Zapletaj, prizore koji mame suzu na

žaju i smiruju, predosjećaj težak po-

=

POŠTARINA PLAĆENA,

 DUBROVdnik; Dr, MATIJAUre VIDOE :
Odgovorni urednik: STIJEPO M. EJELOVUČIĆ,

14. JUNA 1924,SEDMIČNI INFORMATIVNI
I PRIVREDNI GLASNIKAČKI

POJEDINI BROJ 1.50, DIN.

LIST

Godišnja pretplata 80 Dinara, Za inozemstvo 200 Dinara.
Plativo ; ufuživo u Dubrovniku, Oglasi po posebnoj tariti,

BROJ 20 - GOD. I—————— ===

Izgledi žetve u oblasti

Premda smo prošle jeseni i zime
imali relativno malo lijepih radnih
dana, jer su većim djelom prevlada-
la vlažna vremena, kiše, snijegovi i
veliki ledovi, ipak se je u oblasti
Dubrovačkoj obradila i posijala raz-
nim ozimim i jarim usjevima jedna
ne baš tako neznatna površina zem-
lje i to 5.264 hektara,

Od te površine zapremaju: 2,377
ha, pšenica, 845 ha, ječam, 150 ha.
raž, 1.105 ha, napolica, 8 ha, zob, 8
ka, proso i sijerak, 24 ha, Pir, 747
ha, kukuruz.

Ovi su usjevi posijani svugdje, po
svim srezovima, skoro u dojednom
selu, pa i na ostrvima, i to većim dje-
lom u najboljim zemljama u ravni-
nama i u dolovima.

Ako prispodobimo ovu površinu
sa: ukupnom . površinom zasijanom
jarim i proljetnim žitaricama u cije-
loj našoj državi, koja površina iznaša
ukupno 1,554,000 hektara, tada po-
vršina od 5.264 hektara  posijana u
ovoj oblasti izgleda zaista neznatna,
ali žetveni. prinos po hektaru u
ovim primorskim oblastima | nije
uvijek najslabiji, osobito ako ugodu
kiše,

Ove godine, na žalost, nije bio slu-
čaj; najprije smo minule zime imali
silnih voda, koje su poplavile i uni-
štile u srezu Metkovskom. 430 ha, a
u srezu Makarskom (Vrgorac) 153
ha, raznih zimskih i proljetnih usje-
va. Mjeseca maja je pak jako zasu-
šilo, i to u najkritičnije doba, u po-
četku cvatnje pšenice, tako da se
ove godine možemo nadati jednoj
slaboj žetvi žitarica u skoro cijeloj
ovoj oblasti, Srećom, što u ovoj ob-

-lasti, osim u Neretvanskoj i Vrgor-

skoj krajini, nijesu baš tako česta
ona -sela, koja ekonomski zavise is-

dubrovačkoj -

ključivo ili u prvom redu samo o
žetvi žitarica, pak se možemo tješiti,
da i u koliko će ova naša mala že-
tva biti slaba usljed suše, ipak je to,
za nas nepovoljno vrijeme, ugodilo
glavnim žitničkim oblastima u našoj
državi, koje upravo u godinama, ka-
da je kod nas najveća suša, imadu
najbolje žetve, I zaista, sa svim što
su Dunav i Sava poplavile znatne
Površine usjeva ipak su izgledi žetve
u državi jako povoljni a to se već
opazilo i na žitnim burzama,
Kultura žitarica je u ovoj oblasti
većim djelom  neracionalna i pasiv-
na, Oni krajevi, gdje se pretežno go-
ju žitarice su obično najsiromašniji,
Nekada su bili najbogatiji vinogra-
darski krajevi ali sada imade prven-
stvo industrijalno bilje — buhač i
duham. Buhača je posađeno preko
350 ha., berba je u završetku, cvijet
je bio sitan, radi suše, ali je za to
odlične kvalitete. Obzirom na dobru
cijenu i na sigurnu prodaju buhača,
jaka je tenđencija; da se ova kultura
što više proširi, Nu, i to će ići sa-
mo do. neke granice, jer se danas
buhač iskorišćuje u industriji na dru-
gi način a ne kako prije, kad Sa se
je samo mljelo i slalo u trgovinu u
obliku praška, pak je naš buhač svo-
jom vrsnoćom bio izvan svake kon-
kurencije, Danas se na razne načine
u industriji esencija i eteričnih ulja
izlučuju iz buhača one tvari, koje su
industriji potrebite pak stoga razlo-
ga, kada je cijena buhača odviše vi-
soka, dobro će doći industrijaleu bu-
hač i iz drugih krajeva te će mu se
isplaćivati, premda će iz toga buha-
ča moći da vadi relativno manju ko-
likoću eteričnih ulja i esencija, Za to.
su ovo zadnjih godina i u Njemačkoj
nasadili na nekoliko mjesta znatne.

