TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Sv

tjest

 

GOD. XIX — BR. 12.

DUBROVNIK, 25 Ožujak 1937

CIJENA Din. 150

 

USKRSENUO JE

On, prezren Nazarenac, po-
grđen i popljuvan od židova,
On mučen i propet, On umrli i
pokopani, treći dan slavno us-
krsnu iz groba.

Zabliješti sjaj Njegove us-
krsle pojave, šapat se čuje po
svim zakutcima Jerusolima : us-
krsnuo je !

Da, uskrsnuo je i slavno po-
bjedio opačinu, zloću i samu
smrt.

Uskrsnuo je Isus - Krist !

Svoju nauku potvrgjuje sa
smrću, svoje Božanstvo sa Us-
krsnućem.

Zaludu bi bilo naše propovi-
Jedanje, kliče sv. Pavao, da Isus
nije uskrsnuo. — Ali je uskrsnuo
i na auktoritetu Božanskom te-
melji svoju doktrinu.

Oduševljeni Apostoli, poku-
njeni farizeji i veliki svećenici,
narod još koleba, dok Njegova
Božanska milost ne prodre u
sva dobra i plemenita srca. —

On osvaja svijet, osvaja po-
ganski Rim, osvaja raju i po-
tlačene.

Pred Njegovom pojavom pa-
daju carstva, ruše se kumiri,
sviće preporod čovječanstva.

Svi ste jednaci, braća ste u
Isusu, svi ste stvorovi jednoga
Oca nebeskoga. Krv je prolivena
za čitavo čovječanstvo. On je
uzeo na svoja legja sve grijehe,
i bi žrtvovan kao nevina žrtva
za spas sviju ljudi.

Odjekuje gromorni glas uče-
nika Njegovih šireći nauk svoga
Učitelja.

Svijet se preporagja i Evan-
gjelje prodahnjuje ljudske duše,
oplemenjuje ih i svi se klanjaju
Spasitelju svome Isusu - Kristu.

Ali zloći i opaćini ipak se
ne zametnu trag. Zloduh ipak
ustaje proti istine i pravde, te
u razno doba proviruje, zama-
huje i hoće da carstvo tmine
opeta zavlada, i u mutnu lovi
svoje lakovjerne žrtve.

I danas se diže Antikrist
prot: Bogu, i u svome bjesu ru-
ši sve ono, što podsjeća na
Golgotskog Mučenika.

Ali svi sljedbenici uskrslog
Isusa dobro znadu za one Nje-
gove riječi: I vrata paklena ne-
će je nadvladati.

Da, Crkvu Božju neće poru-
šiti, jer stoji na čvrstom kame-
nu, porušiti će sami sebe svi
oni, koji se urote proti Crkve
Božje i u nemoćnosti će svojoj
izginuti.

Mi ponosno slavimo sveto
Uskrsnuće, klanjamo se smjerno
Bogu - čovjeku, i molimo ga, da
Njegova milost prodre i u ona
srca, koja su daleko od Njega. —
Neka se razmetni sinovi povrate
u krilo Oca svoga, od kojega
je svaka obilnost i zadovoljstvo.

i TOMO

 

Qgodne Uskrsne blagdane
svojim cjenjenim mušterijama želi
ČESKA STAKLANA — DUBROVNIK

 

 

Elegancija

trajnost

perfektnost

Naočale sa najboljim staklima PERLA - PUNKTALL

KRađenstock
dobijete samo kod

Josipa &Xrilića
vis-a- vis Male Braće

Zlato - dragulji i satovi uz solidne cijene.
Staro zlato kupuje i zamjenjuje.

PREGLED VANJSKIH DOGOĐAJA

Politika novog Locarna. Interna-
cijonalna štampa ne prestaje da od-
goneta možebitni sadržaj odgovara, što
su ga nedavno dale Njemačka i Italija
Engleskoj. Činjenica, da se sadržaj
ovih odgovora drži tajnim dokazuje,
da situacija nije čista, Kako je pozna-
to vodi se od stanovitog vremena ak-
cija kojoj je svrha, da se stvori nova
baza za megjunarodnu sigurnost, a
vode je države, koje nijesu zadovolj-
ne onim što je utvrgjeno svojedobnim
Lokarnskim paktom. Engleska se je
dugo vremena opirala toj akciji i
uporno je stajala na čelu akcije za
razoružanje, ali razvoj prilika je i nju
sklonio, da se iznevjeri Locarnu i pri-
stupi planu za hitno i svestrano na-
oružavanje. | ovo je još jedan dokaz
da francuska politika ne može da se
nastavi bez korektura, koje dolaze od
strane političkih pogleda što ih zastu-
paju države s Njemačkom i Italijom
na čelu. Politika novog Lokarna hoće,
da na novoj bazi, drukčijoj nego li je
Društvo Naroda, stavi u harmoniju
interese i težnje onih država koje se
nakon svjetskog rata smatraju poniže-
nim i oštećenim.

