-kobnijeg Sedana.

 

 

 

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 6
NA PO ILI ČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 9.
KO NE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DA JE PREDBROJEN
1 ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

IZLAZI SVAKE SUBOTE

 

 

 

Br. 490.

 

ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT RETKU,
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PUTA TISKAJU PO POGODBI
UZ POPUST. RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEFRANKIRANI NE PRIMAJU SE
LIL ŠAL LL aL LN LA aL DNS LS LSE LL pt ČL pt mt |

God. X. |

AAN A :
U DUBROVNIKU, [2. SEPTEMBRA 1914.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPISI UREDNI-

 

Francuska uoči drugog

»Ima trula u Danskoj“.

Tek je prošao mjesec dana, otkad,se
sraziše francuska sa njemačkim vojskama, a
već se svuda pobjedonosna njemačka vcj-
ska nalazi pred vratima Pariza. - »Haniba
ante portasl« Iza kako je u malo dana njem.
vojska pokorila Belgiju, francusku savez-
nicu, potukla Engleze sjedinjene sa franc.
četama kod Maubeuge i S. Quentina a Fran-
cuze od Cambrai do južnih Vogeza, osvoji
jurišom sve znamenitije tvrgje franc., koje
su bile smatrane neosvojive kao Manou-
ville, S. Quentin, Montmedy, Givet i Mau-
beuge, dok su iz ostalih tvrgja, La Fere,
Laon, Soissons, Reims i Amiens, posade
glavom bez obzira pobjegle. Iz same gla-
sovite tvrgjave Lulle, za koju Francuzi po-
trošiše milijarda, pobježe posada ostavivši
neprijatelju sve topove. Tako je sada Ni-
jemcima otvoren put sa sjevera i istoka
prema Parizu. Francuzi do sada svugdje po-
tučeni, i ako potpomagani od Engleza i
Belgijanaca, pokazaše se junaci samo u bje-
žanju-ispred-ajem:-vojske:——--Što--čeka sada
koncentrovanu franc. vojsku na jugu Pa-
riza, kad se srazi sa ujedinjenim njem. voj-
skama, lako je predvidjeti. Kada vojska
vidi, da je do sada svuda bila potučena,
da sami časnici bježe brže od istih ustra-
šenih vojnika, da se generali svagjaju a ge-
neralissimus Joffre kuša odreći se vrhov-
nog zapovjedništva, lako je razumjeti; na
kojem niskom niveau stoji moral četa; a
svak znade, koliko vrijedi jedna vojska i
ako brojnija, ako joj je moral nizak uslijed
neprestanih poraza prema neprijateljskoj
vojsci, koja neprestano bere lovorike po-
bjeda i slave na bojnom polju. Koliko po-
stotaka srčanosti, ustrajnosti, samoprijegora
i otporne snage gubi demoralizovana vojska,
toliko postotaka dobiva pobjedonosna voj-
ska u drugim težim okršajima. Povijest još
ne pamti, da se žrtvuju bez otpora zname-
nite tvrgje, kao što su La Fere, Laon, Sois-
sons, Reims, Amiens i Lulle, Je li tom div-
ljem bijegu »causa movens« grozni strah,
kukavičluk ili čak njemački zlatiši, povijest
će nam s vremenom to rasvijetliti. To je
nešto još nečuveno. Francuzi se spravljahu
febrilno za 44 god. za rat s Njemačkom;
»revanche« im bio uvijek pred očima i
drugi njihov »Credo«, sipali se ne milijoni
nego milijarde za organizaciju vojske, za po-
dizanje neosvojenih tvrgja, glasovali zakon
o trogodišnjoj službi, da pruže svijetu ovaj ža-
losni prizor, koji pobugjuje gotovo sažaljenje.