na

Površine buhačem, a da bi imali što
vrsnije cvijetove, odabrali su kame-
nite i pjeskovite zemlje, dosta povr-
šno ih obradili i podubrili ih tako, da
ne pobude prejaku vegetaciju,
Duhana je posijano oko 250 ha.
Do sada je jako trpio od suše, ali je
još na vrijeme, da ga jedna dobra ki-
ša oživi i pobudi vegetaciju,
Krumpir je žalibože većim djelom
nastradao od suše, Šteta je velika,
jer ga se je ove godine posadilo u
oblasti 1.135 hektara, što je rela-
tivnc jedna vrlo zmatna površina.
Što se tiče sočiva, raznog povrća
i krmnoga bilja, uspjeh je dosta is-
Pod srednjeg, osim u onim zemljama
koje se mogu natapati, ali je tih re-
lativno vrlo malo, :
Vinogradi se još najbolje drže a
njih imade u ovoj oblasti 8.900 hek-
tara, Vinogradari proživljavaju sada
jednu vrlo tešku krizu. S jedne stra-
ne filoksera a s druge strane vinska
kriza, Filoksera na Korčuli uništava
zadnje ostatke stare domaće loze,
na Pelješcu je već zarazila svaku
općinu i doprla je do Stona, u Ma-
karskom Primorju je već opustošila
Sve vinograde, rijetko koji stari vi-
nogradić u Gornjem Primorju da joj
još malo prkosi, i već je stigla u Met-
kovski kotar i prošla Neretvu. Do-
maćim vinogradima u DubrovačkomPrimorju i u Župi izbrojene su Sodi-
ne, Uporedo sa filokseričnom  zara-
zom napreduje obnova vinograda na
američkoj podlozi ali je vinogradaru
Ovaj rad, koji je i onako skopčan
silnim trudom i troškom, ogorčen
usljed vinske krize. Lanjsko vino je
dobrim djelom još ne rasprodano;
do jematve nas ne dijele još niti pu-
na četiri mjeseca pa kud ćemo s no-
vim vinom? Jedan savjet, koji se
može već sada dati vinogradaru bio
bi taj; prodavati što je moguće više

Srožđa na trgu uz niže cijene (rela-
tivno prama srednjoj cijeni vima) i

trgati što kasnije, jer za dobra i ja-

ka vina nema krize,

Prvi savjet vrijedi osobito za one,
koji se nalaze u okolici gradova i
Varoši a drugi za svakoga u opće.
Ova oblast.će moći davati najbolje
tipove vina u državi, samo ako budu
vinogradari razboriti ljudi,

Maslina igra jednu veliku i važnu
ulogu kod prosuđivanja ekonomskih
prilika ove oblasti jer imademo sko-
ro 1,400.000 stabala u rodu, Počet-
kom maja je maslina mnogo obeća-
vala, resa je bila Preobilna, ali je i
njoj u najkritičnijem momentu nesta-
lo vlage tako da je cvijet bio većim
djelom jalov. Ipak, gdje su masline
dobro obrađene, ostalo je prilično
roda i mnogo njih bi mogli imati od
masline i ove godine svoju najveću
rentu,

Mediteransko voće, osobito limu-
Ni i naranče tek še oporavljaju od
teških posljedica oštre zime i tre-
baće još mnogo njege dok ih povra-
timo u prvašnje stanje rodnosti i
zdravlja. Rogači su tokođer pretr-
pjeli od zime, ali su ipak  uzdržali
nešto ploda. Bajami, trešnje i ostalo
koštićavo voće, a imade ga preko
100.000 stabala u rodu, nastradalo
je u cvijetu od proljetnih nepogodavremena tako da je rod znatno ispod
srednjega. Jedina smokva, ta naša
vječna rodilica, ne Pokazuje nikakve
tragove, da bi bila _ povrijeđena u
svom dugom zimskom Snu, sva se ra-
holi na ovom ljetnom suncu i raste
kako da je kraj “potoka, Imademo
ih oko 150.000 stabala i velika šteta,
što ih nemamo barem dvostruko.

Marko Marčić.s s

JIMTE DUBROVAČKI LISTI

=O Ivu Vojnoviću.

Talijanski napisao G. MAVER, univ. prof. u Padovi.

U većoj mjeri mo >Ekvinocij«
(1895.) prelaz kronološki i artistički
od »Novela« i »Psyche« k »Trilogiji«
čine »Lapadski soneti« (v, »Akorde«
31—37. str,) spjevani u godinama
Velike pripreme (1881—-1901). Da su
i samom pjesniku ovi soneti izgledali
kao uvod u »Trilogiju« i da su Sa ru-
kovodili u stvaranju, dokazuju soneti
u uvođu i epilogu djela, Period pje-
snikova stvaranja : koji je dao »Xan-
tu«, dao je također i poslie pod:
»Ekvinocij«. Među svim dramama
Vojnovićev »Ekvinocij« je imao naj-
Više kazališnih uspjeha u Hrvatskoj
i drugdje, i možda 'je. najpopularnija
drama, kojom se ponosi srpskohrvat-
Ska književnost, ž

Zaista »Ekvinocij« sadržava u se-

i sve elemente, po kojima se može
da svidi široj. publici: uzbudljiv dia-
log, radnju zaokruženu i jezgrovitu |
kod koje je već u samom početku

oko i.bide u srcu grozu, prizore po-
miješane sa drugim, ali koji su rjeđi, |
šdje se u jednostavnom razgovoru
Prostog svijeta pamet i srce odma-.Put mare strašnih događaja, što pri-

jete da pomute mir malenog seoca
na žalu dubrovačke okolice; te po-
vrh oluje u srcima poniznim, pribli-
žavanje, zgušćavanje i  goropadnu
silu ekvinocijalnog bjesnila što prati
radnju, dominira je i potpuno apsor-
bira, »Iz ekvinocijalne oluje izvire ova
drama, a opet u njoj nalazi svoj sim-
bolični smisao«, Uspoređivanja, ko-
ja se i odveć glasno očituju i ističu. .
Možda bi tragedija bila jednostavni-
ja i strašnija u svojoj veličini bez ove
bučne pratnje.

Naprotiv muzika što je izašla iz
đuše pjesnikove, prožimlje svu dra-
mu, a. Simfomični. intermezzo« iz-
među drugog i trećeg čina majstor-
ski sintetizira i interpretira ovu mu-
zikalnost. »Ako nađete jednoć ma-
nuskript toga djela, pogledajte stra-
nicu, na kojoj je napisano: »Simfoni-
čki Intermezzo« — vidjet ćete ispod
naslova“ kratku opasku »Neka svira

Ouvertura Fliegender Holl4ndera (Iz

dva. pisma: »Onoj koja ode« Akord.
sir, <86.):1919,. dramu je uglazbio

Frantz Neumann, Tako je drama po-:
stala'ono, što je u stvari bila od po-.

četka: Operni libretto, melodrama,

Nije mi poznata glazba Ekvinocija,

ali držim, da je skladatelju sasvim
uspjelo da stopi s jedne strane odveć
kruti verizam nekih prizora i senti-
mentalnu romantičnost drugih, po-
stepeni crescendo Prva tri čina i na-
gli decrescendo (»Sunce sjaje, a ne-
bo tamno-modro«) četvrtog čina, pu-
nog skokova i nevjerojatnosti,

“Frano Dražić, negdašnji pomorski
kapetan i Niko Marinović naglo obo-
gaćeni »Amerikanac« su moralne
propalice najgore vrste, Frano se
nećka da uda svoju dobru, poslušnu
itihu kćer Anicu za Iva, drvodjelca
na »škaru«, jer ga drži za odrpanca
(njegova mu majka bijaše to prore-
Ka sik kad mu pribrojiš žulje
tvojih ruka i poštenje tvoga imena,
i — ako hoćeš, majčine blagosove,
znaš što će ti se dogodit2...,,, iš-
ćerat.će te«.) i jer je već potajno od-
redio ženidbu između svoje kćeri i»Amerikanca«. :
“Među drugim grijesima što Nikoli
prljeju savjest,-a da je ne uzdrmaju,
jesu nezakonita djeca koju on,
ine poznaje; a među tom djecom je
i »meštar« Ivo, Jele, Ivova mati, u
prizotu pinom napetosti, zahtijeva

počinjenu u mladosti,
A Niko, kao daje i ne pozna s po-dubi! ispod ohladnjeloga pepela —-
ispod gliba neznanijeh tuga! naći ćeš

nešto; — zvuk -- glas - oko — ono
njezino tamno oko, što si toliko pu-
ta usnama zaklopio! — pak još. du-

blje — još dublje — zacaklit će iza
duge zaboravi, Sruške noći; odje-
knut će poljupci, koje si kro preko
zida ispod rascvaloga julinbriša »Ek-
vinocijo str. 63). No on se na njen
čudan predlog grohotom nasmija i
otjera je, den
Ivo međutim ne zna, da mu je Ame-
rikanac otac, ali u njemu vidi pogi-
beljna protivnika i kada Niko zatre -
ži pomoć za noćne oluje, da spase
svoju jedrenjači: Ivo se odazove saod“ zavodnika da popravi! sramotu:

nakanom u duši da ga ubije u nećnej
tami. ž :
/Ali majka to prozre te, pod pritis-
kom događaja, otkriva sinu veliku
tajnu i Ivo poražen okrutnom isti-
nom, bježi u paklenu noć, Ekvinoci-
jo.je postigao svoj vrhunac, — »Čuje
Se daleko zvono i lelek ljudi na »ška
ru«, — Jele ostade za Ivom, kao o-
kamenjena«, . ; iš
»Hoće do vrata, ali vjetar joj diže
glasi dah, Teturajuć, boreći se s ur-
nebesom; koji je bacio sve, što je na.
okole stalo; dođe: do 'zatvorenoga
Prozora ter užašnim | urlikom, takočetka, dok mu Jele ne reče: (»Dubi,.na nadviče razrajenu narav, rukama