d Urednik; Dr, MATIJA VIDOEVIĆ.
Odgovorni urednik: STIJEPO M. BJELOVUČIĆ. |2, AUGUSTA 1924.

Ulazak u Boku. — Svečanosti i

Engleska flota na Jadranu.

zabave. — Veiičansiveni banket. — Utakmi

ce. — Srdačan priček Bokeija. — Odlazak u Dubrovnik. — Manevriranje

pred gradom. — Ulaz u Grušku

tuku. — Priček. — Banket u Dvoru. —

Svečanosti i praznički izgled građa.

U naše je vode stigla sredozemna bri-
tanska flota na svojoj prvoj službenoj po-
sjeti našoj Kraljevini,

U ponedjeljak po podne ušli su prvi en-
$leški brodovi u našu ratnu luku — Boku
Kotorsku, svečano pričekani i pozdravljeni
cd naših ratnih jedinica, vojničkih vlasti i
pučanstva. Od toga ćasa u ovim našim kra-
jevima reda se cio niz svečanosti, koje su
po srdačnosti i po učešću narodnih masa
najljepše manifestacije osjećaja, koje goji
naš narod prama velikomu britanskome na-
rodu, Sve se to dogjađa u uvjerenju da će
se veze našeć i britanskog naroda, koje su
došle do najjačeg izražaja u savezničkoj
borbi za svjetskog rata, još više učvrstiti i
razviti sada nakon njegova pobjedonosnog
završetka, kojim je našem narodu omogućen
puni razvoj u izvojštenom ujedinjenju i oslo-
bođenju. Tim mislima pozdravljamo dolazak
hrabre engleske ilote i kličemo: Dobro nam
došla! Neka živi engleški narod!

Ulazak u Boku.

U ponedjeljak oko podne pojavila se
pred Bokom avijonska lađa, pred kojom je
zrakom kružilo nekoliko avijona. Oko 4 sa-
ta po podne poredala se cijela sredozemna
britanska flota i tako je ušla u Boku, Uvele
su ih naše torpiljarke, a sa naše i engleske
strane orili su pozdravni topovski hitci, Ve-
ličanstven je ovo bio momenat, koji se lako
ne zaboravlja, Nakon toga sve su se lađe
uputile

pred Tivat
gdje su se usidrile.

U utorak je priređen cio niz svečanosti
u počast gostiju, Po danu su se gosti ra-
zišli po cijeloj Boki do Lovćena da razgle-
daju prirodne krasote ovog kraja, a u večer
su priređene

zabave u Tivtu i Baošiću.

Cijelog utorka po podne razvijala se u
Baošiću sa najvećom animiranošću  vojno-
pomorska zabava. Osobitu je pažnju svra-
tila

veslačka regata,
u kojoj su se na osobit način istakli naši

riornari. Njihova pobjeda u veslanju po-

'

zdravljena je dugim aplauzom od engleških
mornara. Kroz ovo vrijeme koncentrirala je
vojna muzika sa Cetinja.

U večer je bio upravo sjajan

banket u Tivtu. 2

U mornarskom parku u Tivtu držane su
cijelo po podne razne zabave, koje su u ve-
čer završene rasvjetom i banketom, koji je
također održan u parku zbog velikog broja
zvanica iz redova domaćeg pučanstva. U
Tivtu je svirala novo ustrojena mornarska
muzika,

U srijedu cio dan nastavljeno je razgle-
danje Boke. Po podne je bila

regata jedrilica,
koju je donekle omeo nagli ciklon, ali za-
bave su ipak nastavljene, jer je nevrijeme
kratko potrajalo.

Sve ove dane priređivane su nogometne,
i tenis utakmice, a olicirima je stajalo na
raspolaganju velik; broj vojnih luksuznih au-
tomobila za izlete, :

Utisak Engleza.

po svemu sudeći, bio je veoma povoljan za
naš narod, Oni su osobito bili prijatno izne-
nađeni znatnim brojem našeg pučanstva,
koje vlada engleškim jezikom, koje im je
bilo u svemu pri ruci prigodom ove posjete.
Boka, staro naše pomorsko gnijezdo, pred
velikim savezničkim narodom -osvjetlala je
na dostojan način svoj obraz u ovoj sveča-
noj prigodi.

