eeoomoaom e suo. OR

D i Er TA MEDINA:
SEOMIĆKO Ja pi godine 15

= o0Boi: slini DJ u. Kk?

pepe rao agave ojos 0 > S e že
Godina II. o | SPLIT, J prosinca 191: 9- ci e. -

Braća ri, Mrva 1 ovom!

Otkada se zna za naše pleme, osobito

otkada propade Carstvo Srpsko te Kra-
ljevstvo Hrvatsko, prohuljalo je bezbroj
dana, iznizala se sva sila godina, otkotrljalo
se u nepovrat više vijekova..Kroz to vri-
jeme prosvjeta se širila, nauka se razvijala,
svjetovi se otkriše, carstva se dizahu i opet
u prah pretvarahu, povjesnica se ispisa.
Tvoje pak majke sva tri sina: Slovenac,

“Hrvat i Srbin, većinom u ropstvu i pro-

gonstvu, od svakoga ugnjeteni, ni od koga
zaštićeni, u zbjegu,  nemaštini, golotinji i
duhovnoj tami, Borka se za opstanak.
Ipak oni snošahu muški sve nedaće,
krijepeći svoj duh narodnom slogom i vje-
rom u pravdu vječnu, koju propovijedahu
naši oci proroci kroz usta slijepoga guslara.
I napokon, kao što narodna pjesma

predskazivaše, narod se diže i sruši var-.

varske lance. Uskrsnu Srbija pod vodstvom

junaka Karagjorgja. Nakon sto godina oslo- |
bodi se i Stara Srbija pod vodstvom Kara- >
gjorgjeva unuka, njegovog pravog nasljed-
nika u pregalaštvu i viteštvu Kralja Petra |.
A sada evo naše pokoljenje dočeka joši

junačke podvige Petrova sina Kraljevića
Aleksandra, koji kao da dogje na _ svijet
da dadne život našoj zavjetnoj misli.

| konačno opuče puška, te brat Srbin

poče borbu za potpuno oslobodjenje i uje-

dinjenje svijeh Jugoslavena. Razvi se titan-

ska borba, junak izgibe, ljubovca se u crno _

zavi, djevojke bjehu na noževe raznijete,
djeca poskapaše od gladi i studeni, ocevi
istrunuše po tamnicama, a.majke, dobre
i drage, svisnuše od tuge.
Braćo Srbi, Hrvati i Slovenci!
Ete se ispunjava proročanstvo Guslara

Proroka: Ljuba Djakona Stevana dozvoljava |

trima Angjelima neka zakolju njeno čedo
iz kolijevke, Angjeli od čeda ugrabiše krvi,
poškropiše po bijelome. dvoru, što bje ni-

jemo progovorila je, što bje slijepo sve je.

progledalo . .

ani u našoj prestolnici, u Beogradu,
gdje se prolilo premnogo krvi novih žrtava
Za izvršenje neizvršenih prava naših, lani
dakle na današnji dan odaslanici Narod-
nog Vijeća iz Zagreba pristupiše pred Pre-

stolonasljednika Aleksandra, te u ime svih.

Slovena, Hrvata i Srba iz rasute Austro-
Ugarske Monarhije izjaviše želju i volju da
se ujedine sa Srbijom i Crnom. Gorom u
jedinstvenu narodnu državu i da vladarsku
vlast na čitavom teritoriju jedinstvene dr-
ave Srba, Hrvata i Slovenaca vrši Njegovo
Veličanstvo Kralj Petar, odnosno u Njego-

voj zamjeni kao Regent, Njegovo Visočan-
stvo Prestolonasljednik Aleksandar.
Tu. predstavku Narodnoga Vijeća pot-

puno usvoji Njegovo Visočanstvo Regent

Br 40 NAUČNA [ IBLlO OTEKA, i oso

Aleksandar, te još lečano nadoda da, kao
ustavni vladalac potpuno ravnopravne braće
triju imena, imaće za prvi zadatak da se
postara, neka se granice naše države pot-

puno budu podudarati s etnograiskim gra-

nicama cjelokupnog našeg naroda.
I danas proslavljajući prvu obljetnicu

tog najvećeg narodnog dogadjaja, braćo
Srbi, Hrvati i Slovenci, uzdignimo se nad

svagdanje razmirice, te u slozi i ljubavi
bratskoj svečano obećajmo da ćemo naš
rad uputiti u pravcu savršenog ispunjava-
nja svojih gradjanskih dužnosti.

