.

 

WAKSA PLACENA U GOTOVOM

Nar

odna Svije

 

 

GOD. XXII — Br. 39

DUBROVNIK, 25 Rujna

1940

CIJENA Din. 1.50

 

Dekanatski euharistijski
kongres
u Hercegnovom

Slijedeću nedjelju i ponedjeljak,
blagdan sv. Jerolima (zaštitnika
župe), održat će se euharistijski
kongres u Hercegnovomu.

Kao priprava za ovaj  kon-
gres počele su od srijede svete
misije. Za vrijeme kongresa daje
mjesni crkveni zbor sv. Jerolima
crkveni koncerat, a učenice škole
Sestara sv. Križa prigodnu pred-
stavu. Kongres će se zaključiti
u ponedjeljak večer svečanom
procesijom kojoj će se priključiti
narod iz bliže i daljnje okolice.

Hrvati - katolici!

Na 20. listopada pada Mjsijska Ne-
djelja, koja se na taj dan slavi gotovo
u cijelom katoličkom svijetu.

Taj je dan po želji Sv. Stolice od-
regjen isključivo za misije, za širenje
Kristova Kraljevstva na zemlji, za pro-
pagandu Društva za širenje vjere. Rad
je za obraćenje pogana najizrazitije is-
punjavanje Isusove zapovijedi Idite i
maučavajte sve narode krsteći ih u ime
Oca i Sina i Duha Svetoga“, (Mat.
28, 19). \

Mislimo, dragi katolici, na tu Isuso-
vu zapovijed, a napose prilikom Mi-
sijske Nedjelje. Već sada treba misliti
kako ćemo proslaviti Misijsku Nedje-
lju, kakav će biti naš duhovni i mate-
rijalni dar za D, S. V. (Društvo za ši-
renje vjere).

Budimo mi Hrvati zahvalni Gospo-
dinu Bogu za sve blagodati mira, koji
nam je Svevišnji dao u ovim teškim
vremenima. Promislimo čime ćemo is-
kazati svoju zahvalnost dragome Bogu
za dar sv. vjere! Nije li najbolji čin
zahvalnosti naša duhovna i materijalna
pomoć misijama i to uvijek a osobito
prigodom Misijske Nedjelje >

 

 

 

 

Minčeti

Vrh mora biljurna,

Stojiš mramorna ko urna,

Jer Slobode u tebi dogori plamen,

Grada moga...
I zamrije svaki kamen.

Vijekova prisluškujući hod,

I mrtve gospode tajni prohod,
U sjeni te požućel'jeh dana,
Nijemo slušaš...

Molitvu pobožn'jeh frančeskana.

Tvojoj mrtvoj Slavi,
Sunce v'jence pravi,
Podnožje i čelo zlati,
Ali život, život, život,
Ne može da ti povrati!
Elmot

 

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

#“

Psovka, kletva, hogohulenje

Jedna gadna navika

Rado prenosimo ovaj članak, koji je
izašao u sarajevskom , Jugoslavenskom
listu“ od 13. o. mj.:

Na ulici, korzu, u parku, šetalištu,
vlaku, kafani, tramvaju, autobusu, na
lagji, na plaži, svuda kud čovjek stigne
radi posla ili radi šetnje, odmora, stal-
no čuje i sluša samo psovke i pogrde.
Čovjek nenaviknut na psovke, čudi se
i pita: zašto naš mnogobrojni svijet,
naročito veliki broj omladine javno i
glasno psuje i naziva najpogrdnijim
riječima svetinje pa se još svojom
psovkom ponosi i diže glavu, da bi
drugi čuli prostačku naviku i njegovu
smjelost.

