i migoe konopom, da zategle. Derviši poteg-
nu i na njihovo veliko čudo softa se pomoli zdrav
i živ. — Abdest uzmu i klanjaju. Megjutim na-
ljegne carski, tatar 1), koji je hrlio u Bagdat, te ga
softa zamoli, da mu ponese šipak. suprugi. Tatar
mu obeća, a om mu raskaže gdje po prilici stanuje,
Tatar ode k istoku u Bagdat, a oui k zapadu.

“

Tatar kad dogje .u Bagdat, raspita se za ku-
ću softinu i njegovoj ženi uruči sipak,

Sirota žena čekala je svoga muža, te da sa,
| jedno pojedu šipak, nu. pošto. joj dodija glad, &
ni,on za dugo me dogje, raskine šipak da jede.
Na njeno čudo mjesto grna u šipku bijahu dragu-
lji, Kolika radost za sirotu ženu |.

o vezirska kćer zaala je vrije inost dragu-
ljima, te se omota i ode. u varoš. Dragulje pro-
mijeni za zlato. Za taj novac uzme zemljište na
glavnoj ulici Bagdats i ssgradi veliko palače, kao
u vezira, Prostre saraj i , namjesti sve što treba,
Nakupuje robova i; robinja, te. se tu nastanji. —
| Dvojica robova morali su uvjek pred vratima stra-

 

| 9) dakoval tnjlgon<la, listonote.Md+ ,:

Knjiga, za ćudorednu i gospodarstvenu prosvjetu

dima: razdjele se ua milijune u narodu; a one su,

samo 4 kojižice, bude li više pribrojnika, objelo-,

Iz Vitaljine, na 16 Jangara.:;
Vala po bogu brate a po rodu rogjaće
niče, ne lih ti dodijevao, ni odgovorao na one lu-

_doati_što su izašle u onome. listu koji ima obraza

: da se nazove imenom staroga Dubrovnika. Amu tu
neki dan:vraćasmo se kući iz Novoga, kad nas
okupiše ujeki vlašići; da se hvale kako je anaj
dopis iz Vitaljiue dokazao da smio imi Srbi, te &-
vo me da se malo ogledam s neznanii EE
Najprije da rečem, kako onaj dopis la ž
Konavala ni vidio nije, nego ga je neko u grada
skupusio, pa pomiješao našijeh riječi: seka izgle-
da, da Konavljanin piše. Gdje bi brate za boga
Konavljanin pisao o srpski list! A gdje bi Konav-
' ljanin došao s povjesnicom, da nam kaže: kako smo
mi Srbi 1 Jednom za svegj: «w nas amo Srba neš
ma ; a ako ima koji te se ujih drži, to je, vjetij;
radi upliva ili što čovjek ima kakvijeh obveza, Ni,
jesmo ni mi izvan svijeta, pa tako i u nas ima
ljudi koji ne misle svojom glavom. Ali tijeh po
' malo je u Konavlima, a ono malo što ih jo, neka
im dogje u grad kakav avokat iz Ioghitere jali ti
ig Arapske, pa neka se u njega za svoje : posle
služe i postaće odmah Iuglezi, jali Arapi samo a-
ko im ou reče. Kao što je ludi svijet I A komeje
do istine i poštenja, znaće da se u staro,doba e-
va zemlja naselila narodom hrvatskijem i da.su<
više u staro doba.sve Konavle i dio Hercegovine
i:sva Boka do Bara zvaše se Crvena Hrvatska, A
paši stari bijahu najprije pogani, jer. kad su došk
amo nijesu još krsta bili primili ; zatim se, pokr-
stiše i bijahu: vijerni svojoj vjeri za nekoliko stoti«
na godina. Nego kašnje, ja ne znam ;kako, okre.
nuše vjerom i kad je Konavle šupila. republika
dubrovačka, oni bijahu paćareni, koje je vjere: do-
sta bilo u ono vrijeme po Bosui i po. .Hercegovi-
ni i u Bugariji. Konavljani nijesu nigda bili hri-
šćani. Republika dubrovačka hoćela je ua svaki
načio da ih poketoliči i posla u Konavle crne fra«
tre, koji se najprvo nastaniše u Pridvorju, gdje su
i dauas. Njima pogje za rukom u malo vremena
kouavljane privesti na staru. vjeru.
Ovo ti je ovako moja: ladorijo, koji ai zai»
mo pošteno Vitaljansko ime da ga: na bruku +
sramotu roda i plemena. stavljaju po vlaškim li«
stovima. Ja se mlogo knjigom ne bavim, ali zimi
za hrgjava vremena otvorim.i ja; koju: staru :koji+
gu i ovo što ispričah u njima :se nalazi. Jedan
stari pop dubrovački koji je nema dvyaes godina.
umro, sve je ovo lijepo iskitio. A istina je.ds smo
mi Konavljani bili kratko vrijeme ,pod oblnati.srp-;
'skijeh kraljeva, ali se zato nijesmo  posrbili, Mo-.
'\gli smo biti i pod Turčinom, pa ko bi pri zdravoj
pameti rekao zato da smo, Tarcil A bili, smo je-;
dno doba i pod Frančezom, kad je Frančez osvo-.
jio Dubrovnik, .a Crnogorci palili Konavle, sma
zato oijesmo da as ni Frančezi ni Crnogorci, ne«
go Hrvati i junački sinovi naroda :hrvatskogs; a
neka govori ko što hoće, a broj tri, sko mu je
štu, neka ispod Žvioju zaviće u pomeć:popa Špira.

na (tako se priča a ja mislim da.je istina), po ko-

žiti, te svakog stra koji bi dolazio u Bagdat,
uvratiti u soraj na Mac Tako je bilo svaku noć
fakira i drugih putnika na konaku i većeri,

.

Softa je putovao dalje sa dervišima, U ne-
koj se varoši rastadoše i softa ostane tu, pe, bi li
našao kakove radnje. Na jednom se sjeti, da mu
je činiti po hodžinu savjetu, što mu je i otac či-
nio, S toga iste poći provali u kuću jednog trgov-
ca. U sobi u kojoj uikog ne bijaše, namjeri se pa.
ženski nakit. Sve skupi u jedan svežanj, i hotija-
še poći, al se sjeti bodžina savjeta : ,U svačem bu-
di umjeren,“ te svežanj spušće, Raadriješi te _po-
razdijeliv, pa troje, uže samo jedan dio...

Bio je taman na avliji, kad  saću  mozejina

stvari i uzev abdest stade klanjati. Dok je on
klanjao, ukućani se. probude i vide da su pokra-
ideni. — Trgovac ustane, cijela se kuća _ uzbudi,
"bilo huke i buke, a kad opaze softu, gdje klan
F kod njega trndiane Ri su m sebe ;
rsuz, pa klanja | Trgovac e do tata i upita ga;
- Jes i ti okida. oja oću? " ia
— Jesam ! šik pdđeli
— Pa zašto klanjaš, što nijesi bjegeo,?. ,,,
| Softa mu sve potanko pripovjedi, a trgovac
ga uze sa ruku i odvede u svoju obi, Polo pe.

 

y 8 Jutroja molitva,

Još sam nešto zaboravio, Jedan dio Vitalja-.

da kujiše sabah. 1) Morao je tu klanjat. Spušće ,