Samo u slobodnoj državi slobodan
gradjanin može da očuva slobodu. sebi g
narodu, ako se pokaže spre: man da vrši

svoju dužnost.
Ža potpuno ostvarenje | obećanja Re-
gentova, ustreba li još jednom da se zapjeva

pjesma o jedinom čedu Gjakonove Ljube i |
o trima Angjelima, neka se složni nagju u
zboru sva tri brata: Srbin, Hrvat i Slovenac.

“Živjela. Jugoslavija,
Srba, Hrvata i Slovenaca |
5 ivio Nje Veličanstvo Kralj Petarl. 1

a . Živio Njegovo Visočan stvo Regent
Ma 1. prosinca 19.

La
kupe

Netoga Bu dio

= Iz ,Službenih Novina“.
Službene Novine Kraljestva Srba, Hrvata i
Slovenaca broj 134 od 9 novembra 1919 donose:
Ministarski Savet na svojoj sednici od 5.
novembra ove godine, a na osnovu referata pod-
netih mu od strane g. g. Ministra. Trgovine, Fi-

nansija i Ishrane, — doneo je sledeće
da REŠENJE:
' i

Unutrašnji promet robe je potpuno slobo-
dan. Iskaznice, koje je do sada izdavalo Mini-
starstvo ishrane, ukidaju se.

Izuzetno od ovoga Ministar ishraje izdaće
potrebna naređenja za unutrašnji promet sa šećerom.

2

Izvoz u inostranstvo dozvoljen je u neogra-
ničenoj količini i bez plaćanja izvozne carine za
sledeće artikle: >

Zeleno povrće; suvo povrće; kiselo povrće
(ukiseljeno); pečurke (gljive) sveže i suve; pa-
prika mlevena; beli luk ; arpadžik; grožđe za
jelo; voće bez razlike sveže i suvo; maraska

(trešnja) suva; konzerve od patlidžana u bura-

dima; smokve suve; roščići; surogati kafe; lo-
vorovo zrno i lišće; hmelj i brašno od hnićlja:
pekmezi od voća; opijum ; čaurice; goveđa i

svinjska dlaka; riba sveža i soljena; rakovi; ka-

menice (ostrige); sita; trska: lekovito bilje; buhač
sirov i mleven; ruj; maraskin; konjak; šljivovica;
komovica: vino; mineralna voda; otpaci pri izradi
štirke, pri izradi. piva i pri izradi ulja; konzerve
od ribe, mesa, povrća i voća u hermetično  za-
tvorenim sudovima; magnezit; kreč; cement; pi-
rit ; škriljac; antimon metal i antimon oksid: bau-
ksid sirov i prečišćen; natrijev sulfat; kalcijev

karbit; peroferomangan; streš; tutkalo; gled; fu-

zelna ulja sirova; čilimi; čipke i vezovi sviju vr-
sta; perje od živine: užarija; šeširi od slame i

NARODNA RE PUĐI LIKA HRVATSKA
ma

oh-20

ZB)
VAI

 otadžbina. svih

I | pi emI |

drugih materija za pletenje; izrade
prepieti od slame: pletarske i
od pruća; sita i rešeta; čačkalice od drveta;

do-

novi i pete od drveta, štapovi od drveta; kolor-
ske ha od drveta: držalje za pera od drvata; |

“
bea

dh. cuz posuđe od drveta; izrade od
PR ni ge, listovi, živopisi,

izrade i drugi štamparski proizvodi;
kamenje; kamenje za oštrenje. brušenje i glača-
nje tupiva; fina keramika; kovani ekseri; limi od
cinka; olovo; crni bakar.

zika
Bi

Dozvoljava se uvoz u inostranstvo u. ne-

ograničenoj količini, ali uz plaćanje carine pe

viđene u priloženoj tarifi; sledeće artikle:

Kože jagnjeće i jareće; kože od divljači |

drva za građu.

4.