Gadna, odvratna, prostačka, niska
navika i sramotna za odgoj savreme-
nog čovjeka, koju naviku treba ugu-
šiti, — Mnogobrojnima nije časno ni
sveto upravo ono, što inače čovjek
ističe kao svoje i najmilije. Majka se
psuje stalno ma ulici, glasno i javno
na prostački način, umjesto da se na
»Majčin dan“ i ,Dječji dan“ povede
akcija i propaganda protiv psovke u-
opće i uvedu stroge kazne, bez ob-
zira tko je na kakvom položaju. Pso-
vanje Boga, Krista, Bogorodice i ma-
zivanje svetinja ma čijih bilo najpo-
grdnijim mazivima, čini se isto tako
kao što možete čuti u parku na klupi
omladinu kako psuje sunce i nebo.
Svaka treća ili peta riječ u megjusob-
nom razgovoru te mnogobrojne omla-
dine, sigurno je psovka majke ili Bo-
ga. Sve se to čini u prisustvu male
djece, djevojaka i žena, pa je prava
sramota i ruglo, što se sve sluša iz
usta tako-zvanih budućih intelektualaca,
koji pod miškom nose školske knjige.

Ali bez obzira, psuje li hamal, ko-
čijaš, seljak, radnik, činovnik, trgovac
ili omladinac, čim čovjek psuje majku,
Boga, Sunce, prostak je, pa ga treba
kazniti, svejedno tko to bio.

Naročito treba uvesti kontrolu ulica-
ma, korzom, šetalištima, mad omladi-
nom, koja šetajući i raspravljajući voli
da psuje ge obazirući se na prolaznike
jesu li majke, djeca, žene ili stariji.
Kad se na korzu čuvaju šetači i ope-
minju da drže red u hodanju, trebalo
bi slušati kako šetači psuju, pa ih o-
pominjati i kažnjavati.

Iste psovke čovjek sluša pred kinom,
pozorištem, kao i megju gledaocima
nogometne utakmice, i ne vjeruje, da
iz toliko mnogo usta, koja se ne znaju
još pristojno ni nahraniti, može da
čuje pogrdno psovanje Boga, majke.

i mana našeg svijeta.

Odvratna gadna navika i mevaljao
roditeljski odgoj, koji nas sramoti, i
prikazuje da majka nije vrijedna po-
štovanja, jer ti psovači kaljaju svaku
majku, pa i svoju vlastitu na sva usta
i na svakom mjestu u svako doba.

Gdje je ponos tih omladinaca i ljudi,
gdje je vjera i poštivanje majke, kad
majku i Boga psuju najpogrdnijim iz-
razima koji ne dolikuju dobro odgo-
jenom članu naše zajednice.

Samo energičnim strogim kažnjava-
njem može i mora da se istrijebi zlo,
jer nas ta ružna navika sramoti i stalno
dokazuje da se autoritet razumnih i
dobro vaspitanih poštenih i profinjenih
ne uvažava, a u to se još ne smije
povjerovati, jer bi bilo veoma žalosno
i tragično kao da se psovka nebi mogla
istrijebiti i progoniti.

Treba pristupiti provagjanju te ak-
cije i kažnjavati sve pogrdne psovke
na ulici, kafani, parku, vlaku, tramvaju,
školi, gdje god se čovjek kreće i hoda.

Ali ako ostane zabrana samo na pa-
piru i ako se ništa ozbiljno ne uradi i
ne poduzme, onda će ružna psovka
majke, Boga i nadalje da se sramotno
produži.

Dovle ,Jugosl. List“,

Sa svoje strane nadodajemo, da bi-
smo preporučili šefovima policijske
vlasti, da upute podregjene organe na
kontrolu opsluživanja banske naredbe
o psovki, osobito na nekojim mjesti-
ma, gdje se žalibože čuje često pso-
vanje i bogohuljenje, kao po krčina-
ma, na Poljani Bunićevoj i na Pilama
kod auta.

Svako javno psovanje dužni su javni
organi da spriječe, a preporučamo sva-
komu, komu je do dobrog imena na-
šega Dubrovnika, da prijave vlasti one
organe, koji ne bi htjeli reagirati na
javno psovanje, nego su, kako se je
to nažalost do sad dešavalo, mirno i
dalje u razgovoru sa psovačem ili što
je još i gore, baš ti organi zalaze u
krčme a u toliko iznutra se čuje slo-
bodno javno psovanje i bogohuljenje.
Za prvo vrijeme, dok se to zlo ne is-
korijeni, treba naravno mnogo takta,
obzirom i ma današnju ekonomsku
krizu, ali će u većini slučajeva biti
dovoljna i korisna ozbiljna opomena
javnog organa.