U četvrtak je engleška flota otplovila

: put Dubrovnika.

Već oko 8 sati vidjela su razna odije-
ljenja, koja su manevrisala u pučini pred
$radom. Gradjanstvo se je još za rana sa-
kupljalo na mjestima, koja gledaju na more,
i pozorno je pratilo ovo kretanje engleške
flote,

Svečano raspoloženje
vladalo je gradom, tim 'više,, što se istog
dana slavila krsna slava 13, pješadijskog pu-
ka u Gružu, Zvanice u cilindrima, oficiri u
paradnoj uniformi kretali su se u kočijama i
automobilima, a to je sve podavalo
živahan izgled
našim ulicama, koje su bile uz to raskošnom

POJEDINI BROJ 1.50.

DIN.Godišnja pretplata 80 Dinara, Za inozemstvo 200 Dinara.
Plativo | utuživo u Dubrovniku, Oglasi po posebnoj tarifi.=  —

iskićene narodnim  barjacima. Na raznim
mjestima podignuti su i standali na kojima
su se vijale uz naše.i britanske zastave. Po
podne oko 2 sata slijedio je svečan

ulaz u Grušku luku.

Najprije:je ušao u luku jedan engleški
jacht, praćeni sa našim torpijerima i mino-
ncescima. Malo nakon toga ušao je na čelu
flote. dreadnought

»Iron Duke«
a za njim ostali brodovi. »Iron Duke« pali
.kao teritorijalni salut 15 hitaca, a na to mu
odgovara »Jastreb« sa 15 hitaca. »Iron Du-
ke« na-to je ponovno ispalio 15 hitaca na
pozdrav floti, a »Jastreb« je odvratio u po-
čast engleškoj floti.

Netom se engleška flota usidrila krenuo
je na admiralski brod

naš admiral Prica
da napravi službenu posjetu. Admiral _en-
gleške flote Sir Osmond de Beauvoir Brock
odmah je nakon toga učinio posjetu našem
admiralu na brodu »Vila<, a zatim se iskrcao
na kraj, gdje ga je očekivala
* počasna četa 13. puka

sa oficirima i vojnom muzikom, Kad se je
admiral iskrcao na kopno, dok je slijedio po-
zdrav i upoznavanje, vojna je muzika into-
nirala englešku himnu,

Engleški admiral ukrcao se u auto i kre-
nuo u grad, gdje je obavio

službenu posjetu

$. velikom županu i $. opć. upravitelju. Me-
đutim u reprezentacionoj dvorani Pomorske
akademije sakupili su se komandanti naših
ratnih jedinica, komandant 13. puka, koman-
dant mjesta i upravnik. Vojne Bolnice, te
su sačekali engleške komandante. U to je
došao i admiral, a nakon toga slijedilo je
upoznavanje naših i engleških oficira, uz
serviranje šampanjca i cigareta.U večer je bio
banket u dvoru,

Zvanice su dolazile sa automobilima i koči-
jama, a brojna je publika . pravila
Banket, koji je po pričanju bio upravo kra-
ljevski, trajao je do oko ponoći. Pozvana
su bila i neka civilna lica, ali ne znamo po
kojem kriteriju,

U osam sati u večer na brdima više Gru-
ža upaljene su velike kombinirane vatre, iz
kojih se moglo čitati riječ »Welcomen«. Ova
slova bila su postavljena u duljinu od 40
m, a u širini od 8 m.