Da čovjek shvati pravi uzrok ovog
»debacle« franc. vojske, treba da dublje u
narodu traži taj uzrok, Da jedan narod
bude jedinstven, disciplinaran, da ima u
sebi otporne snage, ustrajnosti u borbi i
samoprijegora u teškim časovima, treba
dajbudi, da srčika naroda bude zdrava, tre-
ba, da narod ima naime jaku vjeru i mo-
ralno da žive, Osim Platona i samog Wol-
taira dovikuje svim državnicima već prote-
stanat Waschiogton glasoviti političar i dr-
žavnik u svojoj oporuci: »Vjera i moral
potrebne su potpore općeg blagostanja.
Onaj ne ljubi domovine ni naroda svoga,

|koji ta dva moćna stupa ljudske sreće pot-! kone. samim. parlamentarcima. Poznat je

» | kopava. Svaki ih pravi politik isto tako ljubi škandal 1904. god. u parlamentu iranc.,

i štuje, kao što svaki pobožni čovjek. kad je Pariška loža denuncirala vladi kato-
Koliko vjera i moral unapregjuju sreću \ličke časnike. Od vlade se je zahtjevalo,

suet Providnost Božju u vogjenju naroda),
koja se proteže kroz sve dogogjaje franc.
naroda ,Et nunc reges inteligite: erudimini,
qui judicatis terram“.

naroda, blagostanje države, ne da se iz-
mjeriti.« Uvijek nek nam budu u pa-
meti riječi onog simpatičnog pisca sa ta-
lijanske obale, iskušanog patriote:  »čo-

pak, domovino, domovino, nevjeruj mu, taj
hini otadžbeništvo, to je najgori gragjanin.«
A s kojeg razloga? Ko-se bo iznevjeri
Bogu i vjeri, koja čovjeka krijepi u borbi,
iznevjerit će se još prije domovini te će se
prije ili poslije ponudit »al maggior offer-
rente« te mnemajuć više uzvišenih ideala,

materijalni užitci, i za to bježi od svega,
što mu može zapriječiti to uživanje.
Prvoga vijeka kršćanstva točile su rim-
ski narod 23 opačine, koje nabraja Apostol |
naroda, te se tako slaže sa Senekom, koji ,
promatrajuć življenje Rimljana bolno vapi:
»sve je puno opačina i zločinstava, više se
zla čini nego se može pedepsom zacijeliti.
U velike se natječu u opakosti, svaki je
dari viša želja griješiti a manja stidljivost.
Opačine nijesu više tajne, pred očima se
zbivaju.« Ovo rastrovano moralno življenje
starih Rimljana pospiješi pad rimskog car-
stva. Takovo gotovo stanje vidimo u Fran-
cuskoj ova zadnja četiri decenija na vjer-
skom, moralnom i socijalnom polju. Oblast
vrhovna udara vjeru ostrakizmom, tjera je
iz škola, iz sudova, iz obitelji, iz vojništva,
iz svake upra.e. Da se lakše to postigne,
tjeraju se redovnici iz Francuske, kojih se
je većina bavila samoprijegorno i uzorno
odgojem mladeži, otcijepljuje se država od
Crkve, uvagja se u škole laički moral ne
obaziruć se na izjave samih najviših misli-
oca svih vijekova prije i poslije Krista, da
ćudoregje bez vjere ne može uspijevati,
»Uzmite, kaže sam  Woltaire, od čovjeka
vjeru u Boga, koji nagragjuje i kazni, do-
puštate, da društvo poplavi grijeh, lopov-
ština, nasilnici i očaje. (Tom. 41 Philoso-,

 

soviti socijolozi te Fonillć se ne žaca ispo-
vidjeti, da je vjera najmoćniji čimbenik, koji
očevidno oplemenjuje, te najveća zapreka
ćudorednim prekršajima.

Uzdrmana tako vjera, a po njoj i mo-
ral u masama, ne čudimo se, gdje vidimo
strašne posljedice u socijalnom životu. Te-
melj obitelji uzdrman je razriješivosti že-
nitbe, broj stanovništva sve to više pada
usvojenjem Malthusove teorije i drugih u-
mjetnih protunaravnih sredstava za sprije-
čenje poroda, pronevjerenja su u velikom
stilu na dnevnom redu, a da se auktori
sudbeno ne progone. Imamo slučaj Dio,
koji kao likvidator konfiskovanih redov-
ničkih dobara pronevjeri deset milijona fra-
naka a progonjen sudbeno nije bio, jer je
imao uza se' potkupljenu štampu i pomoć-
nika iz vladinih krugova. Sudci su potku-
pljivi i ovisni o hirima vlastodržaca, kako
smo vidjeli u aferi Dreifusov_j i nedavno
u (procesu žene ministra Caillaux, ubojice
neporočnog Calmette. Parlamenat, ta naj-
slobodoumnija institucija, postaje organ lože
Pariške »Grand Orient«, koja diktuje za-