Vratimo opet ono dobro ime, koje
je užlvao naš negdašnji skladni Du-
brovnik,

 

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA 1 OPTIČARSKA RADNJA

Josip Krilić, Dubrovnik

sa velikim izborom najboljih kvaliteta
robe uz veoma solidne cijene,

Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

 

Gospodarska štedionica

Središnjica : SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje u cjelosti,

Otvara tekuće račune. —

Daje kratkoročne zajmove. Lombardira sve državne papire, —

Kupuje, prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne. tečajeve. — Obavlja naj-
kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu,

PRODAJA SREĆAKA DRŽ. KLASNE LUTRIJE

Problem pitke vode za
grad Korčulu

Nema sumnje, da je pitanje dovoljne,
zdrave i pitke vode najveći i najvažniji
problem grada Korčule. Što se sve nije
poduzimalo, da se toj potrebi doskoči |
Uzalud je bio trud mnogih komisija,
koje su po čitavom našem Otoku tra-
žile izvor dovoljne, žive vode. Preko
ljeta, kada je potražnja vode vrlo ve-
lika i radi suše i radi velikog priliva
stranaca, gradska se općina tako po-
magala, da je maručivala brodom-cis-
ternom živu vodu iz raznih mjesta,
Dakako, to nije bilo rješenje problema,
već udovoljenje onih najnužnijih i pri-
marnih potreba gradskog pučanstva.

Riješenju ovog pitanja, onomadne
se učinio još jedan korak, Gragjevni
poduzetnik g. Marin Fabris izvodi pod-
zemnu mrežu kanalnih cijevi, koja će
odvoditi velike količine vode sa kro-
vova korčulanske katedrale, biskupsko-
opatske palače i crkve Imakulate (sv.
Petar) kroz najpodesniju ulicu (Giunio)
do gradskog rezervoara, zvanog ,Tre
pozzi“, Radnju izvode već preko dvije
sedmice, a još će trajat po svoj prilici
preko dvadeset dana. Velika je zaslu-
ga, za ovaj pothvat, našeg gradona-
čelnika i senatora g. Dinka Sarnečić,
koji velikom ljubavlju i marom radi
oko podizanja .i_ poljepšavanja - našeg
grada, [ ovaj posao služit će na čast
našem uglednom gradonačelniku, kao
i mnogi drugi radovi, što ih je svojom
agilnošću dovršio, ili će ih u skoroj
budućnosti poduzeti.

Naša je Banovina votirala, za ovu
gradnju, svotu od preke 60,000 dim.
Sakupljena količina vode u rezervoaru
iznosit će godišnje kakovih 5.000 hek-
tolitara vode, Istina, spomenuti kom-
pleks zgrada može dati i preko 10.000
hektolitara vode, ali se ne će moći sve
iskoristiti radi ograničenog rezervoara.

$S ovim, dakako, ne će biti defini-
tivno uklonjeno pitanje vode, Svakako
je to jedan korak vrlo koristan, potre-
ban i pohvalan. Kako će se komačno
to riješiti, da li proširenjem ili grad-
njom novog rezervoara, da li pretra-
živanjem i sakupljanjem malih količi-
na žive vode, što se gube po hridima
korčulanskih proplanaka: zavisit će od
mjerodavnih faktora, koji će se i na-
dalje morati susretati sa ovim važnim
i primarnim problemom grada Kor-
čule. — Mca.

Ispravak

Pomutnjom pri slaganju članka ,Slav-
lje bratovštine Svih Svetih na Korčuli“
u prošlom broju ovog lista, potkrala
se pogreška glede osnutka same bra-
tovštine. Osnovana je god. 1301. i to
8 oktobra, a ne god. 1302. — Slič-
nom pomutnjom zamjeniše se matpisi
obiju slika, što se je moglo lako opa-
ziti,

 

Glasovire, orgulje, harmoniume, violine
i tambure, popravlja intonira
najsavjesnije

Bartunćk Antun

udesitelj orgulja i glasovira
Dubrovnik, Hercegovački put br.. 10a
CIJENE UMJERENE