=:DUBROVNIK KAO LEČILIŠTE,
12,

Orellana, oficir tragičnog avantu-
riste Pizarra. čovek vruće fantazije,
uobrazio je sebi, da je pronašao
Fidorado, zemlju gdje je sve od zla-
ta, Reč, koja je zanašala strasne os-
vajače Novog Sveta na nove pod-
vige, ostade do današnjeg dana i
znači svaki predeo, gde se dobro
živi. Mi lečnici nazivamo tako  kli-
matske krajeve, gde čovek poprav-
lja svoje zdravlje, zato zovemo pri-
morje dečjim Eldoradom, «

Na spomen dece, malih ljudi, u ko-
jima se ovekovečuju naš telesni ob-
lik 1 naše duševne osobine, svak se
razneži. Pa ako je dete veselo kao
ptica a zdravo kao lane, onda rodi-
telji osećaju ponos i zadovoljstvo, od
koga se raste. Ali ako je bledo i kr-
žljavo?! x

Damas, kad celo čovečanstvo_ fizi-
čki degeneriše usled štetnih navika,
raznih bolesti i ostalih nesreća u ži-
votu civilizovanog sveta. naročito ie
zdravlje i razvitak novog naraštaja u
velikoj opasnosti. Svaki i letimični
pogled i u naše familije i u naše ško-

le uverava o tom. Zato je najveći za-.

datak današnjeg dana raditi za do-
bro naše dece, za učvršćavanje nji-
hova zdravlja, njihove budućnosti. Dečji Eldorado

Napredniji narodi nas uče kako se
to postiže. Mi možemo i slabašnu
dečicu spasti i ojačati. Veliki lečnici
i ujedno veliki prijatelji ljudi upozma-
doše već od preko sto godina leko-
vitu moć mora za slabu i bolesnu
decu, te već pod kraj 18-og veka po-
češe osnivati na primorju zavode za
najteže dečje bolesti: skrofulozu i
rachitis, Oni naučiše lečnike, da kod
ovih bolesti više vredi mesto pisanja
velikih recepata poslati decu na vaz-
duh, sunce i more, Jačoj se deci od-
ređuju hladne banje a slabijoj tople
uz počivanje i sunčanje u zaklonici
od vetra, Svak pozna ove dve teške
bolesti. Prvo rachitis! To su vam ja-
dna, bleda duševno nerazvijena deči-
ca, niti mogu hoditi ni stajati i ako
im je već 4—5 godina. Njihove su
kosti omekšale zbog života u mra-
čnim i vlažnim stanovima i zato što
nisu okusili majčina mleka nego bili
veštački hranjeni. I posledice za ceo
život mogu biti strašne; kičma i os:
tale kosti mogu ostati iskrivljene,
a mogu se učiniti ravna stopala.

Lice poružni zbog ispupčenog čela,
upadnutog nosa i slabih zuba. Kod
ženske dece može ova bolest biti fa-.
donjih kostiju

talna zbog suženja
radi čega mogu propasti u cvetu

mladosti,
majke.
Skrofuloza? To je druga bolest ko-
ja nam unakažava decu i čini ih ne-
sposobnim
delazi bolest kostiju i zglobova. To
su ona deca što na prvi pogled iz-
gledaju dobro, punog okruglog lica.
Al dete je zapravo podbuhlo, nos
mu je debeo, često pun krastica is-
pred nozdrva, gornja usma odignuta,
te su crte lica ružne. Uz ovo postoje
večiti katar, oči se razboljevaju, iz
nosa večito slini, često curi uho a
mesecima traje kašalj tako da su
deca više bolesna nego zdrava. Celo
je telo detetu podbuhlo a dete vazda
fizički i duševno tromo i zamereno.
Ima i druga vrsta skrofoloze kod
koje postoji veliko mršavilo, bledilo
velika živahnost i prerano razvijena
inteligencija, :
Skrofulozna deca pate od glavo-
bolje, imaju slabi apetit, slabo spa-
vaju. lako se zamore i često ih muči
suhi kašalj, koji je vrlo sličan ku-
čjem, a uzrok mu je otok unutrašnjih
žlezda. Temperatura je često pove-
ćana, dođe i do 38.5" C. Najčešće
otiču žlezde i to bez bola i bez og-
njice, mesecima ostaju otečene ili
splasnu potpuno, Često se provale i
ostavljaju ružne brazgotine.
> Kod raznih komplikacija. skrofulo-
ze na poslu je tuberkulozni bacil, za-

kad prvi put postanuše

- BROJ 27 - GOD. 1.