Razne faze pregovora. Kad je Nje-
mačka svojom vojskom okupirala
Poranjsko. područje. .7.. Ill. 19836.
Von  Neurath je obavijestio države
potpisnice lokarnskog ugovora, da za
Njemačku taj pakt više ne važi, Glavni
motiv je bio pakt što ga je malo vre-
mena prije sklopila Francuska s Rusi-
jom. Dne 10. III sastaju se u Londonu
države lokarnskog sporazuma ne pri-
hvaćaju njemačkih predloga, nego po-
novno naglasuju obvezanost Lokarnskog
sporazuma iz god, 1925. i upućuju
neke predloge Njemačkoj dana 20. III.
Reich otklanja predloge i stavlja svoje
nove 1. IV koje u glavnom sadržavaju
mogućnost sklapanja ugovoraza 25 go-
dina o nenapadanju izmegju Francuske,
Belgije i Njemačke. Vijećanja u Lon-
donu i Ženevi 2. IVi 12. V ne dovode
do zaključka, nego se samo traže neka
objašnjenja od Njemačke. Ministar Eden
predaje Njemačkoj notu, na koju nije
dobio odgovora kroz cijelo ljeto. Dne
23. VII sastaju se u Londonu na po-
novnovijećanje države lokarnskog pakta.
Konstatira se da Njemačka ne odgo-
vara na englesku notu predanu joj 6.
V. Belgijski kralj svojim govorom dne
14. X unosi jedan sasvim novi mome-
nat u ovo pitanje. Stavlja se na stranu
onih, koji su za novi Lokarno, gdje
bi Belgiji bilo garantirano da neće
biti napadnuta, a da ona sama ne
bude nikomu nikakav garant. Megjutim
su se pokazale sve jasnije i jače kon-
ture zbliženja Rima i Berlina. A pri-
godom posjeta ministra grofa Ciana u
Berlin ustanovljeno je, da su pogledi
obiju država identični takogjer u pi-
tanju novog  Lokarna. Dne 19. XI
upućuje engleska vlada notu sa nekim
novim sugerisanjima, kako bi se ovo
pitanje pomaklo sa mrtve točke. Na
ovu su notu odgovorile Francuska i
Belgija, dočim nijesu toga učinile do
otrag malo dana Njemačka i lialija.
Talijansko-njemačkim odgovorom stupa
ovo pitanje u novu fazu.

Sklop sjevernih država. Kao što
postoji sklop poranjskih država, zatim
mediteranskih. balkanskih, istočnih itd.,
tako postoji i sklop sjevernih država,
što ga sačinjavaju: Finska, Švedska,
Norveška, Danska, Holandija, Belgija
i Luksemburg. Ove su države sklopile
megjusobni sporazum u Oslu 1930,
god. Nedavno su se sastale ma vijeća-
nje u Aji. U političkom pogledu drža-
ve megjusobno garantiraju neutralnost
za slučaj prijetnja koje od susjednih
država. U ekonomskom pogledu 'pos-
toje sve uže i jače veze. Ipak sklop
sjevernih država u političkom pogledu
nije ni izdaleka ono što je n. pr, Mala
Antanta i Balkanski Sporazum.

Francuska. Prošle je sedmice doš-
lo u predgragju Pariza, zvanom Clichy
do jačih nereda, koje su izazvali ko-
munisti. Francuska socijalna stranka,
prije zvani ;Plameni križevi“ imala je
svoju kino pretstavu. Komunisti, pri-
staše ,Pučke fronte“ napravili su ta-
kav prepad, da je bilo na stotine ra-
njenih, a svaki se dan bilježi i po koja
nova smrtna žrtva, Kod ovih je nere-
da bio ranjen sam ministar umutraš-
njih posala Dormoy kao i šef kabi-
neta pretsjednika Bluma-židov Blumel.
Komuniste kao i svi oni, koji su za
stvaranje masonsko — (komunističkih
»Pučkih Fronta“ nastoje dokazati, da
je do neredai pokolja došlo krivnjom
»Plamenih  Križeva“ odnosno franc.
soc. stranke pa stoga traže njezino
raspuštanje, To dakako nije teško tra-
žiti a vjerojatno i postignuti, kad je
na vladi skupina ljevičarskih elemena-
ta na čelu sa Židovom Leonom Blu-
mom. Kako je poznato organizacija
»Plamenih Križeva“, koju vodi pukov-
nik de la Rocque nastala je sa svrhom
da stvori front, koji će spriječiti svaki
pokušaj komunističkog puča. Ova je
organizacija odigrala vrlo važnu ulogu
prigodom afere Staviskog. Nakon do-
laska Doumergue-a na vladu ,Plame-
ni Kiževi“ su zabranjeni a _ pretvorili
su se u Francusku socijalnu stranku.

Španjolski gragjanski rat. Borbe
se vode izmegju dvije zaraćene strane.
Madrid je ozbiljno ugrožen, ali opera-
cije se vrše smišljeno, polagano i si-
gurno. Zanimljivo je da je crvena vla-
da u Valenciji ponudila dne 9. II. Ea-

 

 

 

Najveći izbor prikladnih
darova za USKRS

Prvorazrednih satova
Najsavršenijih naočala

,Zeiss Punktal“

u svakoj izradbi
uz najniže bezkonkurentne cijene
možete dobiti JEDINO kod

urar, draguljar i optičar
Primaju se svi popravci.
Izradbe monograma po najno-
vijoj modi.
Utem. g. 1905.