ATE

DE o.

BL sed g ž e
i. BRO“ je gospoda. Nike: otvorila. ije šes

ooTako. jes čuju.

se iki Ha.
Gospar Knego *  proponjava, da se! “gtibito

kk

“dokle je freško sastavi komisijon | od dvojice e
oda idu vonjat kroz rukav, da se može kon= |

 statat krivca. U “komisijon. su ušli o. i
Jako. 0B

Svi su pružili Tuke,  Pepo je počo prvi“
Vonja* Jaka i konstato, da je skladan, oda
ako: Pepa i konsttata, da je i Pepo skladan.
Tad su išli redom vonjat. Kad su došli“

kala Mila, tad: su  Pepo_ i Jeko zamantrani

opali na Ha a Pm az lida sritee imo

Ma ar. Pier" “Erzin“ AI ta BE Maimeci“:

0 ae

= tanjestre, | jer je Dolje imatći Wake posje ne I

Je ponturu.
““ Seduta je“ škUntinila“ i krdečivslo ag: iza
večere, da se Me E ara ali ne s našijem ko-

ES i ZABkiv ire nos.
tt, a. Pa e ni

unjes “ara i počela ćerat ariju šugamanima: — one > po
a) toliko. se zdenjan diže: zamijenik. Kne- i
za i repfajava, da se oni, Tom je 6. učinio.


at e ra. NOR. i
laži! “tombola, a za re
ustanjuli. Gospar. Ivo fež
dase ovo godište priko
dominala, da bude una
e lijepa: ideja ačetava.

andava Gospar Pero, da.


tako, da jih je polovica

ostala. i, kos: su jadni. antičformi izldgrala & švih ka
koji profestavaju. što
ije za festanjula uzo koji
pomorski: kapetan, . Molu Kneza, da se presta,
jer će se inače svi trasferiškat: u »BABNJEVA,
ep tinsni su - Antu 1 m Štipae 3 Niko Klnaskk,

Bihaća, da. im sje: S laričkai protesur Rusko i i

da ne mogu. učinit preferans. Ž
s< Čita“ se: tremendi: protest | adja tarok

aši svašta amo
je Arnautić za bri.
u Gradu. svašta izfla-
a Jim poručujemo da -

niko drogi, igovprijo,

ao Pana Helda, koji moli.ega traži već sedam mjezme jednu porecijon, aeogatoga_ dunda,. koji živiza, KJERTer: isti

nomenat | S dg.

rode ske ot Kaijam maris
in ua g apud Stagnum sicut
esiderat. |

Fidelis. Golonia
o Pilić Ducis .supstitutus
 Vivas  Crescas - Fioreas.

le ribi senat; Ša mu. žaimje. 10 s
Onda se lega suplika impijegata uprav-
onog suda: u Gradu, sa kojom molu koloniju,
da jim pišu, je li baš taka zima u Sarajevu,
da se ne može hodit u ibercirima  perke,

su tabari skupi, i ako budu kapitali, da jih

e dočeka i nađe alođe.

Slična se suplika čita od impijegata “di-:

rećijoni poste. u Spljetu.
dnteresanino je bilo. čitat supliku jedne
BIRBO: iz i goa I kako se a je liNaldi ise dili“ Điđi“ Ilića. iž Vis sokog;
 Makomandava se, da bude kapo od oficija.
ga se Auike od Totendence u Graduistina. da s prvoga "slali, bindka iz Gra-

.=da odlazi k onoj u Mostar i ko. će od njih dva
diti diretur od. kanćelarije. |

e In ultima se prolego aa kolonije, da

je Dr. Božo otišo posve iz Sarajeva, a a da ni-“ je nikomu reko ni ćuš.
m  Arnautić. u zadnjem momentu dava  su-|

pliku,. da. ga so. rakomanda - gospozru Jaku
Trivi, da njega impjega. na gradsku šteđio-
nicu, a ne Ređa. =
Za neke suplike se senat proklamo ne-
 kompetenat, a neke. su. rebuškale.
= Što se tiče suplike Pera Helda, reklo mu
ose je, da mu dundo nesmije: doć u Gospođe
Miško. perke je. uštinuo. Eo
S Nadalje se konstatalo, da su u koloniju
ouljegli gospari Luka. Miklaušić, Ivo Maslač,
Pero Held, .a opet .se_povratili Saažuic i
 Makijedo. . X.Iz kok “eu partili Koi e de Bre-.

šić.u Boku, Dr. Antun buna, u Gradišku,
kapetan, Vlatko Rajčević Božo uteko, a

Dr.
ka še

da ni i jedan od. ovijeh. nije | so koloniji.
i 3 < Moki

ša ubose viii josu vo čiininiišiinne kašljepo. umon om