 

vjek, koji huli na oltare, na ženitbenu vi-/
jernost, na pristojnost, na poštenje, a viče |

 

| da časnici, na koje sumnjaju, da idu kri-
omice na misu, izgube službu, ili budu pre-|Sa ratišta.
mješteni ili dajbudi, da ne budu proma-
|knuti. Combes, komu  čestitaše »Grand
Orient«, što onako uporno vrši svoje repu- | nakon velikih bitaka bila nastala neka pauza, kao
blikansko zvanje, u proganjanju kongrega- | tišina pred burom, već se od 9. ov. mj. zametla
cija proti svim gragjanskim i humanitatnim | u Galiciji nova strašna bitka, koja se je kao o-
zakonima, zahvaljuje framasonima za me- | čekivala. Naša se je vojna snaga oborila na ru-

Na sjevernom bojištu,
Dok je na sjevernom ralištu zadnje dane

dene riječi i pridoda, da će svoje djelo | sko lijevo krilo, što se već jedanaest dana nala-

do kraja izvršiti samo, da mu oni pomognu.

Na povik Gambettove lozinke: »Le stoji i ispražnjenje Lavova.

| zilo istočno od Lavova.

U savezu s dogagjajima na ovom ratištu
To je ispražnjenje

clericalisme, c' est I' ennemi«, izdaju se iz- | uzslijedilo iz strategičkih razloga, nipošto pako
nimni zakoni g. 1880., g 1881., g. 1882., | uslijed taktičke nedaće naše vojske, pa se može

vjeri katoličkoj, proti Crkvi, proti redovni-
cima, a puštaju se na miru protestanti, ži-
dovi i masoni, koji sačinjavaju vrhovni par- |

njegova domovina i njegov Bog postaju | g. 1884., 1886., 1888., g. 1892.-1900. proti | uputiti na analogiju s Insterburgom. Svak je ra-
| zumio, zašto su Nijemci ispraznili taj grad, a na
| posljetku se pokazalo, ća je ta mjera bila od

velikog zamašaja za razvitak daljnih stvari. Isto
tako stoji s Lavovom. Momentano se je s obzi-

lamenat u Francuskoj. Interesantno je zabi- |rom ma strategičku potrebu ispraznio, a kasnije

lježiti, da dok Francuzi kuju
ragrafe proti kongregacijama, Nijemci ko-|
vahu ozbiljne paragrafe, biva topove od'
42 cm.

+ Welijed —laiciziranja+-pake- škole +broj
zločinstava i samoubijstava sve više i više

razne pa-| će se pokazati, kako je to ispražnjenje bilo po-

trebno za provedenje naših osnova, i kako je bilo
korisno po sam grad. Idući će dogagjaji dati
posvema pravo ministru-predsjedniku grofu Tiszi,
kad je rekao, da »smo sada najgore prebrodili».
Nema više razloga nikakovoj zabrinutosti, jer
se pripravljaju stvari, koje će dokazati, da sve,

raste. Službeni izvještaj od god. 1904 kon- što se zbilo u istočnoj Galiciji, stoji u savezu
statuje, da je broj zločinstava u razdoblju |S jednom sjajno koncipiranom osnovom, koju

od 20 god. poskočio za 30%, a što je

|
|

najestrašnije, naj-viši broj pada na mladež. |

Advokat Robert, poznati auktoritet na po-
lju kazaivih stvari, na osnovu žalosnih ali
istinitih i neoborivih činjenica, dokaza, da
je broj djece osugjene radi zločinstava u

 

naša vojska upravo divno provagja. Zato samo

imalo strpljenja.

Sa ovog ratišta stigle su kroz zadnje dane
ove vijesti :

5/9. U istočnoj Galiciji je jučerašnji dan
protekao bez ikakovih dogagjaja. Danklova voi-
ska velikom energijom napada na Lublin.

