CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

  

IZLAZI SVAKE SUBOTE
ŠTVU. — ZA ZAHVALE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

UZ POPUST. RUKOPISI SE

 

Br. 490..

 

RON LOZA s
U DUBROVNIKU, (2. SEPTEMBRA (1914.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-

ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI

NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE.

NERINA INO ODANA NADLE AL AA A

I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
\
|

God. X. |

 

Francuska uoči drugog
-kobnijeg Sedana.
»Ima trula u Danskoj“.

Tek je prošao mjesec dana, otkad,se
sraziše francuska sa njemačkim vojskama, a
već se svuda pobjedonosna njemačka vej-
ska nalazi pred vratima Pariza.  »Hanibal
ante portas!« Iza kako je u malo dana njem.
vojska pokorila Belgiju, francusku savez-
nicu, potukla Engleze sjedinjene sa franc.
četama kod Maubeuge i S. Quentina a Fran-
cuze od Cambrai do južnih Vogeza, osvoji
jurišom sve znamenitije tvrgje franc., koje
su bile smatrane neosvojive kao Manou-
ville, S. Quentin, Montmedy, Givet i Mau-
beuge, dok su iz ostalih tvrgja, La Fere,

Laon, Soissons, Reims i Amiens, posade materijalni užitci, i
glavom bez obzira pobiegle. Iz same gla-| što mu može zanriiečiti to uživanie.

 

koji ta dva moćna stupa ljudske sreće pot- kone samim parlamentarcima. Poznat je
kopava. Svaki ih pravi politik isto tako ljubi škandal 1904. god. u parlamentu iranc.,
i štuje, kao što svaki pobožni čovjek. | kad je Pariška loža denuncirala vladi kato-
Koliko vjera i moral unapregjuju sreću ličke časnike. Od vlade se je zahtjevalo,
naroda, blagostanje države, ne da se iz-|da časnici, na koje sumnjaju, da idu kri-
mjeriti.« Uvijek nek nam budu u pa- |omice na misu, izgube službu, ili budu pre-
meti riječi onog simpatičnog pisca sa ta-| mješteni ili dajbudi, da ne budu proma-
lijanske obale, iskušanog patriote: »čo- | knuti. Combes, komu  čestitaše >»Grand
vjek, koji huli na oltare, na ženitbenu vi- Orient«, što onako uporno vrši svoje repu-
jernost, na pristojnost, na poštenje, a viče | blikansko zvanje, u proganjanju kongrega-
pak, domovino, domovino, nevjeruj mu, taj cija proti svim gragjanskim i humanitatnim
hini otadžbeništvo, to je najgori gragjanin.« zakonima, zahvaljuje framasonima za me-
A s kojeg razloga? Ko:se bo iznevjeri dene riječi i pridoda, da će svoje djelo
Bogu i vjeri, koja čovjeka krijepi u borbi, do kraja izvršiti samo, da mu oni pomognu.
iznevjerit će se još prije domovini te će se Na povik Gambettove lozinke: »Le
prije ili poslije ponudit »al maggior offer- cjericalisme, c'est !' ennemi«, izdaju se iz-
rente« te nemajuć više uzvišenih ideala, | nimni zakoni g. 1880., g. 1881., g. 1882.,
njegova domovina i njegov Bog postaju g 1884., 1886., 1888., g. 1892.-1900. proti
za to bježi od svega vjeri katoličkoj, proti Crkvi, proti redovni-

Izvanredno izdanje »PRAVE CRVENE HRVATSKE«.

Dubrovnik, 11, Septembra 1914.

Telegrami

(bečkog Korrespondenz-Bureau.) g

BEČ, 9. septembra, 4 s. 30 m.:
Službeno se javlja, da je na prostoru oko Lavova započela nova bitka.
Breslavsko generalno zapovjedništvo priopćuje, da je šlesko domobranstvo zaro-

bilo na 7|9., nakon pobjedonosne bitke, 17 časnika i 1000 vojnika ruske garde trećega
kavkazskog zbora.

BEČ, 10. septembra, 5 s. 30 m. po podne:

Prema vijestima ratnih izvjestitelja fraje bitka u predjelu Lavova.

BERLIN: Veliki glavni kvartir javlja danas :

Djelovi naše vojske, koji su istočno od Pariza napredovali progoneći neprijatelja
na Marni i preko Marne, biše iz Pariza i izmegju Meauxa i Montmiraila napadnuti od
nadmoćnijih neprijateljskih sila. Zaustaviše neprijatelja u teškoj bitci, koja je trajala dva
dana, te sami napredovaše dalje. Kad im bi javljeno, da se približuju nove jake neprija-
teljske kolone, povukoše svoje krilo. Neprijatelj ih nije na nikakvom mjestu progonio.

Kao plijen pobjede ovih bitaka do sada je javljeno, da je zaplijenjeno 50 topova
i zarobljeno nekoliko hiljada francuskih vojnika.

Djelovi vojske, što se bore zapadno od Verduna, napredujući nalaze se u bitci.

U Lotaringiji i Vogesima položaj je nepromijenjen .

Na istočnom bojištu započela je iznova bitka.

General-quartiermeister Stein.

BEČ, 11 septembra, 12 s. 30 minuta noći:

Službeno se javlja iz ratnog tiskovnog kvartira: Preko današnje bitke nalazili su
se na bojnom polju glavni zapovjednik vojske Nadvojvoda Friedrich sa svojim poglavicom
generalnog štaba barunom Conradom te Prijestolonasljednik Karlo Frano Josip.

BEČ, 11. septembra, 2 s. jutra :

BERLIN: Veliki glavni kvartir javlja :

Danas je njemački Prijestolonasljednik sa svojom vojskom zauzeo utvrgjeni nepri-
jateljski položaj na jugo-zapadu Verduna. Dio te vojske napada priječne tvrgjave, koje se
nalaze na jugu Verduna. — Od jučer puca teška artiljerija na utvrde.

Gereral Hindenburg je sa svojom istočnom vojskom potukao lijevo krilo ruske
vojske, koja se još nalazila u istočnoj Pruskoj, te je na taj način otvorio put, da dogje
neprijatelju iza legja. — Neprijatelj je napustio borbu, te se nalazi pri potpunom uzmaku.
— lstočna vojska proganja ga u sjeverno istočnom pravcu prema Njemenu.

 

Tisak 1 vlasništvo ,Dubr, Hrv. Tiskare“, Odgovorni urednik Frano Schick,

 

" na miru protestanti, ži-

i sačinjavaju vrhovni par-
koj. Interesantno je zabi-
ancuzi kuju razne pa-
regacijama, Nijemci ko-
agrafe, biva topove od
ranja+ pake- škole +broj
bijstava sve više i više
aštaj od god. 1904 kon-
zločinstava u razdoblju
očio za 30%, a što je
ši broj pada na mladež.
iznati auktoritet na po-
na osnovu žalosnih ali
h činjenica, dokaza, da
ene radi zločinstava u
15 poskočio od 20,035

liere držao je predavanje
kako na njivi današnjeg
wet niče. U Parizu, srcu
lernom Babilonu, opaža
tina koliko hoćeš. Uzmi
ruke, pak baci oko na
i srsi će te proći. Od
ubijstava sve vrvi, S
pod ruke ide kaznena
vjera u masama, rastro-
šijalno življenje uslijed
0 vam pravog i jedinog
nečuvenog  ,debacla“
e god ne povrate na-
mu je oteli, uzalud će
i bogastva, uzalud će
a za neosvojive tvrgje,
fojske, za trogodišnju
1emoćan će biti zvučni
im soframa, jer jedino
stog morala posjeduje
pobjede biva jedinstvo,
, otpornu snagu, samo-
o čustvo domovinske
d same vjere, koja mu
toje žrtvovat na oltaru
to pokazao hrvatski na-
šnju borbu sa Osman-
 marod za sedamsto-
Arapima, ,unicum“ u
promatrat franc. narod
ittičnog gledišta, onda
uboki motrilac spaziti
ko označuje veliki Bos-

|
i

ek

suet Providnost Božju u vogjenju naroda),
koja se proteže kroz sve dogogjaje franc.
| naroda ,Et nunc reges inteligite: erudimini,
| qui judicatis terram“.

s.
\Sa ratišta.
Na sjevernom bojištu.

| Dok je na sjevernom ratištu zadnje dane
nakon velikih bitaka bila nastala neka pauza, kao
km pred burom, već se od 9. ov. mj. zametla
|u Galiciji nova strašna bitka, koja se je kao o-
| čekivala. Naša se je vojna snaga oborila na ru-
sko lijevo krilo, što se već jedanaest dana nala-
| zilo istočno od Lavova.
| U savezu s dogagjajima na ovom ratištu
| stoji i ispražnjenje Lavova. To je ispražnjenje

| uzslijedilo iz strategičkih razloga, nipošto pako

uslijed taktičke nedaće naše vojske, pa se može

uputiti na analogiju s Insterburgom. 'Svak je ra-

zumio, zašto su Nijemci ispraznili taj grad, a na

posljetku se pokazalo, ća je ta mjera bila od

velikog zamašaja za razvitak daljnih stvari. Isto

tako stoji s Lavovom, Momentano se je s obzi-
rom na strategičku potrebu ispraznio, a kasnije

| će se pokazati, kako je to ispražnjenje bilo po-

| trebno za provedenje naših osnova; i kako je bilo
| korisno po sam grad. Idući će dogagjaji dati

| posvema pravo ministru-predsjedniku grofu Tiszi,

|kad je rekao, da »smo sada najgore prebrodili».
Nena više razloga nikakovoj zabrinutosti, | jer

se pripravljaju stvari, koje će dokazati, da sve,

što se zbilo u istočnoj Galiciji, stoji u savezu

s jednom sjajno koncipiranom osnovom, koju

naša vojska upravo divno provagja. Zato samo
| malo strpljenja.

Sa ovog ratišta stigle su kroz zadnje dane
ove vijesti :

5/9. U istočnoj Galiciji je jučerašnji dan
| protekao bez ikakovih dogagjaja. Danklova voi-
| ska velikom energijom napada na Lublin.

Dalekosežnost Auffenbergova uspjeha tek je
| sada posvema objašnjena : ovaj_ Auffenbergov
| uspjeh za Ruse je prava katastrofa. Da nije bilo
| ovoga uspjeha, onda bi usporedne obje ruske

vojske mogle za nas postati kobne. Uspjeh Auf-

fenbergove pobjede jest ovaj: mi smo već go-
tovi s jednom od one.obje ruske vojske. A sada
dolazi na red druga ruska vojska.

: Sjajno su se iskazali austrijski domobranci
i moravske pukovnije.

6/9. Službeno se javlja: Due 3 o. mj. pu-
cali su Rusi na u dalekom krugu oko Lavova
načinjene šančeve, No naše čete već su bile od-
stupile, da sačuvaju otvoren grad od bombardo-
vanja i jer su za to govorili operativni obziri,
da se Lavov ostavi neprijatelju bez borbe. Bom-
bardovi.nje je dakle bilo upereno protiv šančeva
koji nijesu imali obrane. 1

Armija generala Dankla ponovo je u že-
stokoj borbi.

Na ostalom frontu vlada razmjereno nakon
velikih bitaka prošle nedjelje mir.
Iz stana novinskih ratnih izvjestitelja javljeno

 

 

 

 

e:

Vrhovnom zapovjedništvu nije jučer 5. o.
mj. stigle nikakove vijesti o bojevima u istočnoj
Galiciji. Na bezkrajnom operacionom području
kod Lubina ljuti bojevi traju dalje; naproti tome
je jučer kod centruma oko Lavova nastao zastoj
u bojevima. To najbolje dokazuje, da su se u
jednu ruku naše čete sustavno iu potpunom redu
povukle, te da_je u drugu ruku neprijatelj odviše
smalaksao, a da bi nas mogao progoniti. Stoga
se mora mirno prosugjivati ispražnjenje Lavova,
koje je posljedica viših tehničkih razloga..Lavov

 

je ispražnjen, jer je njegov položaj vojnički ne-
povoljan, tako da bi svakoj četi, koja se u njem
nalazi, kod navale sa svih strana zaprijetila po-
gibelj, da bude potpuno okružena. Stoga su bili
mjerodavni vojnički obziri, a pred ovima moraju
da isčeznu narodni osjećaji, kao i pomisao. o
političkom prestižu. Prema mojim privatnim o-
bavijestima raspoloženje je vrlo samosvjesno, . jer
ispražnjenje Lavova spada u okvir operacije, koja
| će jamačno dovesti do pobjede,