Jutros (petak) g. vel. župan i £. opć. u-
pravitelj uzvratili su posjetu 6. admiralu Sir
Osmond de Beauvoir Brock i g. podadmi-
ralu Hugh D, R, Watson. Oficiri su

razgledavali grad,
a Po podne je izišla i momčad u znatnom
broju Pred podne razdijeljeno je među ofi-
cire i mornare posebno izdanje »Dubrovač-
kog Lista«, A

Danas je i zabava »Jadranske Straže«,

Večeras je banket u Vojnoj Akademiji,
na koji je pozvano 68 osoba, Od građanskih
lica pozvani su samo $ vel. župan i 6. opć.
upravitelj,

Ž Subota.
je rezervirana za šetnje po gradu i okolici.
U večer je zabava »Orjune« na Pilama,
U nedjelju

će biti na 21 sat simfonički koncerat muzike
kraljeve garde na koji je pozvano 120 osoba,
a na 22, sata je drugarsko veče sa igrankom
u svim prostorijama i bašči Oficirskog Đo-
ma. Pozvano je oko 500 osoba,

Na 4. augusta,
odlazi eugleška ilota

Sve ove dane
održavaju se brojni koncerti, a sva naša
šetališta vrve publikom. I svi su lokali puni,
pa grad ima praznički izgled. Iz unutrašnjo-
sti naše države stiglo je ovom prigodom
mnogo putnika, pa su i hoteli pumi,

Po gradu se govori još o raznim zabava-
m& i utakmicama, ali mi o tome ne može-
mo da izvijestimo, jer nijesmo primili oba-
vijesti, e ne bi htjeli da naše čitaoce krivo
informiramo. Čudimo se ovom nemaru svih
tih priređivača, koji ovakovom nesmotreno-
šću nanose samo sebi štete.špalir,

za« život, jer tu obično.

POSJETA ENGLEŠKIH BRODOVA.
Dubrovačka općina javlja: Gospodin ad-
miral engleške mornarice saopćto mi je, da
će mu biti milo, ako građanstvo bude posje-
tilo njegove lađe, te je u tu svrhu dozvolio
slobodan pristup svakog dana od 14 do 19
sati na sve lađe izim »Fagle« i »Bryony«.
IZVANREDNO IZDANJE »DUBRO-
VAČKOG LISTA« NA ENGLE-
ŠKOM JEZIKU. :
Prigodom svečanih dana prve slu-
žbene posjete engleške flote u jugo-
slovenskim vodama Jadrana, naši iz-
davači odlučili su da posebnim izda-

= Z o =

to se lečenjem skrofoloze suzbija i
tuberkuloza, Tuberkulozi su naklo-
njena i deca koja u malom detinjstvu
rastom i snagom zaostaju iza vršnja-
ka, koje onda između 10—15 godina
naglo dostignu i prestignu po visini
ali ne po širini.

Kod svih ovih bolesti je boravak i
to dugi boravak u primorju glavnilek, Zato u svima  primorjima ima
primorskih sanatorija, hospicija, ko-
ja su u južnim primorjima otvorena
celu godinu. Ovde se deca leče mor-
skim vazduhom, morskim banjama i
sunčanjem. Prvi ovaki sanatorij os-
novan je 1792. u Engleskoj, a danas
ih ima sijaset u svim  prosvećenim
državama. a ima i kod nas dva u Cr-
kvenici i na Lokrumu, ali ne za bo-
lesnu, nego samo za slabu decu.
Ovaki zavod mora biti sagrađen tik
uz samo more gde ima peska i uz to
dobro zaštićen od vetra, Lečenje
traje vrlo dugo tako na pr. u francu-
skom lečilištu »Berk sur mer« bora-
ve deca  prosečno 425 dana. Neka
manja lečilišta su uredila i srednje
škole za slabu decu, tako da deca:
mogu odrasti na moru. Dubrovnik bi
zbog svoje blage klime i zgodnih po-
zicija u okolini megao postati glavno
lečilište za decu u našoj Kraljevini,
jer bi zavodi mogli biti otvoreni izimi i let iii
ža > Dr, Đuro Orlić.

KI LIST

! > SEDMIČNI INFORMATIVNI
I PRIVREDNI GLASNIK