Dalekosežnost Auifenbergova uspjeha tek je

20 god. od 1875-95 poskočio od 20,035 |sada posvema objašnjena: ovaj  Auffenbergov

na 30.763.

uspjeh za Ruse je prava katastrofa. Da nije bilo

Neumrli Brunetiere držao je predavanje | ovoga uspjeha, onda bi usporedne obje ruske

u Orleansu o tom, kako na njivi današnjeg
morala poganluk opet niče. U Parizu, srcu
Franceske, tom modernom Babilonu, opaža
Brunetiere, ima novina koliko hoćeš. Uzmi
koje mu drago u ruke, pak baci oko na
rubriku Faits divers i srsi će te proći, Od
ubijstava i samo ubijstava sve vrvi,

vojske mogle za nas postati kobne, Uspjeh Auf-
fenbergove pobjede jest ovaj: mi smo već go-
tovi s jednom od one.obje ruske vojske. A sada
dolazi na red druga ruska vojska.
: Sjajno su se iskazali austrijski domobranci
i moravske pukovnije,

6/9. Službeno se javlja: Due 3 o. mj. pu:
cali su Rusi na u dalekom krugu oko Lavova
načinjene šančeve. No naše čete već su bile od-

ovim činjenicama ispod ruke ide kaznena | stupile, da sačuvaju otvoren grad od bombardo-

phie generale p. 23.) Tako misle i svi gla- | statistika. Uništena vjera u masama, rastro-

|vano' privatno i socijalno življenje uslijed
uništenog morala, eto vam pravog i jedinog
razloga strašnog i nečuvenog ,debacla“

|rođu vjeru, što su mu je oteli, uzalud će

za reorganizaciju vojske, za trogodišnju
| službu, uzaludan i nemoćan će biti zvučni
»Revanche“ za punim soframa, jer jedino
narod jake vjere, čistog morala posjeduje
prave uvjete sigurne pobjede biva jedinstvo,
disciplinu, ustrajnost, otpornu snagu, samo-
prijegor i neugasivo čustvo domovinske
ljubavi posvećene od same vjere, koja mu
nalaže sebe i sve svoje žrtvovat na oltaru
domovine, kako je to pokazao hrvatski na-
rod kroz tristogodišnju borbu sa Osman-
lijama_i Španjolski narod za sedamsto-
godišnje borbe proti Arapima, ,unicum“ u
svjetskoj povijesti.

Hoćemo li pako promatrat iranc. narod
sa teologično pragmatičnog gledišta, onda
će za cijelo svaki duboki motrilac spaziti
onu ,crvenu nil“ (tako označuje veliki Bos-

 

 

vanja i jer su za to govorili operativni obziri,
da se Lavov ostavi neprijatelju bez borbe, Bom-
bardovi.nje je dakle bilo upereno protiv šančeva
koji nijesu imali obrane, I
Armija generala Dankla ponovo je u že-

franc. vojske. Dokle god ne povrate na- |stokoj borbi.

Na ostalom irontu vlada razmjereno nakon

biti gomilanje zlata i bogastva, uzalud će | velikih bitaka prošle nedjelje mir.
biti trašenje milijarda za neosvojive tvrgje, |...

Iz stana novinskih ratnih izvjestitelja javljeno

Vrhovnom zapovjedništvu nije jučer 5. o.
mj. stigle nikakove vijesti o bojevima u istočnoj
Galiciji, Na bezkrajnom operacionom području
kod Lubina ljuti bojevi traju dalje; naproti tome
je jučer kod centruma oko Lavova nastao zastoj
u bojevima. To najbolje dokazuje, da su se u
jednu ruku naše čete sustavno iu potpunom redu
povukle, te da_je u drugu ruku neprijatelj odviše
smalaksao, a da bi nas mogao progoniti. Stoga
se mora mirno prosugjivati ispražnjenje Lavova,
koje je posljedica viših tehničkih razloga..Lavov
je ispražajen, jer je njegov položaj vojnički ne-
povoljan, tako da bi svakoj četi, koja se u njem
nalazi, kod navale sa svih strana zaprijetila po-
gibelj, da bude potpuno okružena. Stoga su bili
mjerodavni vojnički obziri, a pred ovima moraju
da isčeznu narodni osjećaji, kao i pomisao: o
političkom prestižu. Prema mojim privatnim o-
bavijestima raspoloženje je vrlo samosvjesno, jer
ispražnjenje Lavova spada u okvir operacije, koja

 

|će jamačno dovesti do pobjede.