Za sledeće artikle slobodan je izvoz u ino--
stranstvo samo u ovde označenim količinama, i

uz plaćanje izvozne carine predviđene u prilože-
noj tarifi: '

a) pšenice i pšeničnog brašna u skupnoj

“količini ' E 8.000 vagona od po 10 tona;

3

b) kukuruza, kukuruznog brašna i griza. u

ukupnoj količini od 12.000 Vagona ;

v) pasulja, graška, leća (sočiva), boba, ie |

ukupnoj količini od 150 vagona ;

o) sena, slame: i deteline u da sva S Sa a

od (privremeni kontingenat) 2.000 vagona :

d) kudelje i lana deni kontigent)

200 vagona; s:

a) covedi ze E klanje, izuzeta su iko mn . : Ee
 zare, priplodne krave, junad i telad. 20. 000 ke. ME
mada, LAJE

i prerađeno pri čemu će se računati:
1 goveče == 250 kgr. svežeg mesa
200,  soljena mesa
80 , sušena mesa;

e) koza, ovaca, jarčeva, ovnova u ukupnoj

količini 30.000 komada ;

ž) svinja živih i u zaklanom stanju 25.000 kom.

U ovaj kontigenat ulazi i sveže i prerađeno

meso kao i slanina i mast, pri čemu će se računati :
1 svinja == 100 kgr. svežeg mesa
80. , soljenog ..

70, slanine ;

65. , masti;

65. , suve slanine:
45, prerađ. mesa;

z) konja za klanje (privremeni kontigent)
2.000 komada. $ | ada
5. |

Svi ostali, u tač. 2. 3. i 4. nepobrojani
artikli, ne mogu se izvoziti. Ali roba. koja se na
dan obnarodovanja ovoga rešenja nalazi već na
putu (železnicom ili vodom) na osnovu izdatih
izvoznica od strane Centralne. Uprave i njenih
podružnica, ima se propustiti preko granice, i
ako je njen izvoz ovim rešenjem zabranjen. Po
specijalnom odobrenju Ministarstva Trgovine mo-

gu se sirovine izvoziti u inostranstvo uz garan-

tiju, da se uvezu u prerađenom stanju.

Roba koja se po odredbama tač. 2. 3.
i 5. ovoga rešenja može izvoziti u inostranstvo,
može se izvoziti u načelu samo za zdravu valutu,
a po odobrenju Ministra Trgovine i Industrije i
putem kompezacije. U tome cilju izvoznik je du-

žan pribaviti uverenje od Devizne_ Centrale u
. Beogradu, odnosno od njenih ekspozitura u unu-

trašnjosti, da je obezbeđena valuta.

7.

Izvozna carina naplaćuje se u dinarima u srebru |

odn, u krunama prema kursu koji utvrđuje Mi-

“x

Broj 11 pio j A x an

228
4 J
k =

od  creva;
korpaške izrade

kamenorezač ke<-
vodeničko |

U ovaj kontigent olaži | ovde: meso sveže ear aK

vkasi '
Pro
kt

Ž g A “ ž KELLER Na, ćeža 3 Aaa d
ši L a Lab Kia d * de x sie 4: , uk 3 : $ 3
Pao): š “A sok ia hk: Poe Kada s RA , * Po B sd Ni
ph j Kase soi - eta hf Bo sa kra SAS Sad y MAJ ; dk i dj x >\ /
NJA VA A: M oo Peta za aa S Aa kad RD I I E aK kt BEN Jr PIT e Pa P
g a gd m Kk , di rd sf X Prka sk u rak Tak, sisa Pod ak Dj i .“ Pr i Pr Pi A i rAh GANE Po S Pa xi Moa Bi m X Sd)
du o ZAK sihh S M SRO JE So IRA S GE VALA Rt Mda eo Mak o a Ja s ka o E Raj E E M i A 1 S ELE ZT i de KAKE Co
ia aka VARGEK AA “ Ni PA. a VEZAN E MEA oka “ud Kaj U dusa ta a iš Ma JN Pi a : koz se
a Po KO a a SAA SI Nag Vk E ROP SR S A I ai ja RN O Nas a AK “uva ; : ae ka E O A o i a
, VS 410 I DL ED Saija o o 4 ea S Naj VALE e DIA oo NK Eva aL Ba če o MP RAJE VI aaa ati . PP a ij Kase KOR a aj e re S

soi

u a a va >. ša ja

ku
vat E».

j KP
Krako tena
a i
A Kain Asia
doza

'
Kad f m
Li

f

FA.

MAN
jaa lao

ba i Za Va /
nja Dje : DRA X tr
